ВЧГРД № 178-2019

Определение по Гражданско дело 178/2019г.

                   О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №123

 

                                 Гр. Видин 21.05.2019 г.

 

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в     закрито съдебно заседание на Двадесет и първи май две хиляди и деветнадесета година в състав:  

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. В.

                                               ЧЛЕНОВЕ: В.М.

                                                                     Г. Й.

                                                                  

 

като разгледа докладваното от съдия В.М. в.ч.гр. дело № 178 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид:

 

 

Производството е по чл.274 и сл.ГПК.

М.Д.М. *** , чрез адв. Пълномощник обжалва разпореждането от 22.03.2019г. на ВРС, с което се връща частна жалба против Определение № 446/РЗ от 28.02.2019г. по гр.д. № 186/2019г на ВРС за допускане на обезпечение на иск по чл.389 от ГПК поради просрочие на частната жалба.

Поддържа в жалбата, че разпореждането е незаконосъобразно и неправилно, тъй като ВРС погрешно е приел че жалбоподателката е получила съобщението от ЧСИ С. Н. за налагането на обезпечителната мярка „запор на трудовото възнаграждение“, постановена с обжалваното определение на ВРС на 14.01.2019г. Твърди се в частната жалба, че съобщението на ЧСИ за наложени обезпечителни мерки по изпълн.дело № 408/2019г. образувано въз основа на обезпечителна заповед от 01.03.2019г. по гр.д. № 186/2019г. на ВРС е връчено на 14.03.2019г.

Това е определението, което се обжалва с частната жалба, която съдът неправилно е приел за просрочена.

Посочва, че релевантната дата за началото на седмичния срок за обжалване по чл.396, ал.1 от ГПК е 14.03.2019г., когато е връчено съобщението от ЧСИ С. Н., а частната жалба е входена на 20.03.2019г. т.е. в законосъобразния срок.

Моли съда да отмени разпореждането и частната жалба да бъде администрирана.

Видински окръжен съд като взе предвид постъпилата частна жалба против разпореждане от 22.03.2019г. на ВРС, с което се връща частна жалба против Определение № 446/РЗ от 28.02.2019г. по гр.д. № 186/2019г на ВРС за допускане на обезпечение на иск по чл.389 от ГПК поради просрочие на частната жалба е процесуално допустима, подадена в срок от лице имащо право и интерес от обжалването, като разгледана по същество е основателна.

Видински Районен Съд е постановил определение № 446/РЗ от 28.02.2019г. по гр.д. № 186/2019г. с което на основание чл.389 от ГПК е допуснал обезпечение на искове с правно основание чл.45 от ЗЗД в общ размер 8 114.58 лева с наложена обезпечителна мярка запор върху вземането на М.Д.М..

Съгласно разпоредбата на чл.396, ал.1 от ГПК обжалването на определението на съда по обезпечение на иска става с частна жалба в едноседмичен срок, който за молителя тече от връчването му, а за ответника от деня в който му е връчено съобщение за наложената обезпечителна мярка от съдебния изпълнител.

От данните по делото се установява, че съобщението на ЧСИ С. Н. изх.№ 5594/13.03.2019г. за наложени обезпечителни мерки по изпълн.дело № 408/2019г., образувано въз основа на издадената обезпечителна заповед от 01.03.2019г. по гр.д. № 186/2019г.на ВРС е връчено на жалбоподателката на 14.03.2019г. Срокът за обжалване на определението изтича на 21.03.2019г., като частната жалба против определението е входена на 20.03.2019г. т.е. в седмичния срок за обжалване по чл.396, ал.1 от ГПК.

С оглед на това частната жалба по настоящето производство е основателна и разпореждането от 22.03.2019г. на ВРС, с което се връща частна жалба против Определение № 446/РЗ от 28.02.2019г. по гр.д. № 186/2019г на ВРС за допускане на обезпечение на иск по чл.389 от ГПК поради просрочие на частната жалба е неправилно.

Водим от горното СЪДЪТ

                                     О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ разпореждането от 22.03.2019г. на ВРС, с което се връща частна жалба против Определение № 446/РЗ от 28.02.2019г. по гр.д. № 186/2019г на ВРС за допускане на обезпечение на иск по чл.389 от ГПК поради просрочие на частната жалба, като ВРЪЩА делото на ВРС за администрирането й.

ОПРЕДЕАЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                               ЧЛЕНОВЕ:1.