ВГРД № 176-2019

Определение по Гражданско дело 176/2019г.

 

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е №105

 

Гр.В**

 

16 .05.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВОС гражданско отделение в закрито заседание на ............................................две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                            Председател : Д**М**

                                                     Членове :1.С** С**

                                                                    2.Г** Й**

при секретаря     ......................................................................................... и с участието на прокурора.....................................................................

изслуша докладваното от съдията Й** гр. дело №176     по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

          

                Производството е по реда на Глава 39 раздел ГПК /Обжалване действията на съдебния изпълнител/.

Образувано е по жалба Л.С.Т. – И** с ЕГН ****** чрез адв. М** Т** със съдебен адрес ***, кант. 10, тел.: 0887 704 100 относно покана за доброволно изпълнение изх. № 1630 / 12.02.2019 год., получено на 18.02.2019 год. на Частен съдебен изпълнител Виолета Томова по изп.д. № 20187240400768 .Излагат се откритите съществени процесуални пороци на преходно съдебно производство по чл. 417, чл.418 от ГПК, както и действия по връчване на книжа, които са допринесли, като краен резултат за изначално и пълна невалидност на последващите дйствия по започването и образуването на изпълнителното дело.Доводите на жалбоподателя за изложени в шест точки .

Иска се ВОС да отмени действията на ЧСИ, изразяващи се във връчена Покана за доброволно изпълнение изх. № 1630 /12.02.2019 год., получена на 18.02.2019 год. от Частен съдебен изпълнител В**Т** по изп.д. № 20187240400768, поради незаконосъобразни действия на ЧСИ Т** изразяващи се в неврьчване на Разпореждане, оригинал на Заповед за изпълнение, копие от Изпълнителен лист, както и неправилно изискан в цялост кредит, вместо 1/3 от задължението и се прекратят действията по принудително изпълнение като незаконосъобразни, които противоречат на ЗСВ и се иска изпълнителното дело бъде прекратено.

Претендират се всички разноски в случай на уважаване на жалбата от страна на съда на длъжника Л.Т. – И**, включващи адвокатски хонорар и други плащания по производството.

Към молбата са приложени :

  1. Покана за доброволно изпълнение;
  2. Заповед за изпълнение на парично задължение;
  3. Извлечение от счетоводни книги на банка „ДСК" които не доказват спиране на пащане по отношение на кредита.

Към жалбата е депозирано и допълнение вх.№3393/19.04.2019 г. ,в което се развиват доводи относно неправилно изчисляване на дължимите суми.

Постъпило е възражение от Л**Л**- старши юрисконсулт при "Б** ДСК" ЕАД Регионаленален Център П**, упълномощена с пълномощно № 12495/02 11.2011 г. и нотариална заверка на съдържание № 12496/02.11.2011 г. том 3 акт-7 на помощник-нотариус по заместване И**С** при нотариус М** Ш** вписана в Нотариалната камара под № 042 с район на действие РС-С** от В** М** С** и Д** Н** Н** законни представители на "Б** ДСК" ЕАД, регистрирана с решение № 1 от 26 01 1999г в търговския регистър при СГС, ф.д.№ 756/1999г, парт.16, рег.Н, стр.22, пререгистрирана в ТР при АВ с ЕИК  срещу   жалба   от   Л.   С.   Т.-И**   по   изп.д.№ 20187240400768 по описа на ЧСИ В**Т** ,както и становище на частния съдебен изпълнител,в които се изразяват доводи относно недопустимостта и неоснователността на жалбата .

         След като взе предвид събраните по делото доказателства ,Съдът намира ,че подадената жалба е недопустима.Съгласно Чл.435 ал.2 и Чл.463 ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочване изпълнението върху имущество,което смята за несеквестируемо,отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот,поради това,че не е уведомен надлежно за изпълнението ,отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на Чл.468 ал.4 и Чл.485 ,определянето на трето лице за пазач ,ако не са спазени изискванията на Чл.470 ,както и в случайте по Чл.486 ал.2 ГПК и отказа на съдебния изпълнител да спре,да прекрати или да приключи принудителното изпълнение,разноските по изпълнението ,както и разпределението.Всички останали действия на съдебния изпълнител не могат да бъдат обжалвани ,поради което подадената жалба е недопустима.

         В конкретния случай се обжалва връчването на призовка за доброволно изпълнение ,който акт не попада сред посочените по-горе. В този смисъл е и разрешението възприето в т. 8 на ТР №2   от 26 06 2015 г на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г. на ОСГТК, „С приетия нов ГПК законодателят ограничи възможността за обжалване на действията на съдебния изпълнител,   като я сведе до лимитативно изброени актове,подлежащи   на   обжалване   от лимитативно   определен   кръг   лица   и   на лимитативно   посочени   в   закона   основания,   което   изключва   всяко разширително   тълкуване   на   разпоредбите   относно   обжалването   на действията   и отказите   на   съдебния   изпълнител".   В жалбата се развиват и доводи относно невръчване на документи,изразяват се подробни доводи относно съществени процесуални нарушения при издаването на заповедта за изпълнение и изпълнителния лист.Изразяват се и доводи относно размера на дължимите суми ,като се поддържа ,че последният не бил определен законосъобразно.Всички тези действия не подлежат на обжалване поради изложените по-горе мотиви.

         Съгласно т. 2 ТР 3/2005 ОСГТК, триинстанционно производство не е предвидено за съдебното производство по обжалване действията на съдебния изпълнител, а функционално компетентен да разгледа частните жалби срещу определенията за прекратяване на производството пред ОС по обжалване действията на съдебния изпълнител е съответния АС, чието определение е окончателно.

         Водим от горното и на основание Чл.437 ГПК Съдът

 

                                         О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима жалбата на Л.С.Т. – И** с ЕГН ********** чрез адв. М**Т** със съдебен адрес ***, кант. 10, тел.: 0887 704 100 срещу поканата за доброволно изпълнение изх. № 1630 / 12.02.2019 год., получено на 18.02.2019 год. на Частен съдебен изпълнител В**Т** по изп.д. № 20187240400768

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№176 по описа на ВОС.

На основание чл. 7, ал. 2 ГПК на страните да се връчи препис от настоящото определение.

Определението може да се обжалва пред САС чрез ВОС в едноседмичен срок от връчването му.

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ :                       ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                                2.