ЧНД № 297-2018

Решение по Наказателно дело 297/2018г.

                                    Р Е Ш Е Н И Е №60                            

                           гр.Видин 20.06.2019г.

 

 

                   В  И М Е Т О   НА Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - наказателно отделение  в открито   съдебно заседание - проведено на двадесети юни  двехиляди и   деветнадесета  година в състав :

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :И.И.

 

                                                В.С.

                               ЧЛЕНОВЕ :

                                                  Р.Д.

и прокурора М. К. - след   като   разгледа   докладваното от съдията И. - частно наказателно дело №297 от  2018г. – и за   да   се   произнесе взе в предвид следното :

       Производството по делото е по чл.16 от Закона за   признаване   ,изпълнение   и   изпращане   на   решения за конфискация   или   отнемане и решения за налагане   на финансови   санкции /ДВ.бр.15 от 23.02.2010г./.

         Образувано   е   по  постъпило наказателно   решение с рег.№BLS2 –V-18 37450/3 от 01.06.2018г. на Bezirksnauptmannschaft Bruck an der Leitha -Австрия - относно изпълнение   на     парични     санкции   по Рамково решение 2005/214/ПВР   на Съвета относно   прилагане   на     принципа за взаимно   признаване   на финансови санкции - за   сумата от   355/триста и петдесет и пет/ евро ,като   финансова  санкция  създава   задължение за плащане от   лицето   Н.   Н.   - роден   на   *** ***    и   живущ ***   - за    извършено   от него   административно  нарушение   ,което   е   санкционирано   /не   е   извършен   превод   на   български   език от   австрийския   орган,оторизиран     да     изготви решението, за     да     е   ясно   ,какво нарушение   е   извършил   нарушителя     и     по     кой   член   от   кой   закон   е   санкциониран / .

       Засегнатото лице   Н. Н.  не   е    намерен   на   адреса    посочен   в     решението   ,като по   производството   е   уведомено   лице,което   живее   с   него   на   съпружески     начала -В. В. П. с   ЕГН:********** ,която   е    посочила в   молба ,че   Н.   е   на   път   извън  България,а   автомобила   , който   се   сочи   в   решението   на   австрийските   власти от   06.11.2014г. не   е негова собственоскт ,за което   прилага Удостоверение с изх.№78 от 06.08.2018г.   на   Нотариус   Б. Т. ***   действие   Видински Районен   Съд,от което е видно,че   Н.   е  продал  автомобила    описан   в решението  на  друго   лице.

         Назначен  му     е     служебен   защитник,който   в     съдебно   заседание  на   20.06.2019г.   е   заявил,че   с   оглед   на     обстоятелството   ,че   решението не   е   преведено   на   български   език,след   като  са   дадени   такива   указания от   Видински   Окръжен   Съд   , следва     да     бъде     отказано   признаване и изпълнение   на  това    решение на     издаващата   държава.

       Представителят   на   Окръжна   Прокуратура   гр.Видин   е заявил     в     съдебното   заседание   на     20.06.2019г.,че   следва   да   бъде   отказано признаване    и   изпълнение   на   решението,тъй   като     Видински   Окръжен   Съд е уведомил   австрийската   държава   за   това,че   не   е   превела   решението   на     български   език   и   тя   отново   не   го   е превела.

       ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - след като   разгледа   решението и   представеното   удостоверение    непреведени   на   български език   и   доказателствата по делото,   съобрази    следното :

         По   делото   е   приложено Удостоверение   по   чл.4   от   Рамково   решение   2005/2014/ПВР   на Съвета   относно   прилагането     на     принципа   за     взаимно   признаване   на   финансови санкции , от     което   е     видно,че  по  постъпило     наказателно  решение   с    рег.№BLS2 –V-18 37450/3   от 01.06.2018г.   на Bezirksnauptmannschaft Bruck an der Leitha -Австрия - относно изпълнение   на     парични     санкции - за   сумата от   355/триста и петдесет и пет/ евро, като   финансова   санкция   създава   задължение за   плащане от   лицето   Н.   Н.   - роден   на   *** ***     и   живущ ***   - за    извършено   от   него  административно     нарушение   ,което   е   санкционирано   /не е   извършен   превод   на   български   език от   австрийския   орган,оторизиран     да     изготви     решението, за     да     е   ясно,   какво   нарушение   е     извършил  нарушителя,по   кой   член   от   кой   закон   на   австрийската   държава / .

       Засегнатото   лице   Н. Н.     не     е     намерен     на   адреса   посочен   в     решението   ,като   по   производството   е     уведомено лицето  живеещо     с него   на съпружески     начала  В.В.   П.   с   ЕГН:********** .

         В. П.   е   посочила   в   подадена   от   нея молба ,че   Н.   е   на   път   извън   България,а   автомобила   , който   се   сочи   в   решението   на   австрийските   власти ,че   с   него   е   извършено нарушението   от   06.11.2014г. не е   негова собственоскт ,за   което   прилага Удостоверение с изх.№78 от 06.08.2018г.   на  Нотариус   Б.н   Т. ***   действие   Видински Районен   Съд,от   което  е   видно,че   Н.   е   продал   автомобила посочен   в   решението   на   издаващата държава    на   друго  лице   през 2014г.,а   в    решението   се   сочи   че   с този   автомобил   Н.   е   извършил     нарушението   на 01.06.2018г.

       Видински   Окръжен   Съд     е   изпратил   писмо   на   австрийският орган   да   преведе   решението   си   на български    език,но   този   орган   не   е   направил   и   изпратил   препис   на   преведено   на   български език   решение/а е   получил   писмото   на   30.04.2019 г. –приложено по делото /.

       Изпълнението   на   решението   не   е   с   изтекла давност     по   българското законодателство   и   решението   не   се   отнася   за   деяние   ,подсъдно   на     български   съд. Не е   налице   имунитет   или   превилегия   по българското законодателство ,които     правят   изпълнението   на   решението     недопустимо.

         Решението   не     се   отнася   за   деяния   ,които :

         а/по   българското законодателство   се   считат   за   извършени   изцяло   или   отчасти на територията   на   Република   България   ,или

         б/са   били     извършени     извън   територията   на   издаващата     държава   и   българското законодателство   не позволява   предприемане   на   наказателно   производство   по   отношение     на   такива   деяния .

         Съдът   констатира   ,че   наложената   финансова   санкция   не   е   по - малка   от   70 евро   или   левовата   равностойност   на   тази   сума.

         ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД     намира,че   от   така     представените     доказателства   се   установява ,че    представеното   Удостоверение     е     непълно и   не  отговаря    на  Решението,тъй като   австрийският орган   след   като     не   е   представил   решение   на   български език  е     уведомен   да   го стори   на 30.04.2019г.   в   10.58 часа  от   Видински   ОС/приложено писмо   по делото/ ,но   отново   не  е    изпратил   решение   на   български език ,за   да   може лицето   да    узнае,за   какво   е   санкционирано от     австрийските   власти.

       От   приложеното   по делото   Удостеверение   на   Нотариус   Б. Т. /посочено по горе/ е   видно,че Н. Н.     се     е     разпоредил     с     автомобила   „*****“   модел „***“ с   рег.№********* ,който   е   описан   в   решението , продавайки     същия     на  друго лице     на   06.11.2014г. /видно   от   представеното   по делото Удостоверение/   и   към   01.06.2018 г.   не  е   бил собственик   на     този    автомобил ,но по   делото   липсва   преведено     на  български     език решение ,за   да   стане ясно - за   какво   нарушение е   санкционирал  австрийския орган   Н.    във   връзка   с     посочения   лек   автомобил.

       ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - въпреки данните от Удостоверението   на Нотариус   Б. Т.   намира,че   са   налице   предпоставките   на   чл.35   т.1 от   ЗПИИРКОРНФС ,тъй   като   органа   издал   решението   от издаващата държава   е   изпратил   за   изпълнение   на   изпълняващата   държава  Република   България   НЕПЪЛНО Удостоверение   и след   като   са   дадени указания   за   представяне   на преведено  решение ,същото   отново   не   е преведено   на     български     език , поради  което   следва   да     бъде   отказано   признаване   и изпълнение   на   решението   на   австрийските   власти. С оглед  на посоченото   СЪДЪТ

 

                   Р         Е        Ш          И   :

 

     ОТКАЗВА   ДА   ПРИЗНАЕ И ПРЕВЕДЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЕ рег.№BLS2 –V-18 37450/3   от 01.06.2018г.   на Bezirksnauptmannschaft Bruck an der Leitha -Австрия - влязло   в     законна   сила   на   17.08.2018г. срещу   Н.   Н.   Н. ***   с   ЕГН:********** - с   което   му   е наложена   финансова   санкция  в   размер   на 355/триста и петдесет и пет/ евро .

       Прекратява производството по ЧН дело №297 от  2018г. на Видински  Окръжен Съд

       Решението подлежи на обжалване пред Софийски Апелативен  Съд в   седемдневен  срок от  днес.

       Да  се уведоми компетентният орган на   издаващата държава Австрия , както  и   копие от   решението   да се изпрати и на Министерство на Правосъдието на Република България,след   влизането   му   в   законна   сила.

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   ЧЛЕНОВЕ: