ВЧГРД № 163-2019

Определение по Гражданско дело 163/2019г.

 

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е   № 106

 

Гр.В** 16. 05.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВОС в закрито заседание на шестнадесети май две хиляди и деветнадесета година   в състав  

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ :Д**М**        

                                                              Членове:1/СВ** С**

                                                                            2/ Г** Й**

                                                                    

при секретаря ......................................                            и в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдия Й**               гр.д. № 163     по описа за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на Чл.32а ал.4 Правилника за вписванията във вр. с чл. 278 от ГПК.

Същото е образувано по частна жалба на „С**   Г**" ЕАД   с   ЕИК:   ** -представлявано от Изпълнителния директор М**Ст**И**: Седалище и адрес на управление: гр.В**, ул."Ц**А** II" № 19/21, ет.6, ап.** - Чрез адв.-пълном. И** Ц** от АК-В**, Съдебен   адрес   за   връчване   на   книжа: гр.Видин, ул."К** д**" № * против Определение № 5, постановено на 23.04.2019г. от   Съдия   по  вписванията   в   Служба   АВ - гр.В** ,с което е отказано вписването на прекратяването на договор за отдаване под наем на земеделска земя сключен между Общ. В**- наемодател и „ О**-И**" ООД - наемател от 01.11.2013, вписан с вх.рег.№5827/04.12.2014г., акт №93, том VI наСВ-В**.

Иска се да се отмени обжалваното Определение като неправилно, незаконосъобразно и необосновано ,като са изложени подробни съображения ,свеждащи се най-общо до приложението на разпоредбата на §10 ал.6 от ПЗР на ЗИД ЗСПЗЗ ,в сила от 22.05.2018 г.

Съдът, като обсъди доказателствата по делото и взе предвид направените оплаквания, намира за установено следното:

До Служба по вписванията към АВ е постъпило заявление с вх.рег.№1628/23.04.2019г. на СВ-В** от „С** Г**" ЕАД с ЕИК:** със седалище и адрес на управление гр.В** представлявано от прокуриста К** В** М** относно „ Вписване прекратяването на сключен договор за наем на земеделски имоти с идентификационни номера 10971.201.2 и 10971.201.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. В**". Приложени са:

1/ Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти на Нотариус А.А**, вписан в СВ-В** с Вх.рег.№447/05.02.2018, Акт №14, том II, н.д.№248/2018г.

2/ Договор за отдаване под наем на земеделска земя сключен между Общ. В**- наемодател и „ О**-И**" ООД -наемател от 01.11.2013, вписан с вх.рег.№5827/04.12.2014г., акт №93, том VI на СВ-В**,

3/ Постановление за възлагане на недвижим имот на ЧСИ В.Т** от 08.01.2015г., вписано в СВ-В** с вх.рег.№474/28.01.2015г, акт №147, том I,

4/ Постановление за възлагане на недвижим имот на ЧСИ В.Т** от 08.01.2015г., вписано в СВ-В** с вх.рег.№468/28.01.2015г, акт №145, том I,

5/ Скица на поземлен имот с идентификатор 10971.201.2 от 10.04.2018г на СГКК-В**,

6/ Скица на поземлен имот с идентификатор 10971.201.3 от 10.04.2018г на СГКК-Видин,

7/ Справка по лице за Б** В** П**,

8/Уведомление от 17.04.2019г. от ОСЗ-В**.

Документ за платена държавна такса не е приложен към молбата.

С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 23, том I, рег.№ 346. дело № 14 от 2018г. на нотариус А**А**, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 488 жалбоподателят „С** Г**" ЕАД закупил от Б**В** П** два поземлени имота с идентификационни номера 10971.201.2 и 10971.201.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.В**. Към Нотариалния акт били приложени: Постановление за възлагане на недвижим имот от 08.01.2015г. по изп.д.№ 20137240400563 по описа на ЧСИ В**Т** за 2013г.. вписано с дв.вх.рег.№ 474 от 28.01.2015г., Акт № 147, том I на АВ-В**; Постановление за възлагане на недвижим имот от 08.01.2015г. по изп.д.№ 20137240400563 по описа на ЧСИ В**Т** за 2013г., вписано с дв.вх.рег.№ 468 от 28.01.2015г., Акт № 147, том I на АВ-В**; Скица на поземлен имот № 15-214655-10.04.2018г.; Скица на поземлен имот № 15-214667-10.04.2018г. и Справка по лице -продавача Б** В** П** с ЕГН: ** - от Служба по вписванията към АВ - гр.В**. В последната справка липсва каквото и да е отбелязване, свързано с отдаване под наем на земеделска земя на поземлени имоти 10971.201.2 и 10971.201.3. По партидата на описаните имоти обаче в АВ-В** не е отбелязан като прекратен Договор за отдаване под наем на земеделска земя, сключен на 01.11.2013г., между Общ. В** и „О**-И**" ООД с ЕИК: *** с предмет, включващ и поземлени имоти 10971.201.2 и 10971.201.3. От Справка в Службата по геодезия картография и кадастър към Агенция по геодезия, картография и кадастър е видно, че по данни на Службата по вписванията и към настоящия момент „О**-И**" ООД е вписан като наемател на процесните имоти.

Договорът за отдаване под наем на земеделска земя от 01.11.2013г.е с изтекъл срок на действие към 30.09.2018г. Горният факт е виден от представеното със заявлението Уведомление изх.№ РД-1507-1 от 17.04.2019г. на Общинска служба „Земеделие"-гр.В**.

Съдията по вписванията приел,че е недоопустимо и незаконосъобразно прилагането по аналогия на въпросната разпоредба в настоящия случай. Член 175 от ЗЗД регламентирал погасяването ,   а   не   заличаването   на   вещни,   а   не на облигационни   права ,каквито имало в конкретния казус при договор   за   наем.   Прекратяването   на   договор   за   наем   на земеделска земя не подлежало на вписване. Нормата на чл.2 от ПВп била императивна и ясна -вписване, отбелязване и заличаване се допускало   само   в   случаите,   които   са   предвидени   изрично   в законите. А разпоредбата на чл.4 от ПВп изрично изброявала случаите,   в   които   е допустимо вписването,   заличаването и отбелязването на актове относно недвижими имоти. Никъде в нормативната   уредба   не   била   предвидена   възможност,   респ. процедура, за вписване на волеизявление на една от страните / още по-малко на лице,което не е страна / по договора за наем за прекратяването му. Нормите на чл.2 и   чл.4 от ПВп не можели да се тълкуват разширително, каквато била и практиката на ВОС / Определение №119   от   07.07.2016   на   ОС-Видин   по   в.ч.гр.д.№212/2016г.

Разпоредбите, уреждащи вписването на актовете, с които се учредява, прехвърля, изменя или прекратява вещно право, в конкретния случай според съдията по вписванията не намирали приложение, тъй като с процесния договор за наем не било учредено вещно право на ползване, а само право на държане на веща, независимо земеделска земя или друг вид недвижим имот. Затова било недопустимо прилагането по аналогия на чл.175 от ЗЗД, доколкото изразената от страните воля била за сключване на наемен договор и съдията по вписванията нямал правомощие да ревизира материално-правното основание на облигационното правоотношение.

Отказът е постановени и поради факта,че не е приложен документ за платена държавна такса за исканото нотариално удостоверяване по смисъла на чл.569, т.5 от ГПК и съгласно чл. 2, респ. чл.З от ТДТСАВ.

Водим от горното и на основания чл.577 от ГПК , във вр. чл.32а от ПВ, във вр. чл.2 от ТДТСАВ във вр. чл.2, чл.4 и чл.8 от ПВп, във вр. с чл.175 от ЗЗД,   във вр. с т.1 от ТР№7/25.04.2013г. на ВКС по тълк.д.№7/2012г.,ОСГТК , Съдията по вписванията отказал вписването на прекратяването на договор за отдаване под наем на земеделска земя сключен между Общ. В** - наемодател и „ О**-И**" ООД - наемател от 01.11.2013, вписан с вх.рег.№5827/04.12.2014г., акт №93, том VI на СВ-В**.

 

При така установената фактическа обстановка Съдът намира по същество на правния спор,че постановеният отказ е незаконосъобразен и че следва да бъде отменен поради следното :

От изложеното по-горе се установява по несъмнен начин ,че договорът за отдаване под наем на земеделска земя, сключен на 01.11.2013г., между Общ. В** и „О**-И**" ООД е прекратен поради изтичане на срока на действие на договора, в т.ч. и по отношение на поземлени имоти с идентификационни номера 10971.201.2 и 10971.201.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.В**.

Съгласно чл.4 от Правилника за вписванията се вписват :

-съгласно б."е" договорите за наем на недвижим имот, в т.ч. на земеделска земя, за срок по-дълъг от една година (чл. 237 ЗЗД);

-съгласно б."л" всички други актове, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (Обн. - ДВ, бр. 42 от 2018 г., в сила от 22.05.2018 г.) са изменени условията за сключване, изменение и прекратяване на договорите за наем на земеделска за повече от една година,както и вписването на тези договори.

Разпоредбата на §10 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи урежда статута на договорите за наем на земеделска земя над една година сключени до влизане в сила на закона (22.05.2018г.)От приложеното към Заявление с вх.№ 1628 от 23.04.2019г. Уведомление изх.№ РД-1507-1 от 17.04.2019г. на Общинска служба „Земеделие"-гр.В** е видно,че наемодателят по Договор за отдаване под наем на земеделска земя, сключен на 01.11.2013г. между Общ. В** и „О**-И**" ООД с предмет, включващ и поземлени имоти 10971.201.2 и 10971.201.3. в рамките на едномесечния срок от влизане на закона в сила, т.е до 22.06.2018г. не е предприел необходимото за привеждане в съответствие с разпоредбите на чл.4а и чл.4б от ЗСПЗЗ на сключеният договор за наем за повече от една година.

Съгласно § 10, ал.6 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ заличаването на вписването на договора за наем на земеделска земя в СВ се извършва по разпореждане на Съдията по вписванията въз основа на уведомление от началника на съответната общинска служба по земеделие, придружено с копие на договора. За заличаване на вписването не се дължи такса.

Подлежащите на вписване актове са посочени неизчерпателно в чл.4 от ПВ,като изброяване има и в други в нормативни актове - ЗУТ, ТЗ, Закона за особените залози и др., в случая подлежащо на вписване обстоятелство се създава със ЗИД на ЗСПЗЗ ,като е налице специален закон по смисъла на Чл.4 б“л“ от правилника за вписванията.

  • 10 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ не указва специален ред за представяне на уведомление от началника на съответната общинска служба по земеделие,поради което Съдът приема ,че представянето на Уведомление изх.№ РД-1507-1 от 17.04.2019г. на Общинска служба „ З***"-гр.В** о може да бъде представено и със Заявление с вх.№ 1628 от 23.04.2019г., подписано отлично от прокуриста на „С** Г**" ЕАД.

Горното налага извода ,че в случая са представени необходимите документи за заличаване на вписването на договора за наем на земеделска земя съгласно § 10, ал.6 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ а именно: уведомление от началника на съответната общинска служба по земеделие, придружено с копие на договора.

За заличаване на вписването не се дължи такса по изрично разпореждане на закона .

         С оглед на гориезложеното обжалваното определение следва да бъде отменено и се задължи    Съдията   по   вписванията   в   СВ - гр.В** да впише прекратяването на договор за отдаване под наем на земеделска земя ,сключен между Община В** - наемодател и „ О**-И**" ООД - наемател от 01.11.2013, вписан с вх.рег.№5827/04.12.2014г., акт №93, том VI наСВ-В**.

Водим от горното и на основание Чл.32а ал.4 Правилника за вписванията съдът

 

                                          О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И     :

 

ОТМЕНЯ Определение № 5, постановено на 23.04.2019г. от   Съдия   по   вписванията   в   Служба   по вписванията към Агенция по вписванията - гр.В** ,с което е отказано вписването на прекратяването на договор за отдаване под наем на земеделска земя,сключен между Общ. В** - наемодател и „ О**-И**" ООД - наемател от 01.11.2013, вписан с вх.рег.№5827/04.12.2014г., акт №93, том VI наСВ-Видин,вместо което постановява :

ЗАДЪЛЖАВА    Съдията   по   вписванията   в   Служба   по вписванията към Агенция по вписванията - гр.В** да впише прекратяването на договор за отдаване под наем на земеделска земя ,сключен между Общ. В** - наемодател и „ О**-И**" ООД - наемател от 01.11.2013, вписан с вх.рег.№5827/04.12.2014г., акт №93, том VI наСВ-В**.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Препис от определението да се изпрати на СВ –В**.

 

                      

          ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :