ВГРД № 224-2019

Определение по Гражданско дело 224/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №141

21.06.2019 Година

Град Видин

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                 ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и първи юни през две хиляди и деветнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

Председател: В.В.

Членове:       Д.М.

                     В.М.

 

като разгледа докладваното От съдията В.М.

в.гражданско дело номер 224 по описа за 2019 година.

И за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е образувано по жалба вх.№ 1886/12.06.2019г. от „Т… „ООД ЕИК …, СРЕЩУ ДЕЙСТВИЯТА НА ЧСИ-С.Н., материализирани в покана за доброволно изпълнение, в частта за начислени неправомерно такси по т.26 от тарифата на КЧСИ за публични задължения в размер на 9 125.68 лв., касаещи едни и същи задължения на дружеството към НАП и Община В… по изп дело № 646/2018г.

         Жалбподателят е останал недоволен от действията на ЧСИ в частта им относно начислените такси по т.26 от Тарифата на КЧСИ.

Намира, че не напълно точно и правилно ЧСИ е констатирал наличието на задължения от негова страна за включените суми по призовката изпратена до него за доброволно изпълнение.

        Жалбата е от длъжника е подадена до ОС- Видин.

Жалбата се счете, като такава против действията на съдебен изпълнител, подадена на основание чл.435 от ГПК.

Съдът след като се запозна с всички доказателства по делото и с оплакванията на жалбподателя в писмената му жалба, намира за установено следното:

Според специалната разпоредба на чл.436, ал.4 от ГПК По отношение на тези жалби /против действията на ДСИ/ се прилагат съответно разпоредбите на чл.260, 261 и чл.262 от ГПК.

Съгласно разпоредбата на чл.262 от ГПК проверката за редовността на въззивната жалба следва да се извърши от районния съд, съобразно изискванията на чл.260 и чл.261 от ГПК. За редовна се счита жалба, която отговаря на изискванията на чл.260 и 261 от ГПК, включително и относно необходимите приложения.

В настоящия случай по отношение на жалбите по чл.435 и сл. от ГПК против действията на ДСИ, като първа инстанция се явява съответният съдебен изпълнител.

Съгласно разпоредбата на чл. 261 т.4 от ГПК към жалбата се прилага документ за внесена ДТ. Според разпоредбата на чл. 263, ал.1 от ГПК след като приеме жалбата, съдът изпраща препис от нея заедно с приложенията на другата страна, която в двуседмичен срок от получаването им може да подаде отговор на жалбата. За отговора се прилагат съответно разпоредбите на чл. 259, ал. 2 - 4 , чл. 260, т. 1, 2, 4 и 7 и чл. 261 .

Предвид гореизложените съображения въззивният съд намира, че настоящото производство следва да бъде прекратено и делото върнато на ЧСИ за изпълнение на пълната процедура по администриране на писмената жалба на жалбподателя.

След изпълнение на законовите разпоредби делото да се изпрати на въззивния ОС-Видин за произнасяне по съществото на жалбата.

Водим от горните мотиви, окръжният съд

                         

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.дело №1 224/2019г. на Видинския окръжен съд.

 

         ВРЪЩА делото на Частен съдебен изпълнител-С… Н… за изпълнение на пълната процедура по администриране на писмената жалба на жалбподателя „Т… „ООД ЕИК …, с оглед дадените указания в обстоятелствената част на настоящото определение.                                      

След изпълнение на горепосочените указания жалбата на жалбподателя„Т… „ООД ЕИК …,ведно с изп.дело да се изпрати на Окръжен съд –Видин за произнасяне по същата.

 

Препис от настоящото Определение да се изпрати и на жалбподателя „Т…. „ООД ЕИК …

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                                                2.