ЧНД № 27-2017

П Р О Т О К О Л № 25

     Гр. Видин,11.04.2017 г.

 

ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД ………………………… в публично

съдебно заседание на единадесети април 2017 г. в състав

                                              

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:Р.Д.

                                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.Е.В.

                                                                                                 2.Т.В.

    

При участието на секретар: А.А.

и прокурора: Вл.В. сложи за разглеждане

ЧН дело № 27 по описа за 2017 год. докладвано

от съдията Р.ДЕНОВА

на именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВИДИН – се явява прокурорът В.

За РАЙОННА СЛУЖБА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА - се явява инспектор С.Г..

ОСЪДЕНИЯТ В.С.Д. – не се явява. По делото са събрани с-ки от ОД МВР Видин относно влизанията и излизанията на същия от РБ от които е видно че осъденото лице е излязло от РБ през ГКПП на 06.09.2016г. с отбелязване от ОД МВР че данните са непълни.

Налице е също справка, че осъденото лице не се намира в арест или затвор на територията на страната.

С оглед неявяването на осъденото лице от АК е поискано посочване на адвокат, който да бъде назначен като служебен и като такъв от АКВидин е определена Д.С.Б., която се намира в залата.

 

СЪДЪТ                         О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА Д.С.Б. като служебен защитник на осъденото лице В.С.Д. по настоящето производство.

Становища на страните относно искания по чл.274 и 275 от НПК и по даване ход на делото.

Прокурорът- Искания на основание чл.274 от НПК не правя, доказателства няма да соча. Моля, на основание чл.269 от НПК да дадете ход на делото.

И-р Г.- Нямам искания на основание чл.274 от НПК, по хода на делото предоставям та съда.

Адв.Б.- Нямам искания на основание чл.274 от НПК, нямам доказателствени искания, да се даде ход на делото.

Съдът намира, че следва да се даде ход на делото при условията на чл.269, ал.3,т.1 от НПК, тъй като осъденото лице не се намира на територията на страната, не може да бъде намерено за да бъде призовано, като на същия е назначен служебен защитник за което

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЕМА представеното предложение за замяна и справка за сроковете и размера на определеното наказание „пробация“ на осъденото лице, както и 2бр.констативни протокола.

СЪДЪТ намира, че фактическата обстановка по делото е изяснено за което

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.

 

Председателя на проб.съвет и-р Г. – Моля, да уважите предложението което съм направил. На същия съм правил компромиси относно неспазване на дисциплината на пробационните мерки, изхождайки от материалното състояние което има дори съм приел телефонни обаждания, започна след всеки месец да се свързва по телефона и това е злоупотреба с изпълнението на наложеното наказание. Не е имало възможност да му се връчи заповед за изпълнение защото не се е явил. На това основание моля да уважите направеното предложение.

Прокурорът- Моля, да уважите предложението на пробационния съвет за замяна на наказанието „пробация“, тъй като видно от приложените доказателства е видно, че той без основателни причини е преустановил изпълнението на наложените пробационни мерки. Моля, да замените остатъка по реда на чл.43а от НК, като 2 дни пробация замените с 1 ден „лишаване от свобода“.

Адв.Б.- Не възразявам по така направеното предложение за замяна на наказанието „пробация“ с наказание „лишаване от свобода“, същото е законосъобразно и обосновано. Видно от доказателствата осъдения се е отклонил от изпълнение на наказанието „пробация“ и съдът следва да замени същото с „лишаване от свобода“. След замяна наказанието „пробация“ с „лишаване от свобода“ да се приложи чл.66 от НК визиращ условно осъждане.

Съдът намира делото за изяснено от фактическа и правна страна и се оттегли на съвещание. След което обяви определението си в присъствието на страните, а именно:

 

Производството е по чл.451, ал. 2 от НПК.

Постъпило епредложение от Председателя на Пробационния съдет за р айоиа на Районен съд - Видин, за замяна на наказание „пробация" с „лишаване от свобода" за осъдения В.С.Д., ЕГН **********.

Към предложението е представено Извлечение от Протокол № 35/24.07.2014 година на ПС- PC Белоградчик, становище на Д.В. - инспектор в пробационната служба Белоградчик към сектор „Пробация" при ОС"ИН"-Видин, базов доклад за осъдения на пробация В.С.Д., ЕГН**********.

По делото е представена и актуална справка за сроковете и размера на изтърпяното наказание „пробация" от осъдения В.С.Д., ЕГН**********.

Предложението се поддържа от Председателят на ПС за района на РС-Видин, в съдебно заседание.

Представителят на Окръжна прокуратура град Видин подържа становище, че предложението е основателно и следва да бъде уважено, като наложеното наказание „пробация" се замени с наказание „лишаване от свобода".

Осъденият В.С.Д. не се явява, назначен му е служебен защитник, който предоставя на съда да вземе решение.

Видно от приложените доказателства по делото се установява следното: със съдебен акт - протоколно определение постановено на 13.07.2016г. по н.д.№865/2016г. на PC - Видин, на основание чл.23-25 от НК е допуснато групиране на наказанията на В.С.Д., като е определено едно общо наказание измежду наложените такива по НОХД №292/2015г. и НОХД №210/2016г., и двете по описа на Районен съд - Видин, а именно „пробация" за срок от три години. Наложеното наказание включва следните пробационни мерки:

  • „задължителна регистрация по настоящ адрес" - за срок от три

години;

  • „задължителни периодични срещи с пробационен служител" за

срок от три години; и

  • безвъзмезден труд в полза на обществото - в размер на 100 часа

годишно за срок от три години.

От предложението е видно също, че наказанието е приведено в изпълнение в пробационна служба - Видин на 10.06.2015 година.

От приложената стравка за сроковете и размера на изтърпени пробационни мерки от осъдения В.С.Д. е видно, че към 26.01.2017г. остатъка за изтърпяване по съответните пробационни мерки е както следва:

  • по чл.42, ал.2, т.1 и 2 от НК - една година, четири месеца и четиринадесет дни;
  • по чл.42, ал.6 от НК - неотработени 160/сто и шестдесет/ часа.

От мотивите към предложението за замяна се установява,че осъденото лице е преустановило изпълнението на пробационните мерки през месец декември 2016г. Веднага след установяване на неизпълнението пробационният служител се е опитал да установи връзка с осъдения, но телефонът му бил изключен. Впоследствие осъденият Д. се е обадил по телефона на инспектор Г. и го е уведомил,че се намира в

Германия и че ще се яви в пробациониата служба за изпълнение на пробационните мерки през месец декември. Това не станало и при последващи опити да се свържат с осъдения, се установило,че същият не се е върнал от Германия. При посещение на домашният му адрес, където се намирала дъщерята на Д., същата дала информация, че баща й ще се прибере от Германия през януари 2017г., когато веднага ще се яви в Пробационната служба. До 26.01.2017г. осъденото лице не се е явило в Пробационната служба при РС"ИН"-Видин за изпълнение на постановените мерки. На 30.01.2017г. отново е направена проверка за изпълнението на пробационните мерки и е констатирано неизпълнението им, за което е съставен констативен протокол. Налице е самоволно отклонение от изпълнението на постановените пробационни мерки от страна на осъдения В.С.Д., поради което и е направено предложение за замяна на наказанието „пробация" с наказанието „лишаване от свобода", след изпълнението на изискванията на ЗИНЗС за което с приложени съответните писмени доказателства.

Съдът, като съобрази внесеното предложение и представените с него доказателства и като се съобрази с направените в днешното съдебно заседание изявления на страните намира, че предложението на Председателят на Пробационния съвет с района на Районен съд Видин е основателно поради следните съображения: първоначално осъденият Д. е изпълнявал наложените му пробационни мерки, но впоследствие, видно приложените по делото писмени доказателства, същият е преустановил изпълнението и на трите. При издирване от пробационния служител, същият не е бил открит. Не е уведомил и пробационните служители за евентуален нов адрес за местоизпълнение на така наложените пробационни мерки. При това положение от събраните по делото доказателства е видно, че осъденото лице от месец декември 2016г. без основание не е изпълнявал наложените му пробационни мерки, като същевременно не са събрани доказателства за наличие на уважителни причини за неговото поведение. В тази връзка, Видински окръжен съд намира за нужно да отбележи, че наказанието „пробация" като съвокпност от мерки за контрол и въздействие е специфичен вид наказание, за правилното изпълнение на което е абсолютно необходимо личното участие, воля и желание за съдействие от страна на осъдено лице, без наличието на които същото се оказва практически неизпълнимо, независимо колко специализирани са служителите и колко особени са правилата за неговото изпълнение.

Така въз основа на събраните по настоящото дело доказателства е доказано безспорно неизпълнението от страна на Д. на определеното му наказание „пробация", като това неизпълнение освен, че е без уважителни обективни причини е и трайно, като се явява значимо и определящо за цялостното поведение и нагласи на осъденото лице. Ето защо предвид поведението на осъдения и липсата на констатирани уважителни причини за неизпълнение на задълженията по наложеното му наказание, както и с оглед на предишните му осъждания и данните за личността му, ще следва пробационните мерки да се заменят с „лишаване от свобода", а не с други мерки, тъй като наказанието „пробация" се оказва недостатъчно и неефективно за поправянето и превъзпитанието на осъдения.

При определяне размера на наложеното наказание „лишаване от свобода", съдът се съобрази, че остатъкът от наказанието „пробация" се изчислява към датата на внасяне на предложението за замяна на наказанието „пробация" с по-тежко, каквото в случая е наказанието „лишаване от свобода" и съобразно представената справка остатъка на задължителните пробационни мерки е една години, четири месеца и четиринадесет дни, като остатъка по пробационната мярка „безвъзмезден труд в полза на обществото" е по-кратък от този на задължителните мерки, поради което следва да се счита срока меродавен по задължителните мерки, т.е съобразно остатъка по задължителните мерки, които са останали неизпълнени с най-голям остатък.

Разпоредбата на чл.43, ал.1, т.2 от НК задължава съда да определи наказанието по размер, като два дни от наказанието „пробация" бъдат заменени с един ден наказание „лишаване от свобода". Така наказанието „лишаване от свобода", наложено от настоящия състав на съда след допускане на замяна на пробацията следва да бъде с продължителност от осем месеца и седем дни.

Съдат счита, че спрямо осъденият Д. замененото наказание „лишаване от свобода" за срок от осем месеца и седем дни, ще следва да бъде изтърпяно реално, тъй като не са налице всички условия на чл.66 от НК, а именно - видно от свидетелството му за съдимост, същият е осъждан за престъпления от общ характер, което е пречка за определянето на едно условно наказание.

С оглед на гореизложеното съдът намира, че на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС на В.С.Д. следва да се определи първоначален „строг" режим за изтърпяване на замененото наказание „лишаване от свобода" което е в размер на осем месеца и седем дни, като същият на основание чл.60, ал. 1 от същия закон бъде настанен в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

С оглед на изложеното и на основание чл.452, ал.З от НПК във вр. с чл.43а, т.2 от НК, Видинският окръжен съд

 

ОПРЕД Е.:

 

ЗАМЕНЯ ИЗЦЯЛО наложените на В.С.Д. с ЕГН **********, пробационни мерки, определени му с протоколно определение постановено на 13.07.2016г. по н.д.№865/2016г. на PC - Видин, на основание чл.23-25 от НК е допуснато групиране на наказанията на В.С.Д., като е определено едно общо наказание измежду наложените такива по НОХД №292/2015г. и НОХД №210/2016г., и двете по описа на Районен съд - Видин, а именно „пробация" за срок от три години. Наложеното наказание включва следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес" - с честота веднъч месечно за срок от три години, при остатък от една година,четири месеца и четиринадесет дни; „задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от три години, при остатък една година, четири месеца и четиринадесет дни; и безвъзмезден труд в полза на обществото - в размер на 100 часа годишно за срок от три години, при остатък от 160 часа, С НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА И СЕДЕМ ДНИ.

На основание чл.61, т.2 и чл.60, ал.1 от ЗИНЗС определя първоначален строг режим за изтърпяване на наказанието"лишаване от свобода", като осъденият бъде настанен в затвор или затворнически общежития от закрит тип.

Определението подлежи на обжалване и протест в 7-мо дневен срок пред Софийски апелативен съд.

Препис от определението след влизане в законна сила да се изпрати на Пробационен съвет Видин и Окръжна прокуратура Видин за сведение и изпълнение, както и на бюро съдимост при PC Видин за отразяване на това обстоятелство в бюлетина за съдимост на осъденото лице В.С.Д. с ЕГН **********.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

   2.

На съдебните заседатели Е.В. и Т.В. да се изплати възнаграждение за времето от /10.30 ч. до 11.00ч.,/два часа съгласно Заповед № 131/05.04.2017г. от бюджета на Видински окръжен съд за участие в съдебното заседание.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което по делото приключи в 11.00 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: