ГР.Д. № 75-2019

Решение по Гражданско дело 75/2019г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И Е-23

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Гр.В.

 

13.05.2019 г.

 

Видинският окръжен съд гражданско отделение в открито заседание на   десети май две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                            Председател : Г. Й.

                                                    Членове :1.

                                                                      2.

при секретаря   И. К............. и с участието на прокурора М. И. .....

изслуша докладваното от съдията Й. гр. дело №75    по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

          

Производството е по реда на Глава 28 ГПК „Поставяне под запрещение”.

Делото е образувано по исковата молба на Н.П.Л. –П. против П.Л.Й. с ЕГН *****, с адрес: *** с правно основание чл.5 от ЗЛС .Твърди се в исковата молба ,че ответникът П.Л.Й. ,който е баща на ищцата,е диагностициран с Експертно решение на ТЕЛК за Белодробни заболявания В. №0974 от заседание №107 от 16.06.2009г. като му е определен 75% неработоспособност и срок на инвалидност пожизнен с водеща диагноза: ХОББ -смесен тип ДН I.Поддържа ,че от няколко години той страда от прогресиращо дегенеративно мозъчно заболяване - съдова деменция, придружена със социална дисфункция. Заболяването било установено от лекуващите го лекари - психиатър и невролог. Същото се характеризирало с умиране на мозъчни клетки, бавно прогресиране с течение на времето и невъзможност за лекуване с познати на съвременната медицина средства и начини. С напредването на възрастта болестта все повече се влошавала.Поради здравословното състояние ответникът забравял факти и събития от живота и заобикалящата го среда. Случвало се да е дезориентиран в обстановката и неадекватен. Често не познавал близките си, децата, съпругата. Душевното му състояние било по-скоро нестабилно. Редували се спокойни, светли периоди и такива, в които бил скандално настроен, агресивен и неконтактен. Склонен бил да отрича всяко нещо, което му се предлага и така сам възпрепятствал опитите на близките му да помогнат и облекчат положението му. В изпълнението на нормални ежедневни дейности се затруднявал до невъзможност да ги извършва сам. Не се самообслужвал в хигиенно отношение. Не било възможно да напуска сам жилището.През последните няколко месеца състоянието му се влошило. В момента се нуждаел от постоянни грижи и наблюдение, но отказвал такива да бъдат полагани от специалисти. За него полагала грижи единствено ищцата, тъй като съпругата му била доста възрастна и сама се нуждаела от помощ и подкрепа.

Това състояние на ответника било пречка сам да се грижи за себе си, да защитава интересите си и да води работите си разумно. Той не можел да формира самостоятелно воля за действията, които върши, тъй като поради психичното си състояние не разбирал свойството и значението на постъпките си. Съществувала голяма вероятност с действията си да навреди на себе си и на околните. Освен това П.Л.Й. притежавал собствено недвижимо имущество, но не бил в състояние да се грижи за него. Й. бил пенсионер и получава месечна пенсия в размер на 257,57 лв. Предвид психичното му състояние бил податлив на чуждо влияние и манипулации и съществувала опасност от външна намеса в личните му дела и от посегателства върху имуществото му.

С оглед защита на интересите на Й. се иска да се постанови решение, с което да се постави ответникът П.Л.Й. с ЕГН ******, с адрес: *** под пълно запрещение.

Към исковата молба са приложени : Удостоверение за раждане, издадено от Община К., обл.В. 2 броя Разпореждане от НОИ ТП-В. нотариален акт за дарение на недвижим имот №33, том I, рег.№220, дело №52 от 1998г.; медицинска характеристика изх.№33/07.01.2019г; амбулаторен лист №33 от 07.01.2019г.; социална оценка на ответника; ЕР №0974 от зае.№107 от 16.09.2009г. на ТЕЛК за Белодробни болести гр.В..

Ответникът,редовно призован ,не е взел становище по делото.

Становището на представителя на Видинската окръжна прокуратура е за уважаване на иска и поставяне на ответника под пълно запрещение.

 

След като взе предвид събраните по делото доказателства ,Съдът приема за установено от фактическа страна следното :

Ответникът П.Й. завършил средно образование и дълги години работил като счетоводител към «Селкооп» в Г.. От брака със съпругата си има две дъщери. През 1975г. с цялото си семейство се преместили в гр. Ви. където работел като дърводелец/ мебелист. По описание на близките му по характер бил тих, спокоен, уважителен. От 1980г. често боледувал с бронхитни оплаквания, усложнили се през годините до ХОББ. През 2004г.той бил освидетелстван към ТЕЛК- 51%ТНР, преосвидетелстван през 2009г.- поради добавени страдания на очите / Миопия, Катаракта / и на слуха / невритис нерви акустици билатералис / със 75%ТНР.

От лятото на 2018г. близките на П.Й. забелязали, че започнал по- интензивно да забравя, станал объркан, неадекватен, губел се по време на разходки. Започнал да не разпознава близките си. Станал необичайно груб, агресивно зареден и конфликтен към съпругата си, която вече не разпознавал. Отказал да се къпе и преоблича. Не изпълнявал препоръки и команди, реагирал агресивно на подкани и напътствия,но без наличието на зрителни и слухови измами. По повод на горните оплаквания на 07.01.2019г. бил консултиран амбулаторно към психиатричен кабинет и диагностициран в рамките на сенилна деменция- смесена корова и подкорова форма и тип. По повод възбудните явления му било назначено психотропно лечение / Хедонин 25мг/дн. /, което той приема и към момента. В резултат от лечението били овладяни агресивните нагласи в поведението му. По искане на близките била изготвена необходимата медицинска характеристика за настаняване в социален дом за възрастни хора с деменция. От началото на м.април 2019 г. била наета жена-свидетелката В. Ц. И. ,която да се грижи за него. С нея той бил спокоен, изпълнителен и поведенчески подреден. П.Й. е подвижен , прави кратки разходки с придружител,но не може да се ориентира сам в града и без придружител няма да може да се прибере обратно .Може да се храни сам с прибори. Не може сам да се облича, да се бръсне, да поддържа личната си хигиена. Грубо ориентиран е за време и място, но в позната обстановка. Лошо чува и вижда поради хронични заболявания .От показанията на свидетелите Л. Г. и В. И. се установява ,че от известно време Й. не разпознава близките си или бърка родствените си връзки,считайки напр.съпругата си за своя майка.Изявява желание да отиде на село да види баща си ,който е починал преди около 45 години.Не разбира функцията и значението на парите ,не може да направи трезва преценка за стойността на определена вещ,не съобразява ,че стоките в супермаркета следва да се заплащат ,не е в състояние да извършва каквито и да било математически изчисления .Не разпознава продавачите в съседните магазини ,които познава от много години .

По време на проведеното амбулаторно освидетелстване П.Й. бил психомоторно спокоен, поведенчески подреден, подържал словесен и очен контакт. Ориентиран бил за собствена личност / назовал правилно трите си имена, годината на раждане, не се досетил за датата на раждане /, бил грубо ориентиран за време, място и простронство. Бил некритичен и недооценъчен към загубените способности за себеобгрижване и менталния си дефицити. Емоционално и волево бил изравнен- без манифестни груби отклонения. Показал забавен мисловен процес, правилен по форма, тематично беден по съдържание. Интелектуалното му функциониране било в регрес на нивото на прогресираща деменция. Преобладавало нагледно-образното и ситуативното.

Вещото лице д-р Н.Н. дава заключение ,че у П.Й. са налице безспорни данни за наличие на умерена степен на дементен процес, усложнени поведенчески отклонения, редки възбудни епизоди и социална дисфункция.Същият се нуждае от всестрано обгрижване, контрол и подкрепа в ежедневното му функциониране.

Деменцията според вещото лице е хронично генерализирано органично разстройство, което засяга различни висши корови функции. На първо място страда паметта. Има затруднения при използването на понятия при говор, страда способността за абстрактно мислене, ориентацията за време и пространство, нарушени са вниманието и концентрацията, страда способността за разбиране на смисъла на ситуацията, както и преценката за необходимите действия в дадена ситуация (планът за действие). Нарушават се математическите способности. Психичните функции на възрастния човек се нарушават - отслабват всички когнитивни процеси, чертите на характера се изострят, следват периоди на регрес, ригидносг, сприхавост, сетивата отслабват, излиза се от активната среда, прекъсват се връзките с другите хора, много от връстниците умират, загубват се социални връзки, загубват се или намаляват средствата за препитание -променя се начинът на живот и човекът става все по-зависим от другите. Клинично пациентът с деменция може най- напред да демонстрира забележими поведенчески изменения, които продължават в по-нататъшни изяви на паметовата и интелектуалната сфера. Д. и Ш- описват три поведенчески синдрома. Първо, нормалните поведенчески характеристики могат да се акцентират до степен на ексцентричност. Второ, може да се появи съпротива към нови социални ситуации. И накрая ,умствено уморяващите операции могат да се увредят и това да довете до по-лесно разсейване на пациента. Паметта за скорошни събития или бъдещи ангажименти е по принцип една от първите сфери, в които се появяват проблеми.

Интелектуалния регрес у П. Й. според вещото лице е довел до социална дисфункция от такава степен и вид, че не му позволяват да разбира свойството и значението на действията ,който извършва, както и да се самообслужва ефективно и да се грижи пълноценно за своите интереси. Не е способен самостоятелно да осъществява своите права и задължения. Поради естеството и степента на дефиците си, не е в състояние да се ориентира в по- сложна обстановка и да взема решения, чрез които да защитава ефективно своите права и интереси.

Към момента на прегледа-30.04.2019г. П. Й. в резултат на продължаващия прием на психотропни лекарства е спокоен, без груби поведенчески отклонения и агресивни нагласи. Наблюдаваната клинична картина отговаря на умерена към тежка степента на дементен процес с вероятен прогресиращ ход. В резултат от настъпилия интелектуален регрес П. Й. е загубил умения и способности фактически да се грижи за своите работи и интереси. Според вещото лице са налице медицинските критерии и основания за поставяне на лицето П.Л. Й. под пълно запрещение.

 

         Горната фактическа обстановка се доказва по несъмнен начин от показанията на свидетелите Л. П. Г. и В. Ц. И. от представените с исковата молба документи и от заключението на вещото лице д-р Н.Н. .

При личното си възприятие на ответника Съдът констатира,че отразеното в посочените по-горе медицински документи отразява обективната истина-при контакта с ответника П.Й. същият бе психомоторно спокоен, поведенчески подреден,добронамерен ,достъпен за ефективен вербален контакт,но като цяло дезориентиран за време и място,емоционално, волево и мисловно затормозен и ангажиран по дементен тип,с остър дефицит на памет и интелект- П.Й. не познава града ,в който е живял дълги години ,заяви ,че не знае кои са например държавните ръководители ,не е чул за широко известни лица от сферата на изкуството,културния живот и пр.

         Така установената фактическа обстановка налага следните правни изводи:

Предявеният иск е допустим - исковата молба изхожда от лице ,което има правен интерес с оглед разпоредбата на чл. 336, ал. 1 от ГПК.

Разгледан по същество, искът е основателен:

Съгласно чл. 5 от ЗЛС непълнолетните и пълнолетните, които поради слабоумие или душевна болест не могат да се грижат за своите работи, се поставят под пълно запрещение и стават недееспособни. Пълнолетните с такива страдания, чието състояние не е така тежко, за да бъдат поставени под пълно запрещение, се поставят под ограничено запрещение.

За да се постави едно лице под запрещение - пълно или частично, е необходимо едновременно да са налице две условия. Първото е очертано от т.нар. медицински критерий - то да е болно от слабоумие или душевна болест. Слабоумието е умствена недоразвитост от раждането, като идиотия, инбецилност, дебилност, олигофрения, а душевната болест е страдание на умствено развито лице, което обаче има за последица такова разстройство на съзнанието, което сочи на промяна на личността и обуславя неадекватно поведение.Второто кумулативно необходимо условие, за да се постави едно лице под запрещение е наличието на правния критерий - то да не може да се грижи за своите работи. Преценката за това се прави от съда. За да може да се грижи за своите работи, лицето следва да разбира предписанията на правните норми и да съобразява поведението си с тях, да се ориентира в социалната среда и да може да ръководи постъпките си, като преценява последиците от тях. Грижата за своите работи включва и отношението към обществото и съобразяване с установения в него ред, т.е. лицето следва да се държи нормално. Поставянето в зависимост на кумулативност на двата законови критерия по чл. 5 от ЗЛС означава, че не е достатъчно лицето да страда от слабоумие или (и) душевна болест, за да бъде поставено под запрещение. Необходимо е с оглед конкретното му поведение да се преценява дали то може да се грижи за своите работи – в този смисъл Решение № 379 от 7.05.2009 г. на ВКС по гр. д. № 1320/2008 г., I г. о., ГК, докладчик съдията Б. Д..

Болестното състояние от атеросклерозата не е психична, а неврологична болест. Тя не е еднозначна и със слабоумието, освен ако вследствие на атеросклерозата е настъпило и дементно състояние, и то такова, което да води до извод за изразено слабоумие, пречка да се ръководят постъпките от страна на болното лице /Решение № 1270 от 20.12.2008 г. на ВКС по гр. д. № 3856/2007 г., IV г. о., ГК, докладчик съдията М. Ф./.В конкретния случай е налице именно такова състояние на сенилна деменция ,което е пречка болното лице да ръководи постъпките си и да се грижи за собствените си работи .

При така изяснената фактическа обстановка, събраните по делото доказателства – медицинските документи и придобитото лично впечатление на съда за състоянието на ответника, последният се преценява като недееспособен и с оглед охраняване на интересите му следва да бъде поставен под пълно запрещение с произтичащите от това законни последици.

С оглед разпоредбата на  чл. 338, ал. 3 от ГПК, след влизане на решението в сила, препис от същото следва да се изпрати на органа по настойничеството-Община В.

Водим от горното и на основание Чл. 338 ГПК Съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ П.Л.Й. с ЕГН ***** с адрес: ***.

Решението може да се обжалва пред Софийския апелативен съд в двуседмичен срок от връчването на препис.

Препис от решението, след влизането му в законна сила, да се изпрати на органа по настойничеството към община гр. В.. (кмета на същата или упълномощено от него длъжностно лице), за учредяване на настойничество.

 

                                           СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД :