ВГРД № 99-2019

Определение по Гражданско дело 99/2019г.

Р   А   З   П   О   Р   Е   Ж   Д   А Н   Е

 

№ 108

 

Гр. В.

 

20.05.2019

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Окръжен съд Видин, гражданско отделение, в закрито заседание на ....................................... две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                       Председател: Г. Й.

                                                           Членове:   1.

с участието на секретаря ...............................................................................

и в присъствието на прокурора......................................................................

като разгледа докладваното от съдия Й. ..........................

гр. дело №99 по описа за 2019г.......................,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

След проверка на редовността на въззивната жалба съдът намира ,че исковата молба е недопустима.Ищецът иска констатиране на липсата на писмени мотивирани разпореждания на заповедния съд по частни граждански дела на Софийския районен съд от 2010 и 2011 г.,наличието на манипулации по три изпълнителни дела,прогласяване на нищожност на образувани изпълнителни дела и прогласяване на нищожността на изпълнителни действия по три изпълнителни дела ,както и поставяне на ответника под пълно или ограничено запрещение.Гражданският съд не разполага с правомощие да констатира липсата на писмени мотивирани разпореждания на заповедния съд по частни граждански дела на Софийския районен съд ,тъй като не е местно компетентен ,нито да констатира манипулации при връчването на покани за доброволно изпълнение –такива искания не са подведомствени на съда по силата на Чл.14 ал.1 ГПК .Недопустимо е и съдът да се произнася по нищожност на образувани изпълнителни дела ,тъй като такава възможност не е предвидена в закона .Защитата срещу действия на съдебния изпълнител е по реда и в сроковете ,предвидени в Глава 39 ГПК ,а не чрез предявяване на иск срещу съдебния изпълнител .Недопустим е и искът за поставяне на ответника под запрещение ,тъй като ищецът не разполага с правен интерес по смисъла на Чл.336 ал.1 ГПК.Като цяло съдът намира ,че е налице недобросъвестно упражняване на процесуални права от страна на ищеца и злоупотреба с такива от страна на последния

С оглед на гореизложеното съдът намира ,че исковата молба   следва да бъде върната ,за което и на основание Чл.129 ал.3 ГПК

 

                            Р   А   З   П   О   Р   Е   Д   И   :

 

ВРЪЩА исковата молба на И.П.И. - ЕГН: **********, лично за себе си и от името на посочените дружества в качеството си на техен управител: „М.-М" ЕООД, с ЕИК.. „М. П." ООД, с ЕИК. „Р.Е.М. Б." ЕООД, с ЕИК.. и „Е." ООД, с ЕИК.. всичките на съдебен адрес:***, тел. за връзка: … срещу частен съдебен изпълнител В. М. Т. с рег. № 724, район на действие ОС В., адрес на кантората: гр. В., ул… и прекратява производството по делото .

ОСЪЖДА И.П.И. - ЕГН: **********, лично за себе си и от името на посочените дружества в качеството си на техен управител: „М.-М" ЕООД, с ЕИК .. „М. П. ООД, с ЕИК ., „Р.Е.М. Б." ЕООД, с ЕИК.. и „Е." ООД, с ЕИК.., всичките на съдебен адрес:***, тел. за връзка: . ДА ЗАПЛАТИ на частен съдебен изпълнител В. М. Т., с рег. № 724, район на действие ОС В. адрес на кантората: гр. В., ул.. офис направените по делото разноски за възнаграждение на адвокат в размер на 900 лв.

Определението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд в едноседмичен срок от връчване на препис.

 

                   СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД :