ЧНД № 341-2017

                 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №

  

                                           гр. Видин 30.11.2017г.

 

                             В     И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Видинският окръжен съд,   наказателно колегия, в закрито

заседание на тридесети ноември, две хиляди и седемнадесета

година, в състав:

 

              

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.Д.                      

                                                           

 

                         

                                  

при секретаря     .........................   и в присъствието на прокурора .....................   като разгледа докладваното от СЪДИЯТА Д.частно наказателно дело №341 по описа за 2017 год. и за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по чл.243 ал.3 и сл. и следващите от Наказателно процесуалния кодекс.

 

Делото е образувано по жалбата на К.Г.Г. и М.З.Г. – родители на починалата М.К. Г., чрез повереника им адвокат А.К., АК-София, срещу Постановление за прекратяване на наказателно производство по прокурорска преписка №1031, постановено на 07.11.2017г. от Окръжна прокуратура – Видин, и ДП/Сл.д/ №4/2013г. по описа на НСлС-София, водено срещу неизвестен извършител по чл.123, ал.1 от НК.

       Със жалбата се твърди, че атакуваното постановление, така постановено, е в противоречие със закона, както и че при постановяването му са нарушени принципите на независимост и безпристрастност, тъй като на досъдебното производство не са изпълнение указанията на съдилищата, дадени при предишни отменителни определения отново по чл.243 НПК.

       Видинският окръжен съд, в настоящия състав, след като се запозна със жалбата, обжалваното постановление и събраните по Досъдебно производство ДП/Сл.д/ №42/2013г. по описа на НСлС-София, прие за установено следното:

       С постановление №1031/12.09.2012г. на Окръжна прокуратура – Видин, по прокурорска преписка №1031 е образувано досъдебно производство по общия ред /т.1, л.1 от ДП/, срещу неизвестен извършител, затова, че за времето от 25.05.2012г. до 26.05.2012г. в град Видин е причинил смъртта на М.К. Г.,***, поради незнание или немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – престъпление по чл.123, ал.1 от НК.

       С Постановление по пр. пр. №1031/2012г., постановено на 18.08.2014г. Окръжна прокуратура – Видин е прекратила наказателното производство по ДП№4/2013г. по описа на НнСлС, което е било обжалвано и състав на Окръжен съд – Видин е отменило същото и е върнало делото на прокурора за изпълнение на посочените задължителни указания, дадени в Определение №133/10.09.2014г. по н.ч.д.№263/2014г. но ВОС. Окръжният съд е направил извода, че разследването е проведено формално и едностранно и е налице непълнота на доказателствения материал, отменил е постановлението за прекратяване на наказателното производство, върнал е делото на прокурора за изпълнение на дадените задължителни указания по приложението на закона.

            В последствие Окръжна прокуратура – Видин отново е издала постановление за прекратяване на наказателното производство по пр.пр.№1031/2012г постановено на 24.06.2016г., което е било обжалвано и с Определение №179/24.08.2016г. по ч.н.д.№232 по описа за 2016г. на ВОС същото е потвърдено. В последствие е обжалвано пред САС, който съд с Определение №285, постановено на 07.10.2016г. по в.н.ч.д.№1006 по описа за 2016г. на САС е отменил съдебния акт на Окръжен съд – Видин, и е върнал далото на Окръжна прокуратура Видин за изпълнение на дадените указания. В определението си Апелативния съд е дал съответните указания, които Прокуратура на РБ – Национална следствена служба с Постановление от 12.01.2016г./т.6,л.62 от ДП/ е назначила допълнителна съдебномедицинска експертиза, която да даде отговорите на дадените указания от състава на САС, които са строго специализирани от медицинска гледна точка. В експертизата са назначени вещите лица –проф.д-р Н.Н.Г. –специалист по анестезиология и интензивно лечение и спешна медицина, доц.д-р А.Х.Б. – педиатър, детски нефролог, д-р С.Д.Л. – специалист по сърдечна хирургия и д-р А.Т.М. – специалист по съдебна медицина. В допълнителната съдебномедицинска експертиза вещите лица дават подробни, ясни и категорични отговори на зададените въпроси/т.6, л.64-74 ДП/.

  • От така даденото заключение става ясно, по първия зададен въпрос, че навременното разчитане на ренгеновата графия няма отношение към основното заболяване и лечение на това заболяване, както и че в стандартите по Педиатрия и Образна диагностика няма фиксиран норматив за „време за разчитане на ренгенова снимка“;
  • по вторият въпрос, експертите са дали еднозначен отговор относно това какъв би бил изхода при навременно диагностициране на детето, а именно: те са категорични, че заболяването на М.Г. е с давност и то не е настъпило остро. Експертите сочат, че при толкова напреднал и унищожил бъбречния паренхим процес, при който единствените шансове за преживяване на детето са хемодиализата и бъбречната трансплантация, не може да се прогнозира дали по-ранното извършване на перикардиоцентезата и торакоцентезите, би могло да е с успешен резултат. Сочат също, че при извършването на тези оперативни интервенции, рискът от хемодинамичен срив е изключително висок с последствие необратимо сърдечно спиране. Вещите лица са категорични, че практически описаните като „пропуски при диагностицирането“ не биха могли да доведат до друг различен изход от леталния, като подробно са разяснили становището си;
  • по третия въпрос от ДСМЕ дали е било възможно още при първия преглед на детето и въз основа на съобщените симптоми да се диагностицира основното заболяване и това би ли довело до различен резултат, вещите лица са дали категоричния отговор, че не е било възможно по обективните признаци при първия преглед да се дигностицира основното заболяване на детето;
  • по четвъртия въпрос дали е имало медицински способи и методи, при прилагането на които да не се стигне до летален изход за М. Г., вещите лица са дали мнение, че ранното диагностициране на първичното бъбречно заболяване много преди 25.05.2012г. би дало възможност за лечение.

     Вещите лица в резюме са потвърдили, че „Както експертизата нееднократно отбелязва, в случая се касае за т.н.“нещастен случай“/медицинска случайност/ в медицинската практика и дават становището, че с оглед вида, характера и тежестта на болестните изменения на детето М.Г., не може да се твърди със сигурност, че прилагането на медицински мерки след момента на постъпване в болница би имало като резултат спасяването на детето. Освен това, допълнителната съдебномедицинска експертиза допълва първоначалната съдебно медицинска експертиза/т.2, л.141-158/ от една страна, а от друга дава отговор на задължителните указания, дадени от състав на САС. Същевременно както от самото досъдебно производство, така и от първоначалната съдебно медицинска експертиза е видно, че в документите липсва въобще информация за съобщени симптоми на заболяване от страна на родителите в дните преди нощта срещу 25.05.2012г.

       Видинският окръжен съд, в настоящия състав, след като се запозна със жалбата, обжалваното постановление и събраните по досъдебно производство №4/2013г. по описа на НСлС-София, прокурорска преписка №1031/2013г. по описа на Окръжна прокуратура – Видин, водено срещу неизвестен извършител, за извършено престъпление по чл.123, ал.1 от НК, намира, че жалбата е неоснователна поради следните съображения:

         Както посочи по-горе съда, оплакванията в жалбата са, че атакуваното постановление е в противоречие със закона, както и че при постановяването му са нарушени принципите на независимост и безпристрастност, тъй като на досъдебното производство не са изпълнени указанията на съдилищата, дадени при предишни отменителни определения отново по чл.243 НПК.

          Настоящият състав на Окръжен съд – Видин намира, че така посочените оплаквания са неоснователни, поради следните съображения:

  • на първо място – оплакването за противоречие със закона на атакуваното постановление, съдът намира за неоснователно, тъй като п с оглед всички събрани по делото доказателства, включително и тези след съответните отменителни определения, показват, че извода на Окръжна прокуратура кореспондира с тези всички доказателства, а именно: по делото са налични няколко експертизи: 1. първа петорна съдебно медицинска експертиза,/т.2, л.143 до л.158 ДП/ 2. втора петорна допълнителна съдебно медицинска експертиза/том 6, л.4 дол.20 ДП/ и последната 3. трета четворна допълнителна съдебномедицинска експертиза/том 6, л.64 до 74 ДП/, както и становище от професор Владимир Борисов Пилософ/т.2, л.43 до л.48 ДП/. Всяка една от експертизите е дала своето становище и заключения, след като е обсъдила както събраните до съответния момент на изготвяне на съответната експертиза доказателства, така и събраните въз основа на отменителните определения доказателства, събрани съответно по указанията на съответната инстанция, постановила отменителното определение. Поради това и съответните задачи на допълнителните експертизи са съобразени и с указанията, дадени в отменителните определения. И трите експертизи са рязширени, в тях участват имените специалисти от съответните области, касаещи конкретния случай. От първата петорна експертиза е видно, че само часове преди смъртта и по-късно при аутопсията е установено, че детето е страдало от сериозно бъбречно заболяване, което е в основата на състоянието, довело до смърт, като в самата медицинска документация в делото няма данни за диагностицирането на това заболяване преди постъпването му в болницата на 25.05.2012 година.

В тази връзка е установено, че дори и за родителите на детето не било възможно да установят заболяването по-рано, тъй като някои от бъбречните заболявания протичат подмолно и безсимптомно. Същевременно тази експертиза установява, че състоянието на детето и действията и преценките на съответните медицински органи са били правилни, а поради отсъствието на информация за предхождащо страдание на детето, при първоначалното посещение не е имало основание за разширяване на изследванията. Последващите решения на свиканата лекарска комисия за превеждане на детето в специализирана болница – УНКБ – София, която разполага с опитни лекари за извършване на високоспециализирана процедура също е било правилно, независимо от рисковете, произлизащи от транспорта.Тази експертиза дава становище, че няма нарушения на утвърдените медицински стандарти и е направен извод, че се касае за т.н “нещастен случай“/медицинска случайност/ в медицинската практика, тоест настъпване на неблагоприятен изход от лечението, в резултат на случайно стекли се обстоятелства и фактори, които лекарят не е в състояние да предвиди и при най-добросъвестно изпълнение на професионалните си задължения.

       Втората експертиза – допълнителна отново петорна експертиза е дала заключение в съответствие с указанията, дадени в отменително определение №133/10.09.2014г. по ч.н.д.№263/2014г. на Окръжен съд – Видин. Експертизата е дала заключение, че по определения в медицински стандарт „Спешна медицина“ детето М.К. Г. е била спешно диагностицирана в рамките на 7 часа. с първоначална приемна диагноза лобарна пнемвомния и анемичен синдром, а в по-късен етап поставена диагноза бъбречна недостатъчност, периктарден излив, претампонада, двестранни плеврални изливи, двустнанна пневмония. Установено е, че е забавено интерпретирането и разчитането на рентгеновата графия на белия дроб с последствие забавено назначаване на ехокардиография и ехография на белия дроб и превларните кухини. Експертите считат, че навременното разчитане би осигурило повече време за осъществяване на транспорт или пристигане на републикански консултант, но също така конкретизират, че не може да се твърди със сигурност, че това би имало като резултат спасяването на детето. Същевременно те считат, че лекарите, извършили преглед на детето са спазили медицинските стандарти и добрата практика. Съответно решението за перикардна пункция е правилно и е взето своевременно и е било единствено правилното решение. И тази експертиза отново прави извода, че се касае за т.н.“нещастен случай“ в медицинската практика.

         Тази допълнителна експертиза е подписана с особено мнение от проф. Н.Н.Г. – началник Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение на УМБАЛСМ“Н.И.Пирогов“ София, която счита, че дължимите действия на лекарите при извършения първоначален преглед са извършени, детето не е проявявало редица от белезите на “претампонада“, но е пропуснато измерване на кислородната сатурация, а от инструменталните методи към тази диагноза може да насочи обзорна графия на белия дроб, скенер на гръдния кош, ехография на гръдния кош и ЕКГ. Освен това, проф. Г. сочи, че при транспортиране на детето до София в транспортния екип е следвало да има задължително и реаниматор.                   Последвало е отменителното определение №285/07.10.2016г. по ч.н.д.№1006 по описа за 2016г. на Софийски апелативен съд, в което контролната инстанция е дала съответните указания за назначаване на допълнителна съдебномедицинска експертиза, която да даде отговори на съответните неизяснени или противоречиви въпроси във връзка с лечението на детето. По делото е назначена нова допълнителна четворна експертиза, която на съответните въпроси е дала категорични отговори, а именно: не са нарушени стандартите по Педиатрия и Образна диагностика и в тази връзка по отношение основното заболяване и лечение на това заболяване рентгеновата снимка няма отношение, но по-ранното разчитане на рантгеновата графия би ускорило работатата по диагностиката и усложненията; заболяването на детето М. Г. категорично е с давност, но то не е настъпило остро, за което експертите смятат, че симптомите са се развивали с времето, и при едно по-внимателно наблюдение на израстването и поведението на детето биха дали възможност заболяването да се диагностицира на друг етап в неговото развитие и да протече по друг начин; несъмнено при посещенията при лекуващия педиатър остават непотърсени причините за „скандинавската“ бледост на кожата на детето и при толкова напреднал и унищожил бъбречния паринхим процес, при който единствените шансове за преживяване на детето са хемодиализата и бъбречната трансплантация, не може да се прогнозира, дали по-ранното извършване на перикардиоцентезата и торакоцентезите, би могло да е с успешен резултат, както и това, че практически описаните като „пропуски при диагностирането“ не биха могли да доведат до друг различен изход от леталния, защото кислородната сатурация може да бъде повлияна и от наличието на двустранната пневмония, а други признаци на претампонадата не са били налице, бледостта на кожата е била обяснена с конституционални особености като наличие на кожа скандинавски тип, което е потвърдено и от личния лекар на детето, при прегледа при приемане не са описани симптоми, характерни за заболявания, различни от това, с което детето е прието, правилно д-р М. е прекратила транспортирането на детето до стабилизиране на състоянието му; експертите дават категоричен отговор, че не е било възможно по обективните признаци при първия преглед да се диагностицира основното заболяване и само ранното диагностициране на първичното бъбречно заболяване и то много по-рано от 25.05.2012 година би дало възможност за лечение. И тази четворна експертиза дава окончателния извод, че в случая се касае за т.н.“нещастен случай“/медицинска случайност/ в медицинската практика, както и че с оглед вида, характера и тежестта на болестните изменения при детето М.Г., не може да се твърди със сигурност, че прилагането на медицински мерки след момента на постъпване в болницата би имало като резултат спасяването на детето.

          Тоест и трите медицински експертизи извършени на различен етап от досъдебното производство, съобразявайки наличните доказателства и задължителни указания на отменителните определения дават едно и също заключение, че се касае за „нещастен случай“ в медицинската практика. Този извод кореспондира и с даденото становище от професор В.Б.П.относно обстоятелствата, довели до смъртта на М.Г. Г.,***/том 2, л.43 ДП/. Професор П. проследява по часове състоянието на детето при съответните прегледи и като основен извод посочва това, че „отнася се за случай, рядко срещан в медицинската практика. Никой, родителите и проследяващия ОПЛ, не са имали представа, че детето страда, вероятно от няколко години от тежка и очевидно бързо прогресираща и подмолно протичаща бъбречна недостатъчност – усложненията от които са причината за смъртта.

          Настоящият състав, преценявайки така предявеното обвинение, намира, че с оглед установяване на „незнание или немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност“ основно значение имат именно цитираните по-горе съдебномедицински експертизи, всички в разширен състав, които на базата на събраните по делото доказателства относно конкретния случай от една страна и от друга, богатия практически медицински опит и научни степени, експертите като специалисти са дали еднозначно и категорично мнение, че се касае за т.н.“нещастен случай“ в медицинската практика. Всяка една последваща експертиза е разширявала както обема на изследваните доказателства, така и е съобразявала задължителните указания. Последната допълнителна съдебно медицинска експертиза дори е обсъдила и обяснила особеното мнение на професор Г.,   като например това, че кислородната сатурация, съображенията за която на професор Г. са, че не е измерена, може да бъде повлияна и от наличието на двустранната пневмония, а други признаци на претампонадата не са били налице, като тази последна експертиза е подписана от професор Г.без да има особено мнение. Ето защо, с оглед на гореизложените си съображения, съдът не открива противоречие на атакуваното постановление със закона, каквото е основния довод на адвокат К.в жалбата.

       Второто оплакване в жалбата е, че при постановяването на атакуваното определение са нарушени принципите на независимост и безпристрастност, тъй като на досъдебното производство не са изпълнени указанията на съдилищата, дадени при предишни отменителни определения отново по чл.243 НПК, както и че са при назначената последна допълнителна съдебномедицинска експертиза не са поставени ясно и прецизно въпросите посочени от двете отменителни определения – това на Окръжен съд Видин от 2014г. и това на Софийски апелативен съд от 2016г. Настоящият състав подробно и внимателно се запозна с двете отменителни определения и намира, че така посоченото по-горе оплакване е неоснователно. Принципно Окръжен съд – Видин е приел, че разследването е проведено формално и едностранно и е налице непълнота на доказателствения материал и е дал указания. Последвало е допълнително разследване, а с указанията си Софийски апелативен съд е разширил кръга на установяване и анализ на съответните доказателства, за да бъде то пълно и всестранно. Що се отнася до това дали ясно и прецизно са поставени въпросите посочени от двете отменителни определения, съдът преценявайки зададените въпроси на последната съдебномедицинска експертиза намира, че същите отговарят на така дадените указания на състав на Софийски апелативен съд в пълен обем, като не е задължително да бъдат преписани дословно така както ги е формирал САС.

       Що се отнася за твърдението за нарушаване на основен принцип на правото – това на вътрешното убеждение, поради нарушение на принципите на независимост и безпристрастност, съдът след като прецени и посочи по-горе категоричния еднозначен отговор на всички извършени съдебно медицински експертизи, намира, че няма как при такава категоричност да се повлияе в определена насока на вътрешното убеждение, или да се повлияе на независимостта и безпристрастността при решаването на казуса. Тук следва де се посочи и неоснователността на твърдението в жалбата, че експертизите са извършени от едни и същи експерти и са приложени различни медицински стандарти. При преглед на състава на вещите лица в двете първа и втора петорни експертизи и трета четворна експертиза се установява, че състава експерти на трите съдебномедицински не е неизменен от една страна, а от друга, видно от делото, нито една страна не е направила искания за различен състав на вещите лица.

         С оглед на горните си съображения и преценявайки подробно мотивираното атакувано постановление на Окръжна прокуратура Видин, която е обсъдила както наличните доказателства събрани по досъдебното производство, така и липсата на доказателства за нарушения, допуснати от някой от лекарите, лекували детето М. Г. за времето от 00.10часа на 25.05.2012 година до 5.29часа на 26.05.2012 година, а от там и липсата на елементи от обективната страна на престъплението, съдът намира, че атакуваното постановление е правилно, подробно мотивирано и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено.

         С оглед на горното, съдът

 

 

                               О П Р Е Д Е Л И :

 

   ПОТВЪРЖДАВА Постановление за прекратяване на наказателно производство по преписка №1031, постановено на 07.11.2017г. от Окръжна прокуратура – Видин, и ДП/Сл.д/ №4/2013г. по описа на НСлС-София, водено срещу неизвестен извършител по чл.123, ал.1 от НК.

 

   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативен съд – София, в седмодневен срок от съобщаването му.

 

                                                                                                                            

                                       ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: