ВЧГРД № 197-2019

Определение по Гражданско дело 197/2019г.

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №140

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито     заседание на двадесет и първи юни

През две хиляди и деветнадесета година     в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.В.

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:1. А. П.

  1. В. М.

 

При секретаря                                                                 и с участието

На                             прокурора                     изслуша докладваното

От съдията   В.М.       в. ч.   гр. д. № 197 по описа

За 2019 година,за да се произнесе съобрази следното:

Делото е образувано по частна жалба от „И… „ООД-гр.В…, ул.“С… „ № … ЕИК …, чрез Управителя Н… Д… против определение № 740/03.04.2019г по грд № 825/2019г по описа на ВРС, с което се прекратява производството по делото.

Подържа се в частната жалба, че постановеното определение е неправилно и необосновано и следва да бъде отменено.

Подържа, че е незаконосъобразен извода на ВРС, че последният е некомпетентен да се произнася по законосъобразността на принудителното изпълнение на съдия изпълнителя, тъй като е предвиден специален ред за обжалване на действията му-чл.435 ал.2 и чл.436 ГПк.

Видинският окръжен съд, като взе предвид постъпилата частната жалба и данните по делото прие за установено следното :

С определение № 740/03.04.2019г по грд № 825/2019г по описа на ВРС, е прекратил производството по делото образувано по искова молба от „Иренор“ ООД, ЕИК …, чрез адв. И… Д…, против ЧСИ В… М… Т…, с район на действие – ОС – В…, с адрес: гр.В…, обл.В…, ул.“Ц…“ №.., ет…, офис …, с искане за осъждането й   да заплати на ищеца сумата в размер на 5320.63 лева, представляваща вреда от незаконосъобразно принудително действие на ЧСИ – начисляване на разноски за юрисконсултско възнаграждение на взискателя Ц… АД, с постановление от 16.01.2017г. по изп.Д. № 751/2013г. по описа на ЧСИ В.Т…, по което дело ищецът има качеството на длъжник, ведно със законната лихва за забава върху главницата.

ВРС приема, че предявеният иск е недопустим.

Прието е, че с постановление на 16.01.2017г. ЧСИ В.Т… е постановила приемане на разноски в изпълнителното производство по изп.Д. № 751/2013г, за юрисконсултско възнаграждение в размер на 4313.13 лева. Видно от диспозитива на постановлението, същото е обжалваемо пред ВОС в едноседмичен срок от съобщаването му на длъжника с призовка за доброволно изпълнение.

Предвиден е специален ред за обжалване на това действие на съдебния изпълнител в случай, че длъжникът счита, че е незаконосъобразно, като по жалбата против постановлението за приемане на разноските, компетентен да се произнесе е Окръжният съд по мястото на изпълнението съгласно чл.436 от ГПК.

Настоящият съдебен състав не споделя тези изводи относно недопустимостта на иска, по следните съображения:

Искът е допустим с оглед практиката на ВКС - решение № 640 от 4.10.2010 г. по гр.д. № 920/2009 г. на IV г.о, решение № 139 от 31.05.2011г. по гр.д.№1445/2009г. на IV г.о. на ВКС, Решение № 184/21.09.2011г. по гр.д.1124/2010г. на ІІІ г.о. – съгласно която, по деликтния иск съдът преценява процесуалната законосъобразност на действията и бездействията на съдебния изпълнител, без да е обвързан с това дали същите са обжалвани и какво е решението на съда по жалбата. С решението по жалба срещу действия на частен съдебен изпълнител се формира сила на пресъдено нещо по отношение съществуването на потестативното право да се постанови отмяната им, но не и по отношение процесуалната им законосъобразност, което е преюдициален въпрос за този процес.

Сила на пресъдено нещо по процесуалната законосъобразност на действията и бездействията на съдебния изпълнител би могла да възникне, ако съществуваше иск за установяване на нарушението. Противоправността, като елемент от фактическия състав на търсената от съдебния изпълнител отговорност за вреди, не е резултатна от решението по жалбата, чиито последици са конститутивни, освен това следва да се има предвид, че проявата на тези конститутивни последици спрямо по- нататъшното развитие на изпълнителния процес изключват противоправността./Тази практика е постановена по реда на чл. 291 ГПК и е задължителна за настоящия състав.

Поради това, определението на ВРС, като неправилно следва да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, ВОС

 

       О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

ОТМЕНЯ определение № 740/03.04.2019г по грд № 825/2019г по описа на ВРС, с което се прекратява производството по делото.

Връща делото на ВРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                 ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                                           2.