Т.Д. № 45-2019

Решение по Търговско дело 45/2018г.

 

 

 

 

 

                                          Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е №20

                      

                                            Гр. Видин 18.06.2019г.

 

                              В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Видински окръжен съд   ГРАЖДАНСКА           КОЛЕГИЯ   В ПУБЛИЧНОТО   ЗАСЕДАНИЕ НА двадесет и девети май

ПРЕЗ две хиляди и деветнадесета ГОДИНА В СЪСТАВ:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. С.                        

                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                                2.

 

ПРИ СЕКРЕТАРЯ         Ил.К.                     И В ПРИСЪСТВИЕТО НА

ПРОКУРОРА                                           КАТО РАЗГЛЕДА ДОКЛАДВАНОТО ОТ

     съдия С.С.                        т..Д. № 45    ПО ОПИСА

ЗА   2018   ГОД.,ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ СЪОБРАЗИ СЛЕДНОТО:

 

Предявен е иск от „М…”ООД-гр. С… ,представлявано от управителя д-р Д. Т.-Л. срещу МБАЛ„С..“АД-В.,представлявано от изпълнителния директорд-р Ц. И. В. за сума в размер на 98 759,29лв,представляваща обща сума на изпълнени дейности по Договор №….г. и Анекс от …г. за месеците април,май и юни 2018г.Твърди,че въз основа на сключения между страните договор и анекс към него ищецът е осигурил медицински персонал,с които ответникът е сключил трудови договори и назначените медицински специалисти са изпълнявали дейности по инвазивна кардиология в болницатга на ответника като дейностите са отчетени и заплатени от Здравната каса,но договореното възнаграждение не е зплатено на ищеца за посочените месеци.

Иска от съда да осъди ответника да им заплати претендираната сума и направените по делото разноски.

В законния двуседмичен срок по чл.367 ГПК ответникът е подал отговор на ИМ,с който оспорва иска и е заявил,че сключеният между страните договор е изначално нищожен,поради противоречие със закона-чл.26,ал.1 ЗЗД във вр. с чл.288 ТЗ.Твърди,че ищецът не е регистриран като лечебно заведение,поради което не може да осъществява медицински услуги като дейност предвид императивната разпоредба на чл.3,ал.3 ЗЛЗ.

При условията на евентуалност излагат аргументи за недължимост на исковата сума.Твърди,че ищецът не е изпълнил задължението си по договора,посочено в &2,а именно да предприеме действия по регистрация като лечебно заведение,което е въведено като условие за всяка една от страните ,обуславящо действието на самия договор,т.е. договорът е сключен под отлагателно условие и след като една от страните не е изпълнила това условие,то договорът не е произвел действие.Твърди,че ищецът не е изпълнил и задължението си по &4,касаещо уведомяването на другата страна като по този начин е въвел в заблуждение ответника.

Иска от съда да отхвърли предявеният иск като недопустим,алтернативно като неоснователен като им присъди и направените по делото разноски.

С ДИМ ищецът оспорва твърденията в отговора на ответника като твърди,че тяхно задължение да осигури квалифицирани медицинскси специалисти,които да извършват дейностите по инвазивна кардиология в болницата при ответника,а не от „Кардиа Ко“,поради което не е налице противоречие със закона и договорът не е нищожен при условията на чл.26,ал.1 ЗЗД.Счита,че ищецът е изпълнил задълженията си по договора като е предоставил квалифицирани медицинскси специалисти,които да извършват дейностите по инвазивна кардиология.Счита,че са изпълнили задължението си по договора като са изпратили протоколите за извършена медицинска дейност и съставени въз основа на тях фактури,но ответникът нито е изплатил дължимите суми,нито е уведомил ищеца,че не ги приема.

С допълнителен отговор ответникът излага становището си като сочи,че договорът между страните е сключен на основание чл.95,ал.1,т.1 ЗЛЗ, от което следва,че страни по такъв договор могат да бъдат само лечебни заведения,а не каквито и да било търговски дружества .Относно представените протоколи твърди,че те се съставят след уточняване между страните за извършените и заплатени от НЗОК медицински услуги,а не едностранно.Твърди,че няма нито един документ,устатновяващ,че именно ищецът е осигурил медицинските специалисти.

От данните по делото съдът приема за установено следното от фактическа страна:

Между МБАЛ „С…“АД- В. ,представлявано от изп.директор д-р В.Д. в качеството на „Възложител“ и „М…”ООД-гр. С. ,представлявано от управителя д-р Д.Т.-Л. като „Изпълнител“ на основание чл.95,ал.1,т.1 ЗЛЗ е сключен Договор №77 от 19.05.17г. ,според който Възложителят възлага,а Изпълнителят приема да осигурява на Възложителя предоставянето на медицински услуги по медицински специалности „кардиология“ и „инвазивна кардиология“ за лечението на пациентите,постъпили при Възложителя чрез квалифицирани медицински специалисти за изпълнението на всички медицински,диагностични и терапевтични процедури съгласно изискванията на НРД,решенията на УС на НЗОК и заложените изисквания в алгоритмите на изброени в договора клинични пътеки /КП/.

В чл.8 от договора са посочени задълженията на Изпълнителя,които обхващат:

1.Осигуряване качествено и в срок договорените медицински услуги и поисканите консултации в съответствие с правилата за добра медицинска практика съгласно условията на действащия НРД,

2.Създаване и поддържане на необходимата медицинска документация за изпълнените медицивски услуги и осигуряване на длъжностните лица на Въцложителя достъп до документи,свързани с отчитането на извършените дейности от клиниката,

3.Задължение да не се разпространяват данни,свързани с личността на пациентите,

4.Организиране необходимите медицински екипи за осъществяване на изпълняваните медицински дейности по договора,

5.Осъществяване обучение и методическа помощ на персонала на Възложителя в областта на кардиологията и

6.Да съдейства на Възложителя като му представя висококвалифицирани медицински специалисти по инвазивна кардиология,с които Възложителя сключва трудови договори.

В чл.9 са уточнени финансовите отношения между страните относно разпределение приходите от дейността по инвазивна кардиология като в чл.11,т.1 е посочено,че дължимото възнаграждение на Изпълнителя се заплаща след уточняване на данните за извършените и платени от НЗОК и/или пациентите медицински услуги,за което двете страни подписват месечен протокол.

В преходни разпоредби на договора в &2 е посочено,че изпълнението на задълженията и реализирането на правата на страните по договора започва от датата,на която двете страни и всяка поотделно са получили необходимите разрешения и регистрции по Закона за лечебните заведения,за изпълнението на дейностите,посочени в договора,всъответстнвие с действащите нормативни актове и добрата медицинска практика.За целикте на настоящия договор за начална дата на започване на изпълнението на задълженията се приема по-далечната дата на полученото разрешение и/или регистрация.

По делото са представени писмени доказателства-съставени и подписани от ищеца протоколи и фактури за месеците април,май и юни2018г. като протоколът за м. април е подписан от бившия изп. директор на болницата-д-р В. Д.,но останалите протоколи за м. май и юни не са подписани от представител на болницата.Протоколите и фактурите са доставени на ответника,но плащане по тях не е последвало.

Тези обстоятелства се констатират от ВЛ Р. К. по назначената съдебно счетоводна експертиза,прието от съда като обективна и компетентна и неоспорена от страните.ВЛ е изготвил заключението си след проверка на документацията при ответника и е установил,че трудовите възнаграждения на посочените от ищеца медицински специалисти като осигурени от тях специалисти по инвазивна кардиология са изплатени от ответника по банков път на специалистите за месеците април,май и юни 2018г.Посочени са изплатените от НЗОК суми по клинични пътеки,описани в договора между страните като за процесните месеци не е превеждана никаква сума на ответника макар фактурите за м. април и май да са осчетоводени при ответника,а за м. юни фактурата не е осчетоводена и подписана от ответника.

За медицинските специалисти,за които ищецът твърди,че са осигурени от него като специалисти по инвазивна кардиология ВЛ е посочил датите на сключване на тр. договори между специалистите и МБАЛ„С….“АД и така се установява,че д-р Ж.Ш. есключил тр. договор на 13.04.16г.,д-р Н.Х. на 30.06.17г.,медицинските сестри Р..-на 31.05.16г.,И.-на 23.04.18г.,В.-на 24.11.14г.,Д.-на 26.08.11г.,М.-на 21.02.17г.

При тези данни съдът достигна до следните изводи:

Безспорно е установено и не се оспорва от страните,че между тях на основание чл.95,ал.1,т.1 ЗЛЗ е сключен  Договор №….г. ,според който Възложителят възлага,а Изпълнителят приема да осигурява на Възложителя предоставянето на медицински услуги по медицински специалности „кардиология“ и „инвазивна кардиология“.

По възражението на ответника,че сключеният между страните договор е изначално нищожен,поради противоречие със закона-чл.26,ал.1 ЗЗД във вр. с чл.288 ТЗ съдът достигна до следния извод:

Договорът между страните не противоречи на законова разпоредба и поради това не е нищожен при условията на чл.26,ал.1 ЗЗД.Договорът обаче е сключен въз основа на чл.95,ал.1,т.1 ЗЛЗ, от което следва,че страни по такъв договор могат да бъдат само лечебни заведения,а не каквито и да било търговски дружества.Именно заради това е въведено изискването на &2 в преходните разпоредби на договора ,където е посочено,че изпълнението на задълженията и реализирането на правата на страните по договора започва от датата,на която двете страни и всяка поотделно са получили необходимите разрешения и регистрции по Закона за лечебните заведения,за изпълнението на дейностите,посочени в договора,в съответстнвие с действащите нормативни актове и добрата медицинска практика.В &3 всяка от страните по договора се е задължила да предприеме необходимите стъпки за регистрация като лечебно заведение.

По делото не са представени доказателства ищецът да е провел успешни деийствия,които да доведат до регистрацията му като лечебно заведение и до настоящия момент той не е регистриран по ЗЛЗ.Поради това не е настъпило условието,обуславящо настъпване на начална дата на действие на договора между страните.Договорът е сключен под отлагателно условие и ще възпроизведе действие едва след изпълнението на това условие-в случая регистриране на двете страни като лечебни заведения.За ответника това е установено от представеното УАС от ТР,но за ищеца няма данни за такава регистрация.В този смисъл договорът между страните не е нищожен,но не е произвел действие поради ненастъпило договорено условие,след което клаузите на договора ще възпроизведат действие между страните.Междувременно срокът на договора е изтекъл.

Ищецът не е изпълнил задължението си да предприеме необходимите действия по регистрация като лечебно заведение,което би довело до изпълнение на договореностите между страните.

Освен това свое задължение ищецът е поел и други такива по действието на самия договор и за пълнота на изложението съдът счита,че следва да се спре и на този въпрос,касаещ спора по същество.

В чл.8 от договора са описани задълженията на Изпълнителя-ищец по делото.От посочените шест пункта ищецът твърди,че е изпълнил единствено задължението си да осигури специалисти по инвазивна кардиология.От отразеното в заключението по счетоводната екпертиза се установява,че единствано д-р Х… и м.с. И… са сключили тр. договор с ответника след датата на сключване на договора между страните-19.05.17г.Останалите медицински специалисти към датата на сключване надоговора между страните вече са били сключили тр. договор и са работили в МБАЛ „С….“АД.При това положение не се установява,че ищецът е изпълнил и това свое задължение,а именно да осигури специалисти по инвазивна кардиология за изпълнение на дейностите по посочените в договора КП.Няма никакви данни,че тези специалисти са препоръчани или насочени от ищеца към ответника.В досиетата на тези специалисти към трудовите им договори с ответника няма приложени насочващи писма от ищеца.

Освен това свое задължение ищецът е поели други,така както са описани в чл.8 от договора,но не се твърди и не се представят доказателства те да са изпълнени.

Не се установи също,че протоколите за извършените дейности по инвазивна кардиология са съставените след съгласуване между страните и консултация със специалистите по инвазивна кардиология,какъвто ред е предвиден в чл.11 от договора.

От изложеното се налага извода,че договорът между страните не е произвел действие,поради неосъществено отлагателно условие,предвидено в &2 в преходните разпоредби на договора,а по същество ищецът в качеството си на Изпълнител по договора не е изпълнил задълженията си ,описани в чл.8 от договора и процесните протоколи и фактури за месеците април,май и юни 2018г. не са изготвени по реда предвиден в чл.11 от договора.

Всичко това налага искът да бъде отхвърлен като неоснователен,а ищецът да заплати на ответника направените от него разноски в производството съгласно представен списък по чл.80 ГПК в размер на 4000лв.-адв. възнаграждение,платено по банков път,за което е представена вносна бележка.

Водим от горното съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

Отхвърля предявеният от „М…..”ООД, ЕИК…,със седалище и адрес на управление гр. С…, ул.“Л…“№…,ет…., офис .., представлявано от управителя д-р Д. Т.-Л. иск срещу МБАЛ„С…“АД,ЕИК …,със седалище и адрес на управление-гр. В…, ул.”Ц…” №…,представлявано от изпълнителния директорд-р Ц. И. В… за сума в размер на 98 759,29лв,представляваща обща сума на изпълнени дейности по Договор №….г. и Анекс от …г. за месеците април,май и юни 2018г. като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 

Осъжда „М…. К…”ООД,ЕИК…,със седалище и адрес на управление гр. С…,ул.“Л..“№.,ет..,офис … ,представлявано от управителя д-р Д. Т.-Л. да заплати на МБАЛ “С…“АД, ,ЕИК …,със седалище и адрес на управление гр. В…,ул.”Ц.С. В.”№…,представлявано от изпълнитеилния директор д-р Ц.И.В. направените по делото разноски    в размер на 4 000лв- адв. възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                         Окръжен съдия: