ГР.Д. № 125-2018

Решение по Гражданско дело 125/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И Е-26

 

Гр.В.

 

03.06.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският окръжен съд гражданско отделение в открито заседание на седемнадесети май две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                             Председател : Г. Й.

                                                     Членове :1.

                                                                    2.

при секретаря     В.К. и с участието на прокурора.....................................................................

изслуша докладваното от съдията Й. т. дело №125     по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

 

 

Делото е образувано по исковата молба на от „Б. Д." ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. С. ул…представлявана от В. М. С. и Д. Н. Н. - Изпълнителни директори, действащи чрез пълномощника си М. Г. Д. упълномощена с пълномощно с №№ 1188, 1189, том 1, акт 51 от 10.02.2016 г. на нотариус М** Ш** нотариус с рег. № 042 от НК със Съдебен адрес:*** срещу В.Г.Е. с ЕГН ********** с адрес: *** .Предявен е установителен иск с правно основание: Чл.124 ал.1 във връзка с чл.415 ал.1 от ГПК с цена на иска: 151 612,68 лв., от които главница: 119 382,72 лв.,договорна лихва за   периода    от   15.05.2014г. до 20.04.2016г. в размер на 21 443.71 лв.,санкционираща лихва за периода: 08.10.2015г.до 20.04.2016г. в размер 6 836.56 лв. и заемни такси в размер на 3 949.69 лв.,заедно със законната ,     считано     от     21.04.2016г.     до окончателното погасяване на задължението.

Поддържа се ,че на 21.04.2016 г. в качеството си на кредитор „Б** ДСК" ЕАД на основание чл. 60, ал.2 от ЗКИ била подала до ВРС заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение по реда на чл. 417 от ГПК и изпълнителен лист въз основа на извлечение от счетоводни документи - извлечение счетоводни книги, по което било образувано ч.гр.дело № 896/2016 г. по описа на РС-В* срещу В.Г.Е., ЕГН ********** за заплащане на дължими към Банката суми .По същото дело искането било уважено изцяло и с Разпореждане на РС – В** била издадена Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ на 25.04.2016 г. и бил издаден Изпълнителен лист от 26.04.2016 г. срещу длъжника с дължимите към Банката суми, на база представеното извлечение от счетоводни документи по сметка и други доказателства. Въз основа на издадения изпълнителен лист и заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК „Б** ДСК" ЕАД била образувала изпълнително дело № 20168980400330 г.   от 08.06.2016 г. по описа на ЧСИ с рег.№ 898 от КЧСИ- С**Н**.

На 29.09.2016 г. в „Б** ДСК" ЕАД било получено съобщение от РС – В**, с което банката била уведомена, че по ч.гр.дело № 896/2016 г. е постъпило възражение срещу издадената заповед за парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК от длъжника В.Г.Е. за заплащане на дължимите суми. Във връзка с направеното от длъжника възражение в срока по чл. 415 ал.1 от ГПК се предявява настоящия иск за установяване съществуване на вземането към 21.04.2016 г. Фактите ,от които произтичало вземането ,били следните:

Поддържа се в исковата молба ,че по силата на сключен Договор за ипотечен кредит от 19.09.2008 г. „Б** ДСК" ЕАД предоставила на В.Г.Е. кредит в размер на 120 000 /сто и двадесет хиляди/ лева със срок на издължаване от 360 /триста и шестдесет/ месеца, считано от датата на неговото усвояване-26.09.2008г. Съгласно т. 4 от договора за кредит, задължението се погасява чрез разплащателна сметка с титуляр В.Г.Е. - ответник по настоящия иск.

За предоставения кредит кредитополучателят заплащал лихва, формирана от базов лихвен процент за този вид кредит, определян периодично от кредитора и стандартна надбавка, която можело да бъде намалена с отстъпка, съгласно Условия за ползване на преференциален лихвен процент по програма ДСК УЮТ. Към датата на сключване на договора базовият лихвен процент е 4,69 %, стандартната надбавка е в размер на 3,60 процентни пункта или лихвеният процент по кредита е общо 8,29%. В случай на неизпълнение на някое от условията по програма „ДСК Уют", кредитополучателят губел правото да ползва преференциален лихвен процент. С подписване на гореописания Договор, кредитополучателят се бил задължил да погасява задължението си с месечни вноски, съгласно погасителен план, който е договорен и подписан между страните при сключване на процесния договор. За падежна дата било определено всяко 15 /петнадесето/ число на текущия месец.

За обезпечаване на отпуснатия кредит била учредена договорна ипотека .На 28.03.2014 г. между „Б** ДСК" ЕАД и В.Г.Е. било сключено Допълнително споразумение и по отношение на дълга бил одобрен остатък за преструктуриране, а кредиторът се отказал от вземанията си за наказателни лихви в размер на 366,50 лв, за периода от 12.03.2014 г. до 28.03.2014 г. Договорено било сумата в размер на 2 593,87 лв. да се изплати като събитийна такса в срок от 36 месеца. Запазвало се приетото обезпечение, а срокът за издължаване на кредита бил предоговорен на 294 месеца. Към датата на сключване на споразумението лихвата по кредита била в размер общо на 9,29 %. Договорено било , че при невнасяне на две поредни погасителни вноски по новия погасителен план, банката начислява сторнираната наказателна лихва и че тя се дължи от клиента.

След сключване на договора за кредит и допълнителното споразумение към него, внасяните от ответника суми били достатъчни за погасяване на вноските по кредита до м. май 2014 г., като внесената сума, представляваща вноската за м. юни 2014 г. , била непълна, по -точно не са достигнали 1 033,35 лева вноската да бъде пълна. Към датата на настъпване на предсрочната изискуемост от 08.10.2015 г. не били погасени общо 16 броя погасителни вноски.

Съгласно чл. 20а от ЗЗД сключения между страните договор и допълнително споразумение към него имали силата на закон за тези ,които са го сключили. Невнасянето в срок на договорените месечни погасителни вноски от страна на кредитополучателя съставлявало неточно и непълно изпълнение на поетите от последния договорни задължения, а именно: кредитът да се погасява с месечни вноски, съгласно предоставения погасителен план.

В разпоредбата на т. 20.2, раздел VII „Отговорности и санкции" от Общите условия към Договор за ипотечен кредит и допълнителното споразумение към него, се съдържало правило, че при допусната забава в плащанията на главница и/или лихва над 90 дни целият остатък от кредита става предсрочно изискуем и се отнася в просрочие.

Поради непогасяване в срок на месечните погасителни вноски била допусната забава в плащанията над 90 дни, с оглед на което и на основание т. 20.2 от Общите условия към Договор за ипотечен кредит от 19.09.2008 г. и Допълнително споразумение към него от 28.03.2014 г., във връзка с чл. 60, ал. 2 от Закона за кредитните институции за Банката било възникнало договореното потестативно право да обяви вземането си за главница по договора за кредит за предсрочно изискуемо.Доколкото по своята правна същност обявяването на задължението за предсрочно изискуемо било едностранно волеизявление, което съставлява субективно потестативно право, за да настъпят правните последици, в резултат на упражняването му,било необходимо изявлението да достигне до неизправния длъжник.Твърди се,че банката била упражнила надлежно правото си да превърне кредита в предсрочно изискуем, като на посочения в договора за кредит адрес била изпратена нотариална покана за връчване № 4248/2015, том 2, акт 83 по описа на нотариус Л*Ц* - нотариус в район РС-В**, рег № 029 на Нотариалната камара. С констативен протокол нотариусът бил удостоверил, че след посещение на адреса и че след като съпругата на получателя Н* Е* отказала да получи поканата и заявила, че лицето В.Е. е в чужбина, било залепено съобщение. Уведомлението за настъпилата предсрочна изискуемост било съобщено на адресата чрез залепване на съобщение, съгласно изискванията на чл. 47 от ГПК на 20.08.2015 г. на адреса на получателя като в текста на съобщението бил посочен и текста на поканата. В законоустановения срок не се бил явил получателя или негов представител да получи поканата. Предвид гореизложеното, на 08.10.2015 г. кредитът бил отнесен като предсрочно изискуем и че към тази дата не били погасявани следните погасителни вноски:

15.06.2014Г. - 1 033,35 лв.   15.02.2015г. - 1 036,36 лв.

15.07.2014г. - 1 036,36 лв.   15.03.2015г. - 1 036,36лв.

15.08.2014Г.- 1 036,36 лв.    15.04.2015г. -   1 036,36 лв.

15.09.2014г. - 1 036,36 лв.   15.05.2015г. -   1 036,36 лв.

15.10.2014Г. - 1 036,36 лв.   15.06.2015г. - 1 036,36 лв.

15.11.2014г. - 1 036,36 лв.   15.07.2015г. -   1 036,36 лв.

15.12.2014Г. - 1 036,36 лв.   1 5.08.2015г. - 1 036,36 лв.

15.01.2015г. - 1 036,36 лв.   1 5.09.2015г. - 1 036,36 лв.

Съгласно постигнатата договореност в т. 20.1. на раздел VII "Отговорности и санкции" от Общите условия към разписания Договор за ипотечен кредит при допусната забава частта от вноската, представляваща главница ,се олихвявала с договорения лихвен процент, увеличен с наказателна надбавка от 3 процентни пункта.Допълнително, съгласно т.20.2 на раздел VII "Отговорности и санкции", от Общите условия, след отнасяне на кредита в просрочие до предявяване на молбата за събирането му по съдебен ред остатъкът от кредита се олихвявал с договорения лихвен процент, увеличен с наказателна надбавка в размер на 10 процентни пункта.

Към датата на подаденото от „Б** ДСК" ЕАД Заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение - 21.04.2016 г. кредитното задължение на В.Е., което било отразено и в извлечението от счетоводните книги, било както следва: главница: 119 382,72 лв., договорна лихва за периода: от 15.05.2014г. до 20.04.2016 г.. в размер на 21 443.71 лв., санкционираща лихва за периода: 08.10.2015г. до 20.04.2016г. в размер 6 836.56 лв., законна лихва, считано от 21.04.2016г. до окончателното погасяване на задължението.

Претендираните от Банката заемни такси, в размер на 3 949.69 лева, включвали -955,06 лева - такса управление ( основание за дължимостта: т.12 от Договора за кредит във връзка с т 25.1.2 от Общите условия);

-120,00 лева -такса изискуемост ( основание за дължимостта: т.12 от Договора за кредит във връзка ст 25.1,6 от Общите условия);

-280,76 лева - заплатени от Банката за сметка на Кредитополучателя застрахователни премии, (основание за дължимостта: т. 13 от Договора за кредит във връзка с т. 27 от Общите условия);

-2 593,87 - отсрочени лихви ( основание за дължимостта: буква „Д" и т. 7 от Допълнително споразумение от 28.03.2014 г. - събитийна такса) .

Иска се да бъде постановено решение,с което да се признае за установено по отношение на кредитора „Б** ДСК" ЕАД, че длъжникът и ответник по настоящия иск В.Г.Е. дължи на кредитора „Б** ДСК" ЕАД по силата на Договор за ипотечен кредит от 19.09.2008 г. и Допълнително споразумение към него от 28.03.2014 г., към 21.04.2016 г. суми както следва: Главница: 119 382,72 лв., договорна лихва за периода: от 15.05.2014г. до 20.04.201бг. в размер на 21 443.71 лв., санкционираща лихва за периода: 08.10.2015 г. до 20.04.2016г. в размер 6 836.56 лв., заемни такси: 3 949.69 лв., законна лихва, считано от 21.04.2016 г. до окончателното погасяване на задължението, разноски за държавна такса- 3 032,25 лева и 3 282,25 лв. възнаграждение за юрисконсулт.

Претендират се да бъдат присъдени и направените в настоящото производство разноски в размер на довнесената държавна такса - 2%, както да ни присъдите и юрисконсултско възнаграждение.

Към исковата молба са приложени :

1)      Копие от нотариално заверено пълномощно;

2)      Договор за ипотечен кредит от 19.09.2008 г. и Допълнително споразумение към него от 28.03.2014 г., Погасителен план към него и Общи условия за предоставяне на жилищни и ипотечни кредити;

3)      Тарифа за лихвите, таксите и комисионните на Б** ДСК ЕАД;

4)      Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ;

5)      Изпълнителен лист от 26.04.2016 г.;

Ответникът В. Г. Е., ЕГН ****,   адрес: *** е депозирал отговор на исковата молба, по която е образувано гр. д. № 13326/2016г.по описа на СГС .

С отговора се оспорва изцяло предявеният от ищеца - „Банка ДСК" ЕАД установителен иск .Признава се,че в действителност между посочените страни в настоящия процес (ищец и ответник) са съществували договорни отношения обективирани в Договор за ипотечен кредит от 19.09.2008г., но се твърди ,че В.Е. бил изпълнил всички свои поети задължения точно, пълно и в срок.На следващо място се прави възражение за неравноправни клаузи, съгласно разпоредбата на чл. 146 от ЗЗП в предоставеният договор за ипотечен кредит от ищеца и Общите условия към него. Според раздел III, т. 9.1. от Общи условия за предоставяне на жилищни и ипотечни кредити било визирано, че „    Кредиторът има право да променя базовият лихвен процент, за което уведомява Кредитополучателят по подходящ начин ". Поддържа се ,че тази клауза е неравноправна, без способ за отказване и/или предоговаряне на договорните взаимоотношения.Възразява се срещу прекомерността на наложената лихва. Това било така, тъй като ищецът бил увеличил едностранно лихвата по ипотечният кредит, с което бил увредил В.Е.. С оглед на това обстоятелство се поддържа, че и платените до този момент суми към ищеца се явявали неоснователно обогатяване, съгласно разпоредбата на чл. 55, ал. 1 от ЗЗД.

Сочи се ,че исковата молба на ищеца се твърдяло, че кредиторът бил уведомил В.Е. за обстоятелството, че банката преобразува ипотечният кредит в предсрочно изискуем такъв. Възразява се срещу гореизложеното, като се твърди, че В.Е. не бил уведомен по надлежния ред за това обстоятелство.Във връзка с гореизложеното се поддържа,че искът е неоснователен и недоказан и че следва да бъде оставен изцяло без уважение.

Постъпила е допълнителна искова молба от ищеца „Б** ДСК" ЕАД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. С** ул. М** 19 . По отношение на направеното от ответника в отговора на исковата молба възражение за неравноправни клаузи в сключения Договор за ипотечен кредит и общите условия се изразява подробно становище,че такива в конкретния случай не са уговорени.

В.Г.Е. с ЕГН *****, адрес: *** е депозирал отговор на допълнителната искова молба (т.I стр.20-23 от делото),в който поддържа изцяло становището си, изразено в отговора на исковата молба за неоснователност и недоказаност на предявения иск и изразява подробни доводи относно наличието на неравноправни клаузи в договора.

 

         Видинският окръжен съд ,след като взе предвид събраните по делото доказателства и доводите на страните ,прие за установено от фактическа страна следното :

        

По силата на сключен Договор за ипотечен кредит от 19.09.2008 г. „Б* ДСК" ЕАД е предоставила на В.Г.Е. кредит в размер на 120 000 /сто и двадесет хиляди/ лева със срок на издължаване от 360 /триста и шестдесет/ месеца, считано от датата на неговото усвояване-26.09.2008г. Съгласно т. 4 от договора за кредит, задължението се погасява чрез разплащателна сметка с титуляр В.Г.Е. - ответник по настоящия иск.

Съгласно т.4 и т.5 от договора кредита се усвоява и погасява по разплащателна сметка на В.Г.Е. ВС 058Т8А93000016129839 като погасяването на кредита става на равни погасителни вноски след изтичане на гратисния период, съгласно погасителен план.

Договорено е между страните падежната дата за издължаване на месечните вноски главница и лихва да е 15 число на месеца.

За предоставения кредит кредитополучателят заплаща лихва, формирана от базов лихвен процент за този вид кредит, определян периодично от кредитора и стандартна надбавка, която може да бъде намалена с отстъпка, съгласно Условия за ползване на преференциален лихвен процент по програма ДСК УЮТ. Към датата на сключване на договора базовият лихвен процент е 4,69 %, стандартната надбавка е в размер на 3,60 процентни пункта или лихвеният процент по кредита е общо 8,29%. В случай на неизпълнение на някое от условията по програма „ДСК Уют", кредитополучателят губи правото да ползва преференциален лихвен процент. С подписване на гореописания Договор, кредитополучателят се е задължил да погасява задължението си, с месечни вноски, съгласно погасителен план, който е договорен и подписан между страните при сключване на процесния договор. За падежна дата е определено всяко 15 /петнадесето/ число на текущия месец.

Съгласно т.14 от Общите условия (л.13-15 от гр.д.№13326/2016 г.на СГС )кредиторът има право да извършва изменения и допълнения на ОУ, които стават задължителни за Кредитополучателя като за всяка промяна Кредитора уведомява Кредитополучателя чрез съобщения, поставени на видон място в салона на банката.

Съгласно т.20.1. от Общите условия /ОУ/ за предоставяне на жилищни и ипотечни кредити при забава на плащане на месечна вноска от деня следващ падежната дата ,определена в договора, частта от вноската, представляваща главница се олихвява с договорената лихва, увеличена с наказателна надбавка от 3%.

Съгласно чл.25.3 от ОУ за предоставяне на жилищни и ипотечни кредити кредиторът има право едностранно да променя БЛП и таксите, за което уведомява Кредитополучателя по подходящ начин. Промяната може да бъде извършена при наличие на някое от следните условия :

а/ При изменение от поне 1% за месец на стойностите на LEONA, EURIBOR ,LIBOR ;

б/.При изменение от поне 1% за месец на валутен курс евро/лев или евро/щ.д.

в./при изменение от поне 0,5% за месец на индекса на потребителските цени за България

г./въвеждане и рестрикция от страна на ЦБ върху банковата система и/или върху Б* ДСК

д/промени в нормативните актове, както и в регулациите на ЦБ засягащи функционирането и задълженията на банките.

е/при изменение от поне 10% на месец на стойностите на средните годишни пазарни лихвени нива оп привлечените депозити от нефинасови институции, обявени в статистика на ЦБ

ж/съществена промяна в паричната политика на Централната банка, като премахване на валутния борд, обезценка на лева, деноминация на лева, смяна на парите .

За обезпечаване на отпуснатия кредит е учредена договорна ипотека върху следния недвижим имот, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.504.58.1.2 по кадастрален план на гр. Видин, с предназначение жилище, апартамент, находящ се в гр. В**, ул. „И** В**" № 30, вх. А, ет. 2, десен апартамент, състоящ се от коридор, дневна, три спални, трапезария, кухненски бокс, две тераси и сервизни помещения, със застроена площ от 117.12 кв.м., ведно със складово помещение № 5 с площ от 19.47 кв.м., както и 14,08 % ид. ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото.

На 28.03.2014 г. между „Б** ДСК" ЕАД и В.Г.Е., е сключено Допълнително споразумение и по отношение на дълга е одобрен остатък за преструктуриране, а кредиторът се отказва от вземанията си за наказателни лихви в размер на 366,50 лв, за периода от 12.03.2014 г. до 28.03.2014 г. Договаря се сумата в размер на 2 593,87 лв. да се изплати като събитийна такса в срок от 36 месеца. Запазва се приетото обезпечение, а срокът за издължаване на кредита е 294 месеца. Към датата на сключване на споразумението лихвата по кредита е в размер общо на 9,29 %. Договаря се, че при невнасяне на две поредни погасителни вноски по новия погасителен план, банката начислява сторнираната наказателна лихва и тя се дължи от клиента.

След сключване на договора за кредит и допълнителното споразумение към него, внасяните от ответника суми са били достатъчни за погасяване на вноските по кредита до м. май 2014 г., като внесената сума, представляваща вноската за м. юни 2014 г. е била непълна, по -точно не са достигнали 1 033,35 лева вноската да бъде пълна. Към датата на настъпване на предсрочната изискуемост от 08.10.2015 г. не са погасени общо 16 броя погасителни вноски.

В разпоредбата на т. 20.2, раздел VII „Отговорности и санкции" от Общите условия към Договор за ипотечен кредит и допълнителното споразумение към него, се съдържа правило, че при допусната забава в плащанията на главница и/или лихва над 90 дни ЦЕЛИЯТ остатък от кредита СТАВА предсрочно изискуем и се отнася в просрочие.

Поради непогасяване в срок на месечните погасителни вноски е допусната забава в плащанията над 90 дни, с оглед на което и на основание т. 20.2 от Общите условия към Договор за ипотечен кредит от 19.09.2008 г. и Допълнително споразумение към него от 28.03.2014 г., във връзка с чл. 60, ал. 2 от Закона за кредитните институции, за Банката е възникнало договореното потестативно право да обяви вземането си за главница по договора за кредит за предсрочно изискуемо.

Банката е упражнила надлежно правото си да превърне кредита в предсрочно изискуем, като на посочения в договора за кредит адрес е изпратена нотариална покана за връчване № 4248/2015, том 2, акт 83 по описа на нотариус Л** Ц* - нотариус в район РС-В*, рег № 029 на Нотариалната камара. С констативен протокол, нотариусът е удостоверил, че след посещение на адреса и след като съпругата на получателя Нина Евгениева отказва да получи поканата и заявява, че лицето В.Е. е в чужбина, е залепено съобщение. Уведомлението за настъпилата предсрочна изискуемосг е съобщено на адресата чрез залепване на съобщение, съгласно изискванията на чл. 47 от ГПК на 20.08.2015 г. на адреса на получателя като в текста на съобщението е посочен и текста на поканата. В законоустановения срок не се е явил получателя или негов представител да получи поканата. Предвид гореизложеното, на 08.10.2015 г. кредитът е отнесен като предсрочно изискуем .

Съгласно постигнатата договореност в т. 20.1. на раздел VII "Отговорности и санкции", от Общите условия към разписания Договор за ипотечен кредит, при допусната забава, частта от вноската, представляваща главница се олихвява с договорения лихвен процент, увеличен с наказателна надбавка от 3 процентни пункта.

Допълнително, съгласно т.20.2 на раздел VII "Отговорности и санкции", от Общите условия, след отнасяне на кредита в просрочие до предявяване на молбата за събирането му по съдебен ред остатъкът от кредита се олихвява с договорения лихвен процент, увеличен с наказателна надбавка в размер на 10 процентни пункта.

Към датата на подаденото от „Б* ДСК" ЕАД Заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение - 21.04.2016 г. кредитното задължение на В.Е., което е отразено и в извлечението от счетоводните книги, е било както следва: Главница: 119 382,72 лв., договорна лихва за периода: от 15.05.2014г. до 20.04.2016 г. в размер на 21 443.71 лв., санкционираща лихва за периода: 08.10.2015г. до 20.04.2016г. в размер 6 836.56 лв., законна лихва, считано от 21.04.2016г. до окончателното погасяване на задължението.

Претендираните от Банката заемни такси, в размер на 3 949.69 лева, включват:

-955,06 лева - такса управление ( основание за дължимостта: т.12 от Договора за кредит във връзка с т 25.1,2 от Общите условия);

-120,00 лева -такса изискуемост ( основание за дължимостта: т.12 от Договора за кредит във връзка ст 25.1,6 от Общите условия);

-280,76 лева - заплатени от Банката за сметка на Кредитополучателя застрахователни премии, (основание за дължимостта: т. 13 от Договора за кредит във връзка с т. 27 от Общите условия);

-2 593,87 - отсрочени лихви ( основание за дължимостта: буква „Д" и т. 7 от Допълнително споразумение от 28.03.2014 г. - събитийна такса)

        

         На 21.04.2016 г„ в качеството си на кредитор „Б**ДСК" ЕАД, на основание чл. 60, ал.2 от ЗКИ е подала до Районен съд – В**заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение по реда на чл. 417 от ГПК и изпълнителен лист въз основа на извлечение от счетоводни документи - извлечение счетоводни книги, по което е образувано ч.гр.дело № 896/2016 г, по описа на РС-В** срещу В.Г.Е., ЕГН ********** за заплащане на дължими към Банката суми както следва: Главница: 119 382,72 лв., договорна лихва за периода: от 15.05.2014г. до 20.04.2016г. в размер на 21 443.71 лв., санкционираща лихва за периода: 08.10.2015г. до 20.04.2016г. в размер 6 836.56 лв., заемни такси: 3 949.69 лв., законна лихва, считано от 21.04.2016г. до окончателното погасяване на задължението, разноски за държавна такса- 3 032,25 лева и 3 282,25 лв. възнаграждение за юрисконсулт.

По същото дело искането е уважено изцяло и с Разпореждане на РС – В** е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ на 25.04.2016 г. и е издаден Изпълнителен лист от 26.04.2016 г. срещу длъжника с дължимите към Банката суми, на база представеното извлечение от счетоводни документи по сметка и други доказателства. Въз основа на издадения изпълнителен лист и заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК „Б** ДСК" ЕАД е образувала изпълнително дело № 20168980400330 г.   от 08.06.2016 г. по описа на ЧСИ с рег.№ 898 от КЧСИ- С**Н**.

На 29.09.2016 г. в „Б** Д." ЕАД е получено съобщение от РС – В*, с което бе уведомена, че по ч.гр.дело № 896/2016 г. е постъпило възражение срещу издадената заповед за парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК от длъжника В.Г.Е. за заплащане на дължимите суми. Във връзка с направеното от длъжника възражение, в срока по чл. 415 ал.1 от ГПК е предявявен настоящия иск за установяване съществуване на вземането на банката към 21.04.2016 г. и молим да разгледате същия.

 

         По делото е назначена съдебно - счетоводна експертиза , извършена от С.М.С. - Вещо лице към ВОС по гр.дело № 125/2018 по описа на ВОС , насрочено за 21.09.2018 г.   11,00 ч.

При извършената проверка на документите в делото, както и от допълнително предоставената информация от счетоводстото на ищеца се установява, че банката е олихвявала кредита/ договорна лихва/ на В.Г.Е., както следва :

За периода 26.09.2009 - 20.10.2008 г. - 8.29 % ;

За периода 21.10.2008 - 14.01.2009 г. - 9.29 % .

От приложеното копие от Протоколи на Комисия за управление на активи и пасиви на „Б** ДСК" ЕАД в т.ч. копие от протокол № 46/16.10.2008 г. на КУАП като комисията взела решение, считано от 21.10.2008 г. във връзка с изменение с над 1% за месец лихвените проценти за LEONA,EUROBOR,LIBOR за щ.д. и изменение с над 0.5% за месец на индекса на потребителските цени СРI през последното шестмесечие да увеличи БЛП на жилищни и ипотечни кредити в лева от 4.69 % на 5.69% .

За периода 15.01.2009 г. - 19.02.2012 кредитът е олихвяван с 8.79 % . Ответникът се е възползвал от отстъпка, съгласно условия за ползване на преференциален лихвен процент по програма ДСК УЮТ в размер на 0.5% т.е. 9.29% - 0.5% - 8,79% .

От 20.02.2012 г. до 21.04.2016 г. кредитът е олихвяван с 9.29 % . Ответникът е загубил правото на отсъпка , съгласно условия за ползване на преференциален лихвен процент по програма ДСК УЮТ.

От извършената проверка на документите в делото и от допълнително предоставената информация от счетоводстото на ищеца вещото лице установява, че кредитът в размер на 120 000 лв. е усвоен от кредитополучателя В.Г.Е. ЕГН ********** на 26.09.2008 г. ,като за периода 26.09.2008 г. - 21.04.2016 г. ответникът е извършил общо усвояване на главница в размер на 186 358.16 лв. и общо погасяване на главница в размер на 66 975.44 лв.

Вещото лице е изготвило Приложение 1 - Справка за усвоена, погасена и дължима главница, от която справка подробно е видно по дати и размер за целия период усвоената, погасената и дължимата главница .

От извършената проверка на документите в делото и от допълнително предоставената информация от счетоводстото на ищеца вещото лице установява, че общо постъпилите суми по разплащателните сметки на ответника, във връзка с погасяване на кредита са в размер на 128 376.01 лв.Изготвено е Приложение 2 - Справка за постъпили суми по разплащателни сметки, във връзка с погасяване на кредит, от която справка са видни по дати и размер постъпилите суми за целия период.

От извършената проверка на документите в делото и от допълнително предоставената информация от счетоводстото на ищеца се установява, че с постъпилите суми по разплащателната сметка на ответника са извършени общо погасявявания на главница в размер 66975,44 лв.Изготвено е Приложение 1 - Справка за усвоена, погасена и дължима главница, от която справка подробно е видно по дати и размер за целия период усвоената, погасената и дължимата главница .

От извършената проверка на документите в делото и от допълнително предоставената информация от счетоводстото на ищеца се установява, че с постъпилите суми по разплащателната сметка на ответника са извършени общо погасявявания на договорна лихва в размер на 57 448.20 лв.   и наказателна/ санкционираща лихва в размер на 2 335.63 лв.Изготвено е Приложение 3 - Справка за начислена, платена и дължима договорна и наказателна/санкционираща лихва, от която справка е видно по дати и размер за целия период начислената, погасената и дължимата договорна и наказателна/санкционираща лихва.

От извършената проверка на документите в делото и от допълнително предоставената информация от счетоводстото на ищеца се установява, че с постъпилите суми по разплащателната сметка на ответника са извършени общо погасявявания на такси за управление в размер на 1200 лв. и други заемни такси в размер на 416.74 лв.Изготвено е Приложение 4 — Справка за начислени, платени и дължими такси за управление и други заемни такси, от която справка е видно по дати и размер за целия период начислените, платените и дължимите такси за управление и други заемни такси.

От извършената проверка на документите в делото и от допълнително предоставената информация от счетоводстото на ищеца се установява от вещото лице, че са допуснати просрочия в погасяването на погасителните вноски и части от тях, а именно : на 15.10.2013 г. е просрочена вноска по главница в размер на 101.85 лв., която е внесена на 14.12.2013 г. т.е. просрочието е 61 дни ; на 15.11.2013 г. е просрочена вноска по главница в размер на 101.85 лв., която е внесена на 14.02.2014 г. т.е. просрочието е 92 дни. Дължимата част от вноската за м.06.2014 г. в размер на 1033,35 лв. не е внесена като забавата към 21.04.2016 г. е 675 дни ; вноската за м.07.2014 г. в размер на 1036.36 лв. не е внесена, като забавата към 21.04.2016 г. е 645 дни ,вноската за м.08.2014 г. в размер на 1036,36 лв. не е внесена, като забавата към 21.04.2016 г. е 614 дни ; вноската за м.09.2014 г. в размер 1036,36 лв. не е внесена ,като забавата към 21.04.2016. е 584 дни; вноската за м.10.2014 г. в размер на 1036,36 лв. не е внесена ,като забавата към 21.04.2016 г. е 553 дни; вноската за м.11.2014 г. в размер на 1036,36 лв. не е внесена, като забавата към 21.04.2016 г. е 523 дни; вноската за м.12.2014 г. в размер на 1036,36 лв. не е внесена ,като забавата към 21.04.2016 г. е 492 дни; вноската за м.01.2015 в размер на 1036,36 лв. не е внесена ,като забавата към 21.04.2016 г. е 461 дни ; вноската за м.02.2015г. в размер на 1036,36 лв. не е внесена като забавата към 21.04.2016 г. е 433 дни; вноската за м.03.2015г. в размер на 1036,36 лв. не е внесена ,като забавата към 21.04.2016 е 402 дни ; вноската за м.04.2015 г. не е внесена ,като забавата към 21.04.2016 г. е 372 дни ; вноската за м.05.2015 г. в размер на 1036,36 лв. не е внесена, като забавата към 21.04.2016 г. е 341 дни; вноската за м.06.2015 г. в размер на 1036,36 лв. не е внесена ,като забавата към 21.04.2016 г. е 311 дни ; вноската за м.07.2015 г. не е внесена, като забавата към 21.04.2016 г. е 280 дни; вноската за м.08.2015 г. не е внесена ,като забавата към 21.04.2016 г. е 249 дни; вноската за м.09.2015 г. не е внесена ,като забавата към 21.04.2016 г. е 219 дни ; вноската за м.10.2015 г. в размер на 1036,36 лв. не е внесена ,като забавата към 21.04.2016 г. е 188 дни; вноската за м.11.2015 г. в размер на 1036,36 лв. не е внесена ,като забавата към 21.04.2016 г. е 158 дни; вноската за м. 12.2015 г. в размер на 1036,36 лв. не е внесена, като забавата към 21.04.2016 г. е 127 дни; вноската за м.01.2016 г. в размер на 1036,36 лв. не е внесена ,като забавата към 21.04.2016 г. е 96 дни; вноската за м.02.2016 г. в размер на 1036,36 лв. не е внесена,като забавата към 21.04.2016 г. е 67 дни; вноската за м.03.2016 г. в размер на 1036,36 лв. не е внесена ,като забавата към 21.04.2016г. е 36 дни ; вноската за м.04.2016 г. в размер на 1036,36 лв. не е внесена като забавата към 21.04.2016 г. е 6 дни .

От извършената проверка на документите в делото и от допълнително предоставената информация от счетоводстото на ищеца се установява от вещото лице, че на 13.06.2014 г. по разплащателната сметка на ответника е постъпила сумата 1998.61 лв. , с която сума е извършено погасяване на договорна лихва в размер на 1455,45 лв.; главница в размер на 540.55 лв. и наказателна лихва в размер на 2.61 лв. На 30.06.2014 г. по разплащателната сметка на ответника е постъпила сумата в размер на 80 лв., с която сума е извършено погасяване на договорна лихва в размер на 3.01 лв.; главница в размер на 76.72 лв. и наказателна лихва в размер на 0.27 лв. С тези вноски е погасена изцяло вноската за м.05.2014 г. и частично вноската за м.06.2014 г.,като остатъкът от вноската за м.06.2014 г. е в размер на 1033.35 лв. като може да се смята, че след 30.06.2014г .е преустановено редовното погасяване на кредитното задължение. В отговора на задача 3 подробно е описано забавата на просрочените и неплатени вноски в дни.

 

От извършената проверка на документите в делото и от допълнително предоставената информация от счетоводстото на ищеца се установява, че на 08.10.2015 г. е наредено счетоводно записване, с която задължението е обявено като предсрочно изискуемо.

От извършената проверка на документите в делото и от допълнително предоставената информация от счетоводстото на ищеца се установява от вещото лице, че размерът на неиздължената сума/главница/ към кредитора „Б. Д. ЕАД по Договор за ипотечен кредит и Допълнително споразумение, сключени между „Б. Д." ЕАД и В.Г.Е. ЕГН **********, към датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 ал.2 от ГПК и ИЛ/21.04.2016 г./ е 119 382,72 лв.Изготвено е Приложение 1 - Справка за усвоена, погасена и дължима главница, от която справка подробно е видно по дати и размер за целия период усвоената, погасената и дължимата главница .Размерът на дължимата договорна лихва към датата на подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 ал.2 от ГПК и ИЛ /21.04.2016 г./ е 21 443,64 лв.Изготвено е Приложение 3 - Справка за начислена, платена и дължима договорна и наказателна/санкционираща лихва, от която справка е видно по дати и

размер за целия период начислената, погасената и дължимата договорна и наказателна/санкционираща лихва.Размерът на начислената от кредитора и дължима от длъжника     наказателна /санкционираща    лихва към 21.04.2016 г. е 6 836,56 лв.Изготвено е Приложение 3 - Справка за начислена, платена и дължима договорна и наказателна/санкционираща лихва, от която справка е видно по дати и размер за целия период начислената, погасената и дължимата договорна и наказателна/санкционираща лихва.

Към датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 ал.2 от ГПК и ИЛ -21.04.2016 непогасените и падежирали вноски са 22 бр. :

-м.06.2014 г. - 1033.35 лв.

-м.07.2014 г. - 1036.36лв.

-м.09.2014 г. - 1036.36лв.

-м.10.2014г.- 1036.36 лв.

-м.11.2014г.- 1036.36 лв.

-м.12.2014 г. - 1036.36 лв.

-м.01.2015 г. - 1036.36лв.

-м.02.2015 г. - 1036.36лв.

-м.03.2015 г. - 1036.36 лв.

-м.04.2015 г. - 1036.36лв.

-м.05.2015 г. - 1036.36лв.

-м.06.2015г,- 1036.36 лв.

-м.07.2015г.- 1036.36лв.

-м.08.2015г.- 1036.36 лв.

-м.09.2015г. - 1036.36лв.

-м.10.2015г,- 1036.36 лв.

-м.11.2015г.- 1036.36 лв.

-м.12.2015 г. - 1036.36 лв.

-м.01.2016г. - 1036.36лв.

-м.02.2016 г. - 1036.36лв.

-м.03.2016 г. - 1036.36лв.

-м.03.2016г.- 1036.36 лв.

Размерът на начислената от кредитора и дължими от длъжника такси, съгласно Тарифа за лихвите, таксите и комисионните, които „Б. Д.“ ЕАД   прилага по извършените услуги на клиенти са, както следва :

-        Такси за управление   955,06 лв.

-        Други заемни такси   2994,63 лв.

Изготвено е приложение 4 - Справка за начислени, платени и дължими такси за управление и други заемни такси, от която справка е видно по дати и размер за целия период начислените, платените и дължимите такси за управление и други заемни такси.

Ответникът  В.Г.Е. е поставил задача на вещото лице за периода 09.2008 г. до 2016 г. има ли намаляване на индексите ЕUROBOR/ SOFIBOR и ако има то как би се отразило на лихвения процент към крйния потребител, в случай че се приложат ?

Извършена е проверка в сайта на БНБ и ЕЦБ относно едно месечните индекси ЕUROBOR/ SOFIBOR ,като установените нива на индексите са представени в табличен вид, откъдето е видно изменението на съответните индекси за целия период (л.54-54 от делото).

В сайта на „Б. Д." ЕАД публично е достъпна методологията на банката за определяне на БЛП, използван за определяне на лихвения процент на кредити на физически лица.

Според методологията на банката БЛП, който се използва за определяне на лихвения процент по кредити на физически лица е функция от обективни фактори, които влияят върху себестойността за банката на един кредит. Според методологията тези обективни фактори са :

-        Цена на капитала - средната месечан цена на привлечения ресурс на „Б.Д." ЕАД по основни валути

-        Лихвени факори

а/ Цена на привлечения ресурс - средната месечна цена на привлечения ресурс на „Б. Д. ЕАД по основни валути

б/цена на възможен ресурс, който банката би могла да привлече в даден момент като нов - средна месечна стойност на пазарни лихвени индекси /SOFIBOR EONIA EURIBOR LIBOR/ ; лихвени нива по новодоговорени депозити от нефинансови институции, обявявани в статистика на БНБ по основни валути и падежи ; суап за кредитно неизпълнение на държавата

в/алтернатива за инвестиция - средна месечна доходност ан порфейл от инвестиции

г/алтернатива за нови инвестиции - средна месечна доходност на портфейл от инвестиции които банката би могла да направи в даден момент.

д/лихвен риск - лихвения спред на „Б. Д." ЕАД по основни валути и общо

-        Нелихвени фактори

а/валутен риск / валутен курс евро / лв., щ.д /лв

б/инфлационен риск- годишна инфлация

в/въвеждане на рестрикции от страна на БНБ върху банковата система и /или върху „Б. Д." ЕАД

г/промени в нормативните актове както и в регулация на БНБ д/съществена промяна в паричната политика ан БНБ.

Според методологията на банката за определяне на БЛП преценката по отношение на нивата на БЛП и промяната им е резултат от комплексна оценка на влиянието на обективните фактори.

В отговор на поставения въпрос вещото лице отговаря ,че за периода 09.2008 г. до 2016 г. съществува намаляване на индексите ЕUROBOR/ SOFIBOR / в таблиците намалението е в % и е отразено със знак минус / - /.

Промяната на нивата на БЛП е в резултат от комплексна оценка на влиянието на описаните обективни фактори. Не всички обективните фактори, посочени по- горе са публично достъпни / цена на капитала, цена на привлечения ресурс, суап за кредитно неизпълнение, алтернатива за инвестиция и алтернатива за нови инвестиции, лихвен риск и др./ Публично достъпни са цената на възможния ресурс - средна месечна стойност на пазарни лихвени индекси /SOFIBOR EONIA EURIBOR LIBOR/, чиито нива са описани в таблиците.

Вещото лице дава заключение ,че намалението на индексите SOFIBOR / EURIBOR би се отразило като намаление на БЛП и от тук и на лихвения процент към крайния потребител ако се приложи, тъй като те са част от обективните фактори, влияещи върху себестойността на кредита, но не може да се каже в какъв размер би било това намаление, тъй като преценката по отношение на нивата на БЛП и промяната им е резултат от комплексна оценка на влиянието на обективните фактори .

От извършената проверка на документите в делото и от допълнително предоставената информация от счетоводстото на ищеца се установява размера на лихвата, платена от кредитополучателя , а именно :

-        Платена договорна лихва в размер на 21 443,64 лв.

-        Платена наказателна/санкционираща лихва в размер на 6 836,56 лв.

Изготвено е Приложение 3 - Справка за начислена, платена и дължима договорна и наказателна/санкционираща лихва, от която справка е видно по дати и размер за целия период начислената, погасената и дължимата договорна и наказателна/санкционираща лихва.

Вещото лице е изготвило първо допълнително заключение по въпроси ,формулирани от ищеца.

От извършената проверка на документите в делото и от допълнително предоставената информация от счетоводетото на ищеца се установява, че размерът на дължимата главница към кредитора „Б. Д." ЕАД по Договор за ипотечен кредит и Допълнително споразумение към 15.05.2014 г. е 119 999,99 лв, а към 21.06.2016 г. е 119 382,72 лв. ; размерът на дължимата договорна лихва към 15.05.2014 г. е 1455,43 лв., а към 21.06.2016 г. е 21 443,64 лв.; размерът на дължимата наказателна лихва към 15.05.2014 г. е 2,58 лв., а към 21.06.2016 г. е 6836,56лв.

На същия въпрос е отговорено в първоначалното заключение в отговори на въпроси № 7, 8 и 9 и приложени съответните приложения.

Като задача две вещото лице следва да даде заключение за размера на лихвата върху тези вноски , изчислен на база на записания в договора за кредит размер като процент 4,6%. След извършените изчисления, съобразно поставените критерии от В.Г.Е. е извършено преизчисление на дължимата лихва при годишен лихвен процент 4,6 % и в табличен вид е представена справка Приложение 1- Съпоставка между начислена лихва при лихвен процент 4,6 % и платена договорна и наказателна лихва от В.Е. , от която справка подробно е отразено за размера на лихвата на вноските при лихвен процент 4,6 % за периода от усвояването на кредита до датата на последното направено плащане 30.06.2014 г.Вещото лице обобщава,че към датата на последното направено плащане — 30.06.2014 г. съгласно поставените критерии ответникът е надвнесъл лихва в размер на 28 466,73 лв.

Поставена е задача №3 да се даде заключение как се определя т.н. „станддартна надбавка", посочена е договора за ипотечен кредит от 19.09.2008 г. в размер на 3,6% .

Вещото лице отговаря ,че надбавката е определена в договора за кредит, който е подписан и от двете страни и е непроменлива. Тя валидна за всички новоотпускани кредити за даден период от време и Банката я определя като взема предвид комбинация от фактори, като:

-Пазарната ситуация и конкурентна среда;

- Продажбената стратегия на банката в дадения момент;

-Рисковия профил на целевата клиентска група;

-Мястото на банката на пазара в дадения момент и динамиката на пазарните позиции във времето;

-Рисковата политика и рисковия апетит на банката и други.

Надбавката е непроменяема за срока на договора и се определя за новоотпускани кредити за даден период от време, като кредитополучателят изрично е приел същата с подписването на договора за кредит .

В задача 4 вещото лице следва да даде заключение в какъв размер е приела банката че се дължи лихвата за тези периоди като посочи не само приетите суми, но и съответния размер на определения за този период процент.

При извършената проверка на документите в делото, както и от допълнително предоставената информация от счетоводстото на ищеца се установява от вещото лице,че банката е олихвявала кредита/ договорна лихва/ на В.Г.Е., както следва :

За периода 26.09.2009 - 20.10.2008 г. - 8.29 % ;

За периода 21.10.2008 -14.01.2009 г. - 9.29 % /

За периода 15.01.2009 - 19.02.2012 - 8.79 % /Ответникът се е възползвал от отстъпка, съгласно условия за ползване на преференциален лихвен процент по програма ДСК УЮТ в размер на 0.5% т.е. 9.29% - 0.5% = 8,79% /.

От 20.02.2012 г. до 21.04.2016 г. - 9.29 % / ответникът изгубил правото на отсъпка , съгласно условия за ползване на преференциален лихвен процент по програма ДСК УЮТ/.

След извършената проверка на документите в делото и на база на информацията ,получена от Б. Д. ЕАД се установява от вещото лице, че за периода от сключването на договора 26.09.2008 г. до датата на последното направено плащане 30.06.2014 г. размерът на направените погасителни вноски от ответника, които са били отчетени като лихви ,са както следва :

-        Платена договорна лихва     57448,20 лв.

-        Платена наказателна лихва 2335,63 лв.

Общо платена лихва   59783,83 лв.

В задача 5 вещото лице е отговорило на въпроса ако банката не беше изменила едностранно размера на лихвата за периода като е направила увеличение, респективно като не е направила необходимото намаление ,   съобразявайки се с данните  на индексите Юробор и Софибор за периода от м.01.2008 г. до 2016 г. би ли било налице пълно плащане на задължението по кредита на В.Г.Е. за периода до м.юли 2014 г. и колко още вноски биха били погасени с тези пари.

Вещото лице отговаря ,че след извършените изчисления, съобразно поставената задача от В.Г.Е. е извършено преизчисление на дължимата лихва за съответните периоди при първоначално договорение лихвен процент в размера на 8,29 % и в табличен вид е представена справка Приложение 2- Съпоставка между начислена лихва при лихвен процент 8,29 % и платени договорна и наказателна лихва от В.Е., от която справка подробно по периоди е отразено за размера на лихвата на вноските при лихвен процент 8,29 % .В отговор на поставената задача към датата на последното направено плащане - 30.06.2014 г. съгласно поставените критерии ответника е надвнесъл лихва в размер на 3 344,89 лв. или ако с надвнесената лихва е погасявана главницата, то задължението по главница към 30.06,2014 г. /при така посочените критерии в задача/би било 116 037,83 лв.

От представената методология от Б. Д.ЕАД вещото лице никъде не е установило логическа или математическа зависимост, формула или изкуствен интелект, от където да стане ясно каква е тежеста на обективните фактори при определяне на БЛП и как промяната на някои от обективните фактори в процент води до промяна и с колко процента в размера на БЛП и от тук в общия размер на лихвата по кредита, например ако се променят индексите Софибор и Юробор с определен процент, промяни се цената на привлечения ресурс с определен процент , промянят се нелихвените фактори с определен процент и т.н и как това ще се отрази на БЛП.Преценката по отношение на нивата на БЛП и промяната им е резултат от комплексна оценка на влиянието на обективните фактори и тази преценка, както и по-нататъчните решения ,се вземат от Банката. С така представената методология за определяне на БЛП съдебно счетоводна експертиза не може да определи размера на БЛП и от тук на общия лихвен процент при условие на намалението на индексите и другите обективни фактори.

В задача 6 вещото лице е отговорило положително на въпроса правилно ли е бил определен размерът на остатъка на дълга в допълнителното споразумение от 28.03.2014 г. като сума от 123 908,43 ле. като в него са били включени и размера на редовната лихва в размер на 3436,10, върху която също така е записано, че се дължи лихва.

На 28,03.2014 г. е подписано допълнително споразумение към договор за Кредит от 19.09.2008 г. мужду „Б. Д. ЕАД / Кредитор/ и В.Г.Е. ЕГН ********** / Кредитополучател / като между страните е договорено, че към датата на споразумението остатъка по дълга е общо 123908,43 лв. : главница - 119651,83 лв.; дължима редовна лихва - 3436,07 лв.; дължима наказателна лихва 366,50 като Кредитополучателя е внесъл сумата 494,03 лв., а Кредитора се отказва от вземането си за наказателни лихви в размер 366,50 лв., както и че сумата от 2593,87 лв. да се изплати като събитийна такса в срок от 36 месеца.

Вещото лице дава отговор,че съгласно подписания договор за кредит падежната дата ,на която се начислява и се дължи договорната лихва е 15 число. Към 15.03.2014 г. дължимата догоорна лихва е в размер на 3034,74 лв. За периода 16.03.2014 г. - 28.03.2014 г. се дължи лихва в размер на 401,35 лв. или общо към 28.03.2014 г. дължимата лихва е 3436,07 лв. като от нея В.Е. е внесъл на 30.03.2014 г. 494,03 лв., а 348,17 лв.е капитализирана към главницата т.е. остатъка дължима договорна лихва е 2593,87 лв., който е преоформен като „събитийна такса". Размерът на редовната лихва към датата на допълнителното споразумение 28.03.2014 г. /3436,07 лв/. е формиран както следва : 494,03 лв. са внесени на 31.03.2014 г. 2593,87 лв. са преоформени като          събитийна такса и върху нея няма начислявани лихви, а 348,17 лв. е капитализирана към главницата тъй като според информация от банката за да се сформира един нов дълг, дължимите лихви, дължими такси /заемни такси или се плащат от страна на длъжника или капитализират към главницата. Или с капитализирането на главница в размер на 348,17 лв. то само върху тази сума реално е започнало да се начислява договорна лихва или в отговор на поставения въпрос размерът на остатъка на дълга в допълнителното споразумение от 28.03.2014 г. според вещото лице като сума от 123 908,43 лв. е бил определен правилно .

В задача 7 относно това какво представлява т.н. „събитийна такса" определена в допълнителното споразумение от 28.03.2014 г. в размер на 2593,87 лв. и ако бъде съобразена тази сума от 2593,87 лв. като плащане на месечни вноски колко би бил размера на платената главница от кредитополучателя и какви лихви би дължал до обявяване на кредита като просрочен, ако същите бяха изчислени правилно и законосъоразно, съобразявайки се с измененията на БЛП ,вещото лице дава отговор ,че размерът на редовната лихва към датата на допълнителното споразумение 28.03.2014 г. / 3436,07 лв./ е формиран както следва : 494,03 лв. са внесени на 31.03.2014 г. 2593,87 лв. са преоформени като събитийна такса и върху нея няма начислявани лихви, а 348,17 лв. е капитализирана към главницата. В отговор на поставения въпрос „събитийна такса" в размер на 2593,87 лв. представлява част от дължимата договорна лихва към датата на подписване на допълнителното споразумение /28.03.2014 г./, която е преоформена като банкова такса и е разсрочена за 36 месеца като върху нея няма начислени лихви. Към 21.06.2016 г. събитийната такса не е заплатена от ответника.

На задача осем вещото лице дава отговор ,че след извършените изчисления, съобразно поставените критерии от В.Г.Е. ако се приеме, че лихвата, уговорена в чл.7 от Договора за ипотечен кредит от 19.09.2008 г. бъде обявена за нищожна и поради това не възлагаща върху кредитополучателя задължението за плащане е извършено преизчисление на дължимите суми и в табличен вид е представена справка Приложение 3 - Съпоставка между усвоена главница и направени погасителни вноски за периода от усвояването на кредита до 28.03.2014 г. / датата на допълнителното споразумение /и до 18.10.2015 г. / вземането на решението от Банката за обявяването на кредита за предсрочно изискуем /.Или в отговор на поставената задача към 28.03.2014 г. / -датата на допълнителното споразумение /усвоената сума е била 186358,16 лв,; погасената сума е била 125 803,37 лв. а задължението съгласно поставените критерии е 60 554,79 лв., а към 18.10.2015 г. / вземането на решението от Банката за обявяването на кредита за предсрочно изискуем /усвоената сума е била 186358,16 лв.; погасената сума е била 128 376,01 лв., а задължението съгласно поставените критерии е 57 982,15лв.

На поставената задача 9 вещото лице отговаря ,че лихвите на Банката се обявяват в Лихвен бюлетин, който е неразделна част от тарифата на банката. Същите са обявени публично в сайта на Банката. В представения от банката лихвен бюлетни към 19.09.2008 г. е определен процента на надбавката е размер на 3,6% , но не и начина по който тя се изчислява.

Съгласно информация от банката към датата на допълнителното споразумение 28.03.2014 г. е имало лихвен бюлетин с лихвите на банката, в т.число БЛП + надбавка, като надбавката е определена в договора за кредит, който е подписан и от двете страни и е непроменлива. Тя е валидна за всички новоотпускаии кредити за даден период от време и Банката я определя като взема предвид комбинация от фактори, като:

-Пазарната ситуация и конкурентна среда;

-Продажбеиата стратегия на банката в дадения момент;

-Рисковия профил на целевата клиентска група;

-Мястото на банката на пазара в дадения момент и динамиката на пазарните позиции във времето

-Рисковата политика и рисковия апетит на банката и други.

Надбавката е непроменяема за срока на договора и се определя за новоотпускани кредити за даден период от време, като кредитополучателя изрично е приел същата с подписването на договора за кредит.

Поради горната причина, вторият лихвен бюлетин към 2014 г. според вещото лице е абсолютно неотносим към делото и поставените въпроси-надбавката към 2014 г. не може да служи за никакви изводи, когато се разглежда договора, сключен през 2008 или допълнителното споразумение към него, тъй като същата е определена при подписване на договора през 2008 г., посочена е в лихвения бюлетин от 2008 г., действа през целия срок на договора и не се променя, дори при подписване на допълнително споразумение.

В Задача 10 вещото лице дава отговор ,че БЛП, който се използва за определяне на лихвения процент при кредити е функция от обективни фактори, които влияят на себестойността на банката за 1 кредит. От представената методология от Б. Д. ЕАД вещото лице никъде не е установило логическа или математическа зависимост, формула или изкуствен интелект, от където да стане ясно каква е тежеста на обективните фактори при определяне на БЛП и как промяната на някои от обективните фактори в процент води до промяна и с колко процента в размера на БЛП и от тук в общия размер на лихвата по кредита.Преценката   по отношение на нивата на БЛП и промяната им е резултат от комплексна оценка на влиянието на обективните фактори и тази преценка, както и по-нататъчните решения се вземат от Банката. С така представената методология за определяне на БЛП съдебно- счетоводна експертиза не може да определи размера на БЛП и от тук на общия лихвен процент при условие на намалението на индексите и другите обективни фактори т.е. експертизата не може да даде ясен и категоричен отговор на въпрос 10.

Вещото лице обобщава като отговор на Задача №11 ,че представената методология от Б. Д. ЕАД не дава възможност да се определи чрез формула или по друг математически, икономически или логичен начин влиянието /увеличения или намаления на компонентите на БЛП / върху БЛП и от тук върху цялостния лихвен процент.

Вещото лице е изготвило второ допълнително заключение въз основа на задача,поставена от ответника .Заключението е изготвено , като са дадени отговори на въпросите ,поставени от В.Г.Е. с молба от 20.12.2018 г. и като са направени съответните изчисления, предвид критериите поставени от ответника в молбата, както и е взето предвид приетото в предишното съдебно заседание заключение по поставената допълнителна задача от ответника.

Съгласно поставените критерии от В.Г.Е. заключението трябва да даде отговор на това какъв би бил размерът на дължимите ежемесечни погасителни вноски до края на срока на плащане ако се приеме,че към датата на допълнителното споразумение 28.03.2014 г. дължимата главница е била в размер 60554.79 лв. и върху тази главница да начисли лихва в размер на 4.6%. както и да даде отговор на това какъв би бил размерът на дължимите ежемесечни погасителни вноски до дата на внасянето на исковата молба в съда ако се приеме , че към датата на допълнителното споразумение 28.03.2014 г. дължимата главница е била в размер 60554.79 лв. /съгласно приетата в предишно съдебно заседание експертиза/ и че върху гази главница е начислявана лихва в размер на 4.6% . За по- голяма яснота по- долу в Заключението търсената информация е представена в табличен вид и са изготвени две справки, от които са видни размера на месечните вноски до края на срока на плащане при лихвен процент 4.6 % при остатък на главницата към 28.03.2014 г. – 60 554.79 лв. съгласно поставените критерии от В.Е. и размера на месечните вноски до датата на внасянето на исковата молба в съда /31.10.2016 г. при лихвен процент - 4.6 % при остатък на главницата към 28.03.2014 г. - 60554.79 лв. съгласно поставените критерии от В.Е..Изготвените от вещото лице справки сами по себе си представляват погасителен план, изготвен на база поставените критерии от ответника като е съобразено посочения в допълнителното споразумение срок на погасяване 294 бр. погасителни вноски и с избран начин на погасяване на равни месечни анюитетни вноски, а лихвата е начислена на база договореното между страните в общите условия - месецът се брои за 30 дни ,а годината за 360 дни.

Вещото лице е отговорило на въпроса какъв би бил размерът на дължимите ежемесечни вноски от ищеца до края на срока на плащане, посочен в сключеното допълнително споразумение и какъв би бил размера на дължимата се върху тях, изчислена единствено и само на база размер на лихвата от 4.6%.Резултатите са изложени в Справка Приложение 1 -Размер на месечните вноски до края на срока на плащане при лихвен процент 4.6 % при остатък на главницата към 28.03.2014 г. – 60 554.79 лв. съгласно поставените критерии от ответника.

Вещото лице е отговорило на въпроса за времето от 28.03.2014 г. до постъпване па исковата молва в съда какъв би бил размерът на дължимите ежемесечни вноски от ищеца до тази дата и какъв би бил размерът на дължимата се върху тях лихва в размер на 4,6%.Вещото лице за по -голяма яснота е изготвил Справка Приложение 2- Размер на месечните вноски до внасяне на исковата молба в съда / 31.10.2016 г./ при лихвен процент 4,6 % при остатък на главницата към 28.03.2014 г. - 60554.79 лв. съгласно поставените критерии от В.Е..

За определяне на дължимите ежемесечни вноски до постъпване на исковата молба в съда е взето предвид задължението към 28.03.2014 в размер на 60 554.79 лв., договореното в Допълнителното споразумение срок за погасяване на задължението на 294 бр.вноски и определения от ответника в задачата лихвен процент 4.6% като в изготвения погасителен план, съобразно поставените критерии и в контекст на отговора в задача 1 от настоящата втора допълнителна експертиза, погасяването на задължението е на база 33 вноски по 344 лв. като вноските включват дължимата главница и лихва върху неплатената главница в размер на 4.6% т.е. в отговор на поставената задача размерът на дължимите за времето оп 28.03.2014 г. / сключване па допълнителното споразумение/ до 31.10.2016 г. / датата на постъпване на исковата молба в съда/ ежемесечни вноски са 19 бр. по 344 лв. и т.ч. вноска по главницата и лихва 4.6% върху дължимата главница.

На третата задача към датата 18.10.2015 г. ,когато е взето решението на Банката да обяви кредита за предсрочно изискуем, при положение, че дължимата и непогасена към този момент главница е била 57 982,15 лв. за времето от 28.03.2014 г.,на която е сключено допълнителното споразумение до 18.10.2015 г. какъв би следвало да е погасителният план за внасянето на ежемесечните вноски и съответна лихва от 4,6% и съобразно този план налице ли е било някакво просрочие от страна на ответника и ако има такова ,в какво се изразява вещото лице дава заключение ,че при зададените критерии към 18.10.2015 г. има наличие на просрочие на главницата в размер на 1408.37 лв. и на лихвата в размер на 2554.99 лв.За по- голяма яснота е изготвена Справка Приложение 3 -Съпоставка между дължими месечни вноски, изчислени на база остатъчна главница към 28.03.2014 г. в размер на 60554.79 лв. и лихва в размер на 4.6% и платени суми от ответника за периода 28.03.2014 г. -18.05.2015 г. - от която справка е видно по дати и суми разликата между дължими и платени вноски, съгласно поставените критерии от ответника или към 18.05.2015 г. се явява просрочие на главницата размер на 1408.37 лв. и на лихвата в размер на 2554.99 лв.

Вещото лице е изготвило и трето допълнително заключение         (л.314-316 от делото ) със задача , формулирана от „Б. Д „АД с молба вх.№ 743/27.02.2019 г. , а именно какъв   е   общият   размер   на усвоената   от кредитополучателя сума по кредита в рамките на гратисния период, на кои дати и какви суми са усвоени от него .При извършената проверка на документите в делото, както и на допълнително представената информация от „Б. Д. ЕАД вещото лице установява, че за периода от усвояването на кредита до изтичане на гратисния период 26.09.2013 г. ответникът е извършил следните усвоявания по кредита, както и извършени погасителни вноски на главница :

-26.09.2008 г.   - усвояване главница в размер на 120 000.00 лв.

-01.10.2008 г.   - погасяване главница в размер на   61950,00 лв.

-10.10.2008 г.   - усвояване главница в размер   на 36000.00 лв.

-16.10.2008 г.   - усвояване главница в размер   на   23100,00лв.

-03.11.2008 г.   - усвояване главница в размер   на     400.00 лв.

-17.11.2008 г,   - усвояване главница в размер   на     2400.00 лв.

-17.12.2008 г.   - погасяване главница в размер на     4000,00 лв.

-02.09.2009 г.   - усвояване главница в размер на     4050.00 лв.

-29.04.2010 г.     - погасяване главница в размер на         170.00 лв.

-30.09.2010         г.       - погасяване главница в размер на         31,20 лв.

-30.03.2010         г.       - погасяване главница в размер на         2,34 лв.

-17.02.2010         г.       - капитализирана такса в размер на       60,00 лв.

-20.03.2012 г.     - погасяване главница в размер на         0,93 лв.

Вещото лице прави заключение ,че кредитът в размер на 120 000 лв. е усвоен от Кредитополучателя В.Г.Е. ЕГН ********** на 26.09.2008 г. като за периода 26.09.2008 г. - 26.09.2013 г. /договорен е 60 месечен гратисен период/ ответникът е извършил общо усвояване на главница в размер на 186 010 лв. и общо погасяване на главница е размер на 66154,44 лв. и че към 26.09.2013 г. задължението по кредита като главницата е било в размер на 119 855,53 лв.Изготвено е Приложение 1 - Справка за усвоена, погасена и дължима главница, от която справка подробно е видно по дати и размер за гратисния период усвоената, погасената и дължимата главница .

         По искане на ответника вещото лице С.С. е изготвил четвърто допълнително заключение(л.341-357 от делото ) с четири въпроса .

Първият въпрос е към датата 18.10.2015 г. когато е взето решение на Банката да обяви кредита за предсрочно изискуем, при положение, че дължимата и непогасена към този момент главница е 57 982,15 лв. за времето от 28.03.2014 г., на която дата е сключено допълнителното споразумение до 18.10.2015 г. какъв би следвало да бъде погасителния план за внасяне на ежемесечните вноски, без да бъде включвана никаква лихва и дали би било налице някакво просрочие от страна на ответника и ако има такова в какво се изразява и каква е евентуално дължимата сума.

Вещото лице е направило съпоставка между дължимите погасителни вноски съгласно изготвената справка, съобразно поставените критерии от ответника и направените погасителни вноски за процесния период ,като дава заключение,че не се установяват просрочени и дължими суми, а именно : общо дължими вноски за периода 2 572.64 лв. и общо платени вноски за периода 2572.64 лв.

Изготвено е приложение Приложение 1, от което подробно и по дати е видна дължимата главница към 28.03.2014 г. ,19 бр. погасителни вноски на 15 число на всеки месец , извършените погасявания от ответника за периода и дължимата главница към 18.10.2015 г.

Втората задача на вещото лице е след като получи изисканата от Съда в протокола от с.з. от 01.03.2019 г. нова справка от Банката относно договорения лихвен процент върху кредитите, предоставяни от Банката след сключването на процесния договор през 2008 г. до 2016 г. без да бъде включвана като добавка БЛП, да отговори на въпроса : ако за всяка една от годините от 2009 г. до 2016 г. като лихва за забава би била приета лихвата, която банката е договаряла за кредити през този период без да бъдат включвани добавката от БЛП какъв би бил размерът на задължението за заплащане на лихва след 2009 г. до сключването на Допълнителното споразумение от 28.03.2014 г., както и до обявяването на 18.10.2015 г. на кредита за предсрочно изискуем от Банката, както и какъв би бил размерът на задължението на ответника до постъпване на исковата молби в съда, като за целта от вещото лице бъде изготвен проект на адекватен погасителен план ,в който да бъде записан размера на вноските като главница и като лихви, изчислени само на фиксираните проценти на лихвите като конкретни числа.

От Б. Д. ЕАД с молба вх.№ 1024/22.03.2019 е постъпила справка относно Среден лихвен процент по новодоговорени ипотечни кредити на граждани в лева, на които лихвения процент с формиран въз основа на БЛП на Б. Д. ЕАД като съгласно справката банката е договаряла горепосочените кредити през годините, както следва :

-        За 2008 г. общ лих. процент   8.46% в т.ч. БЛП 4,63 % и надбавка 3.83 %

-        За 2009 г. общ лих. Процент 10.30 % в т.ч. БЛП 5,69 % и надбавка 4.61 %

-        За 2010 г. общ лих. процент   9,25 % в т.ч. БЛП 5,69 % и надбавка 3.56 %

-        За 2011 г. общ лих. процент   8,33 % в т.ч. БЛП 5,69 % и надбавка 2,64 %

-        За 2012 г. общ лих. процент   7,20 % в т.ч. БЛП 5.69 % и надбавка 1,51 %

-        За 2013 г. общ лих. процент   6.59 % в т.ч. БЛП 5,69 % и надбавка 0.90 %

-        За 2014 г. общ лих. процеш   6.52 % в г.ч. ЬЛП 5.69 % и надбавка 0.83 %

-        За 2015 I. общ лих, процент   7.19 % в г.ч. БЛП 5.69 % и надбавка 1.50 %

-        За 2016 г. общ лих. процент   6.00 % в т.ч. БЛП 5,69 % и надбавка 0.31 %

Съгласно поставената задача и критериите, заложени в нея ,вещото лице е направило съответните изчисления и е изготвил справка за начислена, платена и дължима лихва, като лихвата е изчислена на база БЛП за съответния период без включена надбавка.

Съгласно справката общо       договорната лихва е изчислена на база    предоставената информация ог Б. Д. АД и е в размер на БЛП за съответния период съгласно поставените критериите в задача № 2.

Към 28.03.2014 г. / датата на допълнителното споразумение/ начислената договорна лихва е в размер на 36778.25 лв., а съгласно информация от банката за периода от отпускането на кредита до 28.03.2014 г. ответникът е платил главница в размер на 66358.17 лв., договорна лихва в размер на 55495,71 лв. , наказателна лихва в размер на 2332.75 лв. и заемни такси в размер на 1616,74 лв. т.е. надплатената договорна лихва според вещото лице е в размер на 18717,46 лв., надплатената наказателна лихва е в размер на 2332,75 лв. и надплатените заемни такси са в размер на 1616,74 лв.,съгласно критериите заложени в задача № 2.

Към 18.10.2015 г. / датата на обявяването на кредита за предсрочно изискуем /начислената договорна лихва е в размер на 47541.68 лв., а съгласно информация от банката за периода от отпускането на кредита до 18.10.2015 г. ответникът е платил главница в размер на 66975,44 лв., договорна лихва в размер на 57448.20 лв. , наказателна лихва в размер на 2335.63 лв. и заемни такси в размер на 1619.62 лв. т.е. надплатената договорна лихва според вещото лице е в размер на 9906,52 лв., надплатената наказателна лихва е в размер на 2335,63 лв, и надплатените заемни такси са в размер на 1619,62 лв. съгласно критериите ,заложени в задача № 2 .

Към 21.04.2016г. респ.31.10.2016 г. начислената договорна лихва е в размер на 51051.33 лв., а съгласно информация от банката за периода от отпускането на кредита до 21.04.2016 г. ответникът е платил главница в размер на 66975,44 лв., договорна лихва в размер на 57448.20 лв. , наказателна лихва в размер на 2335.63 лв. и заемни такси в размер на 1619.62 лв. т.е. надплатената договорна лихва според вещото лице е в размер на 6396,87 лв., надплатената наказателна лихва е в размер на 2335,63 лв. и надплатените заемни такси са в размер на 1619,62 лв. ) съгласно критериите заложени в задача № 2 .

Приложено е Приложение 2 - от което подробно и по дати са видни начислените, платените и дължими/надплатени суми за главница, лихви и заемни такси към 28.03.2014 г. , 18.10.2015 г. и към 21.04.2016 г.,респ. 31.10.2016 г., както и проект на погасителен план съгласно критериите заложени в задача 2.

Поставена е задача №3 -като се вземат предвид всички платени от суми на ищеца от датата на сключения Договор за кредит от 07.09.2008 г. към датата 18. 10.2015 г. когато е взето решението на банката да обяви кредита за предсрочно изискуем, да се изготви проект за погасителен план за кредита от 07.09.2008 г. от 120 000 лв. , без да се взема предвид допълнителното споразумение към договора и без да се вземат предвид никакви лихви за забава и такси ,посочени в договора за кредит и допълнителното споразумение и да се даде заключение имало ли е към тази дата непогасена главница.Съгласно изготвената справка кредитът е усвоен на 26.09.2013 г. в размер на 120000 лв. като след направените изчисления на направените погасителни вноски и като е взето предвид поставените критерии от ответника /да не се взема предвид допълнителното споразумение и без да се вземат предвид никакви лихви за забава и такси, посочени в договора за кредит и допълнителното споразумение/ то към 26.09.2013 г. задължението по кредита е в размер на 64354,81 лв. / общо усвоената сума към тази дата е 186010 лв., а общо извършените погасителни вноски са 121655,19 лв./

Съгласно клаузите на договора за остатъка от главницата в размер на 64 354.81 лв. е изготвен проект на погасителен план от вещото лице за погасяването му в рамките на договореното 300 месечни вноски на всяко 15 число или 299 6р. вноски по 214.50 лв. и 1 последна вноска по 219.31 лв.Направена е съпоставка между направените погасителни вноски след 26.09.2013 г. до 18.10.2015 г. съгласно поставените критерии от ответника в задачата и дължимите месечни вноски в размер на 214.50 лв. съгласно изготвения проект на погасителен план ,като след направените изчисления се установява, че ответникът за посочения период е погасил задължения в размер на 6 372.66 лв./усвоена главница в размер на 348.16 лв и направил погасителни вноски в размер на 6720.82 лв./ , а задълженията му съгласно погасителния план са в размер на 7 722 лв. т.е. към 18.10.2015 г, задълженията на ответника като непогасена главница съгласно падежите за периода са в размер на 1349,34 лв., а общо размерът на непогасената главница по кредита към 18.10.2015 г. е в размер на 57982,15 лв.Приложено е Приложение 3, от което подробно и по дати е видно усвоената главница, извършените погасителни вноски, задължението към 26.09.2013 г„ изготвения проект на погасителен план с падеж 15 число на месеца, усвоените и погасени суми за периода след 26.09.2013 г. до 18.10.2015 г., както и задълженията на ответника към 18.10.2015 г.

Поставена е задача №4 -въз основа на новата представена справка от Банката относно договорения лихвен процент върху кредитите, представени от Банката след сключване на договора през 2008 г.. до 2016 г.,без да бъдат включвани като добавки БЛП   да се отговори на въпросите :

а .Ако за всяка една от годините от 2009 г. до 28.03.2014 г. като лихва за забава би била приета лихвата, която Банката е договаряла за кредити през този период, без да бъде включвана добавка от БЛП какъв би бил размерът на задължението за заплащане на лихва след 2009 г. до сключването на Допълнителното споразумение от 28.03.2014 г. ,както и какви суми са били погасени до този момент, какъв би бил размерът на задължението на ответника до сключването на допълнителното споразумение, като за целта вещото лице изготви проект на адекватен погасителен план, в който да бъде записан размерът на вноските като главница и лихви, изчислени само на база на фиксираните проценти като конкретни числа. Горните изчисления да се направят като първо се приспадне погасяването на суми по главницата.

б/Ако за всяка една от годините от 28.03.2014 г. до датата на обявяването от Банката на кредита за предсрочно изискуем - 18.10.2015 г. като лихва за забава би била приета лихвата, която Банката е договаряла кредити през този период, без да бъде включвана добавката от БЛП ,какъв би бил размера на задължението за заплащане на лихва от 28.03.2014 г. до обявяването от Банката на 18.10.2015 г. на договора за предсрочно изискуем като за целта вещото лице изготви проект за адекватен погасителен план, в които да бъде записан размерът на вноските като главница и като лихви, изчислени само на база на фиксираните проценти на лихвите като конкретни числа и като се приеме ,че първо се погасява главницата.

в/Ако от 18.10.2015 г. ,когато Банката е обявила кредита за предсрочно изискуем до постъпването на исковата молба в съда като лихва за забава би била приета лихвата,на която Банката е договаряла кредити през този период, без да бъде включвана добавката от БЛП, какъв би бил размерът на задължението за изплащане на лихва и какъв би бил размерът на задължението до постъпването на исковата молба в съда, като за целта от вещото лице бъде изготвен проект за адекватен погасителен план, в който да бъде записан размер на вноските като главинца и като лихви, изчислени само на база на фиксираните проценти на като конкретни числа и като се отчете,че първо се погасява главницата.

От Б. Д. ЕАД с молба вх.№ 1024/22.03.2019 е постъпила справка относно Среден лихвен процент по новодоговорени ипотечни кредити на граждани в лева, на които лихвеният процент е формиран въз основа на БЛП на Б. Д. ЕАД като съгласно справката банката е договаряла горепосочените кредити през годините, както следва :

-        За 2008 г. общ лих. процент   8,46 % в т.ч. БЛП 4.63 % и надбавка 3.83 %

-        За 2009 г. общ лих. процент 10,30 % в т.ч. БЛП 5.69 % и надбавка 4.61 %

-        За 2010 г. общ лих. процент   9.25 % в т.ч. БЛП 5.69 % и надбавка 3,56 %

-        За 2011 г. общ лих. процент   8.33 % в т.ч. БЛП 5,69 % и надбавка 2,64 %

-        За 2012 1. общ лих. процент   7.20% в т.ч. БЛП 5,69 % и надбавка 1,51 %

-        За 2013 г. общ лих. процент   6.59% в кч. БЛП 5.69 % и надбавка 0.90 %

-        За 2014 г. общ лих. процент   6,52 % в т.ч. БЛП 5.69 % и надбавка 0,83 %

-        За 2015 г. общ лих. процент   7.19% в т.ч. БЛП 5,69 % и надбавка 1,50 %

-        За 2016 г. общ лих. процент   6,00 % в т.ч. БЛП 5,69 % и надбавка 0.31 %

Съгласно поставената задача и критериите, заложени в нея, са направени от вещото лице съответните изчисления и е изготвена справка за начислена, платена и дължима лихва, като лихвата е изчислена на база БЛП за съответния период без включена надбавка.Съгласно справката общо договорната лихва е изчислена на база предоставената информация от Б. Д. ЕАД и е в размер на БЛП за съответния период съгласно поставените критериите в задача № 4/.

а.   Към   28.03.2014   г.   /   датата   на   допълнителното   споразумение /начислената договорна лихва е в размер на 36 778,25 лв., а съгласно информация от банката за периода от отпускането на кредита до 28.03.2014 г. ответникът е платил главница в размер на 66 358.17 лв., договорна лихва в размер на 55 495,71 лв. ,наказателна лихва в размер на 2 332.75 лв. и заемни такси в размер на 1616.74 лв. т.е. надплатената   договорна   лихва   е   в   размер   на   18 717,46   лв.,   надплатената наказателна лихва е в размер на 2 332,75 лв. и надплатените заемни такси са в размер на 1616,74 лв.   или общо надплатени суми в размер на 22 666,95 лв., а задължението на ответника като главница е в размер на 119 999,99 лв./ съгласно критериите заложени в задача № 4.а .Приложена е Справка Приложение 2 .

Ако за периода бъде погасено първо на задължението относно главницата т.е. с всички направени вноски от ответника бъде погасявана първо главницата /както е посочено в задачата /то към 28.03.2014 г. съгласно проекта на погасителния план и падежите ответникът няма задължението към главницата / за периода 15.10.2013 г. - 28.03.2014 г. задължение съгласно проекта 6 вноски по 399,50 лв. и усвояване -капитализирани лихви в размер 348,16 лв. или общо 2745.16 лв. и платени суми в размер на 4148.15 лв. т.е. има надплатени суми за периода в размер на 1403.02 лв./ ,а общото задължение на главницата би било в размер на 60 554,79 лв.Приложена е Справка Приложение 3.

б/ Към 18.10.2015 г. / датата на обявяването на кредита за предсрочно изискуем/ начислената договорна лихва е в размер на 47541,68 лв., а съгласно информация от банката за периода от отпускането на кредита до 18.10.2015 г. ответникът е платил главница в размер на 66975.44 лв., договорна лихва в размер на 57448.20 лв. . наказателна лихва в размер на 2335.63 лв. и заемни такси в размер на 1619.62 лв. т.е. надплатената договорна лихва е в размер на 9906,52 лв., надплатената наказателна лихва е в размер на 2335,63 лв. и надплатените заемни такси са в размер на 1619,62 лв. или общо надплатени суми в размер на 13861,77 лв., а задължението на ответника като главница е в размер на 119382,72 лв. съгласно критериите заложени в задача № 4.Вещото лице прилага Справка Приложение 2 .

Според вещото лице ако за периода бъде погасено първо на задължението относно главницата т.е. с всички направени вноски от ответника бъде погасявана първо главницата /както е посочено в задачата /то към 18.10.2015 г. съгласно проекта на погасителния план и падежите задължението на ответника към главницата би било в размер на 3614,87 лв. /за периода 15.10.2014 г. - 18.10.2015 г. задължение съгласно проекта би било 25 вноски по 399.50 лв. = 9987,50 лв. и усвояване -капитализирани лихви в размер 348.16 лв. или общо 10335,66 лв. и платени суми в размер на 6720.79 лв./, а общото задължението на главницата би било в размер на на 119 382,72 лв.Приложена е Справка Приложение 3.

в/ Към 21.04.2016г.респ. 31.10.2016 г. начислената договорна лихва е в размер на 51051.33 лв., а съгласно информация от банката за периода от отпускането на кредита до 21.04.2016 г. ответника е платил главница в размер на 66 975.44 лв., договорна лихва в размер на 57 448,20 лв. , наказателна лихва в размер на 2335.63 лв. и заемни такси в размер на 1619.62 лв. т.е. надплатената договорна лихва е в размер на 6396,87 лв., надплатената наказателна лихва е в размер на 2335,63 лв. и надплатените заемни такси са в размер на 1619,62 лв. или общо надплатена сума в размер на 10 352,12 лв., а задължението на ответника като главница е размер на 119 382,72 лв./ съгласно критериите заложени в задача № 4.в /приложена е Справка Приложение 2 .

Ако за периода бъде погасено първо на задължението относно главницата т.е. с всички направени вноски от ответника бъде погасявана първо главницата /както е посочено в задачата /то към 21.04.2016 г. респ.31.10.2016 г. съгласно проекта на погасителния план на вещото лице и падежите, задължението на ответника към главницата /би било в размер на 6810,87 лв. за периода 15.10.2014 г. - 21.04.2016 - 31.10.2016 г. задължение съгласно проекта би било 33 вноски по 399.50 лв. = 13183.50 лв. и усвояване -капитализирани лихви в размер 348.16 лв. или общо 13531.66 лв. и платени суми в размер на 6720.79 лв. а общото задължението на главницата би било в размер на на 119382,72 лв.Приложена е Справка Приложение 3.

         При така установената фактическа обстановка Видинският окръжен съд намира,че предявеният установителен иск е основателен и че следва да бъде уважен поради следното :

Искът е с правно основание Чл.415 вр.с Чл.422 ГПК.

         Предявеният иск е допустим ,тъй като ищецът е уведомен за предявения иск на 29.09. 2016 г.,/л.56 от гр.д.896/2016 г.на Видинския районен съд/,а искът е предявен на 31.10.2016 г,.т.е. в законовия едномесечен срок-срокът изтича на 29 .10.2016 г. (събота ),а първият работен ден е 31.10.2016 г. (понеделник).

         Безспорно е, че характерът на установителния иск по чл. 422 ГПК е съдебно установяване на вземането на кредитора (при надлежно направено оспорване от страна на длъжника), както е в случая.

За успешното провеждане на установителния иск по реда на чл. 422, ал.1 от ГПК, в тежест на ищеца е да установи дължимостта на претендираната сума. В разглеждания случай, същият е длъжен да докаже, че ответникът е спрял плащанията по договора за банков кредит. Предмет на установяване в настоящото производство е съществува ли действително, ликвидно и изискуемо материалноправно вземане на ищеца срещу ответника за ангажиране на отговорността му по договора за банков кредит .

В конкретния случай от събраните писмени доказателства и от основното заключение на вещото лице С.С. се установява по несъмнен начин,че ищецът има действително, ликвидно и изискуемо материалноправно вземане срещу ответника в размерите ,претендирани в исковата молба. Съдът кредитира заключението на съдебно – счетоводната експертиза, защото е изготвено на база събраните по делото доказателства и счетоводните данни от ищцовата банка и не се опровергава от другите доказателства по делото.

Предявеният установителен иск е основателен и доказан, като такъв следва да се уважи.

Ищецът е изпълнил и задължението си да обяви кредита за предсрочно изискуем и да уведоми длъжника за това .Съгласно 18 от Тълкувателно решение № 4/2013 от 18.06.2014 год. на Върховният касационен съд на Р. Б., Общо събрание на Гражданска и Търговска колегии в хипотезата на предявен иск по чл. 422, ал. 1 ГПК за вземане, произтичащо от договор за банков кредит с уговорка, че целият кредит става предсрочно изискуем при неплащането на определен брой вноски или при други обстоятелства, и кредиторът може да събере вземането си без да уведоми длъжника, вземането става изискуемо с неплащането или настъпването на обстоятелствата, след като банката е упражнила правото си да направи кредита предсрочно изискуем и е обявила на длъжника предсрочната изискуемост. В хипотезата на предявен иск по чл. 422, ал. 1 ГПК вземането, произтичащо от договор за банков кредит, става изискуемо, ако кредиторът е упражнил правото си да направи кредита предсрочно изискуем. Ако предсрочната изискуемост е уговорена в договора при настъпване на определени обстоятелства или се обявява по реда на чл.60, ал.2 от Закона за кредитните институции, правото на кредитора следва да е упражнено преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, като кредиторът трябва да е уведомил длъжника за обявяване на предсрочната изискуемост на кредита.

Уведомяването на длъжника за обявената предсрочна изискуемост на кредита се удостоверява от представената по делото нотариална покани и разписки .

Неоснователно се явява възражението на ответника, че не е уведомен по надлежния ред за обявяването на вземането по процесния договор за кредит за предсрочно изискуемо,тъй като месечните вноски за погасяване на кредита са внасяни редовно от кредитополучателя В.Г.Е. до месец май 2014 г,, като последната дължимата месечна вноска за месец юни 2014 г. е внесена частично- като 1033.35 лева не са достигнали вноската да бъде пълна. След това длъжникът е преустановил плащането на дължимите месечни вноски по кредита,видно от заключението на вещото лице.

По силата на т. 20.2, раздел VII „Отговорности и санкции" от Общите условия към Договор за ипотечен кредит и допълнително споразумение към него при допусната забава в плащанията на главница и/или лихва над 90 дни целият остатък от кредита става предсрочно изискуем и се отнася в просрочие.Поради непогасяване в срок на месечните погасителни вноски е допусната забава в плащанията над 90 дни, с оглед на което и на основание т. 20.2 от Общите условия към Договор за ипотечен кредит от 19.09.2008 г. и Допълнително споразумение към него от 28.03.2014 г., във връзка с чл. 60, ал. 2 от Закона за кредитните институции за Банката е възникнало договореното потестативното право да обяви вземането си за главница по договора за кредит за предсрочно изискуемо.След като са били налице договорените условия за настъпване на предсрочна изискуемост кредиторът „Б. Д." ЕАД е упражнил правото си да превърне кредита в предсрочно изискуем, което е свел до знанието на кредитополучателя ,като на посочения в договора за кредит адрес, който към онзи момент е бил негов постоянен и настоящ адрес,***, е изпратена Нотариална покана, съдържаща уведомление /изх. № на „Б. Д. ЕАД 01-20-05876/17.08.2015 г./ за обявяване на кредита за предсрочно изискуем. Нотариалната покана е предадена за връчване на нотариус Л. Ц. рег. № 029 на НК, с район на действие - РС гр, В. и е заведена като рег. № 4248, том 2, акт № 83/19.08.2015 г.Тя е връчена редовно на В.Г.Е. при условията на чл. 47, ал. 1 до 5 от ГПК на 03.09.2015 г. Обстоятелствата, при които е залепено уведомление и е връчена поканата са удостоверени с Констативен протокол и екземпляр от залепеното уведомление, които са приложени към Заявлението по чл. 417 от ГПК, подадено до Районен съд гр. В., въз основа на което е образувано ч. гр. д. № 896/2016 г.(листа 11-14 от гр.д.№896/2016 г. на Районен съд-В.).

Връчването на нотариалната покана е напълно редовно и извършено в съответствие е императивните изисквания на закона и константната съдебна практика.Видно от материалите по делото и конкретно отговора на исковата молба, ответникът сам посочва, че актуалния му адрес е именно: гр. В. ул.. на който именно от страна на банката е изпратено уведомление за предсрочна изискуемост, чрез нотариална покана.

С оглед на горното Съдът приема ,че уведомлението за обявяване на предсрочна изискуемост е изпратено по надлежния ред и че са връчени на посочения в договора адрес, както и по постоянен и настоящ адрес на кредитополучателя.Видно от материалите по делото ,ответникът е създал пречки за получаването на уведомлението за обявяване на предсрочна изискуемост ,поради което същата следва да се счита за настъпила по силата на Чл 25 ЗЗД , предвиждащ ,че когато действието на договора или прекратяването му е поставено в зависимост от едно бъдещо несигурно събитие, то условието се смята за сбъднало, ако страната, която има интерес от несбъдването му, недобросъвестно е попречила та да настъпи .

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪЗРАЖЕНИЕТО ЗА НАЛИЧИЕТО НА НЕРАВНОПРАВНИ КЛАУЗИ В ДОГОВОРА .

Окръжен съд-В. намира възражението за неоснователно .

Неравноправна клауза в договор, сключен с потребител, е всяка уговорка, в негова вреда, която: 1) не отговаря на изискването за добросъвестност и 2) води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца или доставчика и потребителя (чл. 143 от Закона за защита на потребителя ). В същата норма в 18 точки са изброени неизчерпателно определени хипотези на неравноправни клаузи. Съгласно чл. 145, ал.1 от ЗЗП неравноправната клауза в договор с потребител се преценява, като се вземат предвид видът на стоката или услугата - предмет на договора, всички обстоятелства, свързани с неговото сключване към датата на сключването, както и всички останали клаузи на договора или на друг договор, от който той зависи. Според чл. 146, ал.1 от ЗЗП неравноправните клаузи са нищожни, освен ако са уговорени индивидуално, като във втората алинея е дефинирано кои клаузи не са уговорени индивидуално.

В чл. 144 от ЗЗП са уредени редица изключения, при които разпоредби на чл.143 не се прилагат. Според чл.144, ал.3 от ЗЗП нормите на чл. 143, т. 7,10 и 12 не се прилагат спрямо сделки с ценни книжа, финансови инструменти и други стоки или услуги, чиято цена е свързана с колебанията/измененията на борсовия курс или индекс или с размера на измененията на лихвения процент на финансовия пазар, които са извън контрола на търговеца или доставчика на финансови услуги.

Съгласно чл. 145, ал.1 и чл.146, ал.1 от ЗЗП неравноправната клауза в договор с потребител се преценява, като се вземат предвид видът на стоката или услугата. Видът на стоката и услугата и нейните характеристики се извеждат също от специалното законодателство, ако има такова приложимо. Кредитът е банкова услуга и за нея съществуват специални изисквания в Закона за кредитните институции (ЗКИ). Предоставянето на кредит е услуга, която по естеството си предполага променливост и динамичност на цената, с която банката трябва да се съобразява и прилага, за да осъществява адекватно на икономическите условия своята дейност. Променливостта е обусловена и от продължителността на предоставяне на услугата (до 35 г. срок на погасяване за жилищни и ипотечни кредити) и поради това непредвидимостта на движението на икономическите фактори, които оказват влияние върху формирането на цената. Това се отчита от специалното законодателство, приложимо към конкретния вид услуги, което изрично урежда възможността за уговаряне на променлив лихвен процент, но го обвързва с посочване на условията, при които промяната може да бъде извършена от кредитора (чл.58, ал.1 от ЗКИ).Процесният договор за ипотечен кредит попада в приложното поле на изключението, визирано в чл. 144, ал. 3, т. 1 от ЗЗП, според което не са неравноправни договорни клаузи на такъв договор, макар да осъществяват фактическите състави на чл. 143, т. 10 и т.12 от ЗЗП.Предвидената по-горе договорна клауза не е неравноправна,тъй като попада в изключението на чл. 144, ал. 3, т. 1 от ЗЗП и касае обективни фактори на финансовия пазар, намиращи се извън контрола на банката.

Видно от допълнителните заключения на вещото лице ,постигнатото съгласие между страните по договора е за едностранна промяна от страна на Банката на договорения базов лихвен процент само въз основа на обективни обстоятелства, които са извън контрола на кредитора, а именно: при изменение от поне 1% за месец на стойността на LEONA,EURIBOR,LIBOR, при изменение от поне 1% за месец на валутен курс евро/лев или евро/щатски долар, при изменение от поне 0,5% за месец на индекса на потребителските цени в Б., въвеждане на рестрикции от страна на Централната Банка върху банковата система и/или върху Б. Д. промени в нормативните актове, както и регулациите на Централната Банка, засягащи функционирането и изискванията към Банките, при изменение от поне 10% за месец на стойностите на средните годишни пазарни лихвени нива по привлечените депозити от нефинансови институции, обявявани в статистиката на Централната банка, съществена промяна в паричната политика на Централната банка, като премахване на валутния борд, обезценка на лева, деноминация на лева, смяна на парите и др.През периода на действие на договора банката е увеличила еднократно възнаградителната лихва с Протокол № 46 от 16.10.2008 г. /видно от заверено копие ,приложено към допълнителната искова молба-л.13 от делото/, като увеличението е в следствие на изменение над 1% за месец на лихвените проценти на LEONA,EURIBOR,LIBOR за щатски долари и изменение над 0,5% за месец на индекса на потребителските цени за Б..Видно от съдържането на представения протокол на Комисията за управление на активите и пасивите (КУАП) от 16.10.2008г. решението е взето именно въз основа на изменението на обективни пазарни фактори, които са изцяло извън контрола на доставчика на финансовата услуга.

В конкретния случай става дума за еднократна промяна в БЛП с 1 пункт съгласно Протокол на КУАП 46 от 10.2008 г. Промяната е в резултат на анализ на динамиката и зависимостите между факторите за

периода март 2008 – септември 2008, като са отчетени следните изменения (л.88 от делото):

-Нарастване на цената на привлечения ресурс (ЛФ1) с 14%;

-Нарастване на цената на алтернативния ресурс (ЛФ2):

-Нарастване на LEONA с 18%;

-Нарастване на SOFIBOR между 13% и 17%;

-Нарастване на EURIBOR (1 м) с 16%;

-Нарастване на LIBOR (1 м) с 45%;

-Нарастване на средните стойности на лихвени проценти по новодоговорени депозити от клиенти в банковата система (граждани с 19% и нефинансови институции с 49%);

-Нарастване на рисковата премия на държавата с 162%

-Нарастване на лихвения риск (ЛФ5) с близо 2%

-Дял на финансиране на Б. Д. от клиенти 73% (78% от граждани и 22% от институции).

Както се посочва многократно в заключенията на вещото лице и в представените доказателства ,изменението на лихвения процент е в резултат на сложна икономическа преценка на множество фактори ,като Съдът намира ,че увеличаването на лихвения процент с 1 пункт е направено в съответствие с тези фактори ,а не е недобросъвестно поведение на банката ,целящо увреждане на потребителите и извличане на противозаконни облаги.

С Допълнителното споразумение от 28.03.2014 г. е уговорено преструктуриране на дълга,като е формирано едно ново по размер задължение - постигнато е съгласие за нов размер на дълга, както и за размера на дължимата по договора лихва. Договорено е между страните, че кредитът се олихвява с променлив лихвен процент, който към датата на подписване на споразумението е в размер на 9.29%.След подписване на това Допълнително споразумение на 28.03.2014 г. към договора за кредит, до датата на получаване на нотариалната покана - 03.09.2015 г., не са извършвани едностранни изменения на дължимия лихвен процент по процесния договор и допълнително споразумение, като ответника изрично се е съгласил с прилагания лихвен процент от 9.29%.

По искане на ответника вещото лице е изготвило три допълнителни заключения ,в които е дало преценка за размера на дълга при некоректно зададени параметри ,които не почиват нито на закона ,нито на материалите по делото –иска се например да се изчисли размерът на дълга при неуговорена в договора последователност (главница,лихви,разноски),при условие,че изобщо не се дължат лихви ,при некоректно задаване на изходните параметри.

Така например следва да се отбележи ,че ответникът е ползвал 50 месечен гратичен при погасяването на главницата,поради което всички плащания по кредита са по отношение на лихвата .Вещото лице е категорично ,че са погасени само 617,28 лв. от главницата от 120 000 лв.В заключенията на вещото лице се говори за погасяване на главница в размер на 66 975,44 лв.,но тъй като с процесния договор е извършено рефинансиране на стари задължения ,сумата от 66 975,44 лв. трябва да се приспадне от сумата 186 358,16 лв. общо усвоена главница за периода 26.09.2008 г.-21.04.2016 г.,а не от размера на ипотечния кредит в размер на 120 000 лв.

Некоректно е да се изчислява и размерът на дължимата лихва ,като от последната отпадат нейни елементи (базов лихвен процент и надбавка ),тъй като начинът на формиране на лихвата е посочен в договора(такива задачи са зададени на вещото лице напр.в първото допълнително заключение ) .Безсмислена по същество е и задачата да се изчисли размерът на дълга ,като се приеме ,че кредитополучателят не дължи изобщо каквито и да било лихви (такава задачи е зададена на вещото лице в първото допълнително заключение –въпрос 8),тъй като лихвата е изрично договорена в договора и не съществува каквато и да било правна възможност да се приеме ,че по договор за банков кредит изобщо не се дължи лихва.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗНОСКИТЕ

При този изход на делото на ищеца следва да се присъдят направените в производството разноски.

Съгласно т.12 от Тълкувателно решение № 4/2013 от 18.06.2014 год. на Върховният касационен съд на Р. Б., Общо събрание на Гражданска и Търговска колегии съдът, който разглежда иска, предявен по реда на чл. 422, респ. чл.415, ал.1 ГПК, следва да се произнесе за дължимостта на разноските, направени и в заповедното производство, като съобразно изхода на спора разпредели отговорността за разноските както в исковото, така и в заповедното производство.Приетото разрешение по т.10.в от тълкувателното решение, че присъдените със заповедта за изпълнение разноски за заповедното производство не се включват в предмета на установителния иск по чл.415, ал.1 или по чл.422 ГПК, а представляват законна последиците от уважаването, респективно отхвърлянето на иска, предпоставя правомощието на съда в исковото производство да разпредели отговорността за разноските по издаване на заповедта за изпълнение. Компетентността на съда произтича и от разпореждането на законодателя в чл.81 ГПК за произнасяне по искането за разноски във всеки акт, с който приключва делото в съответната инстанция. Делото, образувано по подаденото заявление на кредитора, приключва с издаването на заповедта за изпълнение. Последващите процесуални действия на съда в заповедното производство, като: връчване на заповедта на длъжника, даване на указания на заявителя по чл.415, ал.1 ГПК, издаване на изпълнителен лист, са следствие на издадения от съда акт – заповед за изпълнение. При издаване на изпълнителен лист по влязлата в сила заповед за изпълнение, но след влизане в сила на решението по установителния иск,съдът в заповедното производство не е компетентен да изменя акта, въз основа на който издава изпълнителния лист за разноските. Преценката на съда в заповедното производство обхваща констатация за влизането в сила на заповедта за изпълнение – изцяло или по отношение на отделни вземания.Изпълнителната сила на заповедта за незабавно изпълнение в частта за разноските отпада, ако вземането е оспорено чрез възражение по реда на чл.414 ГПК, и е образувано исково производство по реда на чл.415, ал.1, респ. по чл.422 ГПК. С решението по установителния иск съдът се произнася по дължимостта на разноските за заповедното производство – относно размера им, както и разпределя отговорността за заплащането на тези разноски съобразно с отхвърлената и уважената част от иска. В това производство съдът следва да разгледа възраженията на страните за неправилно изчисляване на разноските от съда в заповедното производство, искането на ответника за присъждане на разноски за заповедното производство и възраженията по чл.78, ал.5 ГПК за прекомерност на адвокатското възнаграждение. Недопустимо е ищецът в исковото производство да поиска за първи път присъждане на разноски за заповедното производство, ако не е направил такова искане със заявлението.Съдът в исковото производство се произнася с осъдителен диспозитив по дължимостта на разноските в заповедното производство, включително и когато не изменя разноските по издадената заповед за изпълнение. Принудителното събиране на разноските се извършва въз основа на издаден, след влизане в сила на решението по установителния иск, изпълнителен лист по чл.404, т.1 ГПК от съда в исковото производство.

С оглед на гореизложеното ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените по делото разноски ,включващи 3032 лв.държавна такса ,платена по сметка на Окръжен съд-В.,600 лв.депозит на вещо лице и 300 лв.юрисконсултско възнаграждение,както и направените разноски по заповедното производство,включващи 3282,25 лв.заплатанеа държавна такса и 3282,25 лв.за юрисконсултско възнаграждение.

Водим от горното и на основание Чл.422 ГПК Съдът

 

Р   Е   Ш  И :

 

Признава за установено ,че длъжникът В.Г.Е. с ЕГН ********** с адрес: ***  дължи на кредитора „Б. Д. ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. представлявана от В. М. С. и Д. Н. Н. - Изпълнителни директори, действащи чрез пълномощника си М. Г. Д. упълномощена с пълномощно с №№ 1188, 1189, том 1, акт 51 от 10.02.2016 г. на нотариус М. Ш., нотариус с рег. № 042 от НК със Съдебен адрес:*** по силата на Договор за ипотечен кредит от 19.09.2008 г. и Допълнително споразумение към него от 28.03.2014 г., към 21.04.2016 г. суми както следва: Главница: 119 382,72 лв., договорна лихва за периода: от 15.05.2014г. до 20.04.2016г. в размер на 21 443.71 лв., санкционираща лихва за периода: 08.10.2015 г. до 20.04.2016г. в размер 6 836.56 лв., заемни такси: 3 949.69 лв.и законна лихва върху главницата, считано от 21.04.2016 г. до окончателното погасяване на задължението

ОСЪЖДА  В.Г.Е. с ЕГН ********** с адрес: ***   ДА ЗАПЛАТИ на кредитора „Б. Д." ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. С. ул. представлявана от В. М. С. и Д. Н. Н. - Изпълнителни директори, действащи чрез пълномощника си М. Г. Д. упълномощена с пълномощно с №№ 1188, 1189, том 1, акт 51 от 10.02.2016 г. на нотариус М. Ш., нотариус с рег. № 042 от НК със Съдебен адрес:*** направените по делото разноски ,включващи 3032 лв.държавна такса ,платена по сметка на Окръжен съд-В.,600 лв.депозит на вещо лице и 300 лв.юрисконсултско възнаграждение,както и направените разноски по заповедното производство,включващи 3282,25 лв.заплатанеа държавна такса и 3282,25 лв.за юрисконсултско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.

 

                                   ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :