ВНОХД № 203-2017

         Р Е Ш Е Н И Е   № 4

  

     гр. Видин 06.02.2018 г.

 

                         В     И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Видинският окръжен съд   наказателно отделение, в публично заседание

на единадесети януари, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

       Председател: И. И.

 

               Членове: Л. Л.

 

           Р.Д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         при секретаря     А.А. и в присъствието на прокурора П.В., като разгледа докладваното от СЪДИЯТА ДЕНОВА в.н.о.х.д. №203 по описа за 2017 год. и за да се произнесе съобрази следното:

 

 

С Решение №191, постановено на 02.05.2017г. от Софийски апелативен съд по наказателно дело по възобновяване №210 по описа на САС, съдът е възобновил н.о.х.д.№28/2016г. по описа на Окръжен съд – Монтана, наказателно отделение, като е отменил изцяло решение от 30.12.2016г., постановено по в.н.о.х.д.№28/2016г. на МОС, наказателно отделение, с което е изменена присъда №65 от 10.12.2015г., постановена по н.о.х.д.№411/2014г. по описа на Районен съд – Лом, в наказателната й част и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на Окръжен съд – Монтана, от стадия на съдебното заседание.

          След отвод на почти всички съдии от Окръжен съд – Монтана и невъзможността да се образува състав, производството по делото е прекратено и на основание чл.43, т.3 от НПК делото е изпратено на Върховен касационен съд за определяне на друг равен по степен съд, който да реши делото. ВКС с определение №94 постановено на 27.06.2017г. по ч.н.д.№678/2017г. е изпратил в.н.о.х.д.№65/2017г. по описа на Окръжен съд – Монтана за разглеждане от Окръжен съд – Видин.

         С присъда №65, постановена на 10.12.2015 година по н.о.х.д.№411/2014г. на Районен съд – Лом, подсъдимият Е.А.Т., роден на *** ***, ЕГН ********** е признат за виновен в това загдето на неустановена дата за периода началото на м. 04.2013год. до 26.04.2013год. действайки при условията и под формата на продължавано престъпление с две деяния, осъществяващи поотделно състава на едно и също престъпление, организирал, както следва:

  1. в гр.М. организирал чрез Д.Б.К. ***, предлагане на имотна облага - пари от по 30 лева на лица от с.Я., с.Д.и и с.Д., чрез изготвяне на списъци с имена на хора, които имат право да гласуват и на които е следвало да се дадат парите, за което му предоставил сумата от 4850лева /четири хиляди осемстотин и петдесет лева/, за раздаване на гласоподавателите по изготвените списъци, с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на политическа партия „*******" в изборите за народни представители на 12 май 2013год, и
  2. в гр.М.организирал чрез К.Т.И. ***, предлагането на имотна облага от по 30 лева на 170 лица които имат право да гласуват от Община с.М. и с.Р. като за това му предоставил лист с цифрово изписване на бройка от 170 гласоподаватели, на които следвало да се дадат по 30лева, с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на политическа партия „*********“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013год., поради което и на основание чл. 167, ал. 3 НК във връзка с чл.26 ал.1 НК и във връзка с чл. 54 от НК, го е осъдил и наложил наказание „лишаване от свобода“ за срок от една година и наказание „глоба“ в размер на 5000 лева /пет хиляди лева/ в полза на държавата. На основание чл. 66, ал. 1 НК съдът е отложил изтърпяването на така определеното наказание „лишаване от свобода“ с изпитателен срок от три години от влизане в сила на присъдата.

На основание чл. 167, ал. 5 и във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 6 НК, съдът е лишил подсъдимия Е.А.Т. от правото да заема определена държавна или обществена длъжност за срок от две години.

Със същата присъда Районен съд – Лом е признал и подсъдимия К.К.К., роден на ***г***, ЕГН **********, за виновен в това, загдето на неустановена дата за периода 23.04.2013год. до 26.04.2013год. в гр.В. организирал чрез К.М. *** предлагане на имотна облага - пари от по 30.00лева на лица от гр.В., чрез изготвяне на списъци с имена на хора, които имат право да гласуват и на които е следвало да се дадат парите, за което му предоставил сумата от 3000лева /три хиляди лева/, за раздаване на гласоподавателите по изготвен списък, с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на политическа партия „********* " регистрирана за участие в изборите за народни представители на 12 май 201 Згод., поради което и на основание чл. 167, ал. 3 НК във връзка . с чл. 54 ал.1 НК съдът го е осъдил и му е наложил наказание „лишаване от свобода“ за срок от една година и наказание „глоба“ в размер на 5000 лева/ пет хиляди лева/ в полза на държавата. На основание чл. 66, ал.1 НК съдът е отложил изтърпяването на така определеното наказание „лишаване от свобода“ с изпитателен срок от три години, от влизане в сила на присъдата.

На основание чл. 167 ал. 5 във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 6 НК, съдът е лишил подсъдимия К.К.К. от правото да заема определена държавна или обществена длъжност за срок от две години.

На основание чл.53, ал.1, б"а" НК съдът е отнел в полза на Държавата сумата от 1935.00лева - 19 бр. банкноти с номинал от 5.00лева, 24 бр. банкноти с номинал от 10.00лева и 80 бр. банкноти с номинал от 20.00лева, оставени на съхранение в сейф N*****, на Банка „*****" ЕАД, клон М. по силата на договор между Банка „*****" ЕАД и ОД на МВР гр.М.

Районен съд–Лом се е произнесъл и относно веществените доказателства: три тома писмени веществени доказателства в том I общо 186бр. листа, в том II общо 99 листа от тях листове формат А-4, ръкописно и печатно изписани, изписани листове от тетрадки- различен формат, изписани листове на компютър, изписани малки листчета, касови ордери, фактури, пликове за писма, снимка и в том 3 - общо 6 бр. тефтери, от тях 4 бр. с лого на ПП"****", 1 бр. с лого Община гр.В. и 1 бр. с лого „*****" и 1 бр. малко тефтерче без корици, да останат към делото, като писмени доказателства.

        Съдът е осъдил подсъдимите Е.А.Т. и К.К.К. да заплатят по сметка на ОД на МВР Монтана направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на по 36 лв. и по 5 лв. по сметка на ЛРС за издаване на изпълнителен лист.

 

        В законоустановения срок са постъпили въззивни жалби и от двамата подсъдими със съответните оплаквания и доводи, както следва:

  • във въззивната жалба на подсъдимия Е.А.Т., подадена чрез адвокат С.С. ***, се поддържа оплакването, че както в хода на предварителното производство, така и в хода на съдебното следствие не се е установила такава фактическа обстановка, от която да може да се направи обоснован и законосъобразен извод, за това, че подсъдимият Т. е извършил деянието, за което е обвинен, а основният свидетел Д.Б.К. давал непрекъснато противоречиви показания. Към жалбата е подадена и допълнителна жалба, в която посочват и следните основни оплаквания: изложените съждения от първостепенния съд относно фактическата страна с малки изключения представляват преповтаряне на обвинителния акт на РП-Лом; правните изводи за виновност не намирали опора в мотивите към присъдата, като не ставало ясно как точно този подсъдим е консумирал състава на престъплението по чл.167, ал.3 от НК и накрая оплакването, че реално липсвали мотиви.

Прави се искане атакуваната присъда да бъде отменена изцяло присъдата на Районен съд – Лом.

  • във въззивната жалба на подсъдимия К.К.К., подадена чрез пълномощника му адвокат К.К. *** се сочат оплакванията, че така постановената присъда е неправилна и незаконосъобразна, тъй като признатото за извършено деяние от този подсъдим е несъставомерно, съответно и недоказано. Към въззивната жалба са постъпили и мотиви към нея от същия подсъдим и пълномощник, в които се сочи, че мотивите на обжалваната присъда са формални, бланкетни, а по естеството си присъдата е немотивирана. Не е направен разбор на доказателствата и не е ясно кои от изброените доказателства какви факти и обстоятелства доказват и защо една част от тях се кредитира от съда, а друга – не се кредитира. Неправилно първостепенният съд е приел, че този подсъдим е бил извършил опосредствено престъпление по чл.167, ал.3 от НК, като е приел, че престъплението подсъдимият е извършил чрез К.М.Т., тъй като това престъпление може да бъде извършено само непосредствено от извършителя. В тази връзка се сочи, че свидетелят Т. не е заявявал никъде, че подсъдимият му е предавал пари за закупуване на гласове и поради това считат, че издавайки атакуваната присъда, първостепенния съд е проявил неприкрит обвинителен уклон.

Иска се отмяна на присъдата по н.о.х.д.№411/2013година на РЛС, като незаконосъобразна и постановяване на нов съдебен акт, с който подсъдимият К. бъде признат за невинен.

          След постъпването на въззивните жалби, по делото са постъпили и два броя възражения от Районния прокурор при Районна прокуратура – Лом, съответно срещу всяка една от жалбите: по възражението срещу жалбата, подадена от подсъдимия Е.Т. се поддържа твърдението, че атакуваната присъда е правилна и законосъобразна, постановена при пълнота на събраните доказателствата с подробни съображения в тази насока. Иска се потвърждаване на атакуваната присъда; по възражението срещу жалбата, подадена от подсъдимия К.К., е посочено,че така депозираната въззивна жалба и допълнението към нея имат декларативен характер, в нея не се съдържат фактически и правни изводи, които да обосновават неправилност и незаконосъобразност на атакуваната присъда, поради което счита, че същата следва да бъде потвърдена.

          След проверка на подадената жалба и на материалите по делото, Съдът намира, че атакуваната присъда е от категорията актове, които подлежат на проверка по реда на глава ХХІ от Наказателно процесуалния кодекс.

          За изясняване на обстоятелствата по делото и за създаване на непосредствени впечатления, настоящият състав реши, че се налага провеждане на съдебно следствие, в което да бъдат преразпитани свидетелите Д.Б.К., К.М.Т., К.Т.И., Р.М.Д., Б.М.Д., М.В.Б. и М.Г.И., П.Х.А. и К. С.А., които и бяха разпитани, с изключение на свидетеля Р.М.Д., чиито показания бяха приобщени на основание чл.281, , ал.1, т.4 от НПК.

 

          Окръжният съд-Видин, след като прецени събрания доказателствен материал, изложените оплаквания във въззивните жалби и възраженията по тях, и след като извърши служебна проверка в съответствие с разпоредбата на чл.314 от НПК, намира, че жалбите са неоснователни, а атакуваната присъда правилна и законосъобразна, поради което следва да бъде потвърдена, с изключение в една от частите й, поради следните съображения:

 

І. По служебната проверка:

Първоинстанционният съд – Районен съд – Лом, е извършил правилна преценка на доказателствата по делото, поотделно и в тяхната съвкупност и фактическите положения, които са приети за установени намират опора в тях. По делото са изяснени обстоятелствата, които са от съществено значение за правилното му решаване. Не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да ограничават правото на защита на подсъдимите. С оглед на установената фактическа обстановка ЛРС правилно е приложил закона, респ. правилно е направил извод за съставомерното поведение на подсъдимите по съставите на НК, по които им е повдигнато обвинение и е наложил справедливи наказания.

Настоящият състав прие, че следва да проведе съдебно следствие, за да придобие непосредствени впечатления от свидетелските показания и да прецени съответно анализите на първостепенния съд на същите. Конкретно по отношение на всеки един от двамата подсъдими, настоящият съд намира, че от всички събрани доказателства по делото се установява следната фактическа обстановка:

  • по отношение на подсъдимия Е.А.Т. – така както и първостепенният съд е установил, подсъдимият Т. към момента на инкриминираното деяние - периода 23.04.2013год. до 26.04.2013год. – е бил областен председател на ******* – М.а.Общия период през който е бил председател е от началото на месец април 2013г. до 26.04.2016г. Във връзка с организирането и провеждането на изборите, именно като Председател на ОС М. Т. е упълномощен от Л. М. с пълномощно, намиращо се в том 3, л.83 от ДП, „да представлява политическа партия „*******“ пред официалните власти, политически партии и организации на територията на град М. и М. област“, а с пълномощно №24/18.03.2013г. М.е упълномощил Т. подробно с права, които в своята съвкупност представляват самата организация на изборите в М.област./2, л.94 ДП/. Разпитаните свидетели установяват, че подсъдимият Т. именно в качеството си на Председател на Областния съвет на ****** е имал задължението и го е изпълнявал - да организира изборите така, че партията, която представлява да получи колкото се може повече гласове/св. Т.Л. л.79 от делото на ВОС/. В тази връзка се е налагало да бъдат съставени множество списъци – на хората, които ще станат членове на секционни избирателни комисии, представляващи ***** в квотното разпределение във СИК, на застъпниците по секциите, на наблюдатели и на пълномощници. Безспорно е установено също, че подсъдимият Т., изпълнявайки своите задължения като председател е организирал съвещания и събрания в офиса на партията в М., където е събирал общинските председатели на партията и съответно е давал указания какво и до кога трябва да се свърши. Следва да се отбележи също, че подсъдимият Т. е бил включен също и в началото на листата, непосредствено след водача на листата Ц. Ц.и поради това е имал дори и личен интерес от добрата организация на изборите, касаеща тази политическа партия, на която той е и кандидат-депутат. Така както правилно е възприел фактическата обстановка и първостепенния съд, освен това са се провеждали и срещи-обучения на ръководителите на общинските ръководства, обсъждала се е предизборната кампания, обсъждали се резултати от предишни избори и това как да бъдат привличани нови гласоподаватели, които да гласуват за **** каквито обстоятелства установява свидетелката Т. Л. /л.79 от делото на ВОС/, както и даването на конкретни суми с ордери за провеждане на мероприятия по селата, организиране и празнуване на ромски празници в селата Я., Д., М. и Л.. Съответно свидетелите Д.К. и К.Т.И. са били председатели на общинското ръководство на общините Я. и М., за последния - пълномощно от Л.М. - т.3, л.83 ДП. Тоест от събраните доказателства безспорно е установено, че подсъдимият Т. е създавал и организирал мероприятията във връзка с предизборната кампания и организирането на изборите за Народно събрание, насрочени за 12.05.2013г година в област М., с цел повишаване на изборните резултати на политическа партия „*************“. Въззивният съд, след като прецени всички събрани по делото показания на разпитаните свидетели, прие, че показанията на свидетелите кореспондират помежду си и очертават една достоверна фактическа обстановка по делото.

Във връзка с горното, настоящият състав следва да посочи и обстоятелството, че във връзка с проведеното съдебно следствие и разпита на посочените свидетели, съдът установи опит на почти всички свидетели за омаловажаване на участието и на двамата подсъдими в организацията на изборите, опит да посочат, че всъщност не те следва да са подсъдими, а водача на листата Ц. С. Ц.. Съдът обаче, по реда на чл.281 от НПК приобщи показанията на всички свидетели/с изключение на св. А., А., И., Л./ при които имаше противоречия или твърдяха, че не си спомнят казаното от тях на досъдебното производство и кредитира именно показанията дадени на досъдебното производство, както поради факта, че са били дадени непосредствено след установяването на деянията, по т.н „горещи следи“, така и поради факта, че така дадени те са логични, последователни и напълно кореспондиращи помежду си като след прочитането на показанията, тези свидетелите потвърдиха верността на казаното от тях на ДП. Освен това, голяма част от свидетелите са членове на тази партия, работят за нейните интереси и са заинтересовани от това дали същата ще бъде злепоставена от действията на подсъдимите към оня момент.

  • по отношение на подсъдимия К.К.К. – се установява, че същият е бил областен председател на *****-М. до преди изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 година. Установява се също от свидетелските показания, че в подготовката на парламентарните избори, насрочени за 12.05.2013г. се е включил и подсъдимият К. в качеството си на бивш председател на ОС на *****, като първоначално е бил включен и като евентуална кандидатура за народен представител, за което свидетелстват и писмените доказателства в том 1, л.5 – списък вписан под №8. Същият обаче не бил включен в листата именно с цел да бъде полезен в организацията на изборите поради това, че като бивш председател познава самите населени места и хората в тях, които са работели за тази политическа партия. В тази връзка той посещавал общините Б., Л. и В. и доказателствата за това са неоспорими – свид. Т. т.5, л.29ДП приобщени, М.И. - л.78 от делото на ВОС - “Е. и К. ни бяха ръководители, нямаше никакви проблеми“, както и разпечатките и детайлните справки клетките на проведените повиквания, които установяват, че за посочения период той е бил в района на Я., Л.и други населени места в района. Установява се също, че от предишното си качество на председател на ОС на ****, подсъдимият К. е познава добре и е работел със свидетеля Т. ***, който е бил бивш Общински председател на ПП“******“ за община град В..

На базата на така възприетата фактическа обстановка както от първостепенния съд, така и от възззивния съд, последният намира, че първостепенния съд е направил правилния и обоснован извод за съставомерност на деянията и на двамата подсъдими, тъй като съставът на чл.167, ал.3 от НК обхваща умишлени действия, с които се създават условия за купуване на гласове, като от обективна страна престъплението се характеризира с форма на изпълнителното деяние – организира, предлага или дава на другиго имотна облага, с цел да го склони да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат, политическа партия или коалиция или да гласува на референдум по определен начин. За да е съставомерно деянието, следва да бъдат посочени определения кандидат или политическа партия, в полза на които следва да се упражни активното избирателно право.

Конкретно за двамата подсъдими доказателствата, които показват съставомерността на деянията са следните:

За подсъдимият Т., чието обвинение е по чл.167, ал.3 във вр. с чл.26, ал.1 от НК, се установява по категоричен начин, че на областен съвет, проведен в офиса на ПП“*****“ в М., водено от водача на листата Ц. Ц. и на което са присъствали както областните ръководители, така и общинските такива и активисти се е разбрало, че ще се купуват гласове. Тъй като имали подозрения да не ги подслушват, тъй като купуването на гласове е престъпление, Ц.наредил всички да влязат в залата без телефони. Когато е говорел за възможните гласове, които могат да се получат за политическата партия, Ц. е заявил, че „гласове няма да се купуват“ с оглед подозренията за подслушване, но с ръка е показал общоизвестния жест за броене на пари – потриване на пръсти, и е показвал три пръста, което е възприето като купуване на гласове, като за един глас ще се дава по 30/тридесет/лева. В тази насока показанията на свидетеля Д.К., дадени както на досъдебното производство/т.5, л.1/, така и пред съдия/т.5, л.5-приобщени/ са категорични – във връзка с предстоящите избори на заседание, кандидат-депутата Ц. „В заседание влизахме без телефон. Там той каза, че няма да купуваме гласове. А в същото време показваше с ръка, че ще се купуват. Като триеше палеца и показалеца си. И показваше три пръста, т.с. 30лв. на човек за глас. За това трябваше да се направят списъци и ЕГН на хора които ще гласуват за ******. За да се знае каква парична сума да се отпусне. За да се дадат пари./т.5, л.5/“. В тази връзка този свидетел обяснява, че именно във връзка с купуването на гласове, е следвало да се направят списъци и той в качеството си на общински председател е ръководел именно съставянето на списъците за купуване на гласове, трима души от селата Д., Я. и . на които е възложил и те е следвало да направят такива списъци. След като се съставили първите списъци отново било свикано заседание и на това заседание свидетеля К. предал списъци, в които имало вписани около 170 имена. След това второ заседание този свидетел се прибрал и продължили със съставянето на списъци и написали имената на още около 140 човека, и на 25.04.2013г. занесъл вторите списъци в М. като тях преснимал и впоследствие предал на разследващите органи/т.5л.л.14-протокол за доброволно предаване и албум със списъците – л.18-20/. Свидетелят конкретно е посочил, че при това второ предаване на списъци е присъствал и подсъдимия Е.Т./л.6/-„Като занесох списъците, там беше и Е.Т.. Председател на Областния съвет на ****. Той ми даде 4850лв. даде ми ги лично. …Това стана вчера след обяд между 16 и 17 часа. Като ми ги даде парите каза, че една част са за застъпници, пълномощници и наблюдатели. По мои сметки за тях трябваше да отиде около 1500-1600лева. А останалите бяха да се купуват гласове.“ Една проста аритметична сметка показва, че след като от предоставената сума 4850лева бъдат извадени 1600лева, които следва да се заплатят за застъпници, пълномощници и наблюдатели, то оставащата сума би стигнала за малко над сто души, а предоставените списъци са били за 310/170+140/души и именно това е уплашило свидетеля К.. Относно тази сума, когато решил да я върне, свидетелят свидетелства, че е разговарял по телефона с Т. и му казал, че връща парите и Т. му казал, че може да ги предаде на Т..

По отношение на обвинението за второто деяние, по него се установява също по безспорен начин, че в качеството си на областен председател подсъдимият Т. е обяснил на свидетеля К.И. за купуването на гласовете на 170 души - „Цифрата 170 са бройка гласоподаватели, които са определени с оглед резултати от предишни избори, на които следваше да се дадат по 30лева. Но пари не са ми давани. Аз пари не съм раздавал на никого. Този лист ми го даде Е.Т. и той ми обясни цифрите по него. Този лист ми е даден в М., аз съм ходил в централата на ***** там. Това е било по време на срещата на **** в М..“-/лист 49 ДП, приобщени/. Тоест в конкретния случай се касае за едно довършено престъпление, тъй като подсъдимият е организирал съставянето на списъци със гласоподаватели, на които е следвало да се даде имотна облага с цел да бъдат склонени да гласуват за определена политическа партия в предстоящите избори. По този начин мотивационното въздействие от негова страна върху свидетелите, с които осъществил организацията е упражнено, без да е необходимо лицата действително да са били действително склонени да гласуват, а още по-малко да е постигната целта. С оглед на изложеното, настоящият състав намира също, че е без значение за съставомерността това дали действително са дадени парите за един избирателен глас, как точно е следвало да бъдат предадени, тъй като е важно преди всичко мотивационното въздействие върху гласоподавателите относно това за кого трябва да упражнят своето активно избирателно право. От показанията на разпитаните по делото свидетели е видно, че им е било ясно, че се купуват гласова за водача на листата на политическа партия **** или са самата политическа партия ДПС и то конкретно за сумата 30/тридесет/ лева на глас - св.К. т.5, л.2 и л.6 от ДП; св.Т. т.5, л.29 гръб; св.А. т.5, л.63; св.А. т.5, л.66 и 67; св.К.И. т.6, л.19 и т.5, л.49; св. Б.Д. т.6, л.14 гръб; св.М.Б. т.6, л.34; и св.Р.Д./приобщени т.5, л.24 -„Каза ако има гласове за тази партия ще ви възнаградим с нещо“; свид. М.Б. т.6.л.34 – „Дори с него/Д.К./ сме говорили аз да агитирам хората, да ходя по къщите и да агитирам хора, които на изборите да гласуват за ПП *****. Като на хората, при които ходя, трябваше да им обяснявам, че ще им бъде заплатено по 30лева на глас.“. Всички тези посочени показания, за които съдът обясни по-горе в мотивите защо им дава вяра, напълно и изцяло си кореспондират, както относно целта за предстоящата облага, така и относно размера на облагата.

От така посочените по-горе доказателства по безспорен начин се установява съставомерността на деянията на подсъдимия Т. от обективна страна – той е организирал/съставяне списъци и контролиране на бройката на хората/ в списъците за купуване на гласове и е предлагал на другиго имотна облага - /лично е дал на свидетеля К. сумата, като изрично е посочил, че част от нея е предназначена именно за купуване на гласове/, както и е обяснил на свидетеля И., че на тези 170 души ще се платят по 30лева, с цел да ги склонят да упражнят активното си избирателно право в полза на определен кандидат, в случая политическа партия “*******“.

От субективна страна и двете деяния са осъществени под формата на пряк умисъл – подсъдимият е съзнавал, че с организирането, даването и предлагането на имотна облага се засягат по неправомерен начин съществуващите обществени отношения свързани с упражняването на избирателните права на гражданите. За прекия умисъл говори и специалната субективна цел – склоняване за упражняване на избирателно право в полза на определена политическа партия. Налице е и субективна връзка между деянията включени в едно продължавано престъпление, като всяко последващо се явява от субективна страна продължение на предишното.

За подсъдимият К., чието обвинение е по чл.167, ал.3 от НК, се установява по категоричен начин освен, е взел участие в организацията на изборите, с оглед изложените мотиви на съда по-горе, но и видно и от показанията свидетеля Т. пред този съдебен състав се установява, че лично е предложил облага – предоставил на свидетеля Т. сумата от 3000лева. Този свидетел установява, че “…преди изборите на 2013г. ме намери в къщи и ми каза, че кандидат депутат от нашата партия – *****, е Ц. Ц. и понеже иска да има успешна кампания, ме помоли да направим организация в община В., за набиране на активисти за спечелване на изборите…И аз отговорих, че с д-р К. работим за депутата Ц.“-/ л.47 и 48 от в.н.о.х.д.203/17 на ВОС/. На досъдебното производство свидетелят Т. освен, че установява, че сумата от 3000лева му е дадена именно от подсъдимия К., и това, че „Тези лица на които следваше да дам трите лева, са лица, които следваше да участват в изборите и да гласуват с бюлетина №40. Ние ги наричаме застъпници. Това са лица, които следваше да гласуват за ****.даде ми парите и си замина…Тая част от парите, които се полагаха на мен си я прибрах. Една част раздадох. Раздал съм само на няколко човека. Аз преценявам на кой колко ще дам. Но трябваше да дам до 30лв.“/т.5, л.29 и л.30, приобщени/. Тоест, независимо, че наричат избирателите застъпници, става ясно, че се касае за купуване на гласове на т.н. електорат.

И относно този подсъдим от така обсъдените по-горе доказателства по безспорен начин се установява съставомерността на деянията на подсъдимия К. – от обективна страна той е участвал в организацията на изборите в полза на кандидат народния представител от ПП“****“ Ц.Ц.в/обяснил е необходимостта от успешна организация в община В./ и е предложил на другиго имотна облага - /лично е дал на свидетеля Т. сумата от 3000 лева, която сума е трябвало да бъде дадена на „лица, които следваше да участват в изборите и да гласуват с бюлетина №***в случая това е бюлетината на политическа партия “*****“/т.5, л.29 и л.30, приобщени/.

От субективна страна освен че е налице пряк умисъл, тъй като с тези действия – предоставяне на суми за купуване на гласове, умишлено се създават условия за купуване на гласове, като наред с умисъла е налице и специалната цел – склоняване да се упражни активното избирателно право в полза на определен кандидат и партия.

След анализ на посочените по-горе писмени и гласни доказателства, настоящият състав намира, че деянията и на двамата подсъдими по делото са съставомерни, доказани по безспорен и категоричен начин. Всички други твърдения посочени както от самите подсъдими, така и от защитниците им – че нямат участие в деянията, че така предоставените списъци всъщност не са списъци за купуване на гласове, а такива на участници в секционни комисии, на застъпници или на наблюдатели, че така дадените суми са дадени не за купуване на гласове, а за осъществяване на мероприятия свързани с изборите, съдът намира за неоснователни, след като обсъди в последователност така посочените по-горе доказателства, събрани по делото.

В тази връзка макар, че по-горе съдът се мотивира относно това кои свидетелски показания кредитира – дадените в съдебно заседание или тези на досъдебното производство, настоящият състав намира, че следва да отбележи, че показанията на посочените конкретно трима свидетели – Д.К., К.Т. и К.И., който беше доведен принудително в съдебно заседание за разпит, дадени в съдебно заседание показваха опит на свидетелите да предпазят подсъдимите от действията, за които ги обвиняват, изместване на основния въпрос за купуване на гласове със списъци за други мероприятия, съдът не кредитира, тъй като и тримата свидетели не само са активисти на тази политическа партия, но и са нейни бивши общински ръководители и имат моралния ангажимент да защитават тази партия. Ето защо, както посочи по-горе, съдът кредитира изцяло показанията им, дадени на досъдебното производство, приобщени към делото по съответния ред, тъй като, освен че са дадени непосредствено след разкриване на извършените деяния, но и са логични и последователни и действително както сочи и първостепенния съд дават пълна картина за начина на работа и организацията на изборите. Освен това и тримата при приобщаване на показанията им дадени на досъдебното производство, потвърдиха по категоричен начин, че казаното от тях на досъдебното производство и прочетено им в съдебно заседание пред въззивния настоящ съд е вярно/св.К. л.46 от делото; св.Т. л.48 от делото и св.И. л.82 от делото на ВОС/.

 

  1. По оплакванията в жалбата на подсъдимите:

          Както посочи по-горе оплакванията на подсъдимите в жалбите им се свеждат до:

  • във въззивната жалба и допълнението към нея на подсъдимия Е.А.Т., основното оплакване е, че както в хода на предварителното производство, така и в хода на съдебното следствие не се е установила такава фактическа обстановка, от която да може да се направи обоснован и законосъобразен извод, за това, че подсъдимият Т. е извършил деянието, за което е обвинен, а основният свидетел Д.Б.К. давал непрекъснато противоречиви показания. В допълнителна жалба, се сочат допълнително и следните оплаквания: изложените съждения от първостепенния съд относно фактическата страна с малки изключения представляват преповтаряне на обвинителния акт на РП-Лом; правните изводи за виновност не намирали опора в мотивите към присъдата, като не ставало ясно как точно този подсъдим е консумирал състава на престъплението по чл.167, ал.3 от НК и накрая оплакването, че реално липсвали мотиви.

Настоящият съдебен състав намира така посочените оплаквания за неоснователни, като по първото основно оплакване, съдът е дал отговор относно конкретната фактическа обстановка за всеки един от подсъдимите, включително за подсъдимия Т., от която конкретна фактическа обстановка настоящият състав е направил и изводите след анализ на същата за съставомерността на извършените от Т. деяния. Що се касае за свидетелят К., който освен, че е станал повод със своето обаждане до тел 112 за образуването на досъдебното производство, се явява и основен свидетел с оглед неговите показания и установяването на фактическата обстановка въз основа именно на неговите показания, настоящият състав на няколко пъти се обоснова за настъпилите противоречия в показанията на свидетелите. Конкретно съдът придоби непосредствени впечатления от свидетелят К. и констатира опитите на този свидетел да оневини подсъдимия Т., с когото са работели заедно. Съдът обаче, намира, че именно показанията на този свидетел, дадени на досъдебното производство отразяват действителната фактическа обстановка както относно работата на подсъдимия Т. като областен председател на ДПС, така и относно организацията за закупуване на гласове в името на това да бъдат подобрени резултатите от предишните парламентарни области, постигнати от политическа партия „Движение за права и свободи“. Противоречивите показания на свидетеля всъщност не са толкова противоречиви, тъй като веднага след прочитането на показанията му от досъдебното производство/л.46 от делото на ВОС/свидетелят К. е заявил: “Това, което прочетохте е вярно и съм го казал“, с което изявление е опровергал както това което е казал преди това изявление, така и отговорите на въпросите на защитниците, дадени след изявлението.

По останалите оплаквания от допълнителната жалба – настоящият състав намира също за неоснователни, тъй като след като първостепенният съд е възприел обстоятелствата в обвинителния акт няма как да няма прилика във фактическата обстановка, особено що се касае до актовете, с които са насрочени изборите, актовете за определяне номерацията на изборните район, решенията на ЦИК и РИК във връзка с организацията на изборите в ***-ти МИР М.и включените в нея общини. Що се касае за оплакването, че правните изводи за виновност не намирали опора в мотивите на присъдата, както и това, че реално липсвали мотиви, съдът намира същите за неоснователни. Мотивите са подробни и изчерпателни. Биха могли да бъдат малко по-последователни и систематизирани, но дори и така същите дават ясно формирането на вътрешното убеждения на първостепенния съд за взетото от него решение както относно виновността на подсъдимия, ката и относно начина на определяне на наказанието и за неговия размер.

  • във въззивната жалба на подсъдимия К.К.К., се сочат оплакванията, че така постановената присъда е неправилна и незаконосъобразна, тъй като признатото за извършено деяние от този подсъдим е несъставомерно, съответно и недоказано. В постъпилите към жалбата мотиви се сочи, че мотивите на обжалваната присъда са формални, бланкетни, а по естеството си присъдата е немотивирана, а първостепенният съд е проявил неприкрит обвинителен уклон.

Настоящият състав намира и тези оплаквания за неоснователни, тъй като по-горе в настоящите мотиви съдът подробно се е мотивирал относно съставомерността на деянието на подсъдимия К. както от обективна страна, така и от субективна страна. По отношение на оплакванията относно мотивите на обжалваната присъда, съдът и относно този подсъдим споделя становището си отразено в мотивите по-горе относно подобно оплакване от подсъдимия Т.. Що се касае за твърдението за неприкрит обвинителен уклон, съдът колкото и да се опита да намери такъв, не констатира подобно нещо.

По отношение на наложените наказания и на двамата подсъдими, въпреки, че няма оплаквания в тази насока, съдът прие, че същите са правилно определени по вид и правилно отмерени по размер. Съдът намира, че не е прецизиран по отношение на подсъдимия Т. факта, че извършеното от него престъпление е при условията на продължавано такова, и би следвало неговото наказание да е малко по-тежко от това на подсъдимия К., но след като няма протест по делото, съдът не може да наруши нормата на чл.355, ал.2 от НПК.

Съдът намира за неоснователно оплакването, че първостепенният съд не е посочил коя редакция на закона е приложил, тъй като настоящият състав намира, че първостепенният съд правилно е съобразил законодателните изменения в редакцията на текста на чл.167, ал.3 от НК и е приложил правилото на чл.2, ал.2 от НК, като е приложил по благоприятния за дееца закон.

Същевременно при служебната проверка съдът констатира, че действително относно наложеното наказание „лишаване от право да упражнява определена държавна или общинска длъжност“ и на двамата подсъдими, първостепенният съд не е конкретизирал каква точно длъжност се забранява да изпълняват за определения от съда срок, тъй като така посочена в присъдата, означава подобна длъжност въобще, а не длъжност, която би била несъвместима с извършеното престъпление. Ето защо, настоящият състав намира, че в тази част, присъдата следва да бъде изменена, като бъде определена конкретна длъжност, която и двамата подсъдими не следва да упражняват. В конкретния случай, имайки в предвид естеството на нарушените обществени отношения свързани с избирателните права на гражданите, то на подсъдимите следва да им се забрани да заемат определена държавна или общинска длъжност, свързани с упражняването на избирателните права на гражданите.

          С оглед на всички гореизложени съображения, настоящия състав намира и двете жалби на двамата подсъдими с допълненията към тях, за неоснователни, поради което следва да потвърди атакуваната присъда, като измени същата единствено в частта относно определеното наказание „две години от право за заемане на определена държавна или обществена длъжност“ и за двамата подсъдими, като конкретизира тези наказания на „две години лишаване от право да заемат определени държавни или обществени длъжности, свързани с упражняването на избирателните права на гражданите“.

 

          Водим от горното и на основание чл.334, т.3 от Наказателно процесуалния кодекс, Видинският окръжен съд

 

                                      Р     Е     Ш     И     :

 

          ИЗМЕНЯВА присъда №65, постановена на 10.12.2015 година по н.ох.д.№411/2014г. на Районен съд – Лом, в частта, с която на подсъдимите Е.А.Т. и К.К.К. са наложени наказания от по „две години от право за заемане на определена държавна или обществена длъжност“, като конкретизира тези наказания за всеки един от тях на „две години лишаване от право да заемат определени държавни или обществени длъжности, свързани с упражняването на избирателните права на гражданите“.

         

          В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ПОТВЪРЖДАВА Присъда №65, постановена на 10.12.2015 година по н.о.х.д.№411по описа за 2014г. на Районен съд – Лом.

 

          РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на касационно обжалване или протестиране.  

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:         

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

              2.