ВЧГРД № 177-2019

Определение по Гражданско дело 177/2019г.

   О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 133

 

 

ВОС, гражданско отделение В     закрито       заседание   на десети юни ,

две      хиляди      и      деветнадесета  година

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д* М*

            

                                  ЧЛЕНОВЕ:1.СВ** С**

                                                          2.Г* Й*

 

при секретаря …. и с участието на прокурора    

изслуша докладваното от  съдията М**  

въззивно ч.гражданско дело № 177 по описа за 2019 година

и   за   да   се произнесе, взе   предвид   следното:

 

         

 

          Производството по делото е образувано по частната жалба на „В и К В**“ ЕООД гр.В** против определение от 28.02.2019г. постановено по гр.д. № 1415/2017г. по описа на ВРС.

          Поддържа се в частната жалба, че определението е незаконосъобразно, като съдът неправилно е приложил разпоредбата на чл.78, ал.1 от ГПК. Поддържа се, че дължимата от починалата Л* Й** М* към Дружеството сума за В и К услуги е била изплатена в хода на производството по делото поради което ответниците конституирани като наследници на същата дължат направените от ищеца разноски в производството.

          Поискано е да се отмени обжалваното определение, като се присядат поисканите разноски.

          По делото е постъпил писмен отговор на частната жалба от Д.Х.М. – Г** в който се поддържа, че определението на ВРС е законосъобразно. Поддържа се, че същата се е отказала от наследството на Л* М* поради което не може да встъпи в правата или задълженията на наследодателя в процеса.

          По делото е постъпил писмен отговор от Д.Х.М. чрез особения си представител адв.Д** в който се поддържа, че жалбата е неоснователна, тъй като внесените 300 лв. за особен представител на Л** М. следва да се върнат на вносителя, тъй като не са използвани поради обстоятелството, че М. е починала преди завеждане на делото.

          По делото е постъпил писмен отговор от Х.С.М. в който се оспорва частната жалба, като се поддържат същите възражения както в писмения отговор на Д.Х.М..

          По делото е постъпил писмен отговор и от Ц** П* Ц* в който се оспорва частната жалба и се поддържат същите възражения, като останалите ответници.

          Окръжния съд, след като се запозна с оплакванията в частната жалба, приема за установено следното:

          Безспорно е установено по делото, че ответницата Л** Й** М* е починала преди предявяване на иска по който е образувано гр.д. № 1415/2017г. по описа на ВРС. Преди изясняване на това обстоятелство, съдът е приел, че за същата ще следва да се назначи особен представител, указал е на ищеца В и К да внесе 300 лв. депозит, който е бил внесен. След установяване на факта, че ответницата е починала, по делото са били ктонституирани нейните наследници, като двама от наследниците са подали молби, че са се отказали от наследството на Л**Й** М* а именно Д.Х.М.-Г* и Н.Х.М.. На конституирания ответник Д.Х.М. е бил назначен особен представител - адв.Длъгнекова за който е внесена сумата 300 лева. По делото дължимите суми са били изплатени от ответниците поради което ищецът е направил отказ от предявения иск, но е поискал да му бъдат присъдени разноските за двамата особени представители и 300 лева юрисконсултско възнаграждение.

          С обжалваното определение ВРС е отхвърлил молбата на ищеца за присъждане на разноски. Приел е, че ищецът е направил отказ от иска и не може да претендира разноски.

          Определението е неправилно.

          Съдът е констатирал по изявления на ищеца, че сумата е изплатена в хода на производството по делото     поради което следва да присъди направените в производството разноски.

          Във връзка с дължимите разноски окръжния съд приема, че такива се дължат от ответниците с изключение на тези които са се отказали от наследството на ответницата Л* М., а по отношение на размера и кои разноски следва да бъдат присъдени окръжния съд приема че се дължат разноските направени и изплатени за назначения особен представител на ответника Д.Х.М., които са изплатени на особения представител адв.Длъгнекова,а сумата внесена за Л* Й* М. не е била използвана поради което ищецът може да иска връщането й от съда.

По отношение претенцията за заплащане на 300 лева юрисконсултско възнаграждение съдът намира че с оглед размера на предявения иск, който е приблизително за тази сума претендираните разноски са прекомерни с оглед разпоредбата на чл.78, ал.5 от ГПК поради което следва да бъдат присъдени в размер на 50 лева.

          По изложените съображения Окръжния Съд

 

                                   О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОТМЕНЯ определение от 28.02.2019г. по гр.д. № 1415/2017г. по о писа на ВРС, вместо което ПОСТАНОВЯВА:

          ОСЪЖДА Д.Х.М., Х.С.М. и Ц** П**Ц** да заплатят на „В и К-В*“ ЕООД гр.В** направените разноски по делото в размер на 300 лева за особения представител – адв.Д** и 50 лева юрисконсултско възнаграждение, като в останалата част искането за присъждането на разноски – ОТХВЪРЛЯ

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ РПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ И Е ОКОНЧАТЕЛНО.

 

         

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                      ЧЛЕНОВЕ:       1.