Т.Д. № 58-2016

Решение по Търговско дело 58/2016г.

                                                                                                             Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е        №59

 

гр.Видин    22.05.2019 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

             Видинският окръжен съд, гражданска колегия в закрито

заседание на двадесет и втори май

две хилядна и деветнадесета година в състав:    

                                    

                                                     Председател:   В. В.

                                                            

при секретаря   ..................................................... и в присъствието на прокурора   ..................... като разгледа докладваното от съдия     В.В. дело по несъстоятелност №58   по описа за 2016   година и за да се произнесе, взе предвид следното:

     Производството е по реда на чл. 735, ал.1, т.2 от ТЗ.

     С решение №79/22.06.17г. дружеството „Б….“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Видин, ул. „О…” №…, с ЕИК:… е обявено в несъстоятелност.В доклада с вх.№1241/11.04.19г. синдикът на дружеството е посочил,че към настоящия момент няма имущество , чиято стойност да обоснове продължаването на производството.

          На проведеното на 21.05.19г. заключително събрание на кредиторите се яви само представител на кредитора „М….“ЕООД,притежаващ 88,062% от общия размера на вземанияьта,който гласува за приемане на доклада на синдика.

      Съдът при така констатираното от фактическа страна формира следните правни изводи:

      В нормата на чл. 735, ал.1, т.1 и т.2 от ТЗ са регламентирани две алтернативно предвидени предпоставки за прекратяване на производството по несъстоятелност, а именно ако са изплатени задълженията на длъжника към неговите кредитори или ако масата на несъстоятелността е изчерпана. Към настоящия етап,с оглед доклада на синдика, съдът приема, че масата на несъстоятелността е изчерпана и не са налице данни за друго имущество.

        С оглед изложеното и предвид липсата отрицателната предпоставка на чл. 735, ал.2 от ТЗ, съдът намира, че са налице фактите, които се субсумират във втората алтернатива на чл. 735, ал.1 от ТЗ за прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване на търговското дружество от Търговския регистър.

     Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

       ПРЕКРАТЯВА производството по несъстоятелност по настоящето дело по отношение на „Б….“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.В…, ул. „О…” №…, с ЕИК:….

     ПОСТАНОВЯВА заличаване на „Б…“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.В…, ул. „О…” №.., с ЕИК:… от Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, на основание  чл. 735, ал.3 от ТЗ.

ПРЕКРАТЯВА правомощията на синдика Г.Н.Г. на основание чл. 736, ал.1 от ТЗ.

        ДА СЕ ИЗПРАТИ за вписване в Търговския регистър, препис от съдебното решение на основание чл. 624 от ТЗ.

      Решението подлежи на обжалване пред САС в седмодневен срок от вписването му в Търговския регистър.

 

 

         ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: