ВЧГРД № 143-2019

Определение по Гражданско дело 143/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-111

                                              

 

Видинският  окръжен  съд гражданска колегия

В закрито съдебно заседание на двадесет и първи май

Две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                              Председател: А. П.

 

                                                     Членове: Д. М.

                                                                   Г. Й.

                                                         

При секретаря ……………………….

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното от Съдията М.

                    частно въззивно гражданско дело № 143 по описа за 2019г.

и  за да се произнесе, взе   предвид    следното:

 

Производството по делото е образувано по частната жалба на М.К.И. от гр.С. чрез адв.Л. И. против определение от 07.03.2019г. по Гр.Д. № 499/2019г. по описа на ВРС.

Поддържа се в частната жалба, че определението е неправилно в частта в която е определено да се внесе гаранция в размер на 1500 лева. поддържа се, че искът е подкрепен с убедителни писмени доказателства с което са изпълнени предпоставките на чл.391, ал.1 от ГПК поради което не е следвало съдът да о предели гаранция в посочения размер. Поискано е да се отмени в тази част определението на ВРС.

Окръжния съд след като се запозна с оплакванията в частната жалба приема следното:

Частната жалба е подадена в законния срок и от надлежно лице поради което е допустима.

По същество частната жалба е основателна.

Пред ВРС е предявен иск от М.К.И. против „Е.“ АД гр.С. с правно основание чл.79 от ЗЗД с цена 15 216 лева, като частичен от 30 432 лева.

Ищцата поддържа, че на 01.02.2013г. страните са сключили предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, подробно описан в исковата молба. Поддържа, че ищцата е изправна страна като купувач по предварителния договор и е заплатила определения аванс в размер на 7 700 евро в левова равностойност 15 216 лева. В уговорения срок ответникът не е прехвърлил обещания апартамент въпреки няколкократното продължаване на срока на договора. Поддържа, че жилището е продадено на трето лице, а платения аванс не е върнат. Поискал е ответникът да бъде осъден да заплати исковата сума като частичен иск, представляващ дворния размер на платения от ищеца аванс ведно със законната лихва върху сумата.

С исковата молба е поискано да се допусне обезпечение на предявения иск чрез налагане на запор на банковите сметки на ответника до размера на предявеното вземане.

ВРС с определение от 07.03.2019г. е допуснал поисканото обезпечение, като е определил и парична гаранция в размер на 1 500 лева след внасянето на която да се издаде обезпечителна заповед.

Съдът е приел, че определя парична гаранция за гарантиране на евентуалните вреди, които ответникът би понесъл при неоснователност на иска.

Окръжния съд приема, че в обжалваната част определението на ВРС е необосновано и неправилно.

С исковата молба, ищцата е представила препис от предварителния договор, два броя анекси сключени от страните след сключване на предварителния договор, както и два броя вносни бележки от които е видно, че определения аванс по предварителния договор е бил внесен от ищцата още през 2013г. веднага след сключване на предварителния договор.

При наличието на тези писмени доказателства, съдът приема, че не е необходимо заплащането и на парична гаранция, тъй като искът е подкрепен с убедителни писмени доказателства.

В обжалваната част определението ще следва да бъде отменено за което ОКРЪЖНИЯ СЪД

 

                                 О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение от 07.03.2019г. по Гр.Д. № 499/2019г. по описа на ВРС в частта с която съдът е допуснал обезпечение на иска при условие на внасяне на парична гаранция в размер на 1 500 лева.

ВРЪЩА делото на ВРС за издаване на обезпечителна заповед.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:          

 

 

                                  ЧЛЕНОВЕ:1.

 

  1.