НОХД № 270-2018

Определение по Наказателно дело 270/2018г.

                              О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 54

                           гр.Видин   12.04.2019г.

 

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - наказателно   отделение в   закрито заседание проведено   на   дванадесети април    двехиляди и деветнадесета    година   в  състав :

                  

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ :И. И.

 

                                                     Е.   В.

             Съдебни   заседатели:

                                                      Л. Н.

            

разгледа   докладваното от СЪДИЯТА   И. - НОХ дело №270 от   2018 година и   за   да се   произнесе , взе в предвид   следното :

  

         Производството по делото е по чл.306 ал.1 т.4 от НПК.

       По   делото е  постъпило   Решение №ВД -65-1211/2019 г. от 25.1.2019 г. на Националното Бюро   за   правна   помощ гр.София   , с  което   на   адвокат К.   А.   И. *** - 5918   е   заплатено   адвокатско възнаграждение   в   размер   на 2840.00 /двехиляди осемстотин и четиридесет /лева, въз основа   на   представения от  него   отчет за   извършена   правна помощ  на лицето В.   Е. - полски гражданин  по  ДП 15 /2018г. по описа   на   ГПУ –Видин, НОХ   дело 164/2018г. по описа на Видински ОС   ,ВНОХ дело №1115 /2018г. на АС-София   и НОХ дело №270 /2018г.  на   Видински   Окръжен   Съд.

         При   това   положение   Видинският Окръжен Съд намира ,че осъдения   В. Е. -роден на ***г. в   гр.Голдап   Полша   ,с полски идентификационен   номер   73020207670   с   полска лична карта №CDK 160976/25.10.2016 г. следва     да   заплати   на   НБПП гр.София   сумата   от   2840.00  лева   ,тъй   като адв.К.   А. И. *** - 5918   го   е   представлявал   по   тези     производства -   на   основание чл.23 ал.1 ЗПП ,чл.37 ал.1 ЗПП ,чл.38 ал.1 ЗПП ,чл.39 ЗПП   във вр. с чл.306 ал.1 т.4 от НПК .

       Съдът   дължи   произнасяне   по разноските за   адвокатско   възнаграждение ,дължими   от   страната, получила   правната   помощ ,едва след  постановяване   на решението си ,но   по   чл.301   ал.1   т.12   от   НПК   -Съдът   преценява   на   кого   да   се   възложат   разноските.

         От Решение №ВД -65 -1211/2019 г. от 25.1.2019 г. е видно ,че Националното бюро за   правна   помощ гр.София   е изплатило на    представляващия  осъден   В. Е.   служебен   защитник   адвокат К. А. И. *** -5918   сумата от   2840.00 лева   за явяването   му по   ДП 15 /2018г. по описа   на   ГПУ –Видин, НОХ   дело 164/2018г. по описа на Видински ОС,   ВНОХ дело №1115 /2018г. на АС-София   и НОХ дело №270/ 2018г.   на   Видински   Окръжен   Съд -като   с   Присъда №91 от   04.12.2018 г.   по НОХ дело №270 от 2018г.   влязла   в   законна   сила   на 19.12.2018г. В.   Е.   е   осъден   за извършено   престъпление   по   чл.242 ал.2 от НК   във   вр. с чл.18 ал.1 от НК   във вр. с чл.58 а ал.4 от НК във вр. с чл.55 ал.1 т.1 от НК   на наказание „Лишаване   от свобода „ за   срок от 2 години   и   4 месеца и „Глоба“ в размер   на 50 000   лева   и по чл.354 ал.2 изр.І –во от НК във вр. с ал.1 изр.І-во предл.ІV –то   във вр. с чл.58 а ал.4 от НК във вр.   с чл.55 ал.1 т.1 от НК   и му е определено наказание „Лишаване от свобода „ за срок от 2 години и 3 месеца и „Глоба“ в размер   на 10 000 лева- като   на основание чл.23 ал.1 от НК   му е определено най-тежкото от   посочените   по горе   наказания - „Лишаване   от свобода „ за   срок от 2 години   и   4 месеца   - което да изтърпи   при   първоначален   „общ“ режим „ на основание чл. 57 ал.1 т.3   от ЗИНЗС   и   „Глоба“ в   размер   на 50 000   лева и    останалите /посочени по горе/   производства     са   приложени   по   това   дело ,като   са неразделна   част   от   него .

       На   основание чл.306 ал.1 т.4 от НПК осъдения   В.   Е. - следва  да бъде осъден   да   заплати   на   НБПП гр.София сумата от   2840.00 лева, представляваща   разноски  за служебен   защитник   по посочените   производства.Адвокатското   възнаграждение   е дължимо от   страната, получила правната   помощ , след постановяване   на   решението,но разноските   се заплащат от   виновното   лице   и   това   е осъдения   В. Е. .Видно е, че   НБПП гр.София   с   Решение   е определило - каква сума да получи служебния   защитник   на   обвиняемия В. Е. , назначен на    основание   чл.23 ал.2 от   Закона за   правната помощ,   като   същата сума е изплатена  на   адв.К.   А.   И. *** -5918    по   ДП 15 /2018г. по описа   на   ГПУ –Видин, НОХ   дело 164/2018г. по описа на Видински ОС   ,ВНОХ дело №1115 /2018г. на АС-София  и НОХ дело №270 /2018г.   на   Видински   Окръжен   Съд .

     При  това   положение   осъдения   В.   Е.    следва   да   бъде   осъден на основание чл.189 ал.1 от НПК  да   заплати   разноските   на   НБПП   гр.София -направени   за   назначения му  служебен   защитник - адвокат   К. А. И. *** – 5918   по   по   ДП 15 /2018г. по описа   на   ГПУ –Видин, НОХ   дело 164/2018г. по описа на Видински ОС   ,ВНОХ дело №1115 /2018г. на АС-София   и НОХ дело №270 /2018г.   на   Видински   Окръжен   Съд.

     С   оглед   на   гореизложеното и на основание чл. 306 ал.1 т.4   от НПК -ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

 

 

                         О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОСЪЖДА В. Е. -роден на ***г. в   гр.Голдап - Полша   ,с полски идентификационен   номер   73020207670   с   полска лична карта №CDK 160976/25.10.2016 г. да заплати  на Националното Бюро   за правна   помощ гр.София - сумата   от   2840.00 /две хиляди осемстотин и четиридесет /лева – представляваща разноски   за назначения му служебен   защитник   -адвокат К.   А.   И. от Адвокатска   Колегия - Видин -5918   по   ДП 15 /2018г. по описа   на   ГПУ –Видин, НОХ   дело 164/2018г. по описа на Видински ОС   ,ВНОХ дело №1115 /2018г. на АС-София   и НОХ дело №270 /2018г.   на   Видински   Окръжен   Съд.

         Определението може  да   се обжалва пред Софийски Апелативен Съд в 7 /седмодневен/ срок от съобщаването му на страните.

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                             Съдебни   заседатели :