ВНОХД № 351-2017

                                                Р Е Ш Е Н И Е №164

                                   гр.Видин 19.01.2018г.

 

 

                   В  И М Е Т О   НА Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - наказателно   отделение  в открито   съдебно заседание - проведено на  деветнадесети декември   двехиляди и седемнадесета  година в състав :

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :И.И.

 

                                                 Л.Л.

                               ЧЛЕНОВЕ :

                                                   Р.Д.

при  участието на   секретар И.К. и  прокурора Пр.В. - след   като   разгледа   докладваното от СЪДИЯТА И. - въззивно наказателно ОХ дело №351  от   2017 г. – и   за  да   се  произнесе   взе   в   предвид следното :

      Производството по   делото   е   по чл.318 и сл. от НПК.

         Делото   е   образувано   по въззивна жалба от Г.   Т.   Г.   от   гр.С.   ул.“******“ №** с   ЕГН:**********   чрез   защитника   си   адвокат   К.   В.   от   АК-С.   срещу   Присъда   №549 от   25.10.2017 г. по НОХ дело №1119   от   2017 г. на Видински   Районен   Съд - с която   на   Г.   за   извършено   от   него   престъпно   деяние     по   чл.234   ал.2 т.1 от НК   във   вр.   с   чл.234 ал.1 предл.ІІ –ро от   НК   във   вр.   с чл.55 ал.1 т.1 от НК   във   вр.   с чл.58 а   ал.4 от   НК му   е   определено   наказание „Лишаване   от   свобода „   за   срок   от   1/една/ година ,което   е   постановено   да     изтърпи     при     условията     на   първоначален „строг“ режим ,както   и   му   е наложено   наказание „Лишаване   от   право     да   упражнява   търговска дейност „   за   срок   от   3/три/   години ,считано   от   влизането   на     присъдата     в     законна   сила   на основание чл.37 ал.1 т.7   от   НК.

         Инвокират   се   оплаквания   за   несправедливост   на   наложеното   наказание   „Лишаване   от   свобода „,като     се   твърди ,че   незаконосъобразно   Видински   Районен   Съд   е   приел ,че   подсъдимия     е     осъждан.

        Твърди   се   и   ,че   той   е     реабилитиран   по   право, което   обстоятелство   не   е   взето в   предвид от   първоинстанционния   съд   ,поради   което   същият   е постановил   той   „ефективно“   да   изтърпи   наложеното   му наказание .Сочи   се,че   наказанието   на   подсъдимия   е правилно     определено ,но     неправилно   не   е   приложена   разпоредбата   на   чл.66   ал.1   от   НК .

         С въззивната   жалба   са   направени   оплаквания   за това,че    подсъдимия   е   признал   вината   си   и   е оказал   съдействие     на   органите   водещи     разследването –които обстоятелства   правилно   са   ценени   като смекчаващи вината     обстоятелства   -но   неправилно   Видински   РС   е определил   „ефективно „ изтърпяване   на   наказанието „Лишаване от     свобода „ като   не   е взел   в предвид ,че   подсъдимия   е     реабилитиран     по   право  и     би   следвало   на   него   да   се     гледа - като   неосъждан  при   определяне   на   наказанията   му.

         Излага   се   в   жалбата,че   подсъдимия   има   две   деца   и   съпруга     за   които   се   грижи   и   които   обстоятелства   не   са   взети   в   предвид   при   определяне   на   наказанията   му.

         Иска   се   с жалбата   изменяване   на   присъдата   в частта   и   на   наложеното     наказание „Лишаване   от свобода“ за срок от   1/една/ година ,като   бъде     приложена разпоредбата   на   чл.66 ал.1 от   НК   и     подсъдимия   условно   да     изтърпи   наложеното   му   наказание „Лишаване   от   свобода „с   изпитателен срок определен   от   въззивния съд.Твърди   се,че   целите   на   наказанието ще бъдат постигнати   с   условно   осъждане,като   се   вземе   в предвид   , че   подсъдимия е    в   млада възраст   и  изразява съжаление   за     извършеното   от     него.

      В съдебното   заседание   на 19.12.2017 г. представителят   на   Окръжна   Прокуратура гр.Видин   е   заявил ,че   присъдата   е     законосъобразна   и обоснована    и   следва да бъде потвърдена ,а   жалбата бъде   оставена   без уважение.

         ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД  - след като разгледа въззивната жалба ,събраните по делото доказателства ,взе в предвид становището на страните и атакуваният   съдебен акт – прие   за установено   следното :

         Въззивната   жалба  е   подадена от надлежна страна /подсъдим ,чрез защитника си /, по НОХ   дело  №1119 от 2017 г. на   Видински  РС,с право и интерес да обжалва, подлежащ на въззивно обжалване  съдебен акт /Осъдителна Присъда / -в законоустановения   срок   и   е   процесуално ДОПУСТИМА .

         Разгледана по същество   е   ОСНОВАТЕЛНА - поради следното :

       За   да   се  произнесе   с   Присъда №549   от   25.10.2017 г. по   НОХ   дело №1119  от  2017 г. Видински  Районен Съд и   признае   подсъдимия   Г.   Т.     Г. от   гр.С.   ул.“****“№***   с   ЕГН:**********   за виновен   за   това ,че   е   извършил   деянието   в   условията   на     повторност     в     немаловажен   случай –държал   е   акцизни   стоки   без     бандерол     ,след   като     е   осъден   с влязла   в     сила     присъда   по НОХ   дело 568/2011 г. по описа   на   ОС –С.   за   друго   такова   престъпление   ,като   е     извършил   следното :На   21.03.2017г. в   гр.Видин   в   района   на   ТИР   терминал   Видин   на   Митница   Лом     в     лек   автомобил   марка   „*****“, модел „****“ с рег.№******   и с рама №*******,собственост   на   обвиняемия,в   задна   лява   част   на   автомобила   зад   пасажерската   седалка   в   1 /един/   брой   кафяв   кашон     с размери   39 см.х 29.5см.х16 см.   с   червен   надпис   на   него „*****”, в   1 /един/ брой     кафяв   кашон   без     надписи     по   него,   облепен   с     безцветен   скоч     с   размери   60.5см.х39.5см.х19.5см. и   в   1 /един/ брой   черен   куфар   с   бежова   лепта   в   лявата   му   част   с   размери   52 см.х35см.х29 см. марка „*****“ държал   акцизни   стоки   без   български     акцизен   бандерол   ,какъвто    се   изисква   по   закон   -   чл.28 от   Закона   за   тютюна ,тютюна   и   свързаните   с   тях   изделия ,а   именно :478/четиристотин седемдесет и осем/ броя   кутии цигари /9 560 къса/   от   марката „ROSEMAN” 80 mm без   български  акцизен   бандерол,   всяка   кутия   на   стойност   7.50 лева ,цялото   количество цигари     на   обща     пазарна     стойност от   3585.00/три хиляди   петстотин осемдесет и   пет/лева   и   деянието   не   съставлява     маловажен     случай - за   което като   престъпление     по   чл.234 ал.2 т.1 от НК   във   вр.   с чл.234 ал.1 предл.ІІ –ро   от   НК    във   вр. с   чл.28 ал.1 от   НК   във вр. с чл.58а   ал.4 от НК   във   вр. с чл.55 ал.1 т.1 от НК   го осъди     и     му   наложи     наказание „Лишаване   от свобода „ за срок   от 1/една/ година ,което     на   основание   чл.57 ал.1 т.2   б „б“   от   ЗИНЗС   постанови   да   бъде   изтърпяно при   първоначален   „строг“ режим,както   и   му наложи   наъказание „Лишаване   от   право   да   упражнява   търговска дейност“   за     срок     от   3/три/     години -считано от влизането на   присъдата в   законна   сила     на   основание   чл.37   ал.1 т.7   от   НК -   правилно   е   установил   фактическата     обстановка ,правилно     е     определил   наказанието „Лишаване   от     свобода „   за   срок   от   1 година   и   наказанието „Лишаване от   право   да   упражнява търговска дейност   „ за   срок от 3/три/   години   – но     незаконосъобразно   е     приел   ,че   подсъдимия   е     осъждан,   след   като     видно   от   приложената   по делото   справка   за   съдимост   е     видно ,че     е     реабилитиран   по     право   и се счита   за   НЕОСЪЖДАН ,към   момента  на  извършване   на деянието  21.03.2017 г.

       Фактическата   обстановка   по   делото   е   правилно изяснена ,поради     което     въззивната     инстанция   я   споделя     изцяло ,така   както   е отразена   в   мотивите   на   атакуваната     прискъда   и     намира,че     не   следва   да   я   преповтаря ,а   да   отговори   на   оплакванията     изложени   във     въззивната   жалба .

       Доказано   е   по   безсъмнен   начин,както от   обективна,   така     и     от     субективна   страна ,че     подсъдимия   Г.     е     извършил   престъпното   деяние   предмет   на обвинението.Делото   е     разгледано   от   Видински РС   по реда     на     съкратено   съдебно следствие - по смисъла   на   чл.371 т.2   от НПК,като   подсъдимия   се   е   признал   за виновен   по     повдигнатото   му     обвинение   ,заявил   е   че съжалява   за   извършеното ,заявил   е   че   признава обстоятелствата     изложени     в   обстоятелствената   част   на   обвинителния   акт   и   е   съгласен   да   не   се   разпитват   свидетелите   и     вещите лица ,а   изложените   факти и обстоятелства     в     обвинителния   акт   отговарят   на   истината .

         Видинският   РС   е     изложил ,че    от   обективна   страна   обвинението   се   доказва с показанията   на   свидетелите   И.   Ч. ,К.   Г.,А.   С. и   Ф. М. ,самапризнанието   на   подсъдимия, доказателствата   събрани   и     проверени   с   изготвената   по   делото   стоковедска     експертиза   и доказателствата   приобщени     по реда   на   чл.283   от   НПК,а   от   субективна   страна     е       налице     пряк       умисъл .Безспорно   е   установено   с   доказателствата   събрани     с   посочените по горе   доказателствени   средства ,че   на     посочената по горе   дата  и   място подсъдимия   е     държал/упражнявал   е  реалната   фактическа власт / върху   акцизни   стоки   без   бандерол   ,като   такъв   се     изисква по   закон – по смисъла   на   чл.28   ал.1   от   Закон   за   тютюна   ,тютюневите   и   свързаните   с     тях   изделия .

       При   определяне   на   наказанието „Лишаване от свобода“   за   срок от   1 година   - Видинският   РС -   правилно   е   определил   същото ,но   неправилно   е     приел ,че   подсъдимия     Г.   Т.   Г.     е   осъждан   и   е   постановил     наказанието „Лишаване   от свобода „ за   срок от 1 година   да   бъде     изтърпяно   от   него „ефективно“ при   условията   на   първоначален „строг“ режим „ по   смисъла   на   чл.57 ал.1   т.2   б“б“ от   ЗИНЗС .

       По   делото   е     приложена     справка   за     съдимост   за   осъжданията     на     Г.   Т.   Г.  - от   която е   видно ,че     същият     е     осъждан   ,но     реабилитиран   по   право ,като     извършеното   по   делото   деяние   е   извършено   на     21.03.2017г. ,а     той     е       реабилитиран   по   право   на     27.04.2015г. – когато   е     изтекъл   тригодишния   срок   /по   Присъда   по НОХ дело №568 /2011 г.   по   описа   на   ОС-Стара   Загора / и     от     тази   дата     се   счита   - неосъждан .

       При     това   положение - ВИДИНСКИ   ОКРЪЖЕН   СЪД   намира,че   целите   на   наказанието могат   да бъдат постигнати   с     приложение   на     чл.66   ал.1 от НК   или   с условно     осъждане ,като   изпитателния   срок   бъде определен   на   3 години . С така   изменената   присъдата     ще   се   постигнат   целите     на   наказанието - съобразно специилната     и     генерална     превенции.Основателни  са   оплакванията   в  жалбата   за   несправедливост   на   наказанието при   условие,че     не   се   приложи   института   на   условното   осъждане   за   наказанието „Лишаване от свобода „.В   останалата    част   присъдата   е   законосъобразна   и     обоснована ,поради     което   следва   да бъде   потвърдена .Правилно   след   като   е   разгледано делото при   условията   на   чл.371 т.2   от   НПК -„съкратено   съдебно следствие“ ,подсъдимия   е   признал   вината   си,изразил е съжаление   са   извършеното ,съгласил   се   е да   не   се   разпитват   свидетели   и     вещото     лице ,признавайки   изложените   в   обстоятелствената част   на обвинителния акт обстоятелства - Видински   РС   е определил наказание „Лишаване   от свобода „   за   срок   от   1 година ,с приложение   на   чл.58 а ал.4 от НК   във   вр.   с чл.55 ал.1 т.1 от НК,но   неправилно   и   незаконосъобразно   съдът   е   записал   подсъдимия,като „осъждан“   и   от   там   неправилно е   опредилил   наказанието   да   бъде   изтърпяно „ефективно „ при     условията     на     първоначален   „строг“   режим .В тази си част   присъдата следва   да бъде   изменена ,като бъде приложен  чл.66 ал.1 от   НК   с   тригодишен   изпитателен срок за   подсъдимия ,от   влизането   на   присъдата   в законна сила .В   останалата част   присъдата   е   законосъобразна и обоснована   и     същата     следва   да   бъде   потвърдена ,като такава .Подсъдимият е     млад   човек ,неосъждан     с   жена   и   две   деца   за     които   се     грижи ,видно   от   доказателствата по делото.Признал е   вината   си,изразил е   съжаление     за     стореното   и     производството   е   разгледано     по     реда   на   чл.371 т.2 от   НПК.

         Законосъобразно   и     обосновано   на   подсъдимия е наложено наказание „Лишаване   от   право   да упражнява търговска   дейност“ - за   срок от   3 /три/ години ,като   е   взето   в     предвид   самопризнанието   на   подсъдимия,това   че   е     оказал     съдействие   на   органите   извършващи разследването   и това,че   е   заявил , че  съжалява   за извършеното .

       Законосъобразно   и обосновано на   основание   чл.234 ал.3 от НК   цигарите   са   отнети   в   полза   на   държавата ,а   подсъдимия   е     осъден   да   заплати  разноските по делото.

       Деянието   извършено   от   подсъдимия   не представлява     маловажен   случай ,тъй   като   посочените     по горе цигари   са   на   стойност   над   минималната за страната   работна   заплата.

       Причина   за   извършване   на деянието   е ниското правосъзнание на   подсъдимия   и   стремеж  за   облагодетествуване     по   престъпен   начин.

       Видинският   Окръжен   Съд   намира ,че   направените оплаквания   в   жалбата   са  основателни   и      съобразени   с   доказателствения    материал.Присъдата  следва   да   бъде   изменена   в   посочения   смисъл   а     в   останалата част потвърдена - като законосъобразна   и     обоснована .

       Видинският ОС извърши   и служебна проверка на основание чл.314 ал.1 от НПК- изцяло по отношение на правилността на   присъдата   независимо от основанията посочени   от   страните,като намира   същата за законосъобразна ,обоснована   и   при   постановяването   и   не са допуснати   съществени нарушения на процесуалните правила .С   оглед     на това ,че    е     постановено   наказанието „Лишаване от   свобода „ за срок   от   1 година да бъде изтърпяно при първоначален   „строг“ режим - същото   следва   да   бъде   изменено   с   приложение   на   чл.66 ал.1 от НК   с   тригодишен   изпитателен   срок ,считано от влизането на     присъдата   в   законна   сила   ,а   в   останалата си част присъдата потвърдена -   като   законосъобразна     и  обоснована.

         С оглед на гореизложеното и на основание чл. 334 т.3 от НПК във вр. с чл.337 ал.1 т.3 от НПК-  ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН СЪД

 

                         Р           Е           Ш           И     :

 

         ИЗМЕНЯВА ПРИСЪДА №549 от 25.10.2017г. по НОХ дело №1119   от   2017 г. на  Видински Районен Съд  с която   на   Г.   Т.   Г.   от   гр.С.ул.“*****“№****   с   ЕГН:**********     е    наложеното   наказание “Лишаване   от свобода”   за срок   от 1/една/ година,което да бъде    изтърпяно     при   първоначален „строг“ режим     на     основание   чл.57 ал.1 т.2 б „б“ от   ЗИНЗС ,като   я     ОТМЕНЯ в    частта  и  в   която   е   постановено „ефективно“   изтърпяване   на   това   наказание     при първоначален   „строг“ режим ,вместо което      ПОСТАНОВЯВА :

         На   основание чл.66 ал.1  от НК отлага  изпълнението   на   наложеното   наказание „Лишаване от свобода „ за   срок от   1 /една/ година - за   срок  от  3 години ,считано   от влизането  на   присъдата   в   законна   сила .

       Потвърждава   присъдата     в     останалата   и     част.        

         РЕШЕНИЕТО НЕ   ПОДЛЕЖИ   НА ОБЖАЛВАНЕ И ПРОТЕСТ.

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                ЧЛЕНОВЕ: