ГР.Д. № 202-2019

Определение по Гражданско дело 202/2019г.

 

 

 

 

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №40

 

ВОС         гражданско                         отделение

В закрито   заседание   на четвърти юни

Две хиляди и деветнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Св** С**

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1.

                                                                        2.

При секретаря                                                                 и с участието

На         прокурора                                         изслуша докладваното

От съдия     Св** С**   гр . дело № 202 по описа

За 2019 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Делото е образувано по ИМ на Г.С.М. чрез пълномощникът й С**С**М** срещу ВКС,СГС и СРС с искане за присъждане на посочени в ИМ обезщетения,за които се претендира,че са причинени от незаконни действия и актове на ответниците.От изложеното в обстоятелствената част на ИМ съдът прави извод,че се цели отговорността на държавата като искът е насочен срещу съответните ЮЛ и правното основание по чл.1,ал.1 от ЗОДОВ.В ал.2 на чл.1 от ЗОДОВ е посочено,че исковете по ал.1 се разглеждат по реда ,установен в АПК,като местната подсъдност се определя по чл.7,ал.1 от същия закон,а именно:пред съда по мястото на увреждането или по настоящия адрес или седалище на на увредения.

ИМ е подадена и адресирана до Върховен административен съд,който с разпореждане от 23.05.19г. я е изпратил по компетентност на ВОС.Настоящият съдебен сътав счита,че ВОС не е компетентен да разгледа повдигнатия спор,тъй като не сме изправени пред хипотезите,визирани в чл.2,2а и 2б на ЗОДОВ,които се разглеждат по реда на ГПК.

По изложените съображения и като съобрази разпоредбите на чл.7,ал.1 във вр. с чл.1,ал.1 и ал.2 на ЗОДОВ ВОС следва да прекрати производството по делото и го изпрати по подсъдност на Административен съд-Видин като място по настоящ адрес на увредения ,за което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

                         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№202/2019г. на Видински окръжен съд като го изпраща по подсъдност на Административен съд-В**.

Определението не подлежи на   обжалване.

 

                      Окръжен съдия: