ВЧГРД № 185-2019

Определение по Гражданско дело 185/2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ ....113..........

гр. Видин 22.05.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Окръжен съд Видин, гражданско отделение, в закрито заседание

на двадесет и пети май две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател:В. В.

Членове:   1.А.П.

  1. В. М.

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В… въззивно частно гражданско дело №185 от описа за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.413, ал. 1 от ГПК.

          Делото е образувано по частна жалба от „Т….“ЕАД-С.. против заповед за изпълнение №69/22.04.19г. по ч.гр.д.№101/2019г. на КРС в частта й,с която съдът е отхвърлил частично искането на заявителя за присъждане на разноски.В жалбата се развиват доводи във връзка с незаконосъобразността на обжалваната заповед за изпълнение.

По допустимостта на жалбата

          Жалбата е подадена в срок, от легитимирана страна, против обжалваемо определение по смисъла на чл. 274, ал. 1, т.2 от ГПК, поради което е допустима.

         По съществото на спора

За да се произнесе по обжалваното определение съдът взе предвид следните обстоятелства: Ч.гр.д.№101/2019г. на КРС е образувано по заявление по чл.410 от ГПК от настоящия жалбоподател против В.П.В. от с.Старопатица за издаване на заповед за изпълнение за посочените в заявлението суми.В заявлението е поискано съдът да присъди и сумата 360лв. представляваща разноски за адвокатско възнаграждение.Със заповед за изпълнение №69/22.04.19г. КРС е разпоредил издаването на заповед за изпълнение за претендираните суми и за сумата 160лв.-разноски за адвокатско възнаграждение.Липсва съдебен акт ,в който съдът да се е произнесъл по отношение на претенцията на заявителя за адвокатско възнаграждение за разликата от 160 до 360лв.

При така установената фактическа обстановка съдът счита,че производството по настоящето дело е недопустимо,поради което следва да бъде прекратено.В настоящия случай липсва изрично постановен съдебен акт,който да е предмет на инстанционен контрол.КРС е следвало да постанови изричен съдебен акт за отхвърляне на претенцията за присъждане на адвокатско възнаграждение за горницата над 160 до 360лв. със съответните мотиви.

Освен това КРС е следвало да приеме,че частната жалба,по която е образувано настоящето дело, на практика представлява искане по чл.248,ал.1 от ГПК за изменение на постановеното решение /в случая заповедта за изпълнение/ в частта му за разноските.Едва след като се произнесе по направеното искане и постанови съответното определение евентуално недоволната страна би могла да обжалва същото.

С оглед на горното производството по настоящето дело следва да бъде прекратено.

       С оглед на горното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Прекратява производството по делото.

Определението не подлежи на обжалване.

Делото да се изпрати на КРС за изпълнение на указанията дадени по-горе.

 

 

Председател:                                 Членове: