ГР.Д. № 126-2019

Решение по Гражданско дело 126/2019г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 33

                                              

 

Гр. В.

 

                                                           20.06.2019

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

Видинският    окръжен     съд   гражданска  колегия

В открито  съдебно  заседание на дванадесети юни

две   хиляди  и   деветнадесета  година    в   състав:

                                                Председател: Д. М.

 

                                                      Членове:

                                                          

При   секретаря А. А.

и  в присъствието   на   прокурора Л. Ц.    

като разгледа докладваното от Съдията М.

гражданско  дело № 126 по описа за 2018г.

и  за да  се произнесе,    взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.336 и сл. от ГПК, във връзка с чл.5 от ЗЛС.

Образувано е по исковата молба на Ю.Й.П.,***, против Г.П.Ц., със същия адрес.

Поддържа се в исковата молба, че ответникът страда от „лека умствена изостаналост“, като заболяването датира от ранно детство. Посочва се, че с експертно решение №0772/06.03.2018г. му е призната 75% група инвалидност до 2020г.

Поддържа се, че ответникът е в тежко здравословно състояние, не може да се грижи за себе си, не може да се ориентира за време и място, не е в състояние да се храни сам и да се обслужва хигиенно.

Иска се ответникът Г.П.Ц. да бъде поставен под пълно запрещение.

По делото са събрани писмени доказателства, изслушана е съдебно-медицинска експертиза, като на основание чл.337 от ГПК, съдът е посетил дома на ищцата, където живее ответницата и е придобил лични впечатления от нейното състояние.

Представителят на Окръжна прокуратура град В. дава заключение, че с оглед установените по делото обстоятелства ответницата следва да бъде поставен под пълно запрещение.

От представените по делото доказателства Окръжният съд приема за установено следното :

По делото са представени писмени доказателства, от които е видно, че ответникът е с призната 75% група инвалидност до 2020г., с експертно решение от 06.03.2018г., издадено от ТЕЛК към МБАЛ „С..П.“ гр.В. с диагноза „лека умствена изостаналост“.

Назначената по делото съдебно психиатрична експертиза дава заключение, че Г.П.Ц. страда от „умерена умствена изостаналост, значително нарушение на поведението, изискващо грижи и лечение“. Поради вида и степента на интелектуалния си дефицит не е способен да възприема, анализира и оценява фактите от действителността. Лицето не е в състояние да разбира свойството и значение на действията, които извършва и да защитава интересите си.

На основание чл.337 от ГПК съдът придоби лични впечатления от състоянието на лицето, като констатира, че на зададените въпроси същият заявява, че не може да пише и да чете, не може да излиза сам, не разбира парите, не може да пазарува.

От така установените обстоятелства Окръжният съд приема, че е налице медицинският критерий, визиран в разпоредбата на чл.5, ал.1 от ЗЛС. Установява се, че ответникът страда от „умерена умствена изостаналост, значително нарушение на поведението, изискващо грижи и лечение“. Поради вида и степента на интелектуалния си дефицит не е способен да възприема, анализира и оценява фактите от действителността. Лицето не е в състояние да разбира свойството и значение на действията, които извършва и да защитава интересите си.

С оглед установените обстоятелства, че лицето не е в състояние да полага никакви лични грижи за себе си и да разбира свойството и значението на постъпките си и да възприема околната среда, съдът приема, че с оглед на защита на неговите интереси, ще следва да бъде поставен под пълно запрещение.

По тези съображения съдът приема, че са налице условията на чл.5, ал.1 от ЗЛС и ответникът ще следва да бъде поставен под пълно запрещение.

По изложените съображения Окръжният съд

 

Р Е Ш И :

 

ПОСТАВЯ Г.П.Ц., с ЕГН:**********,*** под „ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ”.

Препис от решението, след влизането му в сила, да се изпрати на Органа по настойничеството и попечителството в Община – В. за назначаване на настойник на Г.П.Ц..

Решението може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                  ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :