НОХД № 342-2017

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 165

град Видин, 19.01.2018г.

 

 

В     И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Видинският окръжен съд                             наказателно отделение в публичното

заседание на деветнадесети декември

през две хиляди и седемнадесета година в състав :

              

                                                         Председател: Л.Л.

                                                                 Членове: Г.Й.                                                                                        

                                                                                   Р. Д.

                                                                

 

при секретаря                   И.К.                    и в присъствието на

прокурора                 П. В.         като разгледа докладваното от

                  СЪДИЯТА Л.                                   НОХД № 342   по описа

за 2017г., и за да се произнесе съобрази следното:

С присъда № 553/31.10.2017г. по НОХД № 1113/2017г., по описа на Районен съд – Видин, подсъдимият Ц.В.В. с ЕГН ********** е признат за ВИНОВЕН в това, че на 17.03.2017 г. в гр. Брегово, обл. Видин, на ул. „Г. Д“, в близост до бензиностанция „Петрол“, управлявал МПС товарен автомобил „Ивеко“ с ДК № *, лична собственост, без съответно свидетелство за управление на МПС, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложена му със Заповед за ППАМ № 17-0953-000025/16.01.2017 г., издадена от Началник на Сектор „ПП“ при ОДМВР - Видин, влязла в законна сила на 02.02.2017г., за което и на основание чл. 343в, ал.3, във вр. с ал. 1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. „б“ от НК, подсъдимият е осъден и му е наложено наказание „ПРОБАЦИЯ“, като съвкупност от следните пробационни мерки:

1 .Задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от три години,

2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години,

3 .Поправителен труд за срок от две години, като се правят удръжки върху възнаграждението му от 15% в полза на Държавата. Поправителния труд следва да се изпълнява по месторабота на подсъдимия, а именно „Петроник“ ЕООД гр. Видин - обект бистро „Енигма“,

както и „ГЛОБА“ в размер на 350 лева.

На основание чл.343г, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимия В. е наложено наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от десет месеца.

На основание чл.59, ал.4 от НК е зачетено времето, през което подсъдимият В. е бил лишен от правото да управлява МПС по административен ред.

            Против присъдата в срок е подаден протест от Районна прокуратура – Видин. В протеста са развити съображения, че присъдата е неправилна, тъй като наложеното наказание е явно несправедливо. Иска се присъдата да бъде изменена, като вместо наложеното наказание „пробация“, на подсъдимия да бъде наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца ефективно и на основание чл.68, ал.1 от НК, да бъде постановено изтърпяване на наложеното му по НОХД № 1104/2014г. наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца.  

            Представителят на Окръжна прокуратура – Видин даде заключение, че протеста е основателен и следва да бъде уважен, тъй като ВРС неправилно е приложил чл.55 от НК при липса на изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства.

           Подсъдимият В. моли да бъде потвърдена присъдата на ВРС.

            Окръжният съд след като прецени доводите на страните и събрания доказателствен материал, и след като извърши служебна проверка на присъдата, с оглед чл.314 от НПК, прие следното:

            Първоинстанционният съд е извършил правилна преценка на доказателствата по делото, по – отделно и в съвкупност, и фактическите положения, които са приети за установени, намират опора в тях. По делото са изяснени обстоятелствата, които са от съществено значение за правилното му решаване. Не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. С оглед установената фактическа обстановка, която ВОС споделя и не намира да я преповтаря самоцелно в настоящото решение, ВРС правилно е приложил закона, респ. правилно е квалифицирал деянията на подсъдимия по цитирания по – горе текст от НК. От друга страна, присъдата на ВРС е неправилна в санкционната и част, респ. относно приложението на чл.55 от НК и замяната на законопредвиденото наказание „лишаване от свобода“ с наказание „пробация“.

           Безспорно е установено по делото, че подсъдимия Ц.В.В. с ЕГН ********** на 17.03.2017 г. в гр. Брегово, обл. Видин, на ул. „Г.Д“, в близост до бензиностанция „Петрол“, управлявал МПС товарен автомобил „Ивеко“ с ДК № *, лична собственост, без съответно свидетелство за управление на МПС, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложена му със Заповед за ПАМ № 17-0953-000025/16.01.2017 г., издадена от Началник на Сектор „ПП“ при ОДМВР - Видин, влязла в законна сила на 02.02.2017г. За горното поведение на В., контролните органи, след като предварително направили справка в ОДЧ – ОД на МВР, относно обстоятелството, че срока на ПАМ не е изтекъл, респ. водача е без СУМПС, което му е отнето въз основа на заповедта, съставили на подсъдимия АУАН № 519607/17.03.2017г.

           Видно от надлежно заверения препис на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 17-0953-000025/16.01.2017г., издадена от Началник сектор „Пътна Полиция“ при ОДМВР-Видин, на основание чл.171, т.1, б.“д“ от ЗДП, която заповед е връчена на В. на 18.01.2017г. и е влязла в сила на 02.02.2017г., на подсъдимия е наложена ПАМ „временно отнемане на СУМПС“ до заплащане на дължима глоба за нарушение по ЗДП.         

           Фактическата обстановка се базира на доказателствата по делото от досъдебното производство и самопризнанията на подсъдимия, които напълно се подкрепят от доказателствата – цитираните по – горе, и показанията на свидетелите Ц. и П.

           От така установената фактическа обстановка се налага извода, че поведението на подсъдимия, от обективна и субективна страна, е съставомерно по чл. 343в, ал. 3 във вр. с ал.1 от НК.

           За престъпление по цитирания текст от НК е предвидено наказание „лишаване от свобода” до 3 години и с „глоба“ от 200 до 1000 лева.

ВРС е разгледал делото при условията на глава ХХVІІ от НПК, респ. с оглед чл.373, ал.2 във вр. с чл.372, ал.4 от НПК и е след като е преценил, че в случая са налице едновременно условията на чл.58а, ал.1 и чл.55 от НК, е приложил чл.58а, ал.4 във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. „б“ от НК, като по – благоприятен за дееца. ВРС е приел наличие на многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства, и е заменил наказанието „лишаване от свобода“ с „пробация“, включваща следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от три години; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години; поправителен труд за срок от две години, като се правят удръжки върху възнаграждението му от 15% в полза на Държавата, като поправителния труд следва да се изпълнява по месторабота на подсъдимия, а именно „Петроник“ ЕООД гр. Видин - обект бистро „Енигма“. Кумулативното наказание глоба е индивидуализирано в размер на 350 лева, а наказанието „лишаване от правоуправление на МПС“ – за срок от 10 месеца. ВРС е отчел като смекчаващи обстоятелства следните такива: подсъдимия способствал за разкриване на обективната истина и искрено се разкайвал. ВОС намира, че има хипербола в извода на ВРС за многобройност на смекчаващите обстоятелства, както са визирани в мотивите. Видно е, че са само две и то в кръга на обичайните. Освен това и двете обстоятелства посочени от ВРС се обхващат от самопризнанието, което е смекчаващо доколкото е направено на ДП, но не и пред Съда, защото там е основание за бонуса по чл.373, ал. 2 от НПК. Дори да се приеме, като отделно смекчаващо обстоятелство разкаянието на дееца, то остава открит въпроса, действително ли е налице такова. Разкаянието означава осъзнаване на грешното поведение и пренастройка и вътрешна мотивация за правилно поведение. ВОС не може да приеме такава реализация у подсъдимия.

Конкретното деяние се отличава с обичайната за този вид престъпление степен на обществена опасност, но тази на дееца е завишена, предвид повторяемостта във времето на негови действия в разрез с правилата за движение по пътищата, за което е бил многократно санкциониран. Видно от справката за извършените от В. нарушения на правилата за движение, издадена от Началника на РУ на МВР Видин, подсъдимия е наказван за голям брой нарушения по ЗДП. В противовес на декларативните самопризнание на дееца и изразеното от него съжаление, са предишните му осъждания /две за тежки умишлени престъпления и четири по чл.343, ал.2 от НК, т.е. престъпления по различен състав, но от същия вид, като това, което е предмет на настоящото дело/, както и многобройните му нарушения по ЗДП. Посочените обстоятелства са отегчаващи отговорността на дееца и го характеризират отрицателно, като лице с повишена обществена опасност, и с пренебрежително отношение към правилата за движение по пътищата. Поради това, ВОС не споделя извода на ВРС за наличие на изключителни или многобройни смекчаващи отговорността на дееца обстоятелства, които да обуславят приложение на чл.55 от НК. Позицията на въззивната инстанция не се променя и с оглед посочените от защитата обстоятелства, че: подсъдимия работи; имал е изрядно процесуално поведение /последното е негово задължение, а не смекчаващо отговорността му обстоятелство/. Осъжданията на В. по чл.343в, ал.2 от НК са за престъпления извършени последователно през 2009г., 2010г., 2011г. и 2013г. За всяко от тези престъпления, не е налагано законопредвиденото наказание „лишаване от свобода“, но същото е било заменяно с „пробация“. Видно е, че това по-леко по вид наказания, не е довело до промяна в нагласите и поведението на подсъдимия към спазване правилата на ЗДП. Това наказание не е изпълнило целите на чл.36 от НК. ВРС неправилно е приложил чл.55 от НК, тъй като по отношение на подсъдимия не са налице условията на тази норма. Независимо от човешкия аспект и вярата в доброто, с оглед тенденциозно поведение на подсъдимия, наложеното му от ВРС наказание „пробация“, освен че е неоправдано снизходително, също е и в разрез с чл.58а, 55 и 36 от НК.

           С оглед горните съображения, протеста е основателен.

           ВОС намира, че вместо определеното от ВРС наказание „пробация“, с оглед чл.54 и 36 от НК и превеса на смекчаващите обстоятелства, на подсъдимия следва да бъде наложено законопредвиденото за престъплението наказание „лишаване от свобода“ в минимален размер, респ. за срок от 3 месеца. Следва да бъде взето предвид Тълкувателно решение № 2 от 19.06.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 2.2015 г., ОСНК. С оглед на посоченото решение, когато делото е разгледано по реда на глава ХХVІІ от НПК, респ. съобразно чл.373, ал.2 във вр. с чл.372, ал.4 от НПК и Съдът наложи наказание „лишаване от свобода“, той определя неговия размер по общите правила в границите, предвидени за съответното престъпление в норма от особената част на НК. След което така подбраният размер намалява с една трета, съобразно императивното изискване на чл. 58а, ал. 1 от НК. При липса на специален минимум минималната граница е посоченият в чл. 39, ал. 1 от НК предел от три месеца. Намаленият с една трета размер на наказанието обаче не може да бъде по-малък от три месеца. Законът не е предвидил с редукцията на наказанието лишаване от свобода да се премине извън установените предели. В противен случай се нарушава принципът на законоустановеност на наказанието. Отклонение от общо установенияминимален размер на наказанието се допуска само с изрична правна норма, както например в чл. 43а, т. 2 от НК. В случая, независимо от приложението на чл.58а, ал.1 от НК, размера на индивидуализираното наказание „лишаване от свобода“ остава в минимума от 3 месеца.        

           Присъдата на ВРС следва да бъде изменена в санкционната част, като се увеличи наложеното на подсъдимия наказание, респ. като се отмени приложението на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК и наложеното наказание „пробация“, включващо пробационни мерки „задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от три години“, „задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години“ и „поправителен труд за срок от две години, като се правят удръжки върху възнаграждението му от 15% в полза на Държавата, който поправителен труд да се изпълнява по месторабота на подсъдимия, а именно „Петроник“ ЕООД гр. Видин - обект бистро „Енигма“, вместо което на подсъдимия В. следва да бъде наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца, при първоначален „общ“ режим, съобразно чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС. Към момента на извършване на деянието, предмет на настоящото дело, подсъдимия се счита осъждан,  с наложено на наказание „лишаване от свобода”. Това изключва приложението на чл.66 от НК.

           По отношение на другите наказания наложени от ВРС, респ. „глоба“ и „лишаване от правоуправление на МПС“, присъдата е правдилна.

На основание чл.68, ал.1 от НК, подсъдимия Ц.В.В. следва да изтърпи при първоначален „общ“ режим, съобразно чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС и наказанието „лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца, наложено му с присъда № 596/26.11.2014г., влязла в сила на 12.03.2015г. по НОХД № 1104/2014г. по описа на Районен съд – Видин. Деянието предмет на настоящото дело е извършено в срока за който на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено изпълнението на наказанието „лишаване от свобода“ по цитираната присъда.     

            В тази насока следва да бъде изменена присъдата на ВРС.

           В останалата част присъдата е правилна и следва да бъде потвърдена.

            Водим от горното и на основание чл.337, ал.2, т.1 във вр. с чл.334, т.3 от НПК, Видинският окръжен съд

            Р   Е   Ш   И :

            ИЗМЕНЯ присъда № 553/31.10.2017г. по НОХД № 1113/2017г., по описа на Районен съд – Видин, В ЧАСТТА В КОЯТО на подсъдимия Ц.В.В. с ЕГН **********, на основание чл. 343в, ал.3, във вр. с ал. 1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. „б“ от НК е наложено наказание „пробация“, включващо пробационни мерки – задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от три години, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години и поправителен труд за срок от две години, като се правят удръжки върху възнаграждението от 15% в полза на Държавата, който поправителен труд да се да се изпълнява по месторабота на подсъдимия, а именно „Петроник“ ЕООД гр. Видин - обект бистро „Енигма“, като УВЕЛИЧАВА наложеното наказание, ОТМЕНЯЙКИ приложението на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК и наложеното наказание „пробация“, включващо пробационни мерки „задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от три години“, „задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години“ и „поправителен труд за срок от две години, като се правят удръжки върху възнаграждението му от 15% в полза на Държавата, който поправителен труд да се изпълнява по месторабота на подсъдимия, а именно „Петроник“ ЕООД гр. Видин - обект бистро „Енигма“, ВМЕСТО КОЕТО НАЛАГА на подсъдимия Ц.В.В. наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца, при първоначален „общ“ режим, съобразно чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС.

           На основание чл.68, ал.1 от НК, подсъдимия Ц.В.В. да изтърпи при първоначален „общ“ режим, съобразно чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС и наказанието „лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца, наложено му с присъда № 596/26.11.2014г., влязла в сила на 12.03.2015г. по НОХД № 1104/2014г. по описа на Районен съд – Видин.

            ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.

            Решението е окончателно.

 

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: