ГР.Д. № 6-2018

Решение по Гражданско дело 6/2018г.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 20

                                      гр. Видин 05.04.2019г.

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Видинският окръжен съд, гражданска колегия в публичното заседание на двадесет и девети март две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                      ОКРЪЖЕН СЪДИЯ : В. М.

 

при участието на секретаря: И. К. , след като разгледа докладваното от съдия В. М.   гр.д.№ 6 /2018 г. по описа на ВОС и за да се произнесе взе предвид:

 

К. И. Б., ЕГН … от гр.С…, ул.“Х… „ № … е предявил срещу А…гр.С…, ул. „Е….” №.. искове с правно основание чл. 49 от ЗЗД за сумите: 250 000 лв.- имуществена вреда вследствие на противоправно поведение на длъжностни лица на ответната агенция, изразяващо се в издаване на справка, съдържаща неистинска информация за притежаваните от ищеца недвижими имоти, довела до практическото прекратяване на гр.д. №999/2015 г. по описа на СОС и 550 000 лв.- обезвреда за понесени нематериални/емоционални вреди.

В исковата молба се твърди, че длъжностното лице от ответната агенция е изготвило документ с невярно съдържание, като в резултат на този документ е оставена без уважение молбата на ищеца по чл.83, ал.2 от ГПК за освобождаването му от държавна такса по ч.гр. д. № 4032/2016 г. по описа на САС, че поради невнасяне на определената държавна такса производството по делото е прекратено, че е налице причинна връзка между изготвеното и изпратено от ответната агенция писмо и прекратяване на производството, тъй като е оставена без уважение молбата на ищеца за освобождаване от държавна такса, а поради невнасянето й производството по делото е прекратено, че в резултат на прекратяване на производството по ч. гр. д. № 4009/2017 г. по описа на ВКС ищецът е изживял емоционална болка и страдание, свързани с невъзможността да защити конституционните си права.

Ответната агенция в писмения отговор е оспорила предявеният иск. Твъри, че агенцията е изпратила справка на САС за лицето К… И. Б. , като изводът за наличие на недвижими имоти е на съдебния състав- агенцията предоставя справка за вписаните обстоятелства по партидата на лицето, а не прави изводи за наличието или липсата на собственост, че не е налице причинно- следствена връзка между настъпилия вредоносен резултата и поведението на ответника.

         От фактическа страна, въз основа на събраните по делото доказателства се установява следното:

По повод подадена Искова молба от К. Б. на 03.12.2015г. в Софийски Окръжен Съд е образувано гр.д. №999/2015г. против ответника М. О. Л., с правно основание чл. 45 от ЗЗД с претенции за обезщетение за неимуществени и имуществени вреди.

С Определение №93/08.02.2016г. на съда е прекратено производството по гр.д. №999/2015г. на СОС, поради недопустимост на исковете, за което ищецът на 29.03.2016г. е подал частна жалба срещу постановеното определение за прекратяване .

С разпореждане от 31.03.2016г. съдът е оставил без уважение частната жалба, с указание да се представи документ за внесена държавна такса за жалбата, като указанията са били връчени на жалбоподателя на 18.04.2016г.

С молба от 20.04.2016г. в качеството си на жалбоподател К.Б. е депозирал молба за освобождаване от държавна такса по чл. 83, ал. 2 от ГПК, такава молба е подадена и на 21.12.2016г., за което Софийски апелативен съд по ч.гр.д. №4032/2016г. служебно е изискал и е постъпила на 30.01.2017г. справка на Агенцията по вписванията за извършените по персоналната партида на жалбоподателя вписвания, относно недвижими имоти.

Съдът в Определението от 26.09.2016г. по ч.гр.д. №4032/2016г. на САС е потвърдил разпореждането на СОС № 802/04.05.2016г по грд № 999/2015г.  Против това определение е подадена частна касационна жалба вх№ 14939/21.10.2016г, в която е направено и искане за освобождане от Д.т.  Съдът служебно преценявайки представената справка е постановил определение № 556/14.02.2017г, с което оставя без уважение искането по чл.83 ал.2 ГПК, установил вписани ипотеки, възбрани, редица вписани искови молби, решения за делби и приема, че ищецът притежава имоти и е реализирал доходи от тях.

След влизане в сила на определението от 14.02.2017г с ново разпореждане на жалбоподателя е дадена нова възможност в едномесечен срок от връчването да отстрани нередовностите по частната касационна жалба.

С нова молба от 13.04.2017 жалбоподателя е депозирал искане по чл.83 ал.2 ГПк. С определение № 2004/16.06.2017г по чгрд № 4032/2016г молбата на К. И. Б. с пр. основание чл.83 ал.2 ГПК е оставена без разглеждане като недопустима.

С определение № 2914/19.09.2017г по чгрд № 4032/2016г на САС е оставено без уважение направеното с молба вх № 15091/08.09.2017г искане на Б. за освобождаване от задължение за заплащане от Д.т.

С определение № 494/19.10.2017г по чгрд № 4009/2017г ВКС е потвърдил определение № 2914/19.09.2017г по чгрд № 4032/2016г на Софийски апелативен съд.

С оглед така установената фактическа обстановка, Окръжен съд- Видин намира, че предявените искове са неоснователни. Съображенията за това са следните :

Предявените искове са с правно основание чл.49 от ЗЗД. Отговорността на ответната агенция се претендира с фактически твърдения за противоправно поведение на длъжностни лица, които в кръга на служебните си задължения са   изготвили документ с невярно съдържание, като в резултат на този документ е оставена без уважение молбата на ищеца по чл.83, ал.2 от ГПК за освобождаването му от държавна такса по гр. д. № 999/2015 г. по описа на СОС, чгрд № 4032/2016 на САС и чгрд № 4009/2017 на ВКС.

        За да възникне спорното право за обезщетяване на ищеца той следва да докаже факти, които да се подведат под хипотезата на гражданския деликт, а именно: че са му причинени вреди, че те са причинени от лице, на което отговорният по чл.49 от ЗЗД е възложил някаква работа при или по повод изпълнението и изразяващо се в противоправно действие или бездействие, че е налице причинна връзка между противоправното виновно поведение и вредите. Това са правопораждащи факти и доказването им следва да се извърши от ищеца и то пълно и главно - без да остава съмнение за осъществяването на фактите.

Съдът намира, че в настоящия казус не е налице причинна връзка между издадената от длъжностно лице на ответната агенция справка и прекратяването на гражданското дело гр.д. № 999/2015 г. на СОС.

        Вярно е, че по гр.д. № 999/2015 г. на СОС, чгрд № 4032/2016 на САС и чгрд № 4009/2017 на ВКС, съдът е отказал да освободи К. Б. от заплащане на държавна такса, вземайки предвид предоставената от ответната агенция справка за притежаваното от К.Б. недвижимо имущество на територията на цялата страна. От изложеното в обстоятелствената част в решението следва, че прекратяването на делото не е вследствие на подадената от ответната агенция справка и оставянето без уважение на молбата за освобождаване от държавна такса, а е вследствие на оставяне без движение на исковата молба и неотстраняване в срок на нередовностите й. Доколкото не е налице един от елементите от фактическия състав на чл.49 от ЗЗД, то исковете са неоснователни и следва да бъдат отхвърлени .

Предявените исковете са неоснователни и по съображения, че не се базират на осъществени противоправни деяния, вреди и причинна връзка между тях. Агенция по вписванията единствено е предоставяла справка за вписаните обстоятелства по партидата на лицето, а не е правела изводи за наличие или липса на собственост. Правото на собственост се удостоверявало със съответните документи, но в кръга на тези документи не се включвала справка. Правото на собственост върху недвижим имот възниква в резултат на правна сделка, както и по наследство, но не и въз основа на справка, издадена от А…. Справката, издадена от А…, отразявала вписванията, отбелязванията и заличаванията, а не правото на собственост.

Задължение на служителите на Агенцията е да извадят генерирана от системата справка, а не да определят дали лицето има или няма недвижима собственост. Служителите на ответника са изпратили такава справка на съда, с отразените вписвания по партидата на лицето, с което не причинили вреди на ищеца. Липсва причинно-следствена връзка между техните действия и сочените от Б. негативни за него последици в имуществен и емоционален план.

По делото са представени доказателства, че ищецът е с призната неработоспособност от ТЕЛК 96% и има следните заболявания: Високостепенна аортна стеноза, прекарано клапно протезиране, И…, Х., З. II тип, Д. и м., варикозни вени на долните крайници с пигментация и д… по изразена в ляво и др., както и идиопатична подагра, но тези заболяванията, които ищецът има сами по себе си не доказват причинна връзка между влошаване на здравословното му състояние и съдебните спорове, по които е страна и отразяването им върху здравето му.Следва да се посочи, че по делото няма доказателства и относно това дали ищецът е претърпял претендираните от него имуществени и неимуществени вреди- как прекратяването му се е отразило върху неговото емоционално и психическо състояние .

Мотивиран от горното, окръжен съд

 

 

Р   Е   Ш   И   :

        

 

ПРЕДЯВЕНИТЕ от К. И. Б. , ЕГН…. от гр.С…, ул.“Х… „ № … срещу А… гр.С., ул. „Е…” №… искове с правно основание чл. 49 от ЗЗД за сумите: 250 000 лв.- имуществена вреда вследствие на противоправно поведение на длъжностни лица на ответната агенция, изразяващо се в издаване на справка, съдържаща неистинска информация за притежаваните от ищеца недвижими имоти, довела до практическото прекратяване на гр.д. №999/2015 г. по описа на СОС и 550 000 лв.- обезвреда за понесени нематериални/емоционални вреди ОТХВЪРЛЯ като неоснователни.

         Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред САС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                      ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :