Т.Д. № 57-2016

Определение по Търговско дело 57/2016г.

 

 

О   Р   Р   Е   Д   Л   Е   Н   И   Е   №19

 

Гр.В.

 

19.06. 2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД съд в закрито заседание на втори юни две хиляди и седемнадесета година   в състав  

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ :Г. Й.

                                                              Членове:1/

                                                                            2/

                                                                    

при секретаря А.А.                               и в присъствието на прокурора

като разгледа докладваното от съдия Й.                          гр.д. № 57     по описа за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Делото е образувано по исковата молба на „С. Ф. Г." ЕООД, ЕИК.., със седалище и адрес на управление: гр. П. район.., ул..., представлявано от управителя И. Х. А. чрез пълномощника юрисконсулт Д. П. П. със съдебен адрес:***, тел...

срещу:

„Р." ЕООД, ЕИК .. със управление: с. В., община Б., област В.,пл..., предствавлявано от П. Г. Б. ЕГН ********** и съдебен адрес *** и

„Н. 3" ЕООД, ЕИК.. със седалище и адрес на управление: гр. Л., ул... предствавлявано от К. Г. Б., ЕГН ********** - управител (със седалище и адрес на управление към 13.04.2016 г. - датата на подаване за вписване в търговския регистър на Заявление Б4 № 20160413220824 - гр. П. ул...със съдебен адрес ***...

        Твърди се ,че за вписване в търговския регистър е подадено несъществуващо обстоятелство - особеният залог на търговско предприятие, сключен между „Р. И." ЕООД, ЕИК.. и „Н. 3" ЕООД, ЕИК... Обстоятелството е несъществуващо, т.к. е основано на договор, който се счита за нищожен.

С уточняваща молба /л.86 от делото/от „С. Ф. Г." ЕООД, ЕИК.., със седалище и адрес управление: гр. П. район С., ул..., представлявано от управителя И. Х. А. чрез пълномощника юрисконсулт Д. П. П. със съдебен адрес:***, тел... уточнява петитума на исковата молба –предявява се иск по чл.29, ал.1, предложение трето от Закона за търговския регистър за установяване на факта, че в търговския регистър е заявено за вписване несъществуващо обстоятелство - Договор за особен залог на търговско предприятие, сключен на 08.04.2016 г. между „Р.И." ЕООД, ЕИК.. и „Н. з" ЕООД, ЕИК...

Уточнено е ,че не се предявява самостоятелен иск за прогласяване нищожността на цитирания по-горе договор, т.к. ищецът не е страна по същия и няма интерес от изпълнението на задълженията, поети по силата на договора. Счита се последния за абсолютно симулативен. Материалният интерес на договора в размер на 915 314 лева имал за единствена цел препятстване правото на защита на ищеца. Заплащането на държавна такса върху такъв интерес било икономически неоправдано.

Окръжен съд –В. намира ,че предявеният иск е недопустим ,поради което производствато по делото следва да пбъде прекратено поради следното :

Съгласно Чл. 29. Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел всяко лице, което има правен интерес, както и прокурорът, може да предяви иск за установяване на нищожност или недопустимост на вписването, както и за несъществуване на вписано обстоятелство,като искът се предявява пред окръжния съд по седалището на търговеца, съответно на клона на чуждестранен търговец, юридическото лице с нестопанска цел, съответно клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел, относно когото е извършено вписването.Законът е категоричен ,че иск може да се предяви само и единствено при наличието на вписване.В конкретния случай няма налице вписване ,такова обстоятелство не се и твърди от ищеца.Към датата на постановяване на настоящото определение Съдът извърши служебно справка в търговския регистър и констатира,че особеният залог на търговско предприятие, сключен между „Р. И." ЕООД, ЕИК. и „Н. 3" ЕООД, ЕИК.. не е вписан в търговския регистър .Налице е само вписан особен залог в полза на физическо лице.

Водим от горното и на основание  чл. 29 ЗТР, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И     :

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по т.д.№57/2016 г. по описа на Видинския окръжен съд .

Решението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му пред Софийския апелативен съд.

                        

                                   ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :