ГР.Д. № 63-2019

Определение по Гражданско дело 63/2019г.

                                   О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 52

Видинският окръжен съд                   гражданско отделение

в закрито заседание на двадесет и първи юни

две хиляди и деветнадесета   година в състав :

                                                            Председател :С.С.

при секретаря …и с участието на ……….прокурора……………………изслуша докладваното от        съдия С…С…              гр.дело № 63 по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното :

           Делото е образувано по искова молба от "Б…." ООД, ЕИК: …., със седалище и адрес на управление: гр. С…, р-н Т…, бул. "Б…" № …, ет. …, офис …, представлявано от управителя В. Ц….срещу:В.А.Т., ЕГН: **********, с адрес: ***, "Е…." ЕООД, ЕИК: …., със седалище и адрес на управление: гр. В…, ул. "А…" № …, an. …, представлявано от синдика С… К… Ч… и "А…." ЕООД, ЕИК: …, със седалище и адрес на управление: гр. С…., р- н Т…, ул. "Н…" № …, ап. .., представлявано от управителя С.В.Ц… с Правно основание: чл. 124, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 88 и чл.90 ЗКИР вр с чл.537 ал.2 ГПК.

Иска се Съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношенне на ищеца - "Б…" ООД и ответнците - В.А.Т.; "Е…." , представлявано от синдика С.К.Ч. и "А…„ ЕООД. че:

Вписването под дв.вх. per. № 2979 от 27.11.201. на СВ-Кула на Искова молба на В.А.Т.; срещу "Е…."   и "А…„ ЕООД, с която са предявени искове с правно основание чл.135 ЗЗД

е недопустимо на основание чл. 537, ал. 2 от ГПК, във вр с чл.88 и чл. 90 от ЗКИР, както и да постанови заличаване на това вписване.

С отговора на ИМ адв. С… Ч… в качеството на синдик на "Е…..“ЕООД /н/ е напревил възражение за подсъдност на делото като счита,че ОС-Видин не е компетентен да разгледа спора.Позовавайки се на правното основание на иска- чл. 88 и чл.90 ЗКИР,счита,че спорът е родово подсъден на районен съд-чл.103 ГПК,а предвид адрес и седалище по ИМ на ответниците В.А.Т."   и "А…„ ЕООД,-това е РС-С….

 

        Видинският окръжен съд, намира, че така предявените искове намират правното си основание в разпоредбите на чл. 537ал.2 вр. чл. 124 от ГПК, вр.чл. 89, 88 чл.89 и чл. 90 от ЗКИР.

         Съобразно разпоредбата на чл. 104 т. 5 от ГПК на окръжния съд като първа инстанция са подсъдни исковете за установяване на недопустимост или нищожност на вписване, както и за несъществуване на вписано обстоятелство, когато това е предвидено в закон.

       Тази специална подсъдност обаче касае единствено исковете, предвидени в разпоредбите на чл. 595 и чл. 604 от ГПК, но не и подсъдността по исковете, предвидени в ЗКИР.       С оглед на изложеното предявените искове не попадат в хипотезата на чл. 104 алт.5 от ГПК, поради което и специалната родова подсъдност , уредена в същата е неприложима спрямо тях

     Горното разрешение е потвърдено и от задължената съдебна практика - Определение № 282 от 29.04.2011 г. на ВКС по т. д. № 29/2011 г., II т. о., ТК, Определение № 561 от 19.07.2011 г. на ВКС по т. д. № 954/2010 г., I т. о., ТК, .

         Предявеният иск е неоценяем,а освен това разпоредбата на чл.90 от ЗКИР не предвижда подсъдност пред окръжен съд като първа инстанция,поради което родово компетентен да разгледа спора е районен съд.Предмет на иска не е спор за собственост върху недвижими имоти,а се иска установяване недопустимост на вписване на искова молба,т.е. дали са спазени правилата на ПВ и ЗКИР към момента на извършеното вписване.Поради изложеното местната подсъдност на спора не се определя по правилата на чл.109 ГПК ,а по общите правила на чл.105 ГПК.Възражението за родова и местна подсъдност е направено от ответник по делото в срока по чл.119,ал.4 ГПК .

       Предвид изложеното съдът намира,че производството по гр.дело № 63/19г. по описа на ВОС следва да бъде прекратено и делото   да се изпрати по подсъдност на Софийски районен съд .

        Водим от горното Видински окръжен съд :

                             О   П     Р   Е   Д     Е   Л   И    :

           ПРЕКРАТЯВА Производството по гр.дело № 63/19 по описа на ВОС и изпраща делото на Районен съд-София по компетентност.

             ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Софийски апелативен съд .

                                                  ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :