Т.Д. № 65-2017

Решение по Търговско дело 65/2017г.

 

 

 

 

 

                                          Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е №61

                      

                                            Гр . Видин 30.05.2019г.

 

                                 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

   Видински окръжен съд  търговска    КОЛЕГИЯ   В закрито   ЗАСЕДАНИЕ НА тридесети май

ПРЕЗ две хиляди и деветнадесета ГОДИНА В СЪСТАВ:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.С.                        

                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                        2.

ПРИ СЕКРЕТАРЯ                                                                         И В ПРИСЪСТВИЕТО НА

ПРОКУРОРА                                                              КАТО РАЗГЛЕДА ДОКЛАДВАНОТО ОТ

съдия С.С.        т.Д. № 65        ПО ОПИСА

ЗА     2017 ГОД.,ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ СЪОБРАЗИ СЛЕДНОТО:

 

Производството е по чл.735 ТЗ.

В изпълнение на процедурата по несъстоятелност на 29.05.2019г. се проведе заключително събрание на кредиторите на „Е…“ЕООД/н/-В….Обявлението за провеждане на заключителното събрание на „Е…“ЕООД/н/-В… е публикувано в Търговския регистър на 15.05.19г. На заключителното събрание не е присъствал никой от кредиторите на „Е…“ЕООД/н/-В….Изслушан е доклада, представен от синдика Л.И.,който съдържа в себе си отчет за дейността и извършеното разпределениена сумите ,постъпили при осребряване имуществото на длъжника и останалите неплатени вземанията на кредиторите.Поради липса на представители на кредиторите събранието не е взело решение по т.2 от дневния ред за определяне и заплащане на окончателно възнаграждение на синдика Л.И..

От отчета и окончателната сметка за разпределение е видно,че сумата в размер на 55 200лв.,получена при продажбата на имуществото на длъжника са преведени на „Ю…“АД-С…-кредитор по чл.717н ТЗ.Останали са неизплатени вземанията на кредиторите по одобрения списък по чл.692 ТЗ.в производството по несъстоятелност,а именно:Н…-1 203,42лв.,“М…“ЕООД-53 850,00лв. и В. Ю. П…-24 784,17лв

От отчета на синдика Л.И. става ясно,че средства в масата на несъстоятелността няма и няма възможност и в бъдеще тя да бъде попълена с такива,тъй като длъжникът не разполага с никакво имущество,няма вземания и обезпечения,дадени от трети лица и не са заведени т. дела по чл.646,647 и 649 ТЗ-отменителните искове.

При това положение сме изправени пред хипотезата на чл.735,ал.1,т.2 ТЗ-масата на несъстоятелността е изчерпана и производството по несъстоятелност следва да бъде прекратено с произтичащите от това обстоятелства.

Търговското дружество следва да бъде заличено от търговския регистър.С прекратяване на производството по несъстоятелност се прекратяват и правомощията на синдика-чл.736,ал.1 ТЗ .Прекратява се и действието на общата възбрана върху имуществото на длъжника-чл.738 ТЗ.

По изложените съображение и на основание чл.735,ал.1,т.2 ТЗ съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по несъстоятелност на „Е…“ЕООД-гр.В.. .

ЗАЛИЧАВА търговско дружество „Е…“ЕООД-със седалище и адрес на управление гр.В…,ж.к.“Г…“,бл…,вх…,ет…,ап…,ЕИК… от Търговския регистър .

ПРЕКРАТЯВА правомощията на синдика Л.И..

Прекратява действието на общата възбрана върху имуществото на длъжника „Е…“ЕООД-гр.В… като същата се заличава служебно по реда на чл.738,ал.2 ТЗ-от момента на вписването на решението за прекратяване на производството по несъстоятелност.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в седемдневен срок от вписването му в Търговсия регистър.

                            Окръжен съдия: