ВГРД № 154-2019

Определение по Гражданско дело 154/2019г.

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 107

 

Окръжен съд Видин, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесети май две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

Председател:В. В.

Членове:   1. А. П.

  1. В. М.

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията П. в.гр.дело № 154 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по чл.437 ГПК.

Жалбата е подадена от длъжника и с нея се атакуват всички действия на ЧСИ, извършени по изп. д. № 20187240400768.

На 09.05.2019 г. по делото е постъпило уведомително писмо , с което ЧСИ Т. уведомява съда, че производството по изп.д. № № 20187240400768 е прекратено по искане на взискателя с постановление , което е влязло в сила на 02.05.2019 г.

След като се запозна с изпълнителното дело и доводите на жалбоподателя, съдът намира, че производството по жалбата следва да се прекрати, а жалбата се остави без разглеждане по следните съображения:

Жалбата има за предмет действията на ЧСИ В.Т. по изп.д. № 768 по описа за 2018 г. и предполага наличието на висящо изпълнително дело. След подаването й, изпълнителното производство по искане на взискателя е прекратено и постановлението за прекратяването му е влязло в сила , поради което жалбата е без предмет.

Предвид изложеното подадената жалба е недопустима и следва да се остави без разглеждане.

 

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалба вх.№ 1358/ 22.04.2019г. по изп.д. № 20187240400768. на ЧСИ при В.Т. подадена от длъжника К.М.К. , ЕГН ********** като  НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д.№ 154/19 на ВОС.

           Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд, гр. София в едноседмичен срок от връчването на препис от същото на страните.

     ПРЕДСЕДАТЕЛ :                       ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                              2.