Т.Д. № 19-2019

Решение по Търговско дело 19/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е21

18.06.2019г.Гр.В**

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВОС, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ в открито заседание на ‘четвърти юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: В*М*

 

При участието на секретаря Ил.К* , като разгледа докладваното от съдията гр.дело №19/2019г. по описа на ВОС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Делото е образувано по искова молба от „С.И.Г.“ ООД, с адрес на управление гр. Сливен, ул. „Д** Ч**" № 16, вписано в ТР воден при Агенция по вписванията с ЕИК ****, представлявано от управителя С* И** С**, чрез пълномощника му юрисконсулт П*М* , срещу Н.З.М. с ЕГН ***** със седалище и адрес на управление гр. К**, общ. К**, обл. В**, ул. „В**" № 59 с пр.основание - чл.228 и чл. 232, ал.2, пр.1 от ЗЗД и цена на иска:иск по чл. 228, от ЗЗД - 40 087, 07лв. иск по чл.86, ал.1 от ЗЗД - 7 405,57лв.

Подържа в исковата молба, че търговско дружество „С.И.Г." ООД е собственик на земеделски земи и основният предмет на дейност на Дружеството е отдаване под наем и аренда на собствените му земеделски имоти.

На 29.07.2014 г. „С.И.Г." ООД е сключило с ответника Н.З.М. Договор за наем на земеделска земя. Договорът е със срок 1 (една) стопанска година, считано от 01.10.2014г. до 01.10.2015г. По силата на договора на наемателя Н.З.М. са предоставени за временно и възмездно ползване имотите описани в чл. 1от Раздел 1 „Предмет на договора", находящи се в землищата на с.. И*** и с. С**,, общ. К**, обл. В** с: обща площ 1054,923 дка.

В процесния договор първоначалният размер на отдадените под наем земеделски земи е в размер на 1069,124 дка и съобразно уговореното в чл. 7, ал. 1, т.1 на раздел IV „Наемно плащане" от Договора за наем на земеделска земя, наемателят Н.З.М. се задължава да заплати наемно възнаграждение за стопанскта 2014/2015 г. в размер на 38 (тридесет и осем) лева на декар или общо сумата от 40 626, 71 лв. /четиридесет хиляди шестстотин двадесет и шест лева и седемдесет и една стотинки/.

На 07.10.2014г. между страните е сключен Анекс към Договор за наем на земеделска земя от 29.07.2014г. , с който се договаря общата площ на ползваните под наем земеделски земи , описани в горепосочения договор да бъде променена на - 1054,924 дка, поради допусната техническа грешка в Договора. Реалният размер на отдадените под наем земеделски земи обаче е в размер на 1054,923 дка. Предвид това наемната цена за стопанската 2014/2015г. дължима от наемателя Н.З.М. е с променен размер, а именно 40 087, 07 /четиридесет хиляди осемдесет и седем лева и седем стотинки/.

Съгласно параграф 2, т. 3 от ДР на ЗАЗ стопанската година представлява времето от първи октомври на текущата година до първи октомври на следващата. В процесния случай в Договор за наем на земеделски земи от 29.07.2014г. първоначално страните са уговорили авансово плащане на наемната цена съгласно чл. 7, ал. 1, т.2 на раздел IV „Наемно плащане" от Договора, но впоследствие са договорили авансовото плащане да отпадне. Предвид факта, че в договора падежът за плащане на задължението не е изрично посочен на основание чл. 8, ал. 5 от ЗАЗ приемат, че наемната цена е дължима от наемателя в първия работен ден след изтичане на стопанската година, а именно 01.10.2015г.

Наемодателят „С.И.Г." ООД изпълнил коректно задължението си да предаде отдадените под наем имоти в държане на наемателя. За периода на действие на договора, наемодателят осигурил спокойно и безпрепятствено ползване на земеделските земи, предмет на наемното правоотношение. В същото време наемателят Н.З.М. от своя страна ползва имотите по тяхното предназначение и ги декларира като наети и ползвани от него в местно компетентната Общинска служба по Земеделие.

Въпреки, че наемодателят изпълнил коректно и в срок всички свои задължения по Договора за наем, наемателят Н.З.М. изпаднал в просрочие при изпълнение на задължението си за заплащане на наемната цена за стопанската 2014/2015г. в размер 40 087, 07 /четиридесет хиляди осемдесет и седем, лева и седем стотинки/ и на датата на падежа - 01.10.2015г. не извърши плащане по банковата сметка на ТД „С.И.Г.."ООД.

На 21.04.201бг. между „С.И.Г.“ООД в качеството на кредитор и Н.З.М. в качеството на „длъжник"е сключено от СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА РАЗСРОЧВАНЕ НА ПАРИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОБРОВОЛНО ПЛАЩАНЕ. По силата на т.5 от това Споразумение длъжникът Н.З.М. признава задължението си по Договор за наем на земеделски земи от 29.07.2014г. в размер на 40 087, 07 /четиридесет хиляди осемдесет и седем лев;а и седем стотинки/. По силата на Споразумението страните договарят нов падеж на горепосоченото задължение, а именно 31.05..2017г.,, но и на датата на новият падеж не са постъпили плащания от длъжника по банковата сметка на ТД „С.И.Г."ООД.

Поради изложеното, за наемателя е възникнало договорно задължение за заплащане на уговорената наемна цена по Договор за наем на земеделска земя от 27.07.2014 г. за стопанската 2014/2015г. в следния размер: главница 40 087, 07лв. /четиридесет хиляди осемдесет и седем лева и седем стотинки/, както и обезщетение за забава в размер на 7 405,57лв. / седем хиляди четиристотин и пет лева и петдесет и седем стотинки/ за периода от 01.06.2017Г. до 27.03.2019г.

Посочват, че в конкретния случай са налице предпоставките на чл.228 и чл.232 ал.2 пр.1 от ЗЗД, както и на чл.7, ал. 2 на Раздел IV „Наемно плащане" от Договора за наем на земеделски земи 29.07.2014г. за стопанската 2014/2015г. за заплащане от страна на наемателя на дължимите наемни цени.

Претендират ответника да бъде осъден да заплати наемната цена по процесния наемен договор за стопанската 2014/2015г., както и обезщетение за забава. Основателността на предявените осъдителни искове за заплащане на наемна цена и обезщетение за забава са обусловени от фактите установени чрез представените писмени доказателства, а именно, че между страните е налице валидна облигационна обвързаност по договор за наем, че недвижимите имоти предмет на договора са предоставени реално от ищеца на ответника за временно и възмездно ползване през периода, за който се претендира плащане на наемна цена и обезщетение за забава. В същото време паричното задължение на ответника за заплащане на наемната цена е изискуемо и ликвидно, тъй като по силата на сключеното между страните СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА РАЗСРОЧВАНЕ НА ПАРИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОБРОВОЛНО ПЛАЩАНЕ, наемното плащане е следвало да бъде извършено до определена падежна дата, а именно 31.05.2017г.

Въпреки многократките разговори и покани ответникът Н.З.М., отказва да плати доброволно наемната цена за стопанската 2014/2015г., което обосновава нашия правен интерес да предявим настоящите осъдителни искове.

Молят съда да постанови съдебно решение, чрез което:ДА ОСЪДИ Н.З.М. с ЕГН: **********,***, да заплати на Търговско дружество „С.И.Г." ООД със седалище и адрес на управление гр. С***, ул. „Д* Ч*" № *, вписано в ТР при АВ с ЕИК *****, представлявано от управителя му С** И** С**, чрез юрисконсулт П** М**, сумата от 40 087,07 /четиридесет хиляди осемдесет и седем лева и седем стотинки/, представляваща наемна цена по Договор за наем на земеделска земя от 29.07.2014г. за стопанската 2014/2015г., както и обезщетение за забава за периода от 01.06.2017г. до 27.03.2019г. в размер на 7 405,57лв. / седем хиляди четиристотин и пет лева и петдесет и седем стотинки/, сключен между наемодателя „С.И.Г." ООД и наемателя Н.З.М. за отдаване под наем на 1054,923 дка земеделски земи в землищата на с. И** м** и с. С** ,общ. К**, обл. В**, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба, до окончателното плащане на сумата.

Претендират разноски по делото държавни и съдебни такси в това число и юрисконсултско възнаграждение общо в размер на 2 199.71 лв.

Ответникът по делото не оспорава исковата претенция, не е ангажирал доказателства, въпреки предоставената му възможност.

ВОС, като взе предвид постъпилата искова молба, данните по делото, прие за установено следното от фактическа страна :

Търговско дружество „С.И.Г." ООД е собственик на земеделски земи и основният предмет на дейност на Дружеството е отдаване под наем и аренда на собствените му земеделски имоти.

На 29.07.2014 г. „С.И.Г." ООД е сключило с ответника Н.З.М. Договор за наем на земеделска земя. Договорът е със срок 1 (една) стопанска година, считано от 01.10.2014г. до 01.10.2015г. По силата на договора на наемателя Н.З.М. са предоставени за временно и възмездно ползване имотите описани в чл. 1 от Раздел 1 „Предмет на договора", находящи се в землищата на с.. И* м* и с. С**,, общ. К**, обл. В* с: обща площ 1054,923 дка.

В процесния договор първоначалният размер на отдадените под наем земеделски земи е в размер на 1069,124 дка и съобразно уговореното в чл. 7, ал. 1, т.1 на раздел IV „Наемно плащане" от Договора за наем на земеделска земя, наемателят Н.З.М. се задължава да заплати наемно възнаграждение за стопанскта 2014/2015 г. в размер на 38 (тридесет и осем) лева на декар или общо сумата от 40 626, 71 лв. /четиридесет хиляди шестстотин двадесет и шест лева и седемдесет и една стотинки/.

На 07.10.2014г. между страните е сключен Анекс към Договор за наем на земеделска земя от 29.07.2014г. , с който се договаря общата площ на ползваните под наем земеделски земи , описани в горепосочения договор да бъде променена на - 1054,924 дка, поради допусната техническа грешка в Договора. Реалният размер на отдадените под наем земеделски земи обаче е в размер на 1054,923 дка. Предвид това наемната цена за стопанската 2014/2015г. дължима от наемателя Н.З.М. е с променен размер, а именно 40 087, 07 /четиридесет хиляди осемдесет и седем лева и седем стотинки/.

При така установената фактическа обстановка, ВОС прие следното от правна страна :

Съгласно чл.228 от ЗЗД, с договора за наем наемодателят се задължава да предостави на наемателя една вещ за временно ползване, а наемателят - да му плати определена цена. В конкретния случай се касае за облигационно правоотношение възникнало между страните въз основа на валидно сключен договор за наем на земеделски земи за стопанската 2014/2015г.  

Съгласно изискването на чл.228 от ЗЗД, наемодателят „С.И.Г."ООД е предоставил на наемателя Н.З.М. държането върху земеделските земи, находящи се в землищата на с. Извор махала и с. Старопатица, общ. Кула, обл. Видин, с обща плош, 1054,923 дка.

На 21.04.201бг. между „С.И.Г.“ООД в качеството на кредитор и Н.З.М. в качеството на „длъжник"е сключено от СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА РАЗСРОЧВАНЕ НА ПАРИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОБРОВОЛНО ПЛАЩАНЕ. По силата на т.5 от това Споразумение длъжникът Н.З.М. признава задължението си по Договор за наем на земеделски земи от 29.07.2014г. в размер на 40 087, 07 /четиридесет хиляди осемдесет и седем лев;а и седем стотинки/. По силата на Споразумението страните договарят нов падеж на горепосоченото задължение, а именно 31.05..2017г.,, но и на датата на новият падеж не са постъпили плащания от длъжника по банковата сметка на ТД „С.И.Г."ООД.

За наемателя е възникнало договорно задължение за заплащане на уговорената наемна цена по Договор за наем на земеделска земя от 27.07.2014 г. за стопанската 2014/2015г. в следния размер: главница 40 087, 07лв. /четиридесет хиляди осемдесет и седем лева и седем стотинки/, както и обезщетение за забава в размер на 7 405,57лв. / седем хиляди четиристотин и пет лева и петдесет и седем стотинки/ за периода от 01.06.2017Г. до 27.03.2019г.

Налице са предпоставките на чл.228 и чл.232 ал.2 пр.1 от ЗЗД, както и на чл.7, ал. 2 на Раздел IV „Наемно плащане" от Договора за наем на земеделски земи 29.07.2014г. за стопанската 2014/2015г. за заплащане от страна на наемателя на дължимите наемни цени.

        Ответникът следва да бъде осъден да заплати на ответното дружество наемната цена по процесния наемен договор за стопанската 2014/2015г., както и обезщетение за забава. Установи се, че между страните е налице валидна облигационна обвързаност по договор за наем, че недвижимите имоти предмет на договора са предоставени реално от ищеца на ответника за временно и възмездно ползване през периода, за който се претендира плащане на наемна цена и обезщетение за забава. В същото време паричното задължение на ответника за заплащане на наемната цена е изискуемо и ликвидно, тъй като по силата на сключеното между страните СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА РАЗСРОЧВАНЕ НА ПАРИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОБРОВОЛНО ПЛАЩАНЕ, наемното плащане е следвало да бъде извършено до определена падежна дата, а именно 31.05.2017г.

Въпреки многократките разговори и покани ответникът Н.З.М., не е заплатил доброволно наемната цена за стопанската 2014/2015г., неизправна страна по договора е и следва да бъде осъден да заплати претендираните суми.

С оглед изхода на спора съдът прилага нормата на чл. 78 ,ал.1 ГПК като присъжда в полза на ищцовата страна реално сторените по делото съдебно деловодни разноски за които са ангажирани доказателства. 1899.71 лева за платена държавна такса/стр.24 от делото /и 300 лева юрисконсултско възнаграждение

Посочената в списъка за разноски д.т.,в размер на 4 459.16/стр.34 от делото /   не съответства на д.т за предявения иск , не е внесена в този размер , съответно е недължима

Водим от горното ВОС,

 

Р   Е   Ш   И   :

ОСЪЖДА Н.З.М. с ЕГН: **********,***, да заплати на ТД „С.И.Г." ООД със седалище и адрес на управление гр. С**, ул. „Д** Ч**" № *, вписано в ТР при АВ с ЕИК **, представлявано от управителя му С** С**, чрез юрисконсулт П** М*, сумата от 40 087,07 /четиридесет хиляди осемдесет и седем лева и седем стотинки/, представляваща наемна цена по Договор за наем на земеделска земя от 29.07.2014г. за стопанската 2014/2015г., както и обезщетение за забава за периода от 01.06.2017г. до 27.03.2019г. в размер на 7 405,57лв. / седем хиляди четиристотин и пет лева и петдесет и седем стотинки/, сключен между наемодателя „С.И.Г." ООД и наемателя Н.З.М. за отдаване под наем на 1054,923 дка земеделски земи в землищата на с. И** м** и с. С** ,общ. К**, обл. В*, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 01.04.2019- датата на подаване на исковата молба, до окончателното плащане на сумата.

ОСЪЖДА Н.З.М. с ЕГН: **********,***, да заплати на ТД „С.И.Г." ООД със седалище и адрес на управление гр. С**, ул. „Д**/ Ч**" № 16, вписано в ТР при Агенция по вписванията с ЕИК ***, представлявано от управителя му С** И** С**, чрез юрисконсулт П* М**, направените по делото разноски в размер на 1899.71 лева за платена държавна такса и 300 лева юрисконсултско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване пред САС в двуседмичен срок от съобщението до страните.

                         ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :