ВГРД № 100-2019

Решение по Гражданско дело 100/2019г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 44

                                                                                                 03.06.2019

 

Гр. В*

 

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

                     ВОС гражданска колегия В открито съдебно заседание на петнадесети май

две хиляди   и  деветнадесета година    в     състав:

                                               Председател: Д**М**

 

                                                     Членове: СВ** С**

                                                                   Г*Й**

                                                          

При секретаря В**К** и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното  от Съдията М**

Въззивно гражданско дело № 100 по описа за 2019г.

и   за да  се произнесе, взе   предвид    следното:

 

Производството по делото е образувано по въззивната жалба на Б. А** К. *** чрез адвокат пълномощника Л** И** И** от АК В** против Решение № 513/19.10.2018г. постановено по гр.д. № 674/2017г. по описа на ВРС.

Поддържа се във въззивната жалба, че обжалваното решение е неправилно като необосновано и незаконосъобразно. Поддържа се че по делото не е доказана съсобствеността върху дюкянското помещение спрямо което е била оспорена съсобствеността и по делото не са събрани доказателства, които да установят идентичност между закупеното от ищеца помещение и дюкянското помещение което е било собственост на наследодателя на жалбоподателя. Поддържа се, че съдът не е определил правилно идеалните части, които всеки от сънаследниците притежава. Поискано е да се отмени постановеното решение като се отхвърли искът за делба.

По делото е постъпил отговор на въззивната жалба от ответниците по жалба С.С. И М. Д**-С** чрез адв.Т* К* от АК В* в който се оспорва въззивната жалба и се поддържа, че обжалваното решение е законосъобразно и обосновано. Поддържа се, че по делото са събрани доказателства от които по безспорен начин се установява идентичността на помещението, което е допуснато до делба и обстоятелството, че част от него е продадено на ищеца, а обстоятелството че се касае за две различни помещения не е доказано от жалбоподателя.

Ответниците по жалба Л.К., К.К., Г.К., В.С. и В.В. не са взели становище по жалбата.

Окръжният съд, след като се запозна с оплакванията във въззивната жалба, становищата на ответната по жалба страна и събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

Въззивната жалба е подадена от надлежна страна и в определения законов срок, поради което е допустима.

По същество въззивната жалба е неоснователна.

Пред ВРС е предявен иск за делба с правно основание чл.34 от ЗС. Предмет на делбата е недвижим имот, находящ се в гр.В**, на ул.“Г* № 18, представляващ самостоятелен имот с идентификатор 10971.502.157.1.1.

По делото е постъпил писмен отговор на исковата молба от ответника и жалбоподател по настоящето дело Б. А** К. в който е оспорен искът за делба, като се поддържа че К. притежава отделен самостоятелен имот на посочения адрес, който е изключително негова собственост, не е в съсобственост с останалите страни по делото.

При разглеждане на делото пред първоинстанционния съд са събрани многобройни писмени доказателства, изслушани са свидетели, назначена е съдебно техническа експертиза, която не е била оспорена от страните по делото. От така събраните доказателства, които са били подробно осъдени от съда в обжалваното решение първоинстанционният съд е изложил обосновани и законосъобразни мотиви, че имота предмет на делбата е съсобствен между страните по делото. Съдът не е възприел възражението на ответника К. в отговора на исковата молба, че се касае за съседни имоти, единият от които е изцяло негова собственост, тъй като същият не е ангажирал доказателства в подкрепа на възражението си и е приел възраженията за неоснователни. Съдът е изследвал последователно юридическия статус на процесния имот, като правилно е приел, че имотът е бил реституиран през 1992г. на наследниците на С**П** Л**, като ищците по делото са закупили идеални части от процесния имот, който към момента на делбата е в съсобственост с останалите страни по делото. Обстоятелството, че се касае за един и същ имот безспорно се установява от заключението на техническата експертиза, която е изследвала подробно кадастралните и регулационни планове за периода 1948г.-2000г. на гр.В**.

На това основание ще следва да се приеме, че жалбата на К. в тази й част е неоснователна, постановеното решение е законосъобразно и обосновано.

Във въззивната жалба е маркирано че съдът не е установил правилно идеалните части на съделителите в допуснатият до делба имот. Жалбоподателят не изложил аргументи за това оплакване, което съдът намира също за неоснователно. В обжалваното решение съдът се е съобразил с разпоредбите на чл.5, ал.1 и чл.9, ал.1 от ЗН относно наследяването на имота и е определил частите на всеки от съделителите, съобразно наследствените им права, както и правата на жалбоподателят в съсобствеността.

Обжалваното решение ще следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Ответниците по жалба чрез адв.Т**К** са претендирали разноски по делото пред настоящата инстанция, но доказателства за направени разноски пред въззивния съд не са представени.

По изложените съображения ОКРЪЖНИЯ СЪД

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 513 от 19.10.2018г., постановено по гр.дело № 674/2017г. по описа на ВРС.

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му пред ВКС при наличие на предпоставките чл.280 от ГПК.

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  

 

   ЧЛЕНОВЕ: 1.                

           

         2.