Т.Д. № 37-2019

Решение по Търговско дело 37/2019г.

Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е № 66

                                 гр. Видин, 24.06.2019 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският окръжен съд, търговско отделение, в закрито заседание на   двадесет и четвърти юни през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                           ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: В.М.

 

като разгледа докладваното от съдията В.М.търг. дело № 37 по описа за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

      

Производството по делото е по чл.25 ал.4 от Закона за търговския регистър.

Образувано е по жалба на Кооперация „О…. „В…, ЕИК -…, представлявана от Председателя В.Б.Ц. против Отказ № …. на длъжностното лице по регистрация, с който е отказано обявяване на Годишен финансов отчет за 2018г. в Търговския регистър по партидата на Кооперацията.

Жалбоподателят твърди, че отказът е незаконосъобразен – постановен в противоречие с материалния закон и трайната съдебна практика. Твърди, че държавна такса за обявяване на ГФО не се дължи, тъй като принципът на чл.35 от Закона за кооперациите е освобождаване от всякакви дължими ДТ, касаещи регистърното производство, а това включва и обявяването на ГФО.

Моли съда да отмени обжалвания отказ и да задължи Агенция по вписванията да впише по партидата на кооперацията обявяване на ГФО за 2018г.

Съдът намира, че подадената жалба е процесуално допустима. Подадена е от легитимирано лице – Председателят на кооперацията, по чието заявление е постановен отказът. Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Съдът, като се запозна с представените по делото доказателства и доводите, изложени в жалбата, намира същата за основателна.

За да постанови отказа си, длъжностното лице по регистрацията е приело, че със заявлението е постъпило искане за обявяване на годишен финансов отчет на кооперацията за 2018г.

Посочило е, че съгласно чл.7 ал.1 от Наредба №1 от 14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп по търговския регистър за вписване и обявяване на актове в Търговския регистър се дължи държавна такса по Тарифа, одобрена от Министерския съвет, като документът доказващ направеното плащане се прилага към заявлението освен ако таксата е платена по електронен път. Приело е, че към заявлението не са приложени доказателства за платена държавна такса – документ или електронно плащане.

Отразило е, че на основание чл.22 ал.5 от ЗТР на заявителя са дадени указания да представи доказателства за платена държавна такса, същите оповестени по електронната партида на кооперацията в търговския регистър и неизпълнени в законоустановения срок. При така изяснената фактическа обстановка, на основание чл.24 ал.1, във връзка с чл.21, т.9 от ЗТР, длъжностното лице по регистрацията е постановило отказ по заявлението.

Съдът намира за незаконосъобразно становището на длъжностното лице по регистрацията, че към заявлението на кооперацията не е приложен документ за внесена държавна такса, както и предхождащите го указания със срок за внасянето й.

Съгласно разпоредбата на чл.35 от Закона за кооперациите, кооперациите и кооперативните съюзи се освобождават от всякакви такси във връзка с тяхното учредяване, преустройство, прекратяване и ликвидация.

Действително в цитираната разпоредба не е посочено изрично освобождаване от държавна такса при обявяване на годишен финансов отчет на кооперацията, но принципното законово разрешение е, че кооперациите следва да бъдат освободени от всякакви държавни такси във връзка с вписванията на учредяването, промените в обстоятелствата и прекратяването им. Това е с цел финансовото облекчаване на тяхната дейност.

Тълкуването на разпоредбата на чл.35 от ЗК налага извода, че всички вписвания и обявявания в Търговския регистър по заявления на кооперации следва да се извършват без внасяне на държавна такса. В този смисъл е и съдебната практика, в това число и Решение №273 от 28.05.2013г. на ПАС по в.т.д.№592/2013г. и Решение №144 от 29.09.2010г. на ВнАС по ч.т.д.№497/2010г., ТО.

Предвид гореизложеното, както и това, че самото заявление е коректно попълнено и придружено с всички необходими писмени документи във връзка с регистърното производство, съдът намира, че са налице всички нормативно предвидени предпоставки за извършване на заявеното вписване. Това прави отказът на длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията незаконосъобразен. Затова същият следва да бъде отменен, като на длъжностното лице от Агенцията по вписванията се дадат задължителни указания да извърши исканото вписване, а именно обявяване на годишния финансов отчет на кооперацията-жалбоподател за 2018г.

По изложените съображения и на основание чл.25 ал.4 от ЗТР, Видинският окръжен съд

 

                                  Р           Е         Ш           И:

 

ОТМЕНЯ отказ №…. на длъжностното лице по регистрация, с който е отказано обявяване на Годишен финансов отчет за 2018г. в Търговския регистър по партидата на Кооперация „О…. „В…., ЕИК -…., представлявана от Председателя В… Б… Ц…

УКАЗВА на Агенцията по вписванията да извърши исканото вписване – обявяване на годишния финансов отчет за 2018г в ТР по партидата на Кооперация „О… „В…, ЕИК -…., представлявана от Председателя В. Б.Ц.

Решението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд в седмодневен срок от съобщаването му.                                                                          

 

 

   ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: