ВГРД № 147-2019

Определение по Гражданско дело 147/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е     № 122

 

                          Гр.Видин, 30.05.2019година

 

ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, в закрито заседание на тридесети май, две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: И. И.

 

                                                  ЧЛЕНОВЕ:1.В. С.

 

                                                                      2.Р. Д.

 

след като разгледа докладваното от съдията Д. гражданско дело №147 по описа за 2019 година на Окръжен съд Видин и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба с вх. № ….. / 25.02.2019г. на Частен съдебен изпълнител С. Н. с район на действие Окръжен съд Видин, подадена от В.П.Й., ЕГН **********,***.

Жалбоподателят В.П.Й. обжалва Постановление за налагане на възбрана, издадено по изпълнително дело № 20188980402027 на ЧСИ С. Н., с което е наложена възбрана върху собствен на жалбоподателя недвижим имот - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № ……., представляващ Апартамент № .. /../, находящ се в гр. В., ул."П. Я." № …, вх. ., ет. ../../, състоящ се от хол с кухненски бокс, спалня, антре, сервизно помещение и тераса, със застроена площ от 51,60кв.м., ведно с Избено помещение № … /пет/ с площ от З.10кв.м. и 1,28 % идеални части от общите части на сградата.

Твърди се в жалбата, че с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №…, том …, рег.№…, нотариално дело №…./2011г. на нотариус Л. Н., вписан в Служба по вписвания - Видин с Акт № …, том .., дв. вх. perистър на КЧСИ № ….. / 09.09.2011r. жалбоподателя закупил от „Е." ООД ЕИК ……………, процесния недвижим имот.

Жалбоподателят твърди ,че впоследствие е установил, че при закупуването на имота от „Е.“ ООД върху имота ие имало учредена в полза на „Б. П. Б.“АД договорна ипотека, учредена от „Е.“ ООД с нотариален акт за учредуяване на договорна ипотека врху недвижими имоти №…., том .., рег.№…., дело №…. от 2008г. на нотариус А. А., вписан в регистъра на НК с рег. №…., вписана в Службата по вписванията – Видин с акт №…, том .., вх. рег.№……/04.04.2008година.

Съответно със съобщение изх.№…../14.02.2019година по изпълнително дело №20188980402027 на ЧСИ С. Н., връчено на 18.02.2019година жалбоподателката била уведомена за наложената върху собствения ъ имот възбрана по горепосоченото изпълнително дело, като се твърди,че в изпълнителния лист не е посочено като длъжник „Е.“ ООД. Твърди се също,че изпълнителния лист №….. от.06.04.2016година по търговско дело №608/2013 година на Окръжен съд – Бургас, въз основа на който е образувано изпълнително дело №20188980402027 на ЧСИ С. Н., няма действие спрямо В.П.Й. и тя се явявала „трето лице“ по смисъла на чл.435, ал.4 от ГПК, спрямо чието недвижимо имущество частния съдебен изпълнител незаконосъобразно насочил принудителното изпълнение.

Със жалбата се иска на първо място да бъде отменено Постановление за налагане на възбрана, издадено по изпълнително дело № 20188980402027 на ЧСИ С. Н., и на второ място се иска на основание чл.438 от ГПК да бъде спряно принудителното изпълнение по изпълнително дело № 20188980402027 на ЧСИ С. Н. по отношение на описания по-горе недвижим имот.

По реда на чл. 436, ал. 3 от ГПК Съдебният изпълнител е изложил мотиви, в които счита жалбата за недопустима - чл. 435, ал. 2 от ГПК изброява лимитативно действията, които длъжникът по изпълнението може да обжалва, поради което налагането на възбрана върху недвижим имот на длъжника не попада в приложението на чл. 435, ал. 2 от ГПК. Евентуално твърди за неоснователност на жалбата поради приложението на чл. 173, ал. 1 от ЗЗД. Сочи се, че по същия спор се е произнесъл вече Окръжен съд – Видин, чието определение е потвърдено от Апелативен съд – София и два състава на ВКС.

