ВГРД № 184-2019

Решение по Гражданско дело 184/2019г.

 

 

 

 

 

                                          Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е №54

                      

                                            Гр . Видин 25.06.2019г.

                                     В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Видински окръжен съд   ГРАЖДАНСКА           КОЛЕГИЯ   В ПУБЛИЧНОТО   ЗАСЕДАНИЕ НА дванадесети юни

ПРЕЗ две хиляди и деветнадесета ГОДИНА В СЪСТАВ:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1. С.С.          

  1. 2. Г.Й.

 

ПРИ СЕКРЕТАРЯ         А.А.                    И В ПРИСЪСТВИЕТО НА

ПРОКУРОРА                                                             КАТО РАЗГЛЕДА ДОКЛАДВАНОТО ОТ

           съдия С. С. в.   ГР.Д. №   184        ПО ОПИСА

ЗА   2019 ГОД., ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ СЪОБРАЗИ СЛЕДНОТО:

 

 

Делото е образувано по въззивна жалба на „Ч….“ АД -С. против Решение №47   от 21.02.19г. по гр.д. №359/18г. на ВРС ,с което искът по чл.124,ал.1 ГПК е уважен.Счита,че първоинстанционния съд неправилно тълкува разпоредбите на чл.83,ал.1,т.6 във вр. с чл.98а,ал.2,т.6 ЗЕ и ПИКЕЕ.Твърди,че ищецът е уведомен редовно за извършената корекция на сметката за ел. енергия,което се дължи на констатираното обективно състояние на електромера-неточно измерване на изразходваната ел. енергия.За целта е съставен констативен протокол в присъствието на двама свидетели и полицай с което е спазена процедурата на чл.47 и 48,ал.2 ПИКЕЕ.

Счита предявеният иск за недопустим,тъй като ищцата е заплатила начислената й сума и според жалбоподателя тя няма правен интерес от предявяване на отрицателен установителен иск,а следва да предяви осъдителен.

Иска от съда да отмени решението и постанови ново,с което да отхвърли предявения иск като недопустим ,респ. неоснователен като им присъди направените разноски-юрисконсултско възнаграждение за двете инстанции .

В законния двуседмичен срок по чл.263 ГПК ответникът по жалба В.М.Я. чрез адв. Р. Д… е   подала писмен отговор,с който оспорва жалбата и моли съда да потвърди първоинстанционното решение като й присъди направените по делото разноски.Твърди,че не спазена процедурата при съставяне на констативния протокол като не е извикана ищцата и посочените свидетели не са присъствали при проверката.Освен това ел. таблата не са пломбирани и инкасаторката не е подала сигнал за тези нередности и не може жалбоподателят да черпи права от неправомерното си поведение.

От данните по делото във връзка с направените в жалбата оплаквания Окръжният съд констатира следното:

Пред първоинстанционният съд е предявен отрицателен установителен иск по чл.124,ал.1 от ГПК като ищецът В.М.Я. е поискала от съда да признае за установено по отношение на на „Ч….“ АД -С…,че не дължи сумата от 1626,67лв.,съставляваща начислена допълнителна ел. енергия по Констативен протокол от 08.01.2018г. за периода от 11.10.2017г. до 08.01.2018г. .

Пред ВРС е установено , че ищцата е абонат на „Ч…..“ АД и между тях съществуват облигационни отношения,които се регулират от Общи условия на договорите за предоставяне на ел.енергия на потребителите .На 08.01.2018г. служители на„Ч….“ АД са извършили проверка на ел. таблото на апартамента на ищцата без тя да е присъствала.При проверката е установено,че електромера се на намира на етажното елекромерно табло и липсва пломба на щита на таблото както и на клемния блок на електромера.Констатирана е промяна на схемата на свързване като е поставен мост /шунт/ между входящата и изходящата фазови клеми на електромера.С еталонен уред е измерено грешка в електромера на ищцата -/минус/93,71 %.Констативния протокол е подписан от две свидетелки от Федерацията на потребителите и от служител на РУ на ОД на МВР-В…,който е извикан по телефон 112 след констатираните намеси в ел.таблото.Докато е съставян констативния протокол се прибрал Валери Ботинов,който живее във фактическо съжителство с ищцата и видял пред блока една от свидетелките,а на етажа заварил само двамата служители на енергото.Той позвънил на входната врата и се показала ищцате с малко дете.

Установено е от назначената техническа експертиза,изпълнена от инж.В… И… Д…,че на всички ел. табла от първи до седми етаж във входа на ищцата липсва задължителната пломба.От проверените фактури на ищцата за периода 13.04.2017г. до 16.01.2018г. е видно,че консумираната ел. енергия е пропорционална на периода,в който се ползва отопление. Ищцата има и ползва един климатик.Редовното отчитане на електромера е направено на 06.01.18г.,а два дни след това на 08.01.18г. е констатирано намеса в схемата на ел. табло.След възстановяване на схемата от техниците на жалбоподателя за периода 07.05.18г. до 06.06.18г. е в размер на 61,03лв.,което е3,7 пъти по голяма стойност за същия период предходната година без да се взима по внимание поскъпването на ел. енергията.Като е съобразил действащата нормативна уредба и реално отчетените показания по фактури,издадени от енерго дружеството ВЛ е изчислил,че за период от 90 дни от 11.10.17г. до 08.01.18г. възлиза на 704,75лв.,от които следва да се приспаднат заплатените за този период суми от ищцата или остава дължима сума в размер на 546,36лв.ВЛ е отговорило на поставен въпрос,че не става ясно как е изчислена 8861кВтч ел. енергия,което е невъзможно да бъде консумирана от битов абонат за процесния период.

След оспорване е назначена тройно техническа експертиза и ВЛица отново позовавайки се на чл.48,ал.1,т. ПИКЕЕ на база отчетената грешка от минус 93,71 % са посочили,че начислената сума за доплащане е правилно изчислена като са посочили период от 95 дни.

ВРС е приел иска за доказан и го е уважил изцяло като са присъдени разноски съобразно чл.78 ГПК .

Пред въззивната инстанция не са ангажирани нови доказателства.

При тези данни ВОС намира подадената въззивна жалба за допустима като подадена от надлежна страна в законния срок,а по същество за основателна отчасти по следните съображения:

Относно допустимостта на иска настоящият състав на ВОС изразява следното становище.

Обстоятелството,че ищцата е предявила отрицателен установителен иск след като има възможност да предяви осъдителен не прави предявеният иск по чл.124,ал.1 ГПК недопустим.Право на ищцата е да избере вида на търсената защита- с установителен или осъдителен иск.

По основателността на иска:

Съдът приема за безспорно установено констатациите ,отразени в Констативен протокол от 08.01.18г.,а именно- промяна на схемата на свързване в електромера на ищцата като е поставен мост /шунт/ между входящата и изходящата фазови клеми на електромера,което води до грешка в отчитане на ползваната електроенергия .Без значение е кога е направена контатацията-налице е неправомерно въздействие върху СТЕ,довело до неправилно отчитане на доставената ел. енергия-хипотезата на чл.48,ал.2 ПИКЕЕ . Според правилата на ЗЕ и ПИКЕЕ енергодружеството е в правото си да начисли допълнителна ел. енергия за период от 90 дни преди констатирането на грешката.Целта не е санкциониране на абоната и не се търси или доказва виновно поведение от негова страна,а това е право на доставчика на ел. енергия да покрие загубите си и да му бъде заплатена действително ползвана ел. енергия.При констатиране на неточно измервана ел. енергия доставчикът е освободен от задължението да доказва перид през който ел. енергияте не е била точно измерване,а е въведен 90 дневен период ,в който се начислява констатираната разлика.Тази процедура е въведен след изменението и допълненията на чл.83,ал.1,т.6 и чл.98а,ал.2,т.5 от ЗЕ в сила от 17.07.2012г. и след влизане на Правилата за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/ от 16.11.2013г.

Относно процедурата по съставяне на Констативния протокол съдът намира,че няма процедурни нарушения-той е съставен от двама служители на енергодружеството,в присъствието на двама свидетели,които не са служители на енергодружеството и след като от апартамента на собственика не се отзовал никой.По-късно ищцата е отворила вратата на апартамента,но не е останала и не е пожелала да подпише Констативния протокол. Извикан е служител на РУ на ОД на МВР по телефон 112 и той се е запознал с констатациите, след което е подписал констативния протокол.

По повод начислената разлика за доплащане настоящият съдебен състав намира заключението на ВЛ инж.В… И… Д… за компетентно и обективно.Той е съобразил действащата нормативна уредба,но за разлика от тройната експартиза е взел под внимание и отчетените показатели на електромера на ищцата преди и след отстраняване на моста в електромера. Разликата в показанията е 3,7 пъти в повече,а не 16 пъти в повече ,както е изчислено от енергото и тройната експертиза.Съдът приема именна изчисленията на еденичната техническа екпертиза за реални и направени на база действителните показатели на електромера на ищцата.Според това заключение сумата за доплащане за период от 90 дни от 11.10.17г. до 08.01.18г. възлиза на 704,75лв.,от които следва да се приспаднат заплатените за този период суми от ищцата или остава дължима сума в размер на 546,36лв.

Като съобрази изложеното съдът приема,че първоинстанционното решение следва да бъде отменено в частта ,в която е признато за установено по отношение на„Ч….“ АД,че ищцата В.М.Я. не дължи сума в размер на 1626,67лв. и искът да бъде отхвърлен за сумата от 546,36лв.,а първоинстанционното решение да бъде   потвърденото в останалата част до пълния размер от 1626,67лв..

Разноски са претендирани от страните по делото и такива следва да се присъдят съобразно уважената част от иска както следва:Жалбоподателят следвада заплати на ответницата по жалба разноски в размер на 597лв. за двете инстанции-д.такса ,депозит за ВЛ и адв. възнаграждение-съгласно представен договор за правна помощ и списък по чл.80 ГПК.Ответницата по жалба следва да заплати на жалбоподателя направени от него разноски по производството съобразно отхвърлената част от иска в размер на 217лв.-д.такса за въззивна жалба,депозит за ВЛица и ю.к. възнаграждение.

Водим от горното съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТМЕНЯ Решение №47 от 21.02.19г. по гр.д. №359/18г. на Районен съд – гр. В… в частта ,в която е признато за установено по отношение на „Ч….“ АД ЕИК … със седалище и адрес на управление гр. С….,бул „Ц….“№…,Б.М. Б…,че ищцата В.М.Я. ЕГН ********** *** не дължи сума в размер на 1626,67лв. за сумата до 546,36лв.,вместо което постанови:

ОТХВЪРЛЯ иска по чл.124,ал.1 ГПК,предявен от В.М.Я.,ЕГН ********** *** срещу „Ч….“ АД,ЕИК … със седалище и адрес на управление гр. С…,бул „Ц….“№…,Б… Б… за сумата от 546,36лв.

В останалата част потвърждава първоинстанционното решение.

ОСЪЖДА „Ч….“ АД,ЕИК … със седалище и адрес на управление гр. С…,бул „Ц…“№…,Б… Б….да заплати на В.М.Я.,ЕГН ********** *** направени пред двете инстанции разноски в размер на 597лв.

ОСЪЖДА     В.М.Я.,ЕГН ********** ***     да заплати на   „Ч….“ АД,ЕИК… със седалище и адрес на управление гр. С…,бул „Ц…“№…,Б… Б…направени пред двете инстанции разноски в размер на 217лв.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                        2.