Т.Д. № 244-2018

Решение по Търговско дело 244/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е        №16

 

гр.Видин 07.06.2019 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

            ВОС, търговска колегия в открито заседание на седми май

две хиляди и деветнадесета година в състав:    

                                    

                                                    Председател:   В* В*  

                                                            

при секретаря   ....Н** К**. и в присъствието на прокурора .............. като разгледа докладваното от съдия   В**В**........т.д. №244 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

     Правната квалификация на предявеният иск е чл.79,ал.1 и чл.86,ал.1 от ЗЗД.

Делото е образувано по искова молба от искова молба на „Е**- Т*“ ЕООД град В**,ЕИК ** против Общ.Б**,ЕИК ***.Поддържа се в исковата молба, че между страните са сключени посочените осем броя договори, както следва:

 • Договор от 24.04.2008 година с предмет: „Поддържане и озеленяване

на общински зелени площи на територията на Общ.Б**;

 • Договор от 02.06.2008 година с предмет: „Сметопочистване и

сметоизвозване в населените места на територията на Общ.Б*“.

 • Договор от 19.12.2008 година с предмет: „Разполагане надопълнителни 50 броя контейнери тип „Бобър“ за селата на територията на Общ.Б** и тяхното обслужване с кратност четири пъти месечно и увеличаване на кратността на вдигане на съществуващите контейнери в селата с още два пъти“;
 • Договор от 27.02.2009 година с предмет: „Разполагане на 400 броя

допълнителни съдове и кофи тип „Мева“ на територията на Община Б** и тяхното обслужване с кратност, кратността на основния договор от 02.06.2008 година“;

 • Договор от 30.03.2009 година с предмет: „Ежедневно машинно

метене на улици на територията на гр. Б*“;

 • Договор № 18 от 04.02.2015 година с предмет: „Дейности за контрол

на достъпа до общинско депо за битови отпадъци, находящо се в местността „Фусино селище“;

 • Договор № 63 от 13.05.2015 година с предмет: „Почистване на

сервитутни зони около пътен участък Извос-Стакевци на четвъртокласен път“

 • Договор № 64 от 13.05.2015 година с предмет: „Почистване на

замърсени площи на територията на Общ.Б*“;

По силата на договорите ответникът е следвало да заплаща ежемесечно договорената цена за услугата след фактуриране при приемане на работата съгласно протокол за извършени работи по действителни количества и подписан и оформен надлежно от двете страни, което следва да бъде неразделна част от фактурата. За периода 01.07.2015 година до 04.01.2016 година ответникът не е изпълнил задължението за заплащане, което задължение не е бил изпълнил и до момента на предявяването на иска, въпреки получените два броя нотариални покани. Подържа се, че с приемане на работата от страна на ответника, което по същество представлява признание на дължимата сума, било признато задължението от страна на ответника по тези договори в общ размер на                334 416,79 лева.Поради неизпълнението на задължението се иска да бъде постановено решение, с което ответникът да бъде осъден да заплати на ищеца сумата от 264 484.17 лева - главница за периода 01.07.2015 година до 04.01.2016 година и обезщетение за забава в размер на 69 932.62 лева за периода от 16.11.2015 година до 27.07.2018 година, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 27.07.2018 година до окончателното изплащане. С определение от 29.01.19г. е допуснато изменение на исковата претенция за главницата,като същата се счита предявена за сумата  256 341,17 лева, а исковата претенция за обезщетение за забава се счита предявена за сумата 67 245, 88 лева.

От страна на ответника се оспорва предявеният иск като се подържа,че договорите са нищожни,поради това,че са сключени без да е проведена обществена поръчка.Иска се предявеният иск да бъде отхвърлен. Претендират се и направените по делото разноски.

               От събраните по делото доказателства съдът приема за установено следното: По делото са представени доворите ,от които произтича исковата претенция, както следва:

             -Договор от 24.04.2008 година с предмет: „Поддържане и озеленяване

на общински зелени площи на територията на Общ.Б*;

            -Договор от 02.06.2008 година с предмет: „Сметопочистване и

сметоизвозване в населените места на територията на Общ.Б*“.

-Договор от 19.12.2008 година с предмет: „Разполагане надопълнителни 50 броя контейнери тип „Бобър“ за селата на територията на Общ.Б* и тяхното обслужване с кратност четири пъти месечно и увеличаване на кратността на вдигане на съществуващите контейнери в селата с още два пъти“;

 • Договор от 27.02.2009 година с предмет: „Разполагане на 400 броя

допълнителни съдове и кофи тип „Мева“ на територията на Общ.Б* и тяхното обслужване с кратност, кратността на основния договор от 02.06.2008 година“;

 • Договор от 30.03.2009 година с предмет: „Ежедневно машинно

метене на улици на територията на град Б**“;

 • Договор № 18 от 04.02.2015 година с предмет: „Дейности за контрол

на достъпа до общинско депо за битови отпадъци, находящо се в местността „Фусино селище“;

 • Договор № 63 от 13.05.2015 година с предмет: „Почистване на

сервитутни зони около пътен участък Извос-С*** на четвъртокласен път“

 • Договор № 64 от 13.05.2015 година с предмет: „Почистване на

замърсени площи на територията на Общ.Б**“

           В договорите подробно са уговорени правата и задълженията на страните по договорите,цената на договорените услуги и начина на плащане.С нотариална покана връчена на представител на ответника на 16.11.15г. ищцовото дружество е поканило ответника да заплати сумата 311 913лв. –задължение по сключените между страните договори за периода от 01.05.15г. до 31.10.15г. С нотариална покана връчена на представител на ответника на 18.02.16г. ищцовото дружество е поканило ответника да заплати сумата 146 072,99лв. –задължение по сключените между страните договори за периода от 01.11.15г. до 31.01.16г.            По делото е назначена счетоводна експертиза съгласно заключението ,на която размера на неплатените суми за процесния период от 01.07.15г. до 31.12.15г. е 256 341,17лв., а размера на обезщетението за забава за периода от датата на получаване на нотариалните покани до датата на предявяване на иска е 67 245,88лв.Съгласно заключението размера на дължимите суми е установен от представените по делото 47 броя фактури,които са осчетоводени от страните в пълен размер .Фактурите са включени в дневниците за продажби и справката декларация по ДДС на ищеца и в дневниците за покупки и справката декларация по ДДС на ответника за съответните месеци.Вещото лице е представило заключението и във втори вариант , съгласно задачата поставена от ответника.За изпълнение на задачата поставена от ответника вещото лице е остойностила работата на всяка отделна машина на ответника поотделно ,съобразно отразеното в пътните листове.Съгласно заключението размера на главницата по задължението е 234 580,25лв. а размера на обезщетението за забава от датата на получаване на нотариалната покана до датата на предявяване на иска е 61 497,55лв.Вещото лице е изготвило този вариант на заключението като е изчислило конкретно извършените дейности по процесните договори.

           При така установената фактическа обстановка съдът счита,че предявените искове са основателни и доказани и следва да бъдат уважени като бъде постановено осъдително решение съобразно вариант първи от заключението на вещото лице.Установи се,че между страните са сключени посочените по-горе договори за извършване на посочените комунални услуги.Установи се,че представените по делото 47 броя фактури,които са осчетоводени от страните в пълен размер.Осчетоводяването на фактурите,издадени от страна на ищеца от страна на ответника налага извод за приемане на фактурираните дейности за извършени.От страна на ответника не се подържа наличието на пълно или частично изпълнение на задължението по посочените договори. Съдът счита,че сумите присъдени на ищеца следва да бъдат съобразно първия вариант от заключението на вещото лице.Съдът счита,че сумите следва да бъдат присъдени съобразно първия вариант от заключението,поради това,че при този вариант е вещото лице е съобразило размера на задълженията по представените фактури,така както е уговорено в сключените договори.В договорите дължимостта на цената на услугата е обвързано от ежемесечното представяне на фактура от изпълнителя,а не с отчетеното в пътните листи на транспоортните средства на ищеца.С оглед наличието на неизпълнение от страна на ответника следва да бъде постановено решение,с което ответника бъде осъден да заплати на ищеца главницата по задължението в размер на 256 341,17лв. ведно със законната лихва считано от датата на предявяване на иска-27.07.18г. до окончателното изплащане,както и обезщетение за забава за периода от датата на получаване на нотариалните покани до датата на предявяване на иска в размер на 67 245,88лв.

         От страна на ответника се подържа, че договорите са нищожни,поради това,че са сключени без да е проведена обществена поръчка.Съдът счита,че становището на ответника е неоснователно.Дори и договорите да са сключени без да е проведена обществена поръчка,то за да бъде прогласен договора за нищожен следва да е проведен иска по чл.120а от ЗОП-отм. каквито не са предявени в настоящия случай.

         С оглед решението по същество на основание чл.78,ал.1 от ГПК ответника следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените по делото разноски за д.т. 12 943лв.,за възнаграждение на вещо лица в размер на 250лв. и за адвокатско възнаграждение в размер на 10 000лв.

           Водим от горното съдът

Р     Е     Ш     И     :

           Осъжда ОбЩ.Б*,ЕИК ** да заплати на „Е** Т**“ ЕООД град В*,ЕИК ***следните суми:

 1. 256 341,17лв. дължими по посочените по-долу договори,ведно със законната лихва считано от датата на предявяване на иска-27.07.18г. до окончателното изплащане и   обезщетение за забава за периода от датата на получаване на нотариалните покани до датата на предявяване на иска в размер на 67 245,88лв.

           Задължението произтича от следните договори:

             -Договор от 24.04.2008 година с предмет: „Поддържане и озеленяване

на общински зелени площи на територията на Общ.Б*;

            -Договор от 02.06.2008 година с предмет: „Сметопочистване и

сметоизвозване в населените места на територията на Общ.Б*“.

-Договор от 19.12.2008 година с предмет: „Разполагане надопълнителни 50 броя контейнери тип „Бобър“ за селата на територията на Общ.Б*и тяхното обслужване с кратност четири пъти месечно и увеличаване на кратността на вдигане на съществуващите контейнери в селата с още два пъти“;

 • Договор от 27.02.2009 година с предмет: „Разполагане на 400 броя

допълнителни съдове и кофи тип „Мева“ на територията на Общ.Б* и тяхното обслужване с кратност, кратността на основния договор от 02.06.2008 година“;

 • Договор от 30.03.2009 година с предмет: „Ежедневно машинно

метене на улици на територията на град Б“;

 • Договор № 18 от 04.02.2015 година с предмет: „Дейности за контрол

на достъпа до общинско депо за битови отпадъци, находящо се в местността „Фусино селище“;

 • Договор № 63 от 13.05.2015 година с предмет: „Почистване на

сервитутни зони около пътен участък Извос-С*** на четвъртокласен път“

 • Договор № 64 от 13.05.2015 година с предмет: „Почистване на

замърсени площи на територията на Общ.Б*“

         и

 1. направените по делото разноски за д.т. 12 943лв.,за възнаграждение на вещо лица в размер на 250лв. и за адвокатско възнаграждение в размер на 10 000лв.

         Решението може да бъде обжалвано пред САС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                           ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: