ВГРД № 132-2019

Решение по Гражданско дело 132/2019г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 109

                                              

Гр. Видин

 

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

Видинският   окръжен  съд гражданска колегия

В закрито съдебно заседание на двадесети май

Две хиляди   и    деветнадесета   година    в     състав:

                                               Председател: В. В.

                                                     Членове: Д. М.

                                                                        Г. Й.

                                                           

При секретаря А. А.

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното от Съдията М.

гражданско дело № 132 по описа за 2019г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по жалбата на Д. А. „Д. р. и в. з.гр.С. против Постановление от 29.01.2019г. на ЧСИ С. Н. с което е прекратено изпълнително дело № 20168980400577. Поддържа се в жалбата,че основанието за прекратяване на изпълнителното дело е че в продължение на две години взискателя не е поискал извършването на изпълнителни действия по него. Поддържа се, че на 12.07.2017г. е било направено искане от кредитор за присъединяване към изпълнението поради което неоснователно ЧСИ е приел, че на 20.12.2018г. е изтекъл двугодишния срок. Поддържа се че присъединяването на кредитор е изпълнително действие съобразно закона и константната практика на ВКС. Поискано е да се отмени обжалваното постановление.

По делото е постъпил писмен отговор на жалбата от длъжника по изпълнителното производство „В.Х.“ АД гр.В. в който се поддържа, че постановлението е правилно и обосновано, тъй като правилно ЧСИ е констатирал, че в продължение на две години взискателя не е поискал извършването на изпълнителни действия. Поддържа, че присъединяването на кредитор не представлява изпълнително действие и не води до прекъсване на срока по чл.433, ал.1, т.8 от ГПК. Застъпва се становище че с молбата за присъединяване на кредитор не е поискано извършване на конкретни изпълнителни действия и молбата не следва да се третира като изпълнително действие в какъвто смисъл е задължителната практика на ВКС, включително и приетото в Тълк.решение № 2/26.06.2015г. становище. Поискано е жалбата да се остави без уважение.

По делото ЧСИ С. Н. е приложил мотиви в които е изложил становище за основание за прекратяване на изпълнителното дело, като заявява, че са налице условията за прекратяване по чл.433, ал.1,т.8 от ГПК.

Окръжния Съд след като се запозна с жалбата, становището на длъжника по изпълнителното производство и мотивите на ЧСИ Н. приема са установено следното:

Жалбата е подадена в законноустановения срок видно от положен входящ номер и дата в канцеларията на ЧСИ Н. и срока на уведомяване на жалбоподателя поради което ще следва да се приеме че жалбата е допустима.

По същество жалбата е неоснователна.

Производството по изпълнителното дело е образувано по молба на Д. А. „Д. р. и в. з.“ и представен изпълнителен лист издаден от 13.04.2016г. от СГС по който „В.Х.“ дължи на кредитора суми присъдени с Решение влязло в законна сила. С Постановлението предмет на обжалване ЧСИ Н. е констатирал, че след датата на последното изпълнително действие по делото, а именно молба от взискателя за налагане на възбрана върху недвижими имоти и опис на 20.12.2016г. към 20.12.2018г. не са извършвани по молба на кредитора други изпълнителни действия с което е изтекъл преклузивния двугодишен срок на което основание е прекратил производството по изпълнителното дело. От приложения препис на изпълнителното дело е видно, че за посочения в Постановлението за прекратяване двугодишен срок действително няма действия на кредитора за извършване на изпълнителни действия по изпълнителното дело, като на 25.05.2017г. е подадена молба от първоначалния кредитор за присъединяване към изпълнителното дело на изпълнително дело № 3254/2006г. при ДСИ на РСВидин като в молбата няма посочени изпълнителни действия.

С оглед на тези обстоятелства Окръжния Съд приема, че постановлението за прекратяване е издадено съобразно изискванията на закона, тъй като не се констатират никакви действия на кредитора, които да са извършвани по изпълнителното производство и с които да е поискано от Съдебния изпълнител да извършва действия по събирането на дълга.

Съдът не приема възражението в жалбата че подаването на молба за присъединяване на кредитор е изпълнително действие по смисъла на Закона тъй като в молбата няма искания за извършване на конкретни изпълнителни действия, каквото становище е възприето в Тълк.решение № 2/26.06.2015г. на ВКС. В същото решение е застъпено становището, че след като в молбата за присъединяване на кредитор няма посочване на извършване на конкретни изпълнителни действия, такава молба следва да се разгледа като молба за образуване на изпълнително дело, което не може да се приеме за конкретно изпълнително действие, което да води до прекъсване на срока по чл.433, ал.1,т.8 от ГПК.

По изложените съображения ОКРЪЖНИЯ СЪД

                         Р    Е    Ш  И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д. а. „Д. р. и в. з.“ гр.С. против Постановление за прекратяване от ЧСИ С. Н., издадено на 29.01.2019г. по изпълнително дело № 20168980400577.

РЕШЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

 

 

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                              ЧЛЕНОВЕ:           1.