ГР.Д. № 151-2019

Решение по Гражданско дело 151/2019г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 34

                                              

 

Гр. Видин

 

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

Видинският    окръжен     съд   гражданска  колегия

В открито  съдебно заседание   на   дванадесети   юни

две   хиляди  и   деветнадесета  година    в   състав:

                                                Председател: Д.М.

 

                                                       Членове:

 

                   При   секретаря А.А.

и  в присъствието   на   прокурора Л. Ц.    

като разгледа докладваното от Съдията М.

гражданско  дело № 126 по описа за 2019г.

и  за да  се произнесе,    взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.336 и сл. от ГПК, във връзка с чл.5 от ЗЛС.

Образувано е по исковата молба на Р.Г.Ц.,***, против И.Р.Г., със същия адрес.

Поддържа се в исковата молба, че ответникът е роден с тежки увреждания. Посочва се, че с експертно решение №1169/20.03.2019г. му е призната 100% трайна неработоспособност с чужда помощ.

Подържа се, че ответникът е в тежко здравословно състояние, не може да ходи и да говори, не може да контролира естествените си нужди и не може да разбира свойството и значението на постъпките си, както и да полага грижи за себе си.

Поискано е ответникът И.Р.Г. да бъде поставен под пълно запрещение.

По делото са събрани писмени доказателства, като на основание чл.337 от ГПК, съдът е придобил лични впечатления от състоянието на лицето, като констатира, че ответникът И.Г. е изцяло неконтактен, не чува, не може да отговаря на никакви въпроси, реализира непрекъснато повтарящи се некотролируеми движения.

Представителят на Окръжна прокуратура град В… дава заключение, че с оглед установените по делото обстоятелства ответникът следва да бъде поставен под пълно запрещение.

От представените по делото доказателства Окръжният съд приема за установено следното :

По делото са представени писмени доказателства, от които е видно, че ответникът е с призната 100% инвалидност пожизнено, с експертно решение от 20.03.2019г., издадено от ТЕЛК към МБАЛ „С….“ гр.В.. с диагноза „тежка умствена изостаналост“.

Представени са два броя епикризи от Държавна психиатрична болница – К…, където ответникът е бил лекуван през 2018г. и 2019г., като настанен за задължително лечение.

На основание чл.337 от ГПК съдът придоби лични впечатления от състоянието на ответника и констатира, че е изцяло неконтактен, не чува, не може да отговаря на никакви въпроси, реализира непрекъснато повтарящи се некотролируеми движения

От така установените обстоятелства Окръжният съд приема, че е налице медицинският критерий, визиран в разпоредбата на чл.5, ал.1 от ЗЛС. Установява се, че ответникът страда от „тежка умствена изостаналост“, поради което същият не е в състояние да възприема правилно действителността, да полага грижи за себе си и за своите дела.

По тези съображения съдът приема, че са налице условията на чл.5, ал.1 от ЗЛС и ответникът ще следва да бъде поставен под пълно запрещение.

По изложените съображения Окръжният съд

 

Р Е Ш И :

 

ПОСТАВЯ И.Р.Г., с ЕГН:**********,*** под „ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ”.

Препис от решението, след влизането му в сила, да се изпрати на Органа по настойничеството и попечителството в Община – В… за назначаване на настойник на И.Р.Г..

Решението може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                             ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :