ВГРД № 265-2015

Решение по Гражданско дело 265/2015г.

Р Е Ш Е Н И Е № 15

гр. Видин 18.04.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 Видинският окръжен съд, гражданска колегия, в публично заседание на четиринадесети март през две хиляди и седемнадесета година в състав :

                                                  

                                                  Председател : В. М.

                                                                                

При секретаря Н.К. като разгледа докладваното от съдията В.М.грд дело № 265 по описа  за 2015год.  и за да се произнесе, взе предвид следното:

        

   Исковете са с правно основание ЧЛ.55 във вр с чл.87 ЗЗД.

Ю.М.З. *** ЕГН : ********** е предявил против „С... „ ЕООД ЕИК... със седалище и адрес на управление –гр.В..., жк“Г... „ бл.... вх.... ет... ап..., представлявано от М...Й...В.. и против Н.а.Б. ЕГН : ********** *** искове за сумите 57 552.25 лв. за първия ответник и 18 842.40 лв. за втория ответник, представляващи суми дадени на отпаднало основание по развален договор за строителство.

Подържа в исковата молба, че На 29.08.2008 год. сключил договор със „С..." ЕООД за изграждане на жилище в гр. В..., ул.С..." № ..., представляващо апартамент № .. с площ ... кв.м., вх. ..., ет. ... - жилищен срещу сумата от 39 756 евро, от която 30 % или 11 926,80 евро платими при подписването на договора, а остатъка на 24 равни месечни вноски по 1159,58 евро. Дружеството се представлявало по сделката от М... Н...И... и било собственост на Н.А.Б., който също присъствал на сделката пред нотариуса и бил активната страна. Строежът на сградата вървял добре и ищеца заплащал редовно месечните вноски по договора. До м. Ноември 2009 год., включително изплатил 28 408 евро или 55 560,37 лв. по фиксинга на БНБ.

В края на 2009 год. Н.А.Б. го помолил да превеждам останалата сума на личната му сметка, с обещание, че ще построи сградата и ще прехвърли апартамента. Тъй като вече ищеца бил внесъл 28 408 евро или 55 560,37 лв., бил принуден да внесе останалата сума по лична сметка на ответник № 2.

На тази сметка за периода от м. Ноември 2010 год. до м. Септември 2010 год. изплатил 22 195,20 лв. или 11 348,00 евро.

След като заплатил цялата сума по договор  поискал Н.А.Б. да му прехвърли собствеността върху апартамента. При проверка   се установило, че обещания ми апартамент № 1 в сградата е продаден още през м. Ноември 2010 год т.е. два месеца след като е изплатил цялата сума по сключения договор, на трето лице А...В.. А..

В имотен регистър и в служба по геодезия, картография и кадастър В... установили , че „С..." ЕООД е прехвърлил всичките си имоти в сградата, прехвърлило е и имотите в гр. Б....

От горните факти е видно, че изпълнението на договора за строителство е невъзможно към настоящия момент,поради което ищеца заявява, че на основание чл. 87 а.. 2 във вр. с а.. 1 от Закона за задълженията и договорите разваля сключения със „С..." ЕООД на 29.08.2008 год. договор за строителство на жилище в гр. В..., ул. „С..." № ..., представляващо апартамент № .. с площ 51,69 кв.м., вх. .., ет. . – жилищен

Моли съда Да постанови решение, с което да осъди:1/. Ответника „С...." ЕООД със седалище и адрес на управление: ж.к. Г..., бл. .., вх. " ..., ап. .., ЕИК .... да му заплати сумата от 57 552,25 лв., дадена по развален договор за строителство, ведно със законната лихва от предявяването на исковата молба до окончателното издължаване,

2/. Ответника Н.А.Б., ЕГН ********** *** да му заплати сумата от 18 842,40 лв., получена от него по разваления договор за —ооителство, ведно със законната лихва от предявяването на исковата молба до окончателното издължаване

3/ двамата ответника да заплатят направените по делото разноски съобразно размера на исковете=

Представени са :договор за строителство, справка по лице от Имотен регистър - 2 бр. фактура с касова бележка вносни бележки за платени суми - 22 бр. извлечение от банка за внесени суми

Ответникът по делото Н.А.Б. оспорва изцяло предявения иск, подържа, че е недопустим, че не естрана по сключения договор за строителство. Към оня момент е бил управител на дружеството, посочва, че обстоятелството, че част от сумите са постъпили по личната му сметка не го прави солидарно отговорен с дружеството.

Видинският окръжен съд, като взе предвид постъпилата искова молба, становещето на ответната по делото страна и съобразявайки представените по делото доказателства в тяхната съвкупност, прие за установено следното :

         Ищецът Ю.М.З. е сключил с ответника Договор за строителство, чийто предмет е построяване на жилище-апартамент № ... с площ 51,69 кв.м. находящо се в гр. В... ул."С..." № ... По силата на този договор ответника се е задължил в срок от 24 месеца да изгради и предаде въпросният апартамент. След изграждането ответника е бил длъжен, след окончателното плащане и приемане на работата, да прехвърли собствеността на имота по нотариален ред. Договорена е била и неустойка в случай на неизпълнение на договора от страните- 0.1% от общата цена за всеки просрочен ден, но не повече от 20% общо. Стойността на договора е 39756 евро, от които -1-ва вноска 11926 евро, останалите 70 % са разпределени на на 24 равни месечни вноски по 1160 евро.

От изготвената по делото и неоспорена експертиза се установява, че :

1/Сумата преведена от ищеца по договор за строителство от 29.08.2008 г.на ответното дружество"С..." ЕООД в евро и лева по фиксинга на БНБ е в размер на 11926 евро, представляваща 1-ва вноска по договора за строителство в левова равностойност спрямо еврото представлява 23325,23 лева. Останалите плащания са в общ размер на 17500 евро или левова равностойност на 34227,02 лева.

/2/ Сумата преведена на Н.А.Б. в евро и лева по фиксинга н БНБ е в размер на 9634 евро, или в левова равностойност представлява сумата 18842,40 лева.

При така установената фактическа обстановка, ВОс приема предявените искове за основателни и доказани по следните съображения :

В настоящия случай е безспорно, че правото на собственост върху апартамента , предмет на договора за строителство , не е било прехвърлено на купувача в уговорения срок ,т.е. налице е неизпълнение от страна на продавача,което е породило преобразуващото право на другата страна да развали договора с предявяване на исковата молба. Съгласно чл. 87, а.. 2 ЗЗД кредиторът може да заяви на длъжника, че разваля договора и без да даде подходящ срок за изпълнение, когато поради забавата на длъжника изпълнението е станало невъзможно или безполезно. Действително процесния договор за строителство на недвижим имот е облигационен и няма вещно-правни последици. За да претендира връщане на даденото при отпадане на основанието по чл. 55, а.. 1, пр. 3 ЗЗД - разваляне на договора поради неизпълнение на основание чл. 87, а.. 2 ЗЗД, ищецът следва да установи надлежно упражнено право на разваляне, т. е. да докаже настъпването на някоя от предпоставките по чл. 87, а.. 2 ЗЗД, пораждащи право на разваляне без даване на срок за изпълнение. В настоящия случай е безспорно, че собствеността върху процесния имот е придобита от ответникът –ИЗПЪЛНИТЕЛ/строител-продавач –чл.1 от договора /, от трето лице, поради което изпълнението на договора от 29.08.2008 г. е станало невъзможно, а и за купувача изпълнението на задължението на продавача е безполезно, тъй като вече е придобит имота от трето лице.

С предявяването на исковата молба, ищецът Ю.М. е упражнил правото си да развали сключения договор и за него е възникнало правото да получи изплатената при сключването на договора продажна цена в пълен размер, тъй като същата е дадена на отпаднало основание.

На същия следва да се възстановят Сумата преведена от ищеца по договор за строителство от 29.08.2008 г.на ответното дружество"С..." ЕООД в евро и лева по фиксинга на БНБ е в размер на 11926 евро, представляваща 1-ва вноска по договора за строителство в левова равностойност спрямо еврото представлява 23 325,23 лева. Останалите плащания са в общ размер на 17500 евро или левова равностойност на 34 227,02 лева.

/2/ Сумата преведена на Н.А.Б. в евро и лева по фиксинга н БНБ е в размер на 9634 евро, или в левова равностойност представлява сумата 18 842,40 лева.

Съгласно чл.55, а..1, пр.З ЗЗД който е получил нещо без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание, е длъжен да го върне. В тежест на ищеца по предявения иск е да докаже факта на плащането, а задължение на ответника е да установи, че е налице основание за получаването, респективно на задържането на полученото от него.В конкретния случай по делото се установи, че в изпълнение на задълженията си по договор за строителство сключен на 29.08.2008г. ищецът е платил на ответника"С..." ЕООД в евро и лева по фиксинга на БНБ е в размер на 11 926 евро, представляваща 1-ва вноска по договора за строителство в левова равностойност спрямо еврото представлява 23 325,23 лева.

Останалите плащания са в общ размер на 17500 евро или левова равностойност на 34 227,02 лева.

/2/ Сумата преведена на Н.А.Б. в евро и лева по фиксинга н БНБ е в размер на 9634 евро, или в левова равностойност представлява сумата 18842,40 лева.

Тези суми подлежат на връщане като дадени на отпаднало основание доколкото договорът бил прекратен едностранно от ответника с предявяване на исковата молба.

Доколкото с отправената искова молба договорът е развален, то отпаднало е основанието за задържане на сумите, което както и фактът, че ответникът не въвежда доводи както и доказателства за ниличие на друго правно основание за задържането, то предявения иск се явява доказан и основателен и съдът го уважава.

Предвид доказаната дължимост в лицето на ответника"С..." ЕООД в евро и лева по фиксинга на БНБ е в размер на 11926 евро, представляваща 1-ва вноска по договора за строителство в левова равностойност спрямо еврото представлява 23325,23 лева. Останалите плащания са в общ размер на 17500 евро или левова равностойност на 34227,02 лева. И на ответника Н.А.Б. в евро и лева по фиксинга н БНБ е в размер на 9634 евро, или в левова равностойност представлява сумата 18842,40 лева., Основателно е и искането на ищеца за присъждане на законната лихва върху търсената главница , считано от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното и изплащане.

Предвид изложеното предявените искове с правно основание чл. 55, а.. 1, предл. 3 ЗЗД вр. чл. 87, а.. 2 ЗЗД и чл. 55, а.. 1, предл. 3 ЗЗД вр. чл. 87, а.. 2 ЗЗД да бъдат уважени в пълен размер.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 78, а..1 ГПК, на ищеца следва да бъдат присъдени направените и доказани съдебни разноски , възлизащи на обща стойност 3110     лв. Д.т и 600 лв. адв. Възнаграждение.

Водим от гореизложеното Видинския окръжен съд :

Р Е Ш И :

ОСЪЖДА" С. „ ЕООД ЕИК ... със седалище и адрес на управление –гр.В., жк“Г. М. „ бл.... вх.... ет.... ап..., представлявано от М. Й. В. да заплати на Ю.М.З. *** ЕГН : ********** сумата 57 552.25/ петдесет и седем хиляди петстотин петдесет и два лв и двадесет и пет ст /. ,представляващи суми дадени на отпаднало основание по развален договор за строителство, ведно със законната лихва , считано от 04.08.2017г до окончателното издължаване.

Осъжда Н.а.Б. ЕГН : ********** *** да заплати на Ю.М.З. *** ЕГН : ********** сумата 18 842.40 / осемнадесет хиляди осемстотин четиридесет и два лв. и четиридесет ст /,представляващи суми дадени на отпаднало основание по развален договор за строителство, ведно със законната лихва , считано от 04.08.2017г до окончателното издължаване.

Осъжда С...„ ЕООД ЕИК ... със седалище и адрес на управление –гр.В., жк“Г. М. „ бл... вх.. ет.. ап.., представлявано от М. Й. В. и Н.а.Б. ЕГН : ********** ***   да заплатят на Ю.М.З. *** ЕГН : ********** направените разноски в размер на -3110 / три хиляди сто и десет      лв/ . Д.т и 600/ шестстотин / лв. адв. Възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните по реда на въззивното производство.

                                 ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :