НОХД № 99-2019

Определение по Наказателно дело 99/2019г.

П Р О Т   О К О Л

 

гр. Видин, 04.06.2019г.

                                                           

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД   в публично

Съдебно заседание на четвърти юни,

Две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   И. И.

                                        Съдебни Заседатели: 1. Д.Д.

  1. Р.К.

 

При участието на секретаря: В.К.

и   прокурора: В.Д.   сложи за   разглеждане

НОХ  Дело № 99 по описа за   2019 година,

Докладвано от съдията И. ИЛИЕВ

 

На   именното   повикване в 09:30 часа се явиха:

 

 

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - .е явява прокурорът

Дуцов.

 

Подсъдимият И. Т.Й. се явява лично и с адвокат И.В. с пълномощно, приложено по делото.  

 

Постъпила е молба-искане от адвокат В. в качеството й на защитник на подсъдимия И. Т. Й., с която молба- искане е поискано производството по делото да бъде прекратено и делото да бъде върнато в Окръжна прокуратура - Видин за отстраняване на допуснати съдопроизводствени нарушения на процесуални правила на обвиняемия. В базата на ДП подробно са описани исканията и аргументите за това и е посочено, че Окръжен съд – В. е прекратил производството по делото и е дал указания на Окръжна прокуратура - .за отстраняване на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които вместо да бъдат отстрани тези нарушения, Окръжна прокуратура – В.е внесла същия обвинителен акт такъв, по какъвто Окръжен съд – В.се е поизнесъл и е прекратил съдебното производство, връщайки делото на Окръжна прокуратура – В.

 

На страните се разясниха правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

Прокурорът: – Моля, да се даде ход на делото. Искания на основание чл.274 от НПК, не правя.

 

Адвокат В.: – Моля, да дадете ход на делото. Не правя искане по чл.274 от НПК.

Съдът

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО за разпоредително заседание по настоящото производство.

Делото се докладва от съдията И.

Приема молба-искане на адвокат И. В., процесуален защитник на И.Т.Й..

Видинският окръжен съд е посочил, че по молбата-искане ще се произнесе в разпоредителното заседание по делото, след изслушване по направените оплаквания в молбата и по исканията за съществени нарушения на процесуалните правила от страна на държавното обвинение, които не отстранени, като следва всяка от страните да вземе отношение по тази молба- искане, съобразно изложените съображения в нея.

Във връзка с обстоятелството, че обвинителния акт, по който е образувано настоящето производство не е променен от този, който е внесен и по който е образувано наказателно дело № 42/2019 и по което дело съдебното производство е прекратено и върнато на                                                               Окръжна прокуратура - Видин за отстраняване на допуснати процесуални нарушения.

Съдът като взе предвид направеното искане в разпоредителното заседание по чл. 248 от НПК, за което прокурорът е следвало да съобрази защо е внесъл обвинителния акт, след като е било прекратено производството и е следвало да вземе отношение по молбата съобразно това, което се сочи в искането във връзка с допуснатите твърдения за нарушение на процесуалните правила по чл. 248 от НПК от двете страни, съдът ще вземе становище и ще отговори, след като ги изследва и след като това са били съображенията на съда в разпоредителното заседание да прецени този вид, както е внесен обвинителния акт.

Прокурорът Д.: – След като съдът ни е дал възможност в разпоредително съдебно заседание да изразим становище и да бъдат обсъдени въпросите по чл. 238, ал. 1 на НПК и за да се внесе същият обвинителен акт в съда и вземайки предвид молбата-искане на адвокат В., становището на Окръжна прокуратура – В. е следното :

По чл. 248, ал. 1, т. 1 от НПК делото е подсъдно на Видинския окръжен съд.

По точка 2 няма основание за прекратяване, или спиране на наказателното производство според Окръжна прокуратура – В.

По точка 3 не са допуснати процесуални нарушения, включително и отстранени такива, които да са довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия. По принцип в молбата-искане по чл. 248, ал. 1 от НПК не е предвидено такава процедура в процесуалния закон за становище и обяснение по молбата-искане. Това е право за защитата да иска. Молбата- искане, която е представена в съдебното заседание не е в разрез на воденето на ДП, което е водено изрядно и всички правила на НК и повдигнатото обвинение срещу подсъдимия И.Т.Й. не възприемам като две обвинения спрямо подсъдимия, след като по него е повдигнато обвинение по чл. 255, ал. 3 във вр. с ал. 1, т. 1 и т. 5 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, което е едно обвинение при условията на продължавано престъпление. Твърди се, че не е посочена сума, която е укрита за неподаване на декларация по чл. 42/49 от от ЗДДФЛ  на работниците, които са възнаграждения и неподаването е довело до процесуалното нарушение на т. 1 и т. 5, ал. 1 на чл. 255 на НК, които са елементи по чл. 255 и са самостоятелни спрямо подсъдимия за укриване и неплащане от него на данъчни задължения в размер на 62 641.27 лева.

          Изложеното в молбата-искане по т. 4 е в правомощията на защитника и подсъдимия да поиска или не, аз не мога да се произнеса.

По т. 5 не е налице основание по чл. 248, ал. 1 от НПК за разглеждане на делото при закрити врати, привличане на резервен съдия, или съдебен заседател и назначаване на служебен защитник, вещо лице, преводач, или тълковник и извършване на съдебни действия по делегация. По отношение на вземане мярка за процесуална принуда „Подписка“ на този етап не се налага, тъй като същият е дисциплиниран и винаги се е явявал на ДП.

По т. 7 нямам искане за събиране на нови доказателства.

По т. 8 също нямам никакви искания за насрочване в съдебното заседание. Да се призоват лицата, посочени в обвинителния акт.

 

Адвокат В.: - С оглед на обстоятелство в разпоредителното заседание съдът да се произнесе по молбата след като съда е отчел да вземе отношение по чл. 248, ал. 1, т.1 до т. 8 от НПК становището ми като защитник на И.Т.Й. е следното:

По т. 1 делото е подсъдно на Видинския окръжен съд.

На този етап по т. 2 няма основание за прекратяване и спиране на наказателното производство.

По т. 3 становището ми е, че са допуснати процесуални нарушения на ДП, както сме посочили в молбата-искане, които са допуснати на ДП и които са отстраними и са съществени нарушения на процесуалните правила за ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, а именно така, както сме посочили в молбата-искане. Искам да обърна внимание, че не съм съгласна с тезата на обвинението, че такава в кавички молба-искане е една процедура, която е недопустима по НПК. Напротив съгласно чл. 247б, ал. 3 от НПК е посочено, че в седмодневен срок от връчване на съобщението на лицата по ал. 1 и 2 на същия текст, каквито са, както подсъдимият и така и неговият защитник, че същите могат да дадат отговор по въпросите, които са обсъждат в разпоредителното заседание и да направят своите искания. Сега дали е кръстена молба-отговор, или искане е релевантна. Не искам да предоставям аргументите си от молбата-искане, която е входирана на 20.05.2019 година, а не е внесена в съдебно заседание и да обърна внимание на съда, което е от съществено важно значение в днешното разпоредително заседание. Уважаеми господин председател и съдебни заседатели, съдът се произнесе със съдебен акт и това е определението от разпоредителното заседание проведено на 13.03.2019 година по обвинение срещу моя подзащитен и с този съдебен акт, Вие прекратихте производството по делото и го върнахте на Окръжна прокуратура - Видин, като дадохте указания, които следваше да бъдат изпълнени. Това съдебно определение правилно, или не, е влязло в законна сила и прокурорът не го е обжалвал така, че аз не виждам никакво основание да коментираме конкретно налице ли са в това разпоредително заседание и кои са, както и да ги изброяване конкретно дали са допуснати и отстраними и направени съществените процесуалните нарушения. Безспорен факт е, че нито едно от дадените указния с влязъл в сила съдебен акт не са изпълнени от Окръжна прокуратура В. аз считам и моля, да прекратите съдебното производство и да върнете делото на Окръжна прокуратура – В., за да се изпълнят дадените указания, които сте постановили вече в разпоредително заседание, проведено на 12.03.2019 година, тъй като в противен случай влизате в полизия със собствен съдебен акт и в едно и също производство ще постановите различни съдебни актове, които са обжалваеми и което е недопустимо. Правилен, или не, един съдебен акт, който влезе в сила следва да бъде изпълнен от всички, включително и от прокуратурата и е безспорно установено, че абсолютно нищо не е направено за изпълняване на дадени указания с определение от разпоредително заседание, проведено на 13.03.2019 година и в никакъв случай не се съгласявам, че няма значение и е достатъчно да бъде посочено, че сумата е общо в размер на 62 641.27 лева и че няма значение да бъде изяснено според обвинението механизма на извършване на това деяние, през кои данъчни периоди, какви суми и по какъв начин е осъществено деянието така, както се твърди от обвинението. Не искам да преповтарям аргументи и считам, че това би било да повтарям едни и същи неща и искам да обърна внимание, че дори Законът за счетоводството е в отменена част във внесения обвинителен акт, или това нарушение не е отстранено, и какво е нарушил, и по кой текст, и по кой закон, и от кога действащ, поради което моля, да приемете, че тъй като не са изпълнени указанията, които сте дали с определение в предишното съдебно заседание и нещо повече, не е направено каквото и да е действие, за да се отстрани допуснатото нарушение моля, да прекратите съдебното производство и да върнете делото на Окръжна прокуратура В.н за отстраняване на допуснатите съществени нарушения на процесуални правила така, както са и продължават да са, и както и Вие сте констатирали с Вашия съдебен акт, който е влязъл в сила. По т. 3 това е моето искане.

По т. 4 не са налице основания за разглеждане на делото.

По т. 5 не следва да се назначава резервен съдия, или съдебен заседател и назначаване на служебен защитник, вещо лице, преводач, или тълковник и извършване на съдебни действия по делегация. По т. 5 и т. 6 да остане така, както е.

По т. 7 имаме искане за нови доказателства и те са доста, но ще бъдат в момента, в който започне разглеждане на делото и след като Вие се произнесете с Вашето определение по т. 3 и ако Вие прецените, че следва да се гледа делото и да се насрочи в съдебно заседание, тогава ние ще помолим съда за срок за представяне на молба с подробни искания за събиране на нови доказателства. Но, не считам, че сега следва да го уточнявам.

По т. 8 считам, че не следва да се насрочва делото.

Съдът след като изслуша страните, за да се поизнесе по исканията така, както са направени от защитата и вземайки предвид възраженията на държавното обвинение и след като взе предвид съображенията на защитата за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, както са в молбата-искане намира, че ще следва да прекрати съдебното производство и върне делото на Окръжна прокуратура – В. за отстраняване на съществени процесуални нарушения така, както са описани в молбата- искане, тъй като е посочено, че се касае за обвинение по чл. 255, ал. 3 от НК във вр. с чл. 255, ал. 1, т. 1 и т. 5 от НК във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК и не е посочен период от време в условията на продължавано престъпление за това, че подсъдимият И.Т.Й. като управител и представляващ „******“ АД избегнал установяване на данъчни задължения в  особено големи размери и е посочена сумата. Посочен е дължим данък по чл. 42 от ЗДДФЛ, като същият не е подал декларация за задължения за удържан данък по ЗДДФЛ и са посочени месеците, но не е посочено, че е осъществявал нарушения на изискванията на Закона за счетоводство и е нарушил чл.4, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за счетоводство и изреждане на данъчни периоди, които са описани в предишното определение на Видинския окръжен съд, за което същият е прекратил производството по НОХ дело №42/2019 година на Видинския окръжен съд, като прекратявайки съдебното производство е дал указания да бъдат отстранени допуснати съществени процесуални нарушения, посочвайки конкретно кое е следвало да бъде уточнено, което не е сторено от Окръжна прокуратура - Видин. Посочени са периоди по обвинението по чл. 255, ал. 3 от НК като е посечен дължим данък по чл. 42 от ЗДДФЛ и в последствие, че не са подадени данъчни декларации за удържан данък.

Съдът като взе предвид, че периодът по т. 1 е с четири месеца по-малко и не са посочени месеците август, ноември и декември 2013 година и месец януари 2014 година, които месеци са включени като данъчен период по т. 5, и при това положение така, както е формулирано не става ясно, за да може обвиняемият в съдебната фаза И.Т.Й. да разбере точно обвинението и защитата да вземе становище по същото.

При това положение съдебното производство следва да бъде прекратено, тъй като съдебните процесуални нарушения са отстраними и следва да се даде възможност на държавното обвинение да отстрани същите и съответно да се произнесе по молбата- искане така, както е формулирана от защитата при изготвяне на евентуално нов обвинителен акт в случай, че се стигне до такъв, при отстраняване на тези процесуални нарушения.

С оглед на гореизложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХ дело № 99/2019 година на Видинския окръжен съд.

Връща делото на Окръжна прокуратура - Видин за отстраняване на посочените по-горе съществени процесуални нарушения, които са отстраними.

Определението   подлежи   на обжалване и протест пред САС в 7 дневен срок   от   днес.

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                

 

                                            СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                    

                                              

На съдебните заседатели Д.И.Д. и Р.В.К. да бъде изплатено   възнаграждение за   времето от 09:30 часа до 10:50 часа /два часа/ от бюджета на Видинския окръжен съд.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10:50 часа.

 

 

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                          СЕКРЕТАР: