Т.Д. № 32-2019

Определение по Търговско дело 32/2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ-63

Видинският окръжен съд гражданско отделение в закрито заседание на осми тридесети май две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател : ГАБРИЕЛ ЙОНЧЕВ Членове :1.

2.

при секретаря ......................................................................................

и с участието на прокурора................................................................

изслуша докладваното от съдията ЙОНЧЕВ т. дело №32 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството пред Видинския окръжен съд е по реда на чл. 25 от Закона за търговския регистър /ЗТР/ и е образувано по жалба на „Зърнени храни 99“ АД срещу отказ на длъжностното лице по регистрацията.

По силата на Чл.25 ал.2 ЗТРРЮЛНЦ жалбата се подава чрез агенцията. Агенцията изпраща незабавно на съда подадената жалба заедно с приложенията към нея, постановения отказ, заявлението и приложенията към него, както и доказателства за връчването му.

Водим от горното и на основание Чл.25 ал.2 ЗТР Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по т.д.32/2019 г.по описа на Окръжен съд-Видин.

Заверени преписи от жалбата и приложените към нея документи да се изпратят на Агенцията по вписванията за окомплектоване съобразно разпоредбата на Чл.25 ал.2 ЗТРРЮЛНДслед което да се изпратят на Окръжен съд-Видин .

Определението подлежи на обжалване с частна жалба