Т.Д. № 12-2015

Решение по Търговско дело 12/2015г.

РЕШЕНИЕ №45

 

гр.Видин

 

 

02.12.2015 г.

 

В   ИМЕТО   НА     НАРОДА

 

 

 

Видинският окръжен съд гражданска колегия в закрито заседание на пети ноември май две хиляди и петнадесета година в състав:

                                               Председател: Г. Й.

при секретаря   В.К.    и в присъствието на прокурора ............................                като разгледа докладваното от съдия   Г. Й.   търговско дело № 12 по описа за 2015     година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Делото е образувано по исковата молба на Н. а. за п. гр. С., бул.... срещу: „Р.-С." ЕООД, ЕИК..., със седалище и адрес на управление: гр. В., ж.к.... относно установяване поредност на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 1 от Търговския закон на приети публични вземания в производството по несъстоятелност на „Р.-С." ЕООД, както и за установяването съществуването и дължимостта на предявени и неприети в производството по несъстоятелност срещу дружеството публични вземания.Исковете са с правно основание: чл. 694 и чл. 722, ал. 1, т. 1 от Търговския закон.

Поддържа се ,че в законоустановения срок на основание чл. 694 от Търговския закон и чл. 124, ал. 1, във връзка с чл. 365, т. 4 от Гражданския процесуален кодекс се предявява иск за установяване поредността на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 1 от същия закон на публични вземания в общ размер на 178 444,84 лв., от които 96 942,01 лв. - главници и 81 502,83 лв. - лихви, начислени до 16.09.2014 г., включени в списък на служебно вписани вземания на кредитори на „Р.-С." ЕООД по чл. 687 от Търговския закон, както и за установяването съществуването и дължимостта на предявени и неприети в производството по несъстоятелност срещу същото дружество публични вземания в общ размер на 3 478,00 лв.

Поддържа се ,че с Решение от 11.08.2014 г., постановено по т. д. № 1044 по описа за 2014 г. на Апелативен съд С. е обявена неплатежоспособността на „Р.-С." ЕООД, гр. В. и е открито производство по несъстоятелност срещу търговеца. Решението било вписано по партидата на длъжника в Търговския регистър под № 20140819134650.

В Търговския регистър, по партидата на дружеството, под № 20141009104906 по партидата на „Р.-С." ЕООД бил обявен списък на служебно вписани вземания на кредитори на дружеството по чл. 687 от Търговския закон. В списъка били включени в общ размер на 178 444,84 лв., от които 96 942,01 лв. - главници и 81 502,83 лв. - лихви, начислени до 16.09.2014 г. и е предвидена поредност на удовлетворяването им по чл. 722, ал. 1, т. 6 от ТЗ.

В срока по чл. 690 от Търговския закон, Националната агенция за приходите била депозирала възражение срещу списъка в частта му относно предвидената поредност на удовлетворяване на публичните вземания.

В Търговския регистър под 20141208113306 по партидата на „Р.-С." ЕООД бил обявен Допълнителен списък № 3 на неприети вземания на кредитори на дружеството, предявени в срока по чл. 688, ал. 1 от Търговския закон. В списъка били включени публични вземания в общ размер на 3 478,00 лв., предявени от Национална агенция за приходите с молба с изх. № 24-04-106/12 25 от 18.11.2014 г.

В срока по чл. 690 от Търговския закон агенцията била депозирала възражение срещу включването на публичните вземания в списъка.  

С Определение от 04.02.2015 г., постановено по т. д. № 194 по описа за 2012 г. на Окръжен съд В., подадените от Национална агенция за приходите възражения били оставени без уважение и списъкът на служебно вписаните вземания на кредитори по чл. 687 от Търговския закон и Допълнителен списък № 3 на неприети вземания на кредитори на дружеството, предявени в срока по чл. 688, ал. 1 от Търговския закон били одобрени. Определението било вписано в Търговския регистър по партидата на длъжника под № 20150206154126.

Предвид горното с настоящата искова молба се предявява иск за установяване поредността на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 1 от същия закон на публични вземания в общ размер на 178 444,84 лв., от които 96 942,01 лв. - главници и 81 502,83 лв. - лихви, начислени до 16.09.2014 г., включени в списък на служебно вписани вземания на кредитори на „Р.-С." ЕООД по чл. 687 от Търговския закон, поради следното:

Видно от мотивната част на определението, съдът по несъстоятелността е приел, че Национална агенция за приходите не може да се ползва с привилегията на чл. 722, ал. 1, т. 1 от Търговския закон, тъй като наложеният запор от публичен изпълнител за обезпечаване на публичните вземания бил учреден след началната дата на неплатежоспособността на дружеството.Изводът на съда не можел да бъде споделен поради следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 722, ал. 1, т. 1 от Търговския закон кредитори с вземания, обезпечени със запор или възбрана, вписани по реда на Закона за особените залози можели да се удовлетворят предпочтително при разпределение на суми, получени при реализацията на обезпеченото имущество. Действително разпоредбата на чл. 646, ал. 2 от Търговския закон давала възможност определени действия, извършени от длъжника след началната дата на неплатежоспособност да бъдат обявени за недействителни спрямо кредиторите на несъстоятелността. Съгласно ал. 2, т. 2 от същия член такива действия били учредяването на залог и ипотека върху имуществено право от масата на несъстоятелността, извършено в едногодишен срок преди подаване на молбата. Изброяването на обезпеченията било изчерпателно. Това правило важало по отношение на обезпечения, които са учредени от длъжника, но не и по отношение на обезпечителните мерки, наложени върху негово имущество от публичен изпълнител по реда на ДОПК. Разпоредбата на чл. 198, ал. 1 от кодекса изброявала обезпечителните мерки, които могат да се налагат върху имуществото на длъжника, една от които е запор върху вземания от трето лице.

С оглед горното, разпоредбата на чл. 646, ал. 2, т. 2 от Търговския закон не намирала приложение при налагане на запор от публичен изпълнител, поради липсата на една от предпоставките за приложението му, а именно действието да е извършено от самия длъжник, а не от друго лице. Това законодателно решение имало своето обяснение. Действително към момента на учредяване на дадено обезпечение длъжникът ,който вече бил изпаднал в състояние на неплатежоспособност, чрез действията си би могъл да учреди обезпечение върху свое имущество, като по този начин определен кредитор би удовлетворил изцяло или частично своите вземания в ущърб на останалите кредитори на несъстоятелността. Именно с цел справедливо удовлетворяване на всички кредитори била предвидена възможността подобни действия, извършени след началната дата на неплатежоспособност да бъдат обявени за недействителни по отношение на кредиторите.

Поддържа се в исковата молба,че в приложното поле на чл. 646, ал. 2, т. 2 от Търговския закон не попадали обезпечителни мерки, които не са учредени от длъжника, а са наложени от публичен изпълнител. За да бъде предвидена поредност на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 1 от Търговския закон на вземания, обезпечени със запор, наложен по реда на ДОПК, било необходимо постановлението, с което последният е наложен, да е вписано по реда на Закона за особените залози. Видно от приложено към молба с изх. № 24-04-106/12#22 от 18.09.2014 г. Потвърждение за вписване, издадено от Централния регистър на особените залози /приложение 105 от молбата/, запорът, наложен с Постановление, изх. № 0595/2011/000053/06.04.2012 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – В. бил вписан в Централния регистър на особените залози под № 2012042001996.

Подробна справка за размера на обезпечените публични вземания по отделни основания била приложена към молба с изх. № 24-04-106/12#22 от 18.09.2014 г. на Н. а. за п., която се прилага към исковата молба.

На следващо място, с исковата молба се предявява иск с правно основание чл. 694, ал. 1 от Търговския закон за установяване съществуването и дължимостта на предявени и неприети в производството по несъстоятелност срещу „Р.-С." ЕООД публични вземания в общ размер на 3 478,00 лв., поради следното:

Публичните вземания в общ размер на 3 478,00 лв. били предявени пред съда по несъстоятелността с молба с изх. № 24-04-106/12#25 от 18.11.2014 г. в срока по чл. 688, ал. 1 от Търговския закон. Към молбата за предявяване били приложени заверени копия от основанията за възникването на вземанията.

Към исковата молба се прилага справка за размера на публичните вземания по отделни основания, включени в списъка на неприети от синдика вземания, приложена към молба с изх. № 24-04-106/12#25 от 18.11.2014 г., съгласно чл. 366 от ГПК.

Законната лихва върху посочените главници била дължима на основание чл. 1 от Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни вземания и представлявала законна лихва за забава. Законната лихва за забава се определяла на база основния лихвен процент, определен от Българска народна банка за съответния период плюс надбавка от 10 пункта.

Доколкото не съществувал спор относно размера на неприетите публични вземания, а само относно тяхната дължимост се иска да бъде постановено определение, с което да се отдели като безспорен фактът, че размерът на дължимите, неприети в производството по несъстоятелност публични вземания е 3 478,00 лв.

С исковата молба се предявява и иск за установяване поредността на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 1 от същия закон на публични вземания в общ размер на 2 570,85 лв., всички вземания за лихви върху погасени главници, предявени с молба с изх. № 24-04-106/12#25 от 18.11.2014 г., поради следното:

Видно от Постановление, изх. № 0595/2011/000053/06.04.2012 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП — В. за обезпечаване на публичните вземания, установени с приложена към молбата за предявяване справка за размера на обезпечените публични вземания срещу „Р.-С." ЕООД изпълнителни основания е наложен запор по реда на ДОПК. По съображения, изложени по-горе в исковата молба, предвид факта, че постановлението за налагане на обезпечителни мерки е вписано в Централния регистър на особените залози, то се твърди ,че в случай, че се признае за установено съществуването на публичните вземания, то за същите следвало да бъде установена поредност на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 1 от Търговския закон.

Иска се на основание чл. 694 от Търговския закон да се постанови решение, с което да бъде установена поредност на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 1 от Търговския закон на публични вземания в общ размер на 178 444,84 лв., от които 96 942,01 лв. - главници и 81 502,83 лв. - лихви, начислени до 16.09.2014 г., включени в списък на служебно вписани вземания на кредитори на „Р.-С." ЕООД по чл. 687 от Търговския закон като обезпечени с запор, наложен по реда на ДОПК с Постановление, изх. № 0595/2011/000053/06.04.2012 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – В., вписан в Централния регистър на особените залози под № 2012042001996.

Иска се да бъде постановено решение, с което на основание чл. 694 от Търговския закон да се установите съществуването и дължимостта на предявените от Националната агенция за приходите в производството по несъстоятелност срещу „Р.-С." ЕООД,"' включени в списък на неприети вземания на кредитори на длъжника, одобрен от съда по несъстоятелността, публични вземания в общ размер на 3 478,00 лв., предявени от Национална агенция за приходите с молба с изх. № 24-04-106/12#25 от 18.11.2014 г.

В случай, че исковата молба бъде уважена в тази и част се иска да бъде постановено решение, с което бъде установена поредност на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 1 от Търговския закон на публични вземания в общ размер на 2 570,85 лв., всички вземания за лихви върху погасени главници, предявени с молба с изх. № 24-04-106/12#25 от 18.11.2014 г., като обезпечени с запор, наложен по реда на ДОПК с Постановление, изх. № 0595/2011/000053/06.04.2012 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП –В., вписан в Централния регистър на особените залози под № 2012042001996.

Към исковата молба са приложени следните документи :

Заверено копие от пълномощно № 1076/26.09.2013 г.;

Заверено копие от молба с изх. № 24-04-106/12#22 от 18.09.2014 г. за предявяване на публични вземания, ведно с приложенията към нея;

Копие от списък на служебно вписани вземания на кредитори на дружеството по чл. 687 от Търговския закон;

Заверено копие от възражение на Национална агенция за приходите срещу списък на служебно вписани вземания на кредитори на дружеството по чл. 687 от Търговския закон;

Заверено копие от молба с изх. № 24-04-106/12#25 от 18.11.2014 г. за предявяване на публични вземания, ведно с приложенията към нея;

Копие от Допълнителен списък № 3 на неприети вземания на кредитори на дружеството, предявени в срока по чл. 688, ал. 1 от Търговския закон;

Заверено копие от възражение на Национална агенция за приходите срещу Допълнителен списък № 3 на неприети вземания на кредитори на дружеството, предявени в срока по чл. 688, ал. 1 от Търговския закон;

Копие от Определение от 04.02.2015 г., постановено по т. д. № 194 по описа за 2012 г. на Окръжен съд В.;

Справка за размера на обезпечените публични вземания срещу дружеството,приложена към молба с изх. № 24-04-106/12#22 от 18.09.2014 г.;

Справка за размера на предявените публични вземания срещу дружеството,приложена към молба с изх. № 24-04-106/12#25 от 18.11.2014 г.;

Справка за размера на обезпечените публични вземания срещу дружеството,приложена към молба с изх. № 24-04-106/12#25 от 18.11.2014 г.

Ответникът ,редовно призован чрез адв.Дишев /л.209 от делото/не е взел становище по делото.

След като взе предвид събраните по делото доказателства Съдът прие за установено следното :

С Решение от 11.08.2014 г., постановено по т. д. № 1044 по описа за 2014 г. на Апелативен съд С. е обявена неплатежоспособността на „Р.-С." ЕООД, гр. В. и е открито производство по несъстоятелност срещу търговеца. Решението е вписано по партидата на длъжника в Търговския регистър под № 20140819134650.

В Търговския регистър, по партидата на дружеството, под № 20141009104906, по партидата на „Р.-С." ЕООД, е обявен списък на служебно вписани вземания на кредитори на дружеството по чл. 687 от Търговския закон /л.164-168 от делото/. В списъка са включени в общ размер на 178 444,84 лв., от които 96 942,01 лв. - главници и 81 502,83 лв. - лихви, начислени до 16.09.2014 г. и е предвидена поредност на удовлетворяването им по чл. 722, ал. 1, т. 6 от ТЗ.

В срока по чл. 690 от Търговския закон, Националната агенция за приходите е депозирала възражение срещу списъка в частта му относно предвидената поредност на удовлетворяване на публичните вземания.

В Търговския регистър под 20141208113306, по партидата на „Р.-С." ЕООД е обявен Допълнителен списък № 3 на неприети вземания на кредитори на дружеството, предявени в срока по чл. 688, ал. 1 от Търговския закон/л.145-146 от делото/. В списъка са включени публични вземания в общ размер на 3 478,00 лв., предявени от Национална агенция за приходите с молба с изх. № 24-04-106/12#25 от 18.11.2014 г.

В срока по чл. 690 от Търговския закон, агенцията е депозирала възражение срещу включването на публичните вземания в списъка.    

С Определение от 04.02.2015 г., постановено по т. д. № 194 по описа за 2012 г. на Окръжен съд В., подадените от Национална агенция за приходите възражения са оставени без уважение и списъкът на служебно вписаните вземания на кредитори по чл. 687 от Търговския закон и Допълнителен списък № 3 на неприети вземания на кредитори на дружеството, предявени в срока по чл. 688, ал. 1 от Търговския закон, са одобрени /л.153-154 от т.1 от делото/. Определението е вписано в Търговския регистър по партидата на длъжника под № 20150206154126.

 

         При така установената фактическа обстановка Съдът прие за установено от правна страна следното :

I./По отношение на първия обективно съединен иск ,с който се иска на основание чл. 694 от Търговския закон да се постанови решение, с което да бъде установена поредност на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 1 от Търговския закон на публични вземания в общ размер на 178 444,84 лв., от които 96 942,01 лв. - главници и 81 502,83 лв. - лихви, начислени до 16.09.2014 г., включени в списък на служебно вписани вземания на кредитори на „Р.-С." ЕООД по чл. 687 от Търговския закон като обезпечени с запор, наложен по реда на ДОПК с Постановление, изх. № 0595/2011/000053/06.04.2012 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – В., вписан в Централния регистър на особените залози под № 2012042001996.

         Законодателната уредба на одобряването на списъка на приетите от синдика вземания и разпределението на паричните суми, получени от продажбата на имуществото на длъжника по предвидения в закона ред, почива на няколко основни принципа- удовлетворяване на всички кредитори в пари, принципът съразмерност на удовлетворяването на всички кредитори в рамките на всеки отделен клас, преимуществено удовлетворяване на вземанията, възникнали след датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност и принципът за предимство на определени групи кредитори пред останалите. На тези кредитори, наречени “привилегировани”, предвид наличието на особено тяхно качество законът признава правото да получат удовлетворение преди всички други кредитори, за които това качество не е налице. В рамките на индивидуалното принудително изпълнение законът предвижда привилегировано положение единствено на държавата, която се счита за присъединен по право взискател за дължимите й публични вземания (чл. 458 ГПК), на кредиторите, в чиито полза е допуснато обезпечение чрез налагане на запор или възбрана, както и ипотекарния, заложния кредитор и кредитора с право на задържане (чл. 459, ал. 1 и 2 ГПК). Последната група кредитори получава привилегировано плащане преди останалите кредитори в случаите, когато изпълнението е насочено върху предмета на обезпечението, заложената вещ или ипотекирания имот.

Търговският закон държи сметка за многобройните и сложни отношения, в които търговецът е встъпил при упражняване на дейността си, и изхождайки от принципа за удовлетворяване на обезпечените кредитори пред хирографарните, предвижда удовлетворяване на обезпечените кредитори от стойността на обезпечението преди всички останали кредитори. Предвидено е и привилегировано удовлетворяване на вземанията за разноските, направени за водене на производството по несъстоятелност - тук законодателят е изходил както от общия принцип за предимство на публичните (фискалните) задължения пред частните, така и от необходимостта за мотивиране на синдика за успешно издирване, попълване и осребряване на масата несъстоятелността, като е предвидил предимство на неговото възнаграждение и разходите, направени за попълване и осребряване на масата. Търговският закон предвижда и предимство на работниците и служителите за вземания по трудово правоотношение, възникнали преди датата на решението за откриване на производството, както и на вземания за издръжка, дължима от длъжника - едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник - чл. 722, ал. 1, т. 4 и 5. Тук законодателят изхожда от принципа на социална справедливост, като предвижда предимство за удовлетворяване на вземанията, имащи непосредствено отношение към осигуряване на задължителен екзистенц-минимум на определени социални групи - работници, непълнолетни и нетрудоспособни лица. Търговският закон предвижда и предимствено удовлетворяване на публичноправните вземания на държавата и общините, възникнали до датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност. Същото е предвидено в нормата на чл. 722, ал. 1, т. 6 ТЗ въз основа на общия принцип на привилегировано удовлетворяване на публично правните вземания, намерил израз в множество законови норми - чл. 628, ал. 3 ТЗ във връзка с чл. 78, ал. 2 и чл. 193 ДОПК.

Редът за удовлетворяване на приетите в производството вземания е установен в разпоредбата на чл. 722, ал. 1 ТЗ, която предвижда дванадесет отделни класа вземания.

         Първи клас вземания - вземания, обезпечени със залог или ипотека, запор или възбрана, вписани по реда на Закона за особените залози - от получената сума при реализацията на обезпечението. Предимство по този клас имат кредиторите, чиито вземания са обезпечени със залог, ипотека, запор или възбрана, вписани по реда на ЗОЗ. Същите получават плащане веднага от получената сума при реализацията на обезпечението, респективно от стойността на задържания имот. При недостиг на сумата кредиторът продължава своето участие в разпределението, но вече като такъв с необезпечено вземане.

         Втори клас вземания - вземания, заради които се упражнява право на задържане - от стойността на задържания имот.Съгласно чл. 724 ТЗ кредиторът с вземане от клас 1 или клас 2 следва да получи пълно удовлетворяване от продажната цена на вещта, предмет на обезпечението. Вземането следва да бъде удовлетворено както по отношение на посочената в одобрения от съда списък главница, така и по отношение на натрупаната до момента на разпределението лихва (чл. 724, ал. 2 ТЗ). В случай че цената на продадената вещ покрива напълно този размер, вземането се погасява поради плащане и неговият титуляр загубва качеството на кредитор в производството. В случай ,че продажната цена на правото е по-ниска от размера на обезпеченото вземане, кредиторът продължава своето участие в разпределението, но вече като непривилегирован кредитор от клас 8,а за публични държавни вземания клас 6, наравно с останалите необезпечени кредитори. В случай че събраната сума надвишава пълния размер на вземането на обезпечения кредитор, остатъкът от сумата се връща в масата на несъстоятелността и участва при разпределението на останалото осребрено имущество. Израз на привилегированото положение на обезпечения кредитор е и задължението на синдика да му предаде веднага сумата, получена от реализацията на обезпечението.

         Шести клас вземания - публичноправни вземания на държавата и общините, възникнали до датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност. В същите се включват задължения за заплащане на държавни и местни данъци, такси, мита, акцизи, задължителни осигурителни вноски за здравно и пенсионно осигуряване. Съгласно разпоредбата на чл. 164, ал. 1 ДОПК публичните вземания могат да се събират и чрез участие в производство или чрез присъединяване към открито производство по несъстоятелност на длъжника. ТЗ изрично постановява, че в този клас се включват единствено публичноправните вземания, възникнали до датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност. За да е допустимо удовлетворяването на тези вземания в производството по несъстоятелност, имуществото на длъжника следва да не е било обект на принудително изпълнение по реда на ДОПК, започнало преди решението за откриване на производство по несъстоятелност, както и върху него следва да не са били наложени обезпечителни мерки за обезпечаване на бъдещото принудително изпълнение по ДОПК . В противен случай публичното вземане се удовлетворява от публичния изпълнител чрез реализация на имуществото, предмет на обезпечението, по реда на принудителното изпълнение, предвиден в ДОПК (чл. 193, ал. 1 ДОПК). Нормата в първоначалната редакция не предвиждаше краен срок за реализация на имуществото от страна на публичния изпълнител. Това законодателно разрешение, съществувало до 2010 г., беше обект на множество критики ,тъй като приложението му съставляваше една от основните причини за забавяне на производствата по несъстоятелност. В голям брой случаи синдиците пристъпваха към бърза и адекватна продажба на имуществото на длъжника, а обезпеченото по реда на чл. 193, ал. 1 ДОПК имущество не се реализираше от публичните изпълнители по ред причини в продължение на години. За преодоляването на това забавяне законодателят въведе нова ал. 4 на чл. 193 ДОПК (ДВ, бр. 101 от 2010 г.) - ако в срок до 6 месеца от откриване на производството по несъстоятелност публичният изпълнител не е реализирал имуществото, предмет на обезпечение, то се предава от публичния изпълнител на синдика и се реализира в производството по несъстоятелност. С приемането на това удачно изменение се създадоха предпоставки както за преодоляване забавянето на делата, така и за осребряване на имуществото като обособен комплекс от права, в рамките на едно и също производство.

         В настоящия случай евентуалното вземане на „РВ с.“ЕООД срещу „М.“ЕООД е обезпечено с наложена обезпечителна мярка преди съдебното решение за откриване на производство в несъстоятелност ,но същото не следва да се реализира от публичния изпълнител при условията и по реда на ДОПК ,тъй като от материалите по делото е видно ,че в срок до 6 месеца от откриване на производството по несъстоятелност на длъжника публичният изпълнител не е реализирал имуществото ,по отношение на което е наложена обезпечителна мярка /по делото липсват даже данни за образувано съдебно производство/.Следователно това имущество следва да се реализира в производството по несъстоятелност.

         С оглед на гореизложеното следва да се направи извода ,че вземането е за публични вържавни вземания и следва да се отнесе като вземане по Чл.722 ал.1 т.6 ТЗ в случай ,че се насочи към имуществото на длъжника.В имуществото на длъжника обаче влиза едно условно вземане срещу към „М.“ЕООД с ЕИК.. ,произтичащо от

-фактура №0000000077/13.01.2010 г. в размер на 101 390,23 лв.

-фактура №0000000076/04.01.2010 г. в размер на 101 390,23 лв.

-фактура №0000000069/07.09.2009 г. в размер на 101 390,23 лв.

Вземането по тези три фактури не е установено по съдебен ред с влязло в сила решение и по делото не са представени доказателства да е образувано гражданско дело срещу „М.“ЕООД с ЕИК.. за събиране на това вземане .За съществуването на това вземане може да се съди единствено от представеното по делото Постановление, изх. № 0595/2011/000053/06.04.2012 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП –В., вписан в Централния регистър на особените залози под № 2012042001996 .В случай ,че това вземане бъде установено по съдебен ред с влязло в сила решение и по този начин вземането се включи в имуществото на „Р.-С." ЕООД,то при разпределението на събраните суми НАП ще бъде вече кредитор по Чл.722 ал.1 т.1 ТЗ като обезпечен кридитор.Разпоредбата на Чл.722 ал.1 т.1 ТЗ е ясна-обезпеченият кредитор е привилегирован не по отношение на цялото имущество на длъжника ,както по същество се твърди в исковата молба ,а само и единствено по отношение на получената сума от реализацията на обезпечението.

         С постъпилите от реализацията суми следва да се постъпи по посочения по-горе начин по отношение на вземанията от първи и втори ред /законодателят е предвидил идентични правила за удоволетворяване на кредиторите от тези два реда /.

         В този смисъл следва да бъде постановено и съдебното решение .

II/.По отношение на втория обективно кумулативно съединен иск ,с който се иска на основание чл. 694 от Търговския закон да се установи съществуването и дължимостта на предявените от Националната агенция за приходите в производството по несъстоятелност срещу „Р.-С." ЕООД,"' включени в списък на неприети вземания на кредитори на длъжника, одобрен от съда по несъстоятелността, публични вземания в общ размер на 3 478,00 лв., предявени от Национална агенция за приходите с молба с изх. № 24-04-106/12#25 от 18.11.2014 г.Видинският окръжен съд намира същият за основателен поради следното :

Синдикът е включил вземането в списъка на неприетите вземания като е счел ,че същото е погасено по давност ,като по същество е направил възражение за изтекла давност.Видинският окръжен съд намира ,че синдикът не може да прави такива възражения в производството по несъстоятелност.По силата на изричната разпоредба на Чл.635 ал.3 ТЗ в производството по несъстоятелност ,както и по производството по Чл.694 ТЗ /предявяване на установителен иск /длъжникът ,съответно неговите органи ,когато той е юридическо лице ,може да извършва лично или чрез упълномощено лице всички процесуални действия ,които не са изрично предоставени на синдика.Освен това Видинският окръжен съд намира ,че вземането не е погасено по давност .Вземането на лихви по силата на Чл.169 ал.1 от ДОПК е публично държавно вземане и се погасява с петгодишна давност,която по силата на Чл.171 ДОПК започва да тече от 1 януари на годината ,следваща възникването на задължението.По силата на Чл.172 ал.1 т.5 ДОПК давността се спира с налагането на обезпечителна мярка.В случая НАП е наложила обезпечителна мярка запор по реда на ДОПК с Постановление, изх. № 0595/2011/000053/06.04.2012 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – В.,с което давността е прекъсната и е започнала да тече нова 5-годишна давност.

В този смисъл следва да бъде постановено и съдебното решение .

 

III./По отношение на евентуално съединения иск ,с който се иска установяване в производството по несъстоятелност срещу „Р.-С." ЕООД" на поредност на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 1 от Търговския закон на публични вземания в общ размер на 2 570,85 лв., всички вземания за лихви върху погасени главници, предявени с молба с изх. № 24-04-106/12#25 от 18.11.2014 г. като обезпечени с запор, наложен по реда на ДОПК с Постановление, изх. № 0595/2011/000053/06.04.2012 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП –В., вписан в Централния регистър на особените залози под № 2012042001996.

По отношение на този иск могат да се отнесат мотивите ,изложени по отношение на първия обективно съединен иск ,изразяващи се накратко в това ,че вземането е за публични вържавни вземания и следва да се отнесе като вземане по Чл.722 ал.1 т.6 ТЗ в случай ,че се насочи към имуществото на длъжника.В имуществото на длъжника обаче влиза едно условно вземане срещу към „Маиски“ЕООД с ЕИК 131549425 ,произтичащо от

-фактура №0000000077/13.01.2010 г. в размер на 101 390,23 лв.

-фактура №0000000076/04.01.2010 г. в размер на 101 390,23 лв.

-фактура №0000000069/07.09.2009 г. в размер на 101 390,23 лв.

Вземането по тези три фактури не е установено по съдебен ред с влязло в сила решение и по делото не са представени доказателства да е образувано гражданско дело срещу „М.“ЕООД с ЕИК.. за събиране на това вземане .За съществуването на това вземане може да се съди единствено от представеното по делото Постановление, изх. № 0595/2011/000053/06.04.2012 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП –В., вписан в Централния регистър на особените залози под № 2012042001996 .В случай ,че това вземане бъде установено по съдебен ред с влязло в сила решение и по този начин вземането се включи в имуществото на „Р.-С." ЕООД,то при разпределението на събраните суми НАП ще бъде вече кредитор по Чл.722 ал.1 т.1 ТЗ като обезпечен кридитор.Разпоредбата на Чл.722 ал.1 т.1 ТЗ е ясна-обезпеченият кредитор е привилегирован не по отношение на цялото имущество на длъжника ,както по същество се твърди в исковата молба ,а сомо и единствено по отношение на получената сума от реализацията на обезпечението.

Водим от горното съдът

 

Р     Е     Ш     И       :

 

 

На основание чл. 694 от Търговския закон установява поредност на удовлетворяване в производството по несъстоятелност срещу „Р.-С." ЕООД" с ЕИК.. по чл. 722, ал. 1, т. 6 от Търговския закон на публични вземания в общ размер на 178 444,84 лв., от които 96 942,01 лв. - главници и 81 502,83 лв. - лихви, начислени до 16.09.2014 г., включени в списък на служебно вписани вземания на кредитори на „Р.-С." ЕООД с ЕИК.. по чл. 687 от Търговския закон.

На основание чл. 694 от Търговския закон установява поредност на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 1 от Търговския закон на публични вземания в общ размер на 178 444,84 лв., от които 96 942,01 лв. - главници и 81 502,83 лв. - лихви, начислени до 16.09.2014 г., включени в списък на служебно вписани вземания на кредитори на „Р.-С." ЕООД по чл. 687 от Търговския закон като обезпечени със запор, наложен по реда на ДОПК с Постановление, изх. № 0595/2011/000053/06.04.2012 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – В., вписан в Централния регистър на особените залози под № 2012042001996 В СЛУЧАЙ,ЧЕ изпълнението бъде насочено по отношение на вземането на „Р.-С." ЕООД към „М.“ЕООД с ЕИК .. по фактури както следва :

-фактура №0000000077/13.01.2010 г. в размер на 101 390,23 лв.

-фактура №0000000076/04.01.2010 г. в размер на 101 390,23 лв.

-фактура №0000000069/07.09.2009 г. в размер на 101 390,23 лв.

На основание чл. 694 от Търговския закон установява съществуването и дължимостта на предявените от Националната агенция за приходите в производството по несъстоятелност срещу „Р.-С." ЕООД" включени в списък на неприети вземания на кредитори на длъжника, одобрен от съда по несъстоятелността, публични вземания в общ размер на 3 478,00 лв., предявени от Национална агенция за приходите с молба с изх. № 24-04-106/12#25 от 18.11.2014 г.

Установява в производството по несъстоятелност срещу „Р.-С." ЕООД"поредност на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 6 от Търговския закон на публични вземания в общ размер на 2 570,85 лв., всички вземания за лихви върху погасени главници, предявени с молба с изх. № 24-04-106/12#25 от 18.11.2014 г.

Установява в производството по несъстоятелност срещу „Р.-С." ЕООД" поредност на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 1 от Търговския закон на публични вземания в общ размер на 2 570,85 лв., всички вземания за лихви върху погасени главници, предявени с молба с изх. № 24-04-106/12#25 от 18.11.2014 г.като обезпечени с запор, наложен по реда на ДОПК с Постановление, изх. № 0595/2011/000053/06.04.2012 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП –В., вписан в Централния регистър на особените залози под № 2012042001996 В СЛУЧАЙ,ЧЕ изпълнението бъде насочено по отношение на вземането на „РВ-С." ЕООД към „М.“ЕООД с ЕИК.. по фактури както следва :

-фактура №0000000077/13.01.2010 г. в размер на 101 390,23 лв.

-фактура №0000000076/04.01.2010 г. в размер на 101 390,23 лв.

-фактура №0000000069/07.09.2009 г. в размер на 101 390,23 лв.

Решението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд в двуседмичен срок от връчване на препис.

 

                                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: