ЧНД № 129-2019

Решение по Наказателно дело 129/2019г.

РЕШЕНИЕ № 59

гр. Видин 13.06.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Видинският окръжен съд наказателно отделение в публичното заседание на тридесети юни през две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Л.

ЧЛЕНОВЕ: ВЛ.С.

                     Р.Д.

при участието на прокурора ...В. В.. и секретаря .. И. К. като изслуша докладваното от съдията С. ч.н.д. № 129 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 30, вр. чл. 14 и сл. от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции (ЗПИИРКОРНФС).

Образувано е по Решение 308 Cs 109 Js 8784/17 от 06.10.2017 г., влязло в сила на 27.10.2017 г. и постановено от AMTSGERICHT ASCHAFFENBURG /районен съд - А/, Република Г за прилагане на финансови санкции по отношение на Н.Г.К. с ЕГН ********** и последен известен адрес в гр. В. ул."*****" №**.

Наложената финансова санкция е в размер на 150 евро за извършено престъпление „вещно укривателство", както и 70 евро разходи по административното производство. Общо финансовата санкция е в размер на 220 евро.

В проведеното пред настоящата съдебна инстанция заседание, представителят на Видинска окръжна прокуратура моли решението да бъде признато.

В съдебното заседание осъденото лице Н.Г.К. не се явява, като е редовно призован.

Съдът, след като се запозна с представеното Решение за постановяване на финансова санкция и Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции и приложените по делото доказателства намира за установено следното:

Производството е образувано въз основа на изпратено Решение 308 Cs 109 Js 8784/17 от 06.10.2017 г., влязло в сила на 27.10.2017г. и постановено от AMTSGERICHT ASCHAFFENBURG /районен съд - Ашафенбург/, Република Германия и Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета.

Решението за постановяване на финансова санкция е на държава, която е член на Европейския съюз - Република Германия и се отнася за деяние, което се квалифицира като престъпление по чл. 215 ал.1 НК и по българското законодателство - вещно укривателство.

Тъй като засегнатото лице е с постоянно местоживеене на територията на Видинска област /съдебен район на Окръжния съд в гр.Видин/, то Окръжен съд - Видин е компетентен да разгледа Решението - чл. 31 ЗПИИРКОРНФС.

Засегнатото лице е редовно призовано за съдебното заседание, НС СС

ЯВЯВа И не представя доказателства за пълно или частично изпълнение, в която и да е държава - член на Европейския съюз. Поради това съдът пристъпи към разглеждане на Решението за постановяване на финансова санкция във връзка с основателността на искането за признаването му и допускането му за изпълнение.

Решението се отнася за деяние, което е извършено на територията на издаващата държава и не попада под юрисдикцията на българските съдилища.

Представеното Удостоверение е пълно и отговаря на Решението - копие от диспозитива на решението, постановен от Amtsgericht Aschaffenburg /районен съд - Ашафенбург/, Република Германия. Не са събрани доказателства, че срещу осъденото лине за същото деяние в Република България или в друга държава, различна от издаващата и от изпълняващата е постановено и приведено в изпълнение решение за налагане на финансови санкции. Не е налице имунитет или привилегия по българското законодателство, които правят изпълнението на решението недопустимо. Решението не се отнася за деяния, които:

а)    по българското законодателство се считат за извършени изцяло или отчасти на територията на Република България, или

б)    са били извършени извън територията на издаващата държава и българското законодателство не позволява предприемане на наказателно производство по отношение на такива деяния.

Съдът констатира, че наложената финансова санкция не е по-малка от 70 евро или левовата равностойност на тази сума. В разглеждания казус наложената финансова санкция е в размер на 220 евро. Решението се отнася за деяние, което се квалифицира като престъпление или административно нарушение и според българското законодателство — вещно укривателство, което е наказуемо по чл. 215 от НК.

Решението е било постановено срещу физическо лице, което по българското законодателство поради възрастта си носи наказателна отговорност и подлежи на наказателно преследване за деянията, които обосновават решението. Видно от представеното удостоверение съответното лице е било уведомено относно правото си да обжалва решението и за сроковете на обжалване /стр. 6/.

От така представените доказателства се установява, че представеното удостоверение е пълно и отговаря на Решението. Не са налице основанията, при които може да се откаже признаване или изпълнение.

Предвид изложеното, съдът намира, че Удостоверението съдържа всички елементи, посочени в ЗПИИРКОРНФС. Представения акт следва да бъде признат и да бъде изпълнен. Тъй като наложената финансова санкция е определена в евро съгласно чл. 32, ал. 1, вр. чл. 16, ал. 6 ЗПИИРКОРНФС следва да се определи равностойността й в български левове по курса на БНБ за деня на постановяване на Решението за финансова санкция. Решението е постановено на 06.10.2017 г., влязло в сила на 27.10.2017 г. Служебно известно е, че на тази дата курсът на Българската народна банка е 1.95583 лева за 1 евро. Следователно, равностойността на 220 евро в български левове е 430,28 лева.

Предвид изложеното съдът приема, че са налице условията за признаване и изпълнение на представеното Решение за финансова санкция, поради което и на основание чл. 32, ал. 1, вр. чл. 16, ал. 7, т. 1 от ЗПИИРКОРНФС, следва да бъде признато и изпратено за изпълнение.

Водим от горното, Видинският окръжен съд, наказателно отделение,

РЕШИ:

ПРИЗНАВА И ДОПУСКА ИЗПЪЛНЕНИЕ на Решение 308 Cs 109 Js 8784/17 от 06.10.2017 г., влязло в сила на 27.10.2017 г. и постановено от AMTSGERICHT ASCHAFFENBURG /районен съд - Ашафенбург/, Република Германия, който е решил налагането на финансови санкции и е поискал признаване и изпълнение на Решение, с което на Н.Г.К. с ЕГН ********** и последен известен адрес в гр. В.ул."*-****" №***, постановено в Република Германия е наложена финансова санкция в размер на 220 евро или общо 430,28 лева.

На основание чл. 36, вр. чл. 22 ЗПИИРКОРНФС признатото Решение да се изпрати на Националната агенция по приходите за изпълнение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и/или протест в 7-дневен срок от днес пред Софийския апелативен съд.

ОБЖАЛВАНЕТО не спира изпълнението.

На основание чл. 38, ал. 1 и 2 ЗПИИРКОРНФС незабавно да бъде уведомен компетентния орган на издаващата държава като му се изпрати преведено копие от настоящото решение, както и копие от решението да се изпрати и на Министерството на правосъдието на Република България.

На основание чл. 13 ЗПИИРКОРНФС разноските по признаването и изпълнението на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции на територията на Република България като изпълняваща държава се поемат от нея.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

2