ВЧГРД № 210-2019

Определение по Гражданско дело 210/2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 129

гр. В** 03.06.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВОС, гражданско отделение, в закрито заседание на трети юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

Председател:В**В**

Членове:   1.Ан** П**

  1. В** М**

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В** частно гражданско дело №210 от описа за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.23,ал.3 от ГПК.

Делото е образувано по искане по реда на чл.23,ал.3 от ГПК от ВРС по гр.д.№1202/19г.

Съдът като се запозна с направеното искане счита,че същото е основателно и следва да бъде уважено. Гр.д.№1202/19г. на ВРС е образувано по жалба от Е** В** В** от гр.В**.Поради изложените в определенията причини всички съдии от ВРС са си направили отвод.С определение от 29.05.19г. производството пред ВРС е прекратено и делото е изпратено на ВОС за определяне на друг,равен по степен съд,който да го разгледа.

ВОС счита,че делото следва да бъде възложено за разглеждане на РС-К**.

       С оглед на горното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

       На основание чл.23,ал.3 от ГПК производството по гр.д.№1202/19г. на ВРС да бъде разгледано от РС-К***.

         Определението не подлежи на обжалване.

 

Председател:                                    Членове: 1.

 

     2.