ВГРД № 152-2019

Определение по Гражданско дело 152/2019г.

РЕШЕНИЕ

№ 102

гр. В** 08.05.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВОС, гражданско отделение, в закрито заседание

на осми май две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

Председател:В** В**

Членове:   1.Ан** П**

                 2.Г** Й**

                

 

с участието на секретаря ..................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В** въззивно гражданско дело №152 по описа за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.435 и следващите от ГПК.

          Делото е образувано по жалба от „Ф** и** а**“ЕООД-С** в качеството му на взискател по изп.д.№1144/12г. на ВРС против действията на съдебния изпълнител по делото изразяващи се в постановление от 14.01.19г. с което производството по делото е прекратено,поради настъпила перемция на основание чл.433,ал.1,т.8 от ГПК.Подържа се,че постановлението на съдебният изпълнител е незаконосъобразно,поради това,че жалбоподателят е искал извършването на изпълнителни действия по делото през 2014,2015 и 2017г. В резултат от тези действия е започнало изплащане на дълга от страна на длъжниците по делото,което продължава и до настоящия момент.Причината да не бъдат предприемани изпълнителни действия е именно извънсъдебното плащане от страна на длъжниците по делото.Подържа се,че по изпълнителното дело е налице информация,че от страна на длъжниците се погасява задължението.Иска се обжалваното постановление да бъде отменено.

         Ответниците по жалбата,уведомени, не са взели становище по същата.

         В представените по делото мотиви съдебният изпълнител е посочил,че последната постъпила молба по делото от страна на взискателя е от 27.08.14г. Подържа се,че по делото не са налице доказателства за поискани изпълнителни действия през 2015 и 2017г. както и не е налице информация за извършено извънсъдебно плащане от страна на длъжника по делото.

По допустимостта на жалбата

Жалбата е подадена против подлежащо на обжалване действие на съдебния изпълнител, в срок и от легитимирано да обжалва лице, поради което е допустима. Съгласно чл.435, ал.1 ГПК, взискателят може да обжалва отказа на съдебния изпълнител да спре, да прекрати или да приключи принудителното изпълнение.

По съществото на жалбата

Съдът, като взе предвид подадената жалба, счита, че същата е неоснователна, поради което следва да бъде оставена без уважение. Изпълнително дело №1144/12г. на ВРС е образувано на 10.09.12г. по молба на настоящия жалбоподател против длъжниците подробно посочени в молбата с предмет събиране на сумите подробно посочени в приложения към молбата изпълнителен лист.С молба от 13.08.14г.взискателя по делото е поискал насрочването на опис на движими вещи в дома на длъжниците.Съдебният изпълнител е насрочил опис на движими вещи на 15.10.14г.С протокол от 15.10.14г. съдебният изпълнител е отменил насрочения на 15.10.14г. опис,поради невнасянето от страна на взискателя на вносна бележка за внесена държавна такса в размчер на 60лв.С писмо от 26.01.15г. съдебният изпълнител е указал на взискателя в седмодневен срок да посочи изпълнителен способ и да внесе съответната държавна такса.С обжалваното постановление съдебният изпълнител е прекратил производството по делото,поради това,че взискателя не е поискал в продължение на две години извършването на изпълнителни действия.С жалбата е представен „отчет“ за длъжника Ц** К** К** ,от който се установява,че за периода от 28.01.13г. до 11.01.19г. е имало периодични плащания в размер от по 200лв.

При установената по-горе фактическа обстановка съдът счита,че жалбата е неоснователна,поради което следва да бъде оставена без уважение. Съгласно чл.433,т.8 от ГПК изпълнителното производство се прекратява с постановление, когато взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия в продължение на две години, с изключение на делата за издръжка.Установи се от представените по делото документи,че след 13.08.14г. от страна на взискателя не е постъпила молба,с която да е поискано извършването на изпълнителни действия, поради което законосъобразно съдебния изпълнител е постановил обжалваното постановление.Наличието на извънсъдебно погасяване на съществуващото задължение не може да се приеме,че е основание за продължаване на изпълнителните действия.При извънсъдебното погасяване на задължението съдебния изпълнител не е уведомен за изпълнението,поради което е в неговите правомощия да приложи разпоредбата на чл.433,т.8 от ГПК.При наличието на бездействие от страна на взискателя в продължение на повече от две години е недопустимо да се иска от същия да проявява по-голяма активност от вменената му в закона и да събира допълнителна информация за съществуването на вземането.

Предвид гореизложеното жалбата на жалбоподателя е неоснователна,поради което следва да бъде оставена без уважение.

         Водим от горното и на основание чл.437 ГПК, съдът

 

 

Р Е Ш И:

 

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „Ф** и** а**“ЕООД-С** в качеството му на взискател по изп.д.№1144/12г. на ВРС против действията на съдебния изпълнител по делото изразяващи се в постановление от 14.01.19г. с което производството по делото е прекратено.

          На основание чл.437, ал.4 ГПК, решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                      

                   2.