ВЧГРД № 91-2019

Определение по Гражданско дело 91/2019г.

 

 

 

 

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 85

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито     заседание на единадесети април

През две хиляди и деветнадесета година     в състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1. С. С.

  1. Г. Й.

 

При секретаря                                                                и с участието

На                             прокурора                     изслуша докладваното

От       съдията Д. М.   ВЧ гр. дело № 91   по описа

За 2019 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Постъпила е частна жалба от „Б. П. П. Ф.”С.А.клон България,против Разпореждане от 04.02.2019г по ч.гр.д. № 278/2019г. на ВРС

Жалбоподателят счита,че разпореждането е неправилно и необосновано.Обстоятелството,че кредитът е станал предсрочно изискуем според жалбоподателя влече присъждане на всички изискуеми суми по него ,включително и договорената възнаградителна лихва. Моли въззивната инстанция да отмени разпореждането и постанови ново,с което да издаде в негова полза изп.лист за отхвърлената възнаградителна лихва както и разноските за заповедното производство.

От данните по делото Окръжният съд констатира следното:

По ч.гр.д. № 278/2019 г. на ВРС „Б. П. П. Ф.”С.А.клон България е подало Заявление за издаване на Заповед за изпълнение с правно основание чл.410 от ГПК срещу В.А.Д. от гр.Видин, за сумата от 2691.28лв.,представляваща задължение по договор за потребителски заем от 05.08.2016г., мораторна лихва в размер на 69.80лв. за периода 20.08.2017г. до 11.01.2019г., възнаградителна лихва в размер на 974.84лв. за периода 20.07.2017г. до 20.09.2020г. и законна лихва от датата на постъпване на заявлението в съда до окончателното издължаване. ВРС е постановил Разпореждане и е издал Заповед за изпълнение на 04.02.2019г. за претендираните суми с изключение на претендираната възнаградителна лихва в размер на 974,84лв. за периода 20.07.2017г. до 20.08.2020г. като е отхвърлил искането по чл.410 от ГПК в тази част.

При тези данни Окръжният съд намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

В Глава ХХХVІІ на ГПК-„Заповедно производсттво” и в частност чл.410 законодателят е дал възможност на кредитора да събере вземането си от длъжника без да води исков процес,а само въз основа на подадено от него заявление по образец от Министерство на правосъдието без да представя убедителни доказателства,удостоверяващи вземането.Съдът се произнася в разпоредително заседание,без допълнително събиране на доказателства или изслушване на страните.

В конкретния случай заявителят е посочил вземане,наименовано възнаградителна лихва,което обхваща един бъдещ период към момента на подаване на заявлението-до 20.08.2020г. Касае се за договорни отношения между страните по договор за потребителски кредит,който не е приложен към заявлението по чл.410 от ГПК предвид липсата на законово изискване за това.

ВРС е приел, че е недопустимо претендирането на възнаградителна и наказателна лихва за бъдещ период, тъй като се касае за права заявени като бъдещи, невъзникнали и несъставляват годен предмет на съдебна защита. Съдът се е позовал на практиката на ВКС като следва да се отбележи, че с тълк.решение № 3/2017г от 27.03.2019г. на Върховния касационен съд, общо събрание на гражданска и търговска колегия е приел, че размерът на вземането на кредитора при предсрочна изискуемост по договор за заем следва да се определи в размер само на непогасения остатък от предоставената по договора парична сума „главницата“ и законната лихва от датата на настъпване на предсрочната изискуемост до датата на плащането.

Само на това основание обжалваното разпореждане ще следва да бъде потвърдено, тъй като е съобразено със задължителната практика в посоченото по-горе тълкувателно решение.

 

Ето защо ВОС намира,че Разпореждането на ВРС следва да бъде потвърдено като правилно, за което

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Разпореждане от 04.02.2019г. по ч.гр.д. № 278/2019г. на ВРС.

Определението не подлежи на обжалване-чл.274,ал.4 ГПК.

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                

 

 

 

                                              ЧЛЕНОВЕ:1.                

 

                                                               2.