ВГРД № 146-2019

Определение по Гражданско дело 146/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-127  

                                              

 

Гр. В.

 

                                                                         03.06.2019

Видинският   окръжен   съд гражданска колегия

В закрито съдебно заседание на пети юни

две   хиляди   и    деветнадесета година    в     състав:

                                               Председател: В. В.

 

                                                     Членове: Д. М.

                                                                     Г. Й.

                                                          

При секретаря

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното  от Съдията М.

частно Гражданско  дело № 146 по описа за 2019г.

и   за да  се произнесе, взе   предвид    следното:

 

Производството по делото е образувано по жалбата на Р.З.М., с правно основание чл.435 от ГПК против постановление за налагане на възбрана по изпълнително дело № 20188980402027 на ЧСИ С. Н.

В жалбата на Р.З.М. се съдържат оплаквания които касаят собствения й недвижим имот, находящ се гр.В. ул….представляващ жилище – апартамент ведно с избено помещение №7, с посочени съседи, заедно с 1.80% идеални части от общите части на сградата, който същата е закупила от „Е.“ ООД с нотариален акт №123, том 3, рег.№4174, н.дело № 469/2010г.

По делото е постъпило писмено възражение от банка „П. Б.“ АД, в което се поддържа, че жалбата е недопустима и по същество неоснователна.

По делото е приложено писмено становище от ЧСИ С..Н. в което се поддържа, че жалбата е недопустима, тъй като в разпоредбата на чл.435, ал.2 от ГПК изчерпателно са изброени хипотезите, при които лице с процесуалното качество на длъжник по изпълнението може да подаде жалба.

След като се запозна с оплакванията в жалбата и представените доказателства, Окръжният Съд приема същата за недопустима.

Разпоредбата на чл.435, ал.4 от ГПК дава възможност на трети лица да обжалват действие по изпълнително производство в случай, че същите нямат качеството както на кредитор, така и на длъжник в изпълнителното производство.

В настоящия случай безспорно се установява, че жалбоподателката е собственик на недвижим имот върху който е имало учредена ипотека към момента на закупуването му, поради което следва да се приеме с оглед разпоредбата на чл.429, ал.3 от ГПК, че същата има качеството на ипотекарен длъжник и по отношение на нея има действие изпълнителния лист, въз основа на който е било инициирано изпълнителното производство. На това основание същата може да обжалва действията на съдебния изпълнител при хипотезите на чл.435, ал.2 от ГПК, които са изчерпателно изброени и в същите не е предвидено обжалване на постановление, с което се възлага възбрана върху недвижим имот, поради което следва да се приеме, че жалбата е процесуално недопустима.

Според чл.173, ал.1 от ЗЗД кредиторът чието вземане е обезпечено с ипотека има право да се удовлетвори предпочтително от цената на ипотекирания имот независимо чия собственост е същия, тъй като ипотека следва вещта. Жалбоподателката е закупила ипотекиран имот и има задължението да търпи тази вещна тежест. Това обстоятелство е основание да се приеме, че жалбоподателката има качеството на ипотекарен длъжник и е обвързана от субективните предели на изпълнителният лист на което основание жалбата се явява недопустима.

В жалбата са направени искания за спиране на изпълнителното производство по отношение на недвижимия имот, което съдът намира за неоснователно.

По изложените съображения Окръжният съд

 

О П Р Е ДЕ Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.З.М. против постановление за налагане на възбрана, издадено по изпълнително дело № 20188980402027 на ЧСИ С. Н., с което е наложена възбрана върху недвижим имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор №10971.502.1028.1.30 в сграда №1 в гр.В. представляващ апартамент №7, находящ се в гр.В, ул…, с посочени съседи на обекта, ведно с прилежащо избено помещение №7 и 1.80% идеални части от общите части на сградата.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Р.З.М. за спиране принудителното изпълнение по изпълнително дело №20188980402027 на ЧСИ С. Н. по отношение на описания по-горе недвижим имот.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Софийски апелативен съд в едноседмичен срок от връчването му.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  

   ЧЛЕНОВЕ: 1.                

       

         2.