Съдът, като взе предвид доводите на страните, мотивите на съдебния изпълнител и въз основа на събраните доказателства, приема следното от фактическа страна:

Изпълнително дело №20188980402027 на ЧСИ С. Н. е образувано по молба с вх.№…./05.12.2018 година от „Б. П. Б." АД, гр. С., въз основа на изпълнителен лист № … от 06.04.2016г. издаден въз основа на Решение № 381 / 07.10.2015г. по търговско дело № 608/2013г. по описа на Окръжен съд - Бургас. С горното решение Окръжен съд Бургас е приел за установено по отношение на ЕТ „Е.- Е. К." ЕИК: ……, със седалище и адрес на управление: гр. В., ул. „Г." № , М. Е. К. и Е. М. К. в качеството им на солидарни длъжници по договор за кредит № …../19.02.2008г., сключен с „Е." ООД ЕИК:….., със седалище и адрес на управление: гр. Б., ул. „Л. К.“ № …, ет…., офис…, като кредитополучател, че дължат на ищеца

„Б. П. Б." АД с ЕИК: ………… със седалище и адрес на управление гр. С., бул. „Б. ш." № …, сграда …, сумата от 488957,50 (четиристотин осемдесет и осем хиляди деветстотин петдесет и седем лева и петдесет стотинки) лева, представляващи част от общо присъдената по ч. гр. д. № 584 / 2013г. по описа на Районен съд - Видин, главница в размер от 1 355394,09 (един милион триста петдесет и пет хиляди триста деветдесет и четири лева и девет стотинки) лева, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 26.03.2013г. до окончателното изплащане на задълженията. В полза на ищеца са присъдени разноски за исковото производство в размер на 25 922.87 лева /двадесет и пет хиляди деветстотин двадесет и два лева и 87 ст./ и разноски по заповедното производство в размер на 15 118.73 лева/петнадесет хиляди сто и осемнадесет лева и 73ст./.

С Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № …, том …, per. № …., дело № … от 2008г. на нотариус А. А. с район на действие Районен съд Видин, ф вписан в Служба по вписвания вх. per. № …04.04.2008г. Акт № …, том …, „Е." ООД гр. Видин е учредил в полза на „Б. П. Б." АД гр. С. договорна ипотека върху недвижим имот - урегулиран поземлен имот I първи/, -„за обслужване и жилищно строителство в квартал …. по подробния устройствен план на гр. В., целия с площ от 1 307,23кв.м., с административен адрес гр. В., ул."П. Я." № …, ведно с правото на строеж за построяване на пететажна жилищно-търговска сграда, състояща се от …броя магазини, ….броя апартаменти, … броя ателиета и …. броя гаражи, за обезпечаване на отпуснатия на дружеството банков кредит, включващ главница, лихви, лихви за забава, такси, разноски, неустойки и други.

Със Заповед № ….. - РЗ за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК от 29.03.2013г. по ч. гр. дело № 584 / 2013г. на Районен съд Видин съдът е разпоредил длъжниците „Е."ООД, ЕИК : ……. със седалище и адрес на управление гр.В., ул. Г. №…., представлявано от Е. М. К. и М. Е. К., ЕТ" Е.- Е. К." с ЕИК …………сьс седалище и адрес на управление гр.В., ул. Г. №…, представлявано от Е. М. К., М. Е. К. с ЕГН: ********** и адрес гр.С. ж.к.М. …. бл…... вх….ет,…. ап… и Е. М. К. с ЕГН: ********** и адрес ***, да заплатят солидарно на кредитора "Б. П. Б. "АД, ЕИК ……. адрес гр. С., район М..бул. Ц. ш. № ……., със законен представител Е. А. А. и А. К., сумата от 1 355 394.19 лева -главница, ведно със законната лихва, считано от 26.03.2013г. до изплащане на вземането, 120 943.36 лева - възнаградителна лихва за периода 29.09.2011г.до 28.06.2012г, 313 146.44 лева - наказателна лихва за периода 28.01.2012г. до 25.03.2013 г„ 2 123.38 лева такса имуществена застраховка за периода 25.01.2012г. до 25.03.2013г., както и 35 832.15 лева разноски за държавна такса и 18 366.07

лева юристконсултско възнаграждение. Вземането е удостоверено е Извлечение от счетоводни книги на заявителя от 26.03.201 Зг., удостоверяващо актуалното състояние на кредитната сметка по Договор за кредит № 0149/2008 от 19.02.2008г.

С постановление за налагане на възбрана, вписано в Служба по вписвания гр. В., с. вх. per. № … в регистъра на КЧСИ, с която ЧСИ С. Н. наложил възбрана върху процесния имот, собственост на жалбоподателя.

При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна :

Върху процесния имот, собственост на жалбоподателя е учредена договорна ипотека през 2008г. за обезпечаване вземането на взискателя по отпуснат на „Е."ООД банков кредит, обстоятелство, което не се оспорва от жалбоподателя. Последният е придобил правото на собственост върху ипотекирания имот на 09.09.2011г. Съгласно разпоредбата на чл. 174, от ЗЗД ипотеката обезпечава освен вземането, така и обезпечава вземането на кредитора за разноските за учредяването и за подновяването й, съдебните разноски и разноските по изпълнението. Кредитор, чието вземане е обезпечено с ипотека, има право да се удовлетвори предпочтително от цената на ипотекирания имот, в чиято собственост и да се намира той. Предмет на изпълнителното дело са именно вземания на взискателя за съдебни разноски. Предвид това съдът намира, че жалбоподателя има качеството на ипотекарен длъжник по изпълнителното дело. Следователно, доколкото жалбоподателя е придобил именно имот, който е вече ипотекиран, той има качеството на ипотекарен длъжник, респективно изпълнението може да бъде насочено срещу придобития от него имот.

Съгласно чл. 429, ал.З ГПК изпълнителният лист срещу длъжника има действие и срещу лицето, собственик на ипотекирания за задължението имот при насочване на изпълнението върху ипотекирания имот, поради което и това лице няма качество на трето лице по смисъла на чл. 435, ал. 4 от ГПК, а на длъжник в изпълнителното производство.

Разпоредбите на чл. 435 от ГПК изчерпателно посочват действията на съдебния изпълнител, които могат да се обжалват от страните по изпълнението - взискател и длъжник, както и от трети лица. Съгласно ал. 2 на чл. 435 ГПК сред действията, които длъжникът по изпълнението /каквото е качеството на настоящия жалбоподател, по изложени вече съображения/ може да обжалва при изпълнение върху недвижим имот с насочване на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението. Предвид това, действието по налагане на възбрана на недвижим имот, което съдът възприема като действия по насочване на принудителното изпълнение, не подлежи на самостоятелно обжалване на основанията, посочени от жалбоподателя, поради което жалбата е процесуално недопустим и следва да се остави без разглеждане.

Същите становища е застъпил и друг състав на Окръжен съд – Видин, с Определение №164/08.09.2016година по гражданско дело №302/2016г./л.49 от делото/, което е потвърдено от Определение №4089/05.12.2016г по ч.гр.дело №4971/2016г. на Апелативен съд – София/л.50 от делото/, което пък е потвърдено от два състава на ВКС – с Определение№86/27.03.2017година по ч.гражданско дело №792 по описа за 2017г. на III-то гражданско отделение/л.52 от делото/ и Определение №163/17.05.2017година по ч.гр.дело №1805/2017г. на III-то гражданско отделение/л.54 от делото./

 

С оглед на горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

Оставя без разглеждане жалба с вх. № ………. / 25.02.201. на Частен съдебен изпълнител С. Н. с район на действие Окръжен съд Видин, подадена от В.П.Й., ЕГН **********,***, за отмяна на Постановление за налагане на възбрана вписано в Служба по вписвания гр. В., дв. вх. per. № ….. в регистър КЧСИ, по изпълнително дело №20188980402027 на ЧСИ С. Н., с което е наложена възбрана върху собствен на жалбоподателя недвижим имот - самостоятелен обект в сграда с идентификатор № ……………., представляващ Апартамент № .. /…./, находящ се в гр. В., ул."П. Я." №…., вх. …, ет. . /../, състоящ се от хол с кухненски бокс, спалня, антре, сервизно помещение и тераса, със застроена площ от 51,60кв.м., ведно с избено помещение № … /…./ с площ от З.10кв.м. и 1,28 % идеални части от общите части на сградата, като недопустима.

Оставя без разглеждане искането на В.П.Й., ЕГН **********,***, за спиране на принудителното изпълнение по изпълнително дело № №20188980402027 на ЧСИ С. Н., по отношение на недвижим имот - самостоятелен обект в сграда с идентификатор № …………., представляващ Апартамент № .. /…./, находящ се в гр. В., ул."П. Я." № …, вх. …, ет. /…./, състоящ се от хол с кухненски бокс, спалня, антре, сервизно помещение и тераса, със застроена площ от 51,60кв.м., ведно с избено помещение № 5 /пет/ с площ от З.10кв.м. и 1,28 % идеални части от общите части на сградата, като недопустимо.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Софийския апелативен съд в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                                                                             2.