ВГРД № 221-2019

Решение по Гражданско дело 221/2019г.

 

 

 

 

                                         Р Е Ш Е Н И Е №139

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито   заседание   на двадесети юни

Две хиляди и деветнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.М.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1. С. С.

  1. Г. Й.

 

При секретаря                                                                и с участието

На                             прокурора                     изслуша докладваното

От   съдия С. С.   гр . дело № 221 по описа

За 2019 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Делото е образувано по жалба,подадена от П.Л.Д. *** против действията на ЧСИ В.Т.. по извършено разпределение на суми от 18.04.2019г. по изп.д. №20137240400529.

Оплакванията в жалбата са, че ЧСИ не е посочила в протокола за разпределение кои са взискатели по изп. дело,какъв е размерът на вземанията на всеки от тях,дали някое от вземанията се ползва с привилегия и по какъв ред следва да се удовлетворява всяко е дно от вземанията.Счита,че сумата от 1980,50лв. е неправилно   разпределена на Б….на основание чл.136,ал.1,т.1 ЗЗД,тъй като не е ясно дали това са разноски,направени от взискателя в изп. производство за осъществяване на изпълнителния способ върху имуществото,чиято цена се разпределя.Според жалбоподателя не става ясно разпределената за публични задължения сума в размер на 31,31лв. с какъв произход е и оттам по кой ред следва да се удовлетвори-вземане за данъци или вземане за глоби.

Моли съда да отмени атакуваното разпределение от 18.04.19г. по изп.д. №20137240400529.

Б…-С…-взискател и М. А. М…-присъединен взискател-уведомени не са взели становище по жалбата.

ЧСИ В.Т… е изложила мотиви по обжалваните действия- чл.436,ал.3 ГПК.Твърди,че разноските, направени от взискателя са във връзка със способа,с помощта на който е реализирана проданта на ипотекирания в негова полза имот.Относно публичните вземания-счита,че е без значение произхода им,тъй като те следват реда на ипотекарния кредитор и не остават суми за тяхното удовлетворяване.Счита,че при направеното разпределение стриктно е спазила правилата на чл.136 ЗЗД и чл.460-461 ГПК,поради което следва да бъдат оставени в сила.

От данните по делото във връзка с направените оплаквания по жалбата съдът приема за установено следното от фактическа страна:

Изпълнително дело №20137240400529 е образувано по молба на взискателя Б….ЕАД-С… на основание изпълнителен лист, издадени от ВРС в полза на взискателя срещу длъжника П.Л.Д. за непогасени и дължими парични вземания произтичащи от Договор за ипотечен кредит от 24.09.08г. и ДС от 03.11.2009г., описани подробно в изпълнителния лист .Изпълнението по делото е насочено срещу ипотекирания в полза на Б….ЕАД имот на длъжника.Върху имота на длъжника е учредена и втора по ред ипотека в полза на М. А.М.-присъединен взискател в изп. производство.След проведена публична продан имотът е възложен на обявеният за купувач-М. С. Х. и продажната цена за имота в размер на 30 000лв е постъпила за разпределение. ЧСИ е изпратил уведомление по чл.191,ал.3 ДОПК до Н….-офис В… за установяване наличие на публични вземания срещу длъжника и наложени обезпечителни мерки и принудително изпълнение в тази връзка.Н… и Община В… са изпратили удостоверение до ЧСИ,с което уведомяват за задължение на П.Л.Д. .При тези данни ЧСИ В.Т… е направила разпределение на постъпилата по сметката на длъжника сума в размер на 30 000лв. на основание чл.460 от ГПК във вр. с чл.136 от ЗЗД като:

1.Сумата 1 980,50лв. са разпределени за Б… ЕАД-С…-платени такси в изпълнителното производство и 469,85лв.-неплатени авансово такси по делото в полза на ЧСИ-чл.136,т.1 ЗЗД.

2.Сума в размер на 141,46лв.-данък сгради върху продадения имот и 16,98лв.-т.26 ТТР ЗЧСИ-чл.136,т.2 ЗЗД

3.Сумата 26 213,27лв.са разпределени в полза на Б…ЕАД-С…-вземане ва зискателя,обезпечено с първа по ред ипотека и 1 177,94лв-т.26 ТТР ЗЧСИ след приспадане на т.20 ТТР ЗЧСИ върху събраното вземане.

За удовлетворяване вземането на М… А… М…-втори по ред ипотекарен кредитор и присъединен взискател по делото,както и за публичните задължения на длъжника не е останала сума за разпределение,както е отразено в протокола за разпределение на ЧСИ.

                           При тези данни съдът достигна до следните изводи:

                        Жалбата е подадена в предвидения от чл.462, ал.2 от ГПК тридневен срок, от легитимирано лице - длъжник в изпълнителното производство, поради което жалбата се явява допустима, а разгледана по същество неоснователна, поради следното:

От данните по делото не се установиха твърденията на жалбоподателя,че не е посочено в протокола за разпределение кои са взискатели по изп. дело,какъв е размерът на вземанията на всеки от тях,дали някое от вземанията се ползва с привилегия и по какъв ред следва да се удовлетворява всяко едно от вземанията.

Напротив в протокола за разпределение точно е посочено размера и основанието на всяко от вземанията и реда,по който се удовлетворяват и кои вземания се ползват с привилегията за предпочтително удовлетворение ,така както е предвидено в чл.136 ЗЗД.Събраната от публичната продан сума е разпределена по правилата на чл.460 ГПК в хипотезата когато събраната сума е недостатъчна да удовлетвори всички взискатели и е извършено разпределение в реда и според привилегиите на чл.136 ЗЗД.ЧСИ точно и ясно е посочил реда на разпределените суми като е започнал от сумите по чл.136,ал.1,т.1 ЗЗД-вземания за разноски по обезпечаването и принудителното изпълнение като разпределената сума в полза на Б…ЕАД съставлява платени такси в изпълнителното производство по осъществяване на принудителния способ на ипотекирания имот. Следва разпределение на суми по чл.136,т.2 ЗЗД-вземания на държавата за данъци върху продадения на публичната продан имот и останалата сума е разпределена по чл.136,т.3 ЗЗД-вземане на взискателя Б… ЕАД,обезпечено с първа по ред ипотека върху продадения на публичната продан имот.

Изрично е посочено в протокола за разпределение,че за останалите взискатели не са останали суми за разпределение.

При това положение настоящият състав на съда достигна до извода,че ЧСИ В.Т… е направила правилно разпределение на сумата постъпила след проведената публична продан на ипотекирания и възбранен имот на длъжника като е приложила разпоредбите на чл.460 ГПк във вр. с чл.136,т.1,2 и 3 от ЗЗД,за което

 

Р     Е     Ш     И     :

ПОТВЪРЖДАВА действията на ЧСИ В.Т… по извършено разпределение на суми от 18.04.2019г. по изп.д. №20137240400529.

Решението може да бъде обжалвано пред Апелативен съд-София в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                         2.