ГР.Д. № 62-2019

Определение по Гражданско дело 62/2019г.

                                   О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №37

Видинският окръжен съд                   гражданско отделение

в закрито заседание на двадесет и втори май

две хиляди и деветнадесета   година в състав :

                                                             Председател :В.М.

при секретаря …и с участието на ……….прокурора……………………изслуша докладваното от        съдия В. М.         гр.дело № 62 по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното :

          

Делото е образувано по искова молба от "Б…." ООД, ЕИК: …, със седалище и адрес на управление: гр. С…, р-н Т…, бул. "Б…" № …, ет. …, офис …, представлявано от управителя В. Ц. срещу:В.А.Т., ЕГН: **********, с адрес: ***,"Е…" ЕООД, ЕИК: , със седалище и адрес на управление: гр. В., ул. "А.Г." , an…., представлявано от синдика С.К.Ч. и "А…" ЕООД, ЕИК: , със седалище и адрес на управление: гр. С…, р- н Т…, ул. "Н…" , ап. , представлявано от управителя С. В. Ц. с Правно основание: чл. 124, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 88 и чл.90 ЗКИР вр с чл.537 ал.2 ГПК.

Подържа се в исковата молба, че по силата на договор за покупко-продажба с "А…." ЕООД, ЕИК: … в качеството му на продавач, обективиран в НА № .., том .., per. № …, hot. дело № 829/2014г. на нотариус № …В.Б., с район на действие - PC гр. Кула, вписан в СВ-К… с вх. per. № …г, Акт № .., том .., дело № 783/17, "Б…" ООД, ЕИК: … придобива правото на собственост върху следните недвижими имоти:

  1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор …. (…) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. К…, одобрени със Заповед № РД-18-91/12.12.2015 г. находящ се в гр. К…, 3800, местност "Д…." с площ от 28 499 кв.м (двадесет и осем хиляди четиристотин деветдесет ■ девет квадратни метра), който имот е идентичен с УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № V1-056013. 056014 (шести, отреден за имоти с планоснимачни номера петдесет и шест хиляди и тринадесети, петдесет и шест хиляди и четиринадесети), образувани от имот с планоснимачен номер 056006 (петдесет и шест хиляди и шести), отреден за ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА ЗА БИОГАЗ, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид производство на продукти от нефт, въглища газ. шисти, стар идентификатор: няма, Номер по предходен план видно от кадастрална скица 056017, при съседи, поземлени имоти с идентификатори: 40525.701.1795 (четири, нула, пет. две, пет, точка, седем, нула, едно, точка, едно, седем, девет, пет), 40525.701.1800 (четири, нула, пет. две, пет, точка, седем, нула. едно, точка, едно, осем, нула нула), 40525.701.1801 (четири, нула. пет, две, пет. точка, седем, нула. едно, точка, едно, осем. нула, едно), 40525.701.1798 (четири, нула, пет, две, пет, точка, седем, нула, едно, точка, едно, седем, девет, осем) и 40525.701.1799 (четири, нула, пет, две, пет, точка, седем, нула, едно, точка, едно, седем, девет, девет).
  2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор (…) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. К…, одобрени със Заповед № РД-… г., находящ се в гр. К…, …, местност "Д…" с площ от 33 521 кв.м. (…), който имот е идентичен с УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № … (…..), образуван от поземлен имот с планоснимачен номер 056006, отреден за ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА ЗА БИОГАЗ, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид производство на продукти от нефт, въглища, газ, шисти, стар идентификатор: няма, Номер по предходен план видно от кадастрална скица - …., при съседи: поземлени имоти с идентификатори: … (….), … (…). …. (….). …. (….), … (….), … (ч….), …. (….), …. (….) и … (….).

                   При извършена справка е установено, че с молба с вх._ per. № 66 от 01.02.2018г. по партидите на гореописаните имоти е вписано отбелязване към вписана искова молба на Решение № 56 от 13.01.2017г. постановено по търг. дело № 28/2016г. по описа на ОС-Видин, с което са обявени за недействителни по отношение на В.А.Т. следните договори: 1. договор за покупко- продажба на недвижим имот, сключен между "Е…." ЕООД като продавач и "А…." ЕООД като купувач на 06.12.2011г., обективиран в нотариален акт вписан в СВ с вх. per. № …, акт № …, том …, дело № … от 06.12.2011г., с който "Е…." ЕООД е продало на "А…" ЕООД поземлен имот, парцел - 014, масив - 056, площ по документи - 43.283 дка, гр. К…, местност "Д…" и …. договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен между "Е…." ЕООД като продавач и "А….." ЕООД като купувач на 06.12.2011г., обективиран в нотариален акт, вписан в СВ с вх. per. № …, акт № …, том …, дело № … от ….г., с който "Е….." ЕООД е продало на "А…" ЕООД поземлен имот парцел - 013, масив - 056, площ по документи - 18.719 дка, гр. К…, местност "Д…".

Също така:

с вх. per. № 4213 от 07.12.2017г. е вписано съдебно определение на Софийски апелативен съд, с което се отменя определение на Видински окръжен съд по тръг. дело № № 28/2016г. по описа на ОС-Видин, с което е заличена възбрана с вх. per. № 183/16.02.2016г..

а с вх. per. № 4212 от 07.12.201. е вписано същото съдебно определение на САС. с което се отменя определение на Видински окръжен съд по тръг. дело № № 28/2016г. по описа на ОС-Видин, с което е заличена искова молба, вписана с вх. per. № 2979/27.11.2014.

Въз основа на тези вписвания ответникът В.А.Т. е поискал от синдика на "Е…. - в несъстоятелност" ЕООД да осребрява имотите на "Б…" ООД в производството по несъстоятелност по търг. дело № 102/2016г. по описа на ОС-Враца, считайки същите за част от масата на несъстоятелността, където според него са върнати като последица от цитираното по- горе конститутивно решение на ОС-Видин по търг. дело № 28/2016г. по описа на с.с.

С Определение от 12.11.2018г. по търг. дело № 102/2016г. по описа на ОС- Враца, съдът по несъстоятелността е разрешил на синдика на "…" ЕООД - в несъстоятелност да извърши продажба чрез търг с тайно наддаване на гореописаните недвижими имоти, собственост на "Б…" ООД за удовлетворяване на вземанията на ответника В.А.Т., в полза на когото е обявена относителна недействителност на сделките, от които праводателя на Ищеца черпи правата си.

Доколкото оспорените вписвания са порочни и създават привидно правно положение на възобновяване на вписванията на исковата молба и възбраните от 27.11.2014 , без заличаванията на тези вписвания да са били оспорени по исков ред, същите следва да бъдат заличени от своя страна с цел привеждане на вписванията по партидите на собствените на "Б…" ООД в съответствие с действителното правно положение.

Иска се Съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношенне на: Ищеца - "Б…." ООД с ЕИК: …, със седалище и управление: гр. С…, р-н Т…, бул. "Б…" № …, ет. ., офис. и ответнците - В.А.Т., ЕГН: **********, с адрес: ***; "Е…." с ЕИК: …., със седалище и адрес на управление: гр. В…, представлявано от синдика С. К. Ч. и "А… „ ЕООД. с ЕИК: …, със седалище и адрес на управление: гр. С…, р-н Т…, ул. "Н…" № …, ап. …, представлявано управителя С… В… Ц… - че:

Вписаното (вписването) под вх. per. № 66 от 01.02.201. на СВ-Кула отбелязване към вписана искова молба на Решение № 56 от 13.01.2017г. постановено по т.д .N28/2016г. по описа на ОС-Видин, с което са обявени за недействителни по отношение на В.А.Т. следните договори: 1. договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен между "Е….." ЕООД " като продавач        и "А…." ЕООД като купувач на 06.12.2011г., обективиран в в нот. акт вписан в СВ с вх. per. № …, акт № …, том …, дело № … от … . с който "Е…." ЕООД е продало на "А…." ЕООД поземлен имот парцел - 014, масив - 056, площ по документи - 43.283 дка, гр. К…. м „Д…"; …. договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен между „Е…" ЕООД като продавач и "А…." ЕООД като купувач_ от 06 11.2011г., обективиран в нотариален акт, вписан в СВ с вх. per. № …, том …. дело № … от …г., с който "Е…." ЕООД е продало на „ А…." ЕООД поземлен имот парцел - 013, масив - 056, площ по документи -18.719 дка, гр. К…, местност "Д…", отразено по имотните партиди на :

Поземлен ИМОТ c идентификатор по кадастралната карта и регистри на гр. К…, одобрени със Заповед № РД-18- 91/12.12.2015 находящ се в гр. К…, 28499 кв.м , местност "Д…." идентичен с УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №…., от имот с планоснимачен номер 056006, отреден за ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА ЗА БИОГАЗ, Трайно предназначение на територията: УРбанизирана, Нзчнн на трайно ползване: За друг вид производство на продукти от нефт, въглища, газ шисти, стар идентификатор: няма, Номер по предходен план видно от кадастрална скица 056017, при съседи, поземлени имоти с идентификатори: " ….. и

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор по кадастралнат КАРТА И регистри на гр. К…., одобрени със Заповед № РД-18-91/12.12.2015. находящ се в гр. К…, , местност "Д…" с площ от 33 521 КВ.М имот е идентичен с УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № V-056014, образуван от поземлен имот с планоснимачен номер 056006, отреден за ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА ЗА БИОГАЗ, Трайно предназначение на територията: УРбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производство на продукти от нефт, възглища, газ, шисти, стар идентификатор: няма, Номер по предходен план видно от кадастралната скица- 056015, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 40525.1798, 40525.701.1795, 40525.701.1802, 40525.701.1812, 40525.701.1811, 40 525 .701.1808, 40525.701.1803, 40525.56.12 и 40525.56.9, е недопустимо,

Или при условията на евентуалност - под вх. per. № 66 от 01.02.2018г. на СВ- Кула е вписано несъществуващо обстоятелство, на основание чл. 537, ал. 2 от ГПК, във вр с чл.88 и чл. 90 от ЗКИР, както и да постанови заличаване на това вписване.

1 Вписванията под вх. per. № ….г. и вх. per. № от …г.на СВ-К… отразени по имотните партиди на: Поземлен ИМОТ c идентификатор по кадастралната карта и регистри на гр. К…., одобрени със Заповед № … находящ се в гр. К…, … кв.м , местност "Д…" идентичен с УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № …., от имот с планоснимачен номер …, отреден за ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА ЗА БИОГАЗ, Трайно предназначение на територията: УРбанизирана, Нзчнн на трайно ползване: За друг вид производство на продукти от нефт, въглища, газ шисти, стар идентификатор: няма, Номер по предходен план видно от кадастрална скица …, при съседи, поземлени имоти с идентификатори: " …. и

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор …. по кадастралнат КАРТА И регистри на гр. К…, одобрени със Заповед № РД-…. находящ се в гр. К…, …, местност "Д…" с площ от 33 521 КВ.М имот е идентичен с УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № V-056014, образуван от поземлен имот с планоснимачен номер …, отреден за ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА ЗА БИОГАЗ, Трайно предназначение на територията: УРбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производство на продукти от нефт, възглища, газ, шисти, стар идентификатор: няма, Номер по предходен план видно от кадастралната скица- …, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: …., с отбелязване, че се извършва на основание - съдебно определение на Софийски апелативен съд, с което се отменя определение на Видински окръжен съд по т. дело № 28/2016г по описа на ВОС и с което е заличена възбрана с вх.№ 183/16.02.2016 са недопустими или при условията на евентуалност под Вписванията под вх. per. № …..г. и вх. per. № …. от ….г. на СВ-К…

Са вписани несъществуващи обстоятелства, на основание чл. 537, ал. 2 от ГПК, във вр с чл.88 и чл. 90 от ЗКИР, както и да постанови заличаване на това вписване.

             Видинският окръжен съд, намира, че така предявените искове намират правното си основание в разпоредбите на чл. 537ал.2 вр. чл. 124 от ГПК, вр.чл. 89, 88 чл.89 и чл. 90 от ЗКИР.

         Съобразно разпоредбата на чл. 104 т. 5 от ГПК на окръжния съд като първа инстанция са подсъдни исковете за установяване на недопустимост или нищожност на вписване, както и за несъществуване на вписано обстоятелство, когато това е предвидено в закон.

       Тази специална подсъдност обаче касае единствено исковете, предвидени в разпоредбите на чл. 595 и чл. 604 от ГПК, но не и подсъдността по исковете, предвидени в ЗКИР.

     Горното разрешение е потвърдено и от задължената съдебна практика - Определение № 282 от 29.04.2011 г. на ВКС по т. д. № 29/2011 г., II т. о., ТК, Определение № 561 от 19.07.2011 г. на ВКС по т. д. № 954/2010 г., I т. о., ТК, .

       С оглед на изложеното предявените искове не попадат в хипотезата а чл. 104 алт.5 от ГПК, поради което и специалната родова подсъдност , уредена в същата е неприложима спрямо тях .

         Производството по гр.дело № 62/19 по описа на ВОС следва да бъде прекратено г. и делото да се изпрати по подсъдност на Софийски районен съд .

     Водим от горното, Видински окръжен съд :

 

О   П   Р     Е   Д   Е     Л   И    :

 

                 ПРЕКРАТЯВА Производството по гр.дело № 62/19 по описа на ВОС.


               ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страната пред Софийски апелативен съд .

                                                     ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :