ВЧГРД № 376-2017

Определение по Гражданско дело 376/2017г.

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е Н   И Е-131

 

Гр.В.

 

4.06.2019 г.

 

Видинският окръжен съд гражданско отделение в закрито заседание на   четвърти юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                            Председател : Д. М.

                                                   Членове :1.С. С.

                                                                    2.Г. Й.

при секретаря     ......................................................................................... и с участието на прокурора.....................................................................

изслуша докладваното от съдията Й. гр. дело № 376 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

         

Производството е по Чл.402 ГПК /отмяна на обезпечение/.

Подадена е молба вх.№1321/17.04.2019 г. от Г.Н.Д. с

ЕГН **********, с адрес: *** чрез адв.В. В. ВАК сл.адрес: гр.В. ул… офис по ч.гр.д. № 376 /2017г. по описа на ОС – В. ,с която се иска да се отмени Определение № 214 от 20.11.2017г. по ч.гр.д № 376/2017г. по описа на ОС – В.,с което е допуснато ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ИСКА на „К. Т. ООД със седалище и адрес на управление: гр. В. ж.к. . ЕИК.., представлявано от М. А. П. - управител чрез адв. Л. И. И. от ВАК - гр. В. ул.. срещу Г.Н.Д. *** с ЕГН **********   за пресъждане на парична сума, дължима по договор за транспорт на стоки през 2016г., сключен между страните и лихва за забава върху главницата с цена на иска 2 407,92 лв.,като е наложена ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА МЯРКА „ЗАПОР“ на банковите сметки на ответника Г.Н.Д. *** с ЕГН ********** до претендирания размер /2407,92 лв./ в следните банки: У.К. Б. АД: Б. Д. ЕАД, „О. б. б." АД, „Ю. Б." АД, „Р. (Б.)" ЕАД, „С. Ж. Е. АД, „А. Б. Б.“ АД, „Б. П. Б." АД, „Т. Б. А. Б.“ ЕАД. „П. и. б. АД, „С. ЕАД, Т. б. В." ЕАД, „Българо – а. к. б." АД, „П.К. Б. (Б.)" ЕАД, Т. Б. Д" АД, „Т. Б. АД, „И." АД, „Ц. к. б.“ АД, „О. б." АД, „Б. б.за р. АД, „И. А. Б. АД, „Т. Б." АД, „И. Б.“ Н.В. - клон С. „С. Е. АД - клон Б.. „Б. П." С.А - клон С., „Т.-Д. З. Б." - клон С..

         Ответната страна ,редовно уведомена ,не е взела становище .

         Окръжен съд –В. намира молбата за основателна поради следното :

         С Определение № 214 от 20.11.2017г. по ч.гр.д № 376/2017г. по описа на ОС – В. ,с което е допуснато ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ИСКА на „К. Т. ООД със седалище и адрес на управление: гр. В., ж.к… ЕИК.., представлявано от М. А. П.- управител чрез адв. Л. И. И. от ВАК - гр. В. ул…срещу Г.Н.Д. *** с ЕГН **********   за пресъждане на парична сума, дължима по договор за транспорт на стоки през 2016г., сключен между страните и лихва за забава върху главницата с цена на иска 2 407,92 лв.,като е наложена ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА МЯРКА „ЗАПОР“ на банковите сметки на ответника Г.Н.Д. *** с ЕГН ********** до претендирания размер /2407,92 лв./ в следните банки: У.К. Б. АД: Б. Д. ЕАД, „О. б. б." АД, „Ю. Б." АД, „Р. (Б.)" ЕАД, „С. Ж. Е.“ АД, „А. Б. Б.“ АД, „Б. П. Б." АД, „Ти Б. А. Б.“ ЕАД. „П. и. б." АД, „С.ЕАД, Т. б. В." ЕАД, „Б. – а. к. б." АД, „П.К. Б.(Б.)" ЕАД, Т. Б.Д" АД, „Т. Б." АД, „И. АД, „Ц. к. б.“ АД, „О. б." АД, „Б. б. за р." АД, „И. А. Б. АД, „Т. Б. АД, „И. Б. Н.В. - клон С., „С. Е. АД - клон Б. „Б. П." С.А - клон С., „Т.-Д. З. Б. - клон С..Издадена е Обезпечителна заповед от 20.11.2017г., с която е наложена обезпечителна мярка „запор" на банковите сметки на ответника Г.Н.Д. с ЕГН ********** до претендирания размер 2 407.92лв. във всички банки, изрично посочени в Обезпечителната заповед.

         От удостоверение изх.№8176/16.04.2019 г. по изп.д.№20178980400957 на ЧСИ С. Н. рег.№898 в КЧСИ и район на действие ОС-В. е видно ,че в кантората на ЧСИ е образувано дело под №20178980400957 основа на Обезпечителна заповед ,издадена на 20.11.2017 г. от ОКРЪЖЕН СЪД В. на основание Съдебно определение по ЧГД № 376 от 2017 г. на ОКРЪЖЕН СЪД В.. В изпълнение на заповедта е наложен запор върху банковите сметки на длъжника спрямо Ю. Б. и Б. П. Б. АД до размера на сумата, а именно 2407.92 (две хиляди четиристотин и седем лева и деветдесет и две стотинки) лева. Запорът е изпълнен изцяло от третото задължено лице Ю. Б. АД, като сумата в размер на 2407.92 (две хиляди четиристотин и седем лева и деветдесет и две стотинки) лева е преведена по сметка на ЧСИ С. Н. при банка ОББ .

         Видно от представения кредитен превод № 00144560 по референция: ВSRCR5617955 от 05.02.2018г. длъжникът Г.Д. е наредил за взискателя К. Т. ООД сумата в размер на 2 407.92лв. по фактура № 2000000581/09.06.2016г. на 05.02.2017г., която е предмет на ч.гр.д. № 376/2017г. по описа на ОС –В. и въз основа на която е издадена Обезпечителна заповед от 20.11.2017г

         Налице са изискванията на Чл.402 ал.2 ГПК за отмяна на обезпечителната мярка ,тъй като задължението на молителя Г.Д. е заплатено изцяло и по този начин не съществува причината,поради която обезпечението е било допуснато.      

             Водим от горното и на основание Чл.402 ал.2 изр.2 ГПК Съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

ОТМЕНЯ Определение № 214 от 20.11.2017г. по ч.гр.д № 376/2017г. по описа на ОС – В. ,с което е допуснато ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ИСКА на „К. Т. ООД със седалище и адрес на управление: гр. В. ж.к… ЕИК.., представлявано от М. А. П. - управител чрез адв. Л. И. И. от ВАК - гр. В., ул… срещу Г.Н.Д. *** с ЕГН **********   за пресъждане на парична сума, дължима по договор за транспорт на стоки през 2016г., сключен между страните и лихва за забава върху главницата с цена на иска 2 407,92 лв.,като е наложена ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА МЯРКА „ЗАПОР“ на банковите сметки на ответника Г.Н.Д. *** с ЕГН ********** до претендирания размер /2407,92 лв./ в следните банки: У.К. Б. АД: Б. Д. ЕАД, „О. б. б." АД, „Ю. Б." АД, „Р. (Б.)" ЕАД, „С. Ж. Е. АД, „А. Б. Б. АД, „Б.П. Б." АД, „Т. Б. А. Б.“ ЕАД. „П. и. б." АД, „С. ЕАД, Т. б. В." ЕАД, „Б. – а. к. б." АД, „П.К. Б. (Б.)" ЕАД, Т. Б. Д" АД, „Т. Б. АД, „И. АД, „Ц. к. б.“ АД, „О. б." АД, „Б. б. за р. АД, „И. А. Б. АД, „Т. Б." АД, „И. Б.“ Н.В. - клон С., „С. Е." АД - клон Б. „Б. П." С.А - клон С., „Т.-Д. З. Б." - клон С.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Софийския апелативен съд в едноседмичен срок от връчване на препис .

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ :                               ЧЛЕНОВЕ :1/

 

                                                                                                  2/