ВНАХД № 38-2017

                                    Р Е Ш Е Н И Е № 35                              

                             гр.Видин 10.04.2017г.

 

 

                   В  И М Е Т О   НА Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - наказателна   колегия в открито   съдебно заседание - проведено на   четиринадесети март   двехиляди и седемнадесета година в състав :

 

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ :И.   И.

 

                                                 Л. Л.

                               ЧЛЕНОВЕ :

                                                     Р. Д.

                                                  

 

при  участието на   секретар   С. К.  и    прокурора М. К.   - след   като   разгледа   докладваното от СЪДИЯТА И.   - въззивно наказателно АХ дело №38 от  2017г. – и за   да   се   произнесе взе в предвид следното :

 

         Производството по   делото   е   по чл.318 и сл. НПК във вр. с чл.378 ал.5 от НПК.

         Делото   е   образувано   по въззивна жалба от В. И.   Т. ***    с    ЕГН:********** срещу   Решение № 4 от 10.01.2017г. по АН дело №1682  от   2016г. на   Видински    Районен   Съд , с     което   е   признат   за виновен   за   извършено   престъпление    по   чл.325 б ал.1 от НК,на   основание   чл.78 а ал.1 от НК   е   освободен от   наказателна отговорност   и   му   е наложено   административно   наказание „Глоба“   в     размер     на   2500 лева ,за   това ,че   на   02.06.2016 г.   в   с.Градец   обл.Видин   ,в   двора   на   имот, находящ   се     на   ул.“Първа“ №156   ,проявил   жестокост, като  нанасял     удари     с   дърво  и   намушкал   с   вила   гръбначно   животно -   куче ,мъжко ,кръстоска   ,с   черно кафяв   цвят   ,негова     собственост   ,с което   противозаконно   му   причинил   тежко   и     трайно   увреждане   ,а     именно   гръдна   травма - пневмоторакс /въздух   в   плевратната   кухина / и   черепно –мозъчна   травма .

         Развиват   се   оплаквания   срещу     постановеното решение,за   това   че     същото     е   постановено   при съществени   нарушения     на     процесуалните   правила, материалния   закон   ,   е     необосновано   и   несправедливо.

         Твърди   се,че   е   осъден   за   престъпление   за   което няма   вина.Излага   ,че   е   пенсионер   на   82 години / на 75 години   е   ,видно   от   ЕГН-то   му/,не   е   ползвал   правна помощ   и   е   бил   подведен   и   объркан.Твърди ,че   не   е   налагал     побой   над   кучето   и   съжалява , че   то   е   пострадало.Излага ,че   е   отгледал  кучето от малко ,като   се   грижи   за   него   и     го   храни,но     хората   от   селото   му казали ,че   влиза     по   домовете   им   и   им   яде   кокошките,за   което   той     хвърлил   по   него   някакъв   предмет ,но   не   го   е   уцелил.

       Жалбоподателят   прави   оплаквания     и   за   това,че   наложеното   му   наказание   е   непосилно   за     него ,не   е   съобразено   с   имотното   му   състояние,тъй   като   той   е   пенсионер   и   живее   на   ръба     на   бедността ,има   здравословни     проблеми,трудно     се     предвижва   и често   боледува.Излага   ,че   доказателства     по делото   за виновното му   поведение   са събрани   със   свидетелски показания     на     лице     с     което     е   в   лоши   отношения.

       Иска   да   бъде   отменено   решението   на   Видински   РС   с     което     му     е   наложено     административно   наказание   „Глоба“ в размер   на 2500   лева   или   измените   същото   до   минималния размер   на   наложената „Глоба“ ,тъй   като   е  с чисто   съдебно    минало, не  е   осъждан .

       Жалбоподателят   се   е   явил   в   съдебното заседание    на   14.03.2017г.   и   е   подържал   жалбата   си .

         Представителят   на Окръжна   Прокуратура   гр.Видин   е заявил  в   съдебното   заседание   на   14.03.2017 г . ,че   жалбата   е   основателна   в   частта   и   за   несправедливо наказание,като   същото   се     измени   от   „Глоба“   в размер     на   2500   лева   на   „Глоба“   в   размер   на   1000   лева ,тъй   като     жалбоподателят   е     пенсионер   с   ниска   пенсия,болен и     наказанието - наложено   му   с   атакуваното   с   жалбата   решение   не   е     справедливо.Посочил   е,че     причината   за   появилата     се   агресия   у   жалбоподателя   е     обстоятелството,че     кучето     е     изяло     кокошките   му.

         ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД  - след като разгледа жалбата ,събраните   по делото доказателства ,взе в предвид   атакувания   съдебен акт   и становището на страните – прие   за установено   следното :

         Въззивната   жалба е   подадена от надлежна страна /обвиняем / по НАХ   дело   №1682   от   2016г.   на   Видинският  Районен Съд,с право и интерес да обжалва, подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт /Осъдително Решение/-в законоустановения   срок   и  е  процесуално  ДОПУСТИМА .

        Същата   е     ОСНОВАТЕЛНА   в   частта   и , в   която   се   излага,че   наложеното   административно     наказание   по чл.78 ал.1   от   НК   - „Глоба „   в   размер   на   2500   лева   не   е   справедливо,а     е     завишено     по    размер.

       За   да   постанови   Решение №4   от   10.01.2017 г. по НАХ дело №1682 от 2016 г. - Видинският   Районен   Съд  и признае  обвиняемия   В.   И.     Т. ***   с   ЕГН: **********   за   ВИНОВЕН по   обвинението   по   чл.325 б ал.1 от   НК - в  това, че   на   02.06.2016 г.   в   с.Градец   обл.Видин   ,в   двора   на   имот, находящ   се     на   ул.“Първа“ №156 ,проявил   жестокост ,като   нанасял     удари     с   дърво   и   намушкал   с   вила   гръбначно   животно -   куче ,мъжко ,кръстоска   ,с   черно кафяв   цвят   ,негова     собственост   ,с което   противозаконно   му   причинил   тежко   и     трайно   увреждане   ,а     именно   гръдна   травма - пневмоторакс /въздух   в   плевратната   кухина / и   черепно –мозъчна  травма   за   което ,на     основание   чл.78 а ал.1 от   НК   го   освободи   от     наказателна     отговорност   и   му   наложи административно   наказание „Глоба „   в     размер     на     2500 лева   -   правилно   е     установил   фактическата   обстановка, правилно     е     приложил   закона ,но     е     определил   високо по   размер     административно   наказание.Същото   не   е   справедливо ,съобразно   чистото   съдебно минало   на   обвиняемия   ,както   и   не   е   взето   в предвид   при определянето   му,че   обвиняемия     е   пенсионер     на   75   години и   признава     вината   си .Видинският   Районен   Съд     е     изложил     като   отегчаващо     вината     обстоятелство, проявата     на   нечовешка   жестокост     от     страна   на     обвиняемия   към   собственото   му   животно /посоченото   по горе   куче/, упоритост     и     неприклонност   при   нанасяне   на   ударите.

       Видинският   Районен   Съд   е   установил   по   производството   по   безсъмнен   начин ,че     обвиняемия   е   извършил     деянието   предмет     на  обвинението.

       Самият   обвиняем     е     заявил     в     съдебно     заседание на 10.01.2017 г.   с   Протокола   от   съдебното   заседание ,че   се   признава   за     виновен   по   повдигнатото   му   обвинение,   но   е     заявил   ,че   е   отгледал     кучето   от един   месец   и   същото   се   е     научило   да   яде   кокошки,при     което   му   е   изяло   8 /осем/ кокошки     и   за   това   го   е   бил .Заявил е,че   кучето   което   е отгледал от   малко   /от   1 месец/, му   е   изяло   кокошките ,а   той   яде   коприва   и     щавляк.

     Въззивната   инстанция   споделя   изложената   от   Видински РС   фактическа   обстановка   и   намира,че  не   следва   да   я преповтаря ,а   да   отговори     на   оплакванията   във   въззивната     жалба .

     При   посочената   по горе   фактическа   обстановка   Видинският   РС   - правилно   е     признал   обвиняемия   за виновен     в     извършване   на   престъпното   деяние   по   чл.325 б   ал.1 от   НК,правилно       го   е   освободил   от   наказателна   отговорност   ,но   е   завишил   по размер   наложеното   му   административно   наказание,определяйки го около     средния     размер   /предвидено административно   наказание „Глоба“ от 1000   до 5000   лева/.

     Видинският РС - при   определяне   на  наказанието   не   е     взел   в     предвид,че   обвиняемия   е     направил     пълни   самопризнания. Той     би     следвало     да  вземе    в  предвид     и   това обстоятелство   ,като   смекчаващо   вината обстоятелство ,което   не     е     сторил .Приел   е ,че   обвиняемия     е     възрастен   човек,признава   вината   си ,но   тези   обстоятелства - не   е   взел   в   предвид     при определяне   на   размера   на   наложеното   административно   наказание.Посочил   е   в   мотивите   към   решението   си,че   липсва   критичност   от   страна   на   обвиняемия ,към   извършеното   от     него   деяние.

       При   това   положение - Видинският   Окръжен   Съд   намира,че   жалбата     е     основателна   , само   в   тази   и   част   и   са     обосновани   съображенията     на   Окръжна   Прокуратура   гр.Видин   изразени   чрез   представителя   си   в   съдебното   засеидание   на   14.03.2017 г. ,че     целите   на наказанието могат   да   бъдат   постигнати   и   с     административно   наказание „Глоба „   в   размер   на   минималния   размер   предвиден   в   закона - „Глоба“   в   размер   на   1000 лева .Този   размер   на   глобата   е   съобразен   с   обстоятелството,че     жалбоподателя   е пенсионер   на   75   години ,признава вината   си   по повдигнатото   му     обвинение,което   е     заявил   в   съдебното   заседание   пред     Видински   РС   и   е   неосъждан.

         Жалбата     в     останалата   и     част   е   неоснователна   и     не     следва   да     бъде   уважена .Не   са   налице   изложените   оплаквания   в   останалата  и   част   за   нарушен   материален   закон ,необоснованост   и   допуснати   съществени нарушения   на   процесуалните   правила.За   обстоятелството,че   кучето   за   което е   осъден   жалбоподателя ,че   му     е   нанесъл     побоя   -   яде   кокошките     му  е     разпитан   и   свидетеля Даниеела   Кичашка   в   съдебното заседание   на 14.03.2017г. ,която потвърждава    това   обстоятелство .Самият   жалбоподател   е направил   самопризнания ,че     е   бил   кучето   си,а в   жалбата   си   твърди   обратното ,в   което   самият   той   си   противоречи.Същият   е     на   75     години   ,пенсионер   със   заболявания   и   с   едно     административно   наказание   „Глоба“   в   размер   на   1000   лева - ще   се   постигнат целите   на   наказанието   с   оглед   специалната   и генерална     превенции.

         При     изготвяне   на   въззивната   жалба   жалбоподателя   дори     не   е   взел   в   предвид ,че     е   признал   вината   си   по     повдигнатото   му   пред   Видински   РС - обвинение.  

       С   оглед на гореизложеното и на основание чл. 337 ал.1т.1 от НПК във вр. с чл.334 т.3 от НПК -   ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН СЪД

         Р             Е             Ш             И         :

 

         ИЗМЕНЯ   РЕШЕНИЕ №4 от 10.01.2017г. постановено по   НАХ дело №1682 от 2017г. на   Видинският  Районен  Съд , с   което   В.   И.   Т. ***   с ЕГН:**********   за   извършено   престъпление по   чл.325 б ал.1   от   НК     е   освободен   от   наказателна отговорност     на   основание   чл.78 ал.1 от   НК,като   му   е     наложено   административно   наказание „Глоба“ в   размер   на 2500/двехиляди и петстотин/ лева -като   изменява размера   на   това   административно наказание от 2500   лева    на 1000/хиляда / лева .

       РЕШЕНИЕТО НЕ   ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ И ПРОТЕСТ .

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       1.

                                                 ЧЛЕНОВЕ :          

                                                                   2.