ВЧГРД № 218-2019

Определение по Гражданско дело 218/2019г.

Р   А   З   П   О   Р   Е   Ж   Д   А   Н   Е-46

 

Гр.В. 12.06.2019 г.

 

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН съд в закрито заседание на тринадесети юни две хиляди и деветнадесета година   в състав  

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ : Г. Й.

                                            ЧЛЕНОВЕ :1.

При секретаря                                  и в присъствието на прокурора

……………………………………………………………..като разгледа докладваното от съдия Й.                        гр.д. №218 по описа за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното :

 

         Производството е по Част пета ,Дял първи,Глава тридесет и шеста на Гражданския процесуален кодекс.

         Постъпила е молба от   И. М.   ЕООД,   с  ЕИК: със седалище в град С. и адрес на управление : р-н . бул… представлявано от Управителя Н. М. М., чрез адв. Н. Б. Н. от САК и/или адв. В. М. Д. от САК, със съдебен адрес: гр.С. бул… и факс .. за издаване на изпълнителен лист срещу „А. К." ЕООД, ЕИК.. със седалище в гр. В. и адрес на управление: ул.., представлявано от управителя А. М. В. с правно основание чл. 51, ал. 1 от ЗМТА във връзка с чл. 404, ал. 1 т. 1 от ГПК.

         Към молбата са приложени :

  1. Решение от 23.4.2019 г., постановено в хода на производството

по арбитражно дело ВАД № 127/2018 на АС при БТПП;

  1. Удостоверение № 1123/16.5.2019 г. на АС при БТПП;
  2. Договор за правна защита и съдействие и доказателства за

извършено плащане на възнаграждението.

  1. Пълномощно за преупълномощаване;
  2. Документ, удостоверяващ заплащането на държавна такса.

         Съдът намира молбата за основателна поради следното :       

         Актът ,въз основа на който се иска издаването на изпълнителен лист ,е от категорията на посочените в Чл.404 т.1 ГПК актове.Молбата е подадена до компетентния   съд съгласно Чл.405 ал.2 ГПК. Актът ,въз основа на който се иска издаването на изпълнителен лист ,е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение срещу длъжника.        

         Между „И. М." ЕООД и „А. К. ЕООД, ЕИК. е образувано арбитражно дело ВАД № 127 от 2018 г. по описа на Арбитражния съд при Българската търговско - промишлена палата. В хода на производството по делото съдът се е произнесъл с Решение от 23.4.2019 г., с което осъжда „А. К." ЕООД да заплати на „И. М." ЕООД следните суми:

- 5000,00 лева - главница с ДДС, представляваща незаплатената цена на продадена машина съгласно договор за покупко-продажба № 439, сключен между страните на 11.5.2018 г. и издадена фактура № 1000001103/11.5.2018;

- 3041,25 лева - договорна неустойка за забавено плащане в размер на 0,5% на ден върху неплатената сума за всеки просрочен ден, считано от деня на падежа на всяко плащане до 29.10.2018 г.

- 2062,81 лева - арбитражни разноски.

Решението е надлежно връчено на страните и влязло в сила, видно от Удостоверение № 1123/16.5.2019 г., издадено от АС при БТПП, както и от обратните разписки, от които са видни датите на получаването на решението от страните. Влязлото в сила решение по арбитражно дело е годно изпълнително основание съгласно разпоредбата на чл. 404, ал. 1, т. 1 от ГПК.

Предвид гореизложеното и въз основа на постановеното решение по арбитражно дело № 127 от 2 018 г. по описа на Арбитражния съд при Българската търговско - промишлена палата следва на основание чл. 51, ал. 1 от ЗМТА във връзка с чл. 404, ал. 1, т. 1 от ГПК да се издаде в полза на „И. М." изпълнителен лист срещу ЕООД и „А. К." ЕООД за посочените по-горе суми.

Решението на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата е влязло в сила и подлежи на принудително изпълнение на основание чл. 51, ал. 1 от ЗМТА, във връзка с чл. 404,т.1 от ГПК.

Водим от горното и на основание чл. 404, т. 1 от ГПК във връзка с чл. 405, ал. 3 от ГПК Съдът

 

         Р   А   З   П   О   Р   Е   Д И   :    

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ в полза на от   И. М."   ЕООД,   с  ЕИК: със седалище в град С. и адрес на управление : р-н „К.", бул… представлявано от Управителя Н. М. М. срещу „А. К." ЕООД, ЕИК. със седалище в гр. В. и адрес на управление: ул.. представлявано от управителя А. М. В. за присъдените по арбитражно дело ВАД № 127 от 2018 г. по описа на Арбитражния съд при Българската търговско - промишлена палата суми :

-5000,00 лева - главница с ДДС, представляваща незаплатената цена на продадена машина съгласно договор за покупко-продажба № 439, сключен между страните на 11.5.2018 г. и издадена фактура № 1000001103/11.5.2018;

-3041,25 лева - договорна неустойка за забавено плащане в размер на 0,5% на ден върху неплатената сума за всеки просрочен ден, считано от деня на падежа на всяко плащане до 29.10.2018 г.;

- 2062,81 лева - арбитражни разноски,както и за направените пред Видинския окръжен съд разноски в размер на 50,00 лева за заплатена държавна такса и 583,00 лева за заплатено адвокатско възнаграждение.

Разпореждането  подлежи на обжалване с частна жалба в двуседмичен срок пред Софийския апелативен съд съд,като срокът тече за молителя от връчване на разпореждането,а за ответника –от връчването на поканата за доброволно изпълнение .

         Обжалването на разпореждането,с което молбата се уважава,не спира изпълнението.

                                             

                                         СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД :