ЧНД № 95-2019

Решение по Наказателно дело 95/2019г.

РЕШЕНИЕ №61

гр. Видин 20.06.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Видинският окръжен съд наказателно отделение в

публичното заседание на ..двадесети юни.......... през две хиляди и

деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЛ.

ЧЛЕНОВЕ: ВЛ.С.

Р.Д

при участието на прокурора ....М. К., и секретаря ..А. А...., като изслуша докладваното от съдията С.ч.н.д. № 95 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 30, вр. чл. 14 и сл. от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции (ЗПИИРКОРНФС).

Образувано е по Решение 080.76449.9/2619 от 20.08.2018г., влязло в сила на 25.09.2018 г. и постановено от *************** за прилагане на финансови санкции по отношение на И.Н.Л. с ЕГН********** и последен известен адрес в гр. В., ул."******" ********* ап*******, ********

Наложената финансова санкция е в размер на 270 евро за нарушение на закона за движение по пътищата, както и 200,50 евро разходи по административното производство. Общо финансовата санкция е в размер на 470,50 евро.

В проведеното пред настоящата съдебна инстанция заседание, представителят на Видинска окръжна прокуратура моли решението да бъде признато.

В съдебното заседание осъденото лице И.Н.Л. не се явява, като е нередовно призован. Назначен е служебен защитник адв.Г.П. ***, който да защитава интересите му.

Съдът, след като се запозна с представеното Решение за постановяване на финансова санкция и Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции и приложените по делото доказателства намира за установено следното:

 

 

Производството е образувано въз основа на изпратени Решение №080.76449.9/2619 от 20.08.2018г., влязло в сила на 25.09.2018 г. и постановено от ************* и Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета.

Решението за постановяване на финансова санкция е на държава, която е член на Европейския съюз ********** и се отнася за деяние, което съставлява административно нарушение и по българското законодателство — движение с неизправно МПС /неизправен спирачен механизъм/.

Нещо повече - съгласно чл. 30, ал. 2, т. 1 ЗПИИРКОРНФС - двойна наказуемост не се изисква за деянията посочени в чл. 14, ал. 2, т. 1-32, както и за деяния съставляващи едно или повече от следните престъпления или административни нарушения според законодателството на издаващата държава: „поведение, което нарушава правилата за движение по пътищата, включително нарушения на разпоредбите за времетраенето на управление и почивка на моторни превозни средства, както и разпоредбите относно опасни товари;".

Тъй като засегнатото лице е с постоянно местоживеене на територията на Видинска област /съдебен район на Окръжен съд - Видин/, то Окръжният съд - Видин е компетентен да разгледа Решението - чл. 31 ЗПИИРКОРНФС.

Засегнатото лице е нередовно призовано за съдебното заседание, не се явява и не представя доказателства за пълно или частично изпълнение, в която и да е държава - член на Европейския съюз. Поради това съдът пристъпи към разглеждане на Решението за постановяване на финансова санкция във връзка с основателността на искането за признаването му и допускането му за изпълнение.

Решението се отнася за деяние, което е извършено на територията на издаващата държава и не попада под юрисдикцията на българските съдилища.

Представеното Удостоверение е пълно и отговаря на Решението - копие от диспозитива на решението, постановен от ************************Не са събрани доказателства, че срещу осъденото лице за същото деяние в Република България или в друга държава, различна от издаващата и от изпълняващата е постановено и приведено в изпълнение решение за налагане на финансови санкции. Не е налице имунитет или привилегия по българското законодателство, които правят изпълнението на решението недопустимо. Решението не се отнася за деяния, които:

а) по българското законодателство се считат за извършени изцяло или отчасти на територията на Република България, или

б) са били извършени извън територията на издаващата държава и българското законодателство не позволява предприемане на наказателно производство по отношение на такива деяния.

Съдът констатира, че наложената финансова санкция не е по-малка от 70 евро или левовата равностойност на тази сума. В разглеждания казус наложената финансова санкция е в размер на 470,50 евро. Решението се отнася за деяние, което съставлява престъпление или административно нарушение и според българското законодателство - нарушаване правилата за движение по пътищата при движение на МПС с неизправен спирачен механизъм.

Решението е било постановено срещу физическо лице, което по българското законодателство поради възрастта си носи наказателна отговорност и подлежи на наказателно преследване за деянията, които обосновават решението. Видно от представеното удостоверение съответното лице е било уведомено относно правото си да обжалва решението и за сроковете на обжалване.

От така представените доказателства се установява, че представеното удостоверение е пълно и отговаря на Решението. Не са налице основанията, при които може да се откаже признаване или изпълнение.

Предвид изложеното, Съдът намира, че Удостоверението съдържа всички елементи, посочени в ЗПИИРКОРНФС. Представеният акт следва да бъде признат и да бъде изпълнен. Тъй като наложената финансова санкция е определена в евро съгласно чл. 32, ал. 1, вр. чл. 16, ал. 6 ЗПИИРКОРНФС следва да се определи равностойността й в български левове по курса на БНБ за деня на постановяване на Решението за финансова санкция. Решението е постановено на 20.08.2018г. и е влязло в сила на 25.09.2018 г. Служебно известно е, че на тази дата курсът на Българската народна банка е 1.95583 лева за 1 евро. Следователно, равностойността на 470.50 евро в български левове е 920,21 лева.

Предвид изложеното съдът приема, че са налице условията за признаване и изпълнение на представеното Решение за финансова санкция, поради което и на основание чл. 32, ал. 1, вр. чл. 16, ал. 7, т. 1 от ЗПИИРКОРНФС, следва да бъде признато и изпратено за изпълнение.

Водим от горното, Видинският окръжен съд, наказателно отделение,

РЕШИ:

ПРИЗНАВА И ДОПУСКА ИЗПЪЛНЕНИЕ на Решение 080.76449.9/2619 от 20.08.2018г., влязло в сила на 25.09.2018 г. и постановено от ********************* - административен орган, който е решил налагането на финансова санкция и е поискал признаване и изпълнение
на Решение, с което на И.Н.Л. с ЕГН ********** и последен известен адрес в гр. В
., ул.'*********" *********, постановено в Република Германия е наложена финансова санкция в размер на 470.50 евро или общо 920,21 лева.

На основание чл. 36, вр. чл. 22 ЗПИИРКОРНФС признатото Решение да се изпрати на Националната агенция по приходите за изпълнение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и/или протест в 7-дневен срок от днес пред Софийския апелативен съд.

ОБЖАЛВАНЕТО не спира изпълнението.

На основание чл. 38, ал. 1 и 2 ЗПИИРКОРНФС незабавно да бъде уведомен компетентния орган на издаващата държава, както и копие от решението да се изпрати и на Министерството на правосъдието на Република България.

ЧЛЕНОВЕ: 1.

На основание чл. 13 ЗПИИРКОРНФС разноските по признаването и изпълнението на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции на територията на Република България като изпълняваща държава се поемат от нея.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